Quyết định 621/QĐ-UBND

Quyết định 621/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 621/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 621/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác tư pháp trọng tâm của tỉnh năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc


KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Kết quả công việc

Thời gian thực hiện

I. Công tác tổ chức hệ thống đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và nâng cao nghiệp vụ Kiểm soát TTHC

1

Kiện toàn hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC 3 cấp trong tỉnh

Sở Tư pháp

- Các Sở, ban ngành;

-UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hệ thống danh sách cán bộ đầu mối

Quý I

năm 2014

2

Đảm bảo kinh phí hoạt động kiểm soát TTHC

- Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

Sở Tài chính

Dự toán, bố trí kinh phí kiểm soát TTHC năm 2014

Trong năm 2014

3

Tập huấn và hỗ trợ nghiệp vụ, hướng dẫn mức chi, kinh phí phục vụ kiểm soát TTHC cho tổ cán bộ đầu mối 3 cấp trong tỉnh (theo Công văn số 40/STC-TTCSN ngày 07/01/2014 của Giám đốc Sở Tài chính về việc lập dự toán kinh phí tập huấn nghiệp vụ năm 2014)

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (chủ động triển khai hoặc yêu cầu mời khi cần thiết)

- Sở Tư pháp

- Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện;

 

Tổ chức lớp tập huấn, giới thiệu, hỗ trợ nghiệp vụ, hướng dẫn kinh phí phục vụ kiểm soát TTHC cho tổ cán bộ đầu mối tại cấp huyện và cấp tỉnh

Quý II

năm 2014

4

Tổ chức đi thực tế tham khảo, học tập kinh nghiệm về Kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC tại một số tỉnh bạn

Sở Tư pháp

Đại diện một số Tổ cán bộ đầu mối 3 cấp trong tỉnh

Báo cáo kết quả đi thực tế tham khảo, học tập kinh nghiệm của Đoàn

Quý III năm 2014

II. Công bố, công khai thủ tục hành chính, kiểm tra chất lượng TTHC và cập nhật TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

1

Cập nhật, thống kê và dự thảo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh đối với những thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi; bổ sung; thay thế; bãi bỏ; hủy bỏ hoặc những thủ tục có quy định nhưng chưa có công bố hoặc đã công bố nhưng chưa chính xác

Các Sở, ban ngành (trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC thuộc thẩm quyền 3 cấp trong tỉnh)

 

- Sở Tư pháp

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

Quyết định công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ trình Chủ tịch UBND tỉnh

Trong năm 2014

2

Kiểm soát chất lượng hồ sơ trình công bố TTHC

Sở Tư pháp

Đơn vị có liên quan

Ý kiến bằng văn bản

Trong năm 2014

3

Cập nhật các thủ tục hành chính và văn bản quy định về thủ tục hành chính đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Đơn vị có liên quan

Hồ sơ thủ tục và văn bản được cập nhật đầy đủ, chính xác vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Trong năm 2014

4

Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị

- Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

 

Đảm bảo các hình thức công khai đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, dễ tiếp cận theo hướng dẫn tại Công văn số 2479/UBND-TTHC ngày 5/7/2012 của UBND tỉnh

Trong năm 2014

III. Thực hiện rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính

1

 

Nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, TTHC trọng tâm năm 2014

Các Sở, ban ngành tỉnh

 

Sở Tư pháp

Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014

Tháng 02/2014

Sở Tư pháp

Các Sở, ban ngành

 

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2014

Tháng

02/2014

2

Tổ chức họp tham vấn phục vụ việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính (khi cần thiết)

Sở Tư pháp

Các Sở, ban ngành

 

Hoàn thành việc tổ chức họp tham vấn lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức về phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, TTHC; các sáng kiến cải cách TTHC

Trong Quý II, Quý III năm 2014

3

Tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt

Các Sở, ban ngành

 

Sở Tư pháp

 

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính

- Báo cáo kết quả rà soát, gửi báo cáo rà soát về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp)

Trong Quý I, II, III năm 2014

Sở Tư pháp

 

Các Sở, ban ngành tỉnh

 

Quyết định thông qua các phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, TTHC, các sáng kiến cải cách TTHC trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (nếu có)

Trong Quý I, II, III năm 2014

4

Thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2014 đã đề xuất theo Kế hoạch rà soát

Các Sở, ban ngành tỉnh

 

- Sở Tư pháp

- Các đơn vị liên quan

Văn bản thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2014

Quý III , Quý IV

năm 2014

IV. Bảo đảm chất lượng dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh

1

Tổ chức đánh giá tác động các TTHC trong dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC của cơ quan được giao chủ trì soạn thảo và gửi hồ sơ lấy ý kiến tham gia của Sở Tư pháp

Các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo Văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC (Sở, ban ngành tỉnh)

 

- Sở Tư pháp

- Các đơn vị liên quan (khi cần thiết)

 

- Điền các Biểu mẫu về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tính toán chi phí tuân thủ TTHC

- Lập hồ sơ gửi lấy ý kiến tham gia của Sở Tư pháp về nội dung quy định thủ tục hành chính trong dự thảo theo quy định

Trong

năm 2014

2

Tổ chức hội thảo, hội nghị tham vấn ý kiến về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC (đối với các TTHC mang tính chất phức tạp)

Sở Tư pháp

 

Các đơn vị liên quan

Tổ chức hội thảo, hội nghị tham vấn ý kiến về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC

Trong

năm 2014

3

Đánh giá độc lập và cho ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC

Sở Tư pháp

 

Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo Văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC

- Điền các Biểu mẫu về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tính toán chi phí tuân thủ TTHC (khi cần thiết)

- Văn bản góp ý đối với Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC

Trong

năm 2014

4

Tổ chức thẩm định các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Các đơn vị liên quan

Kết quả thẩm định về TTHC trong báo cáo thẩm định Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Trong

năm 2014

V. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

1

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo hướng dẫn tại Thông báo số 82/TB-STP ngày 31/7/2013 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

- Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

Sở Tư pháp

Thực hiện việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại bộ phận một cửa, cơ quan tiếp nhận và giải quyết công việc

Trong

năm 2014

2

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

 

Sở Tư pháp

- Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

Xử lý hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, theo dõi, xử lý; đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị

Trong

năm 2014

3

Tham vấn với các cá nhân, tổ chức có liên quan, qua đó đề xuất phương án xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức (khi cần thiết)

Sở Tư pháp

Các cá nhân, tổ chức có liên quan

Tổ chức tham vấn

Trong

năm 2014

VI. Công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

1

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành; UBND các cấp trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

- Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC

Quý I

năm 2014

2

Tổ chức thanh tra, kiểm tra về việc kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

 

- Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

Báo cáo UBND tỉnh và Cục Kiểm soát TTHC về kết quả thanh tra, kiểm tra của Sở Tư pháp

Trong

năm 2014

VII. Chế độ thông tin, báo cáo

1

 

Báo cáo về tình hình kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết TTHC theo quy định (trong đó có báo cáo công tác tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên phạm vi toàn tỉnh)

- Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện (tổng hợp tình hình thực hiện kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC của đơn vị mình và kể cả cấp xã);

- UBND cấp xã.

Sở Tư pháp

Báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định hiện hành

- Định kỳ 6 tháng gửi Báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp

- Đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, BộTư pháp

Sở Tư pháp (thực hiện Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực; báo cáo tổng hợp, phân tích về công tác KSTTHC, công tác tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên phạm vi toàn tỉnh)

- Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện (tổng hợp tình hình thực hiện kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC của đơn vị mình và kể cả cấp xã);

- UBND cấp xã.

Báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định hiện hành

- Định kỳ 6 tháng gửi Báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp

- Đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Tư pháp

VIII. Truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1

Nâng cao năng lực phối hợp của các bộ, công chức về công tác kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Các đơn vị liên quan

In ấn sổ tay nghiệp vụ, tập thông tin “Cải cách nền hành chính Nhà nước” do Bộ Nội vụ phát hành và một số tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC

Trong năm 2014

2

Dịch thuật một số bộ TTHC liên quan áp dụng địa bàn từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số (nếu có)

Sở Tư pháp

Các đơn vị liên quan, tổ chức, cá nhân dịch thuật

Bản dịch

Trong năm 2014

3

Điều tra, khảo sát về công tác kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Các đơn vị liên quan

Mẫu phiếu điều tra

Trong năm 2014

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 621/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu621/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 621/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 621/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 621/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu621/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành12/03/2014
        Ngày hiệu lực12/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 621/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 621/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Bình Định

            • 12/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực