Quyết định 622/QĐ-UBND

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 622/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu ban quản lý khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 622/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 18/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Vị trí và chức năng

a) Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa (sau đây được viết tt là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp (sau đây được viết tắt là KKTVP và KCN); quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong KKTVP và KCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

b) Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực trong công tác quản lý KKTVP và KCN; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý KKTVP và KCN.

c) Ban Quản lý có tư cách pháp nhân; tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa; trụ sở làm việc; con dấu mang hình quốc huy; sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm; là đầu mối kế hoạch và ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, được cân đối riêng về vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương; nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền và các nhiệm vụ, quyền hạn khác được UBND tỉnh giao, cụ thể như sau:

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý;

- Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban Quản lý;

- Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan khác để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa;

- Dự thảo Đề án thành lập, tổ chức lại Ban Quản lý theo quy định của pháp luật;

- Dự thảo Đề án quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển KKTVP và KCN;

- Kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển KKTVP và KCN, phát triển nguồn nhân lực và vốn đầu tư phát triển;

- Dự thảo quyết định, chỉ thị, văn bản; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định pháp luật.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Ban Quản lý theo quy định của pháp luật;

- Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực KKTVP và KCN.

c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng, phát triển KKTVP và KCN.

d) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khu công nghiệp, khu kinh tế sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế của địa phương.

đ) Ban Quản lý là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư trong KKTVP và KCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Các cơ quan quản lý nhà nước địa phương khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại KKTVP và KCN có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban Quản lý, đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước đối với KKTVP và KCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.

e) Về quản lý đầu tư:

- Tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại khu kinh tế Vân Phong.

- Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ; thu.

- Giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư trong KKTVP và KCN; định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm, gửi báo cáo hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trong KKTVP và KCN tới Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư.

g) Về quản lý môi trường:

- Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong KKTVP và KCN thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký trong KKTVP và KCN theo ủy quyền của cơ quan chuyên môn về môi trường cấp tỉnh và của Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện);

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong KKTVP và KCN;

- Tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với các dự án đầu tư trong KKTVP và KCN theo pháp luật về bảo vệ môi trường.

h) Về quản lý quy hoạch và xây dựng:

- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp, các khu chức năng trong KKTVP nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch;

- Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong KKTVP và KCN;

- Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình, đối với công trình xây dựng trong KKTVP và KCN phải có Giấy phép xây dựng;

- Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong KKTVP và KCN theo quy định pháp luật về xây dựng và phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền.

i) Về quản lý lao động:

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động thương binh và xã hội tại Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 cụ thể như sau:

- Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

- Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong KKTVP và KCN; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong KKTVP và KCN không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh;

- Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong KKTVP và KCN theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý;

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong KKTVP và KCN, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh;

- Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong KKTVP và KCN theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh;

- Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong KKTVP và KCN theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong KKTVP và KCN, bao gồm: bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;

k) Về quản lý thương mại:

- Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KKTVP và KCN theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;

- Cấp Giấy phép kinh doanh, bổ sung mục tiêu kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào KKTVP và KCN theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công Thương;

- Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại KKTVP và KCN theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;

- Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong KKTVP và các KCN theo hướng dẫn, ủy quyền của Bộ Công Thương.

l) Về quản lý đất đai, bất động sản:

- Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong KKTVP và KCN cho tổ chức có liên quan; tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KKTVP và KCN và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bt động sản theo quy định của pháp luật;

- Ban Quản lý thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về đất đai quy định tại Điều 151 Luật Đất đai s 45/2013/QH13 và Điu 53 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai.

m) Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ trong KKTVP và KCN theo thẩm quyền, hướng dẫn và ủy quyền của các Bộ và các cơ quan có thẩm quyền;

n) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác:

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển KKTVP và KCN theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao;

- Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư, môi trường, lao động, thương mại, xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý; tham gia thanh tra, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; thực hiện phòng, chng tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phòng chống cháy nổ, an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái đối với các dự án tại KKTVP và KCN; đề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với KKTVP và KCN;

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

- Quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển khu kinh tế thuộc thẩm quyền; quản lý đầu tư, xây dựng, đấu thầu đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tại khu kinh tế thuộc thẩm quyền; quản lý và thực hiện việc thu, chi hành chính, sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được giao theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan; nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong KKTVP và KCN; xây dựng hệ thống thông tin về KKTVP và KCN trên địa bàn và kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế;

- Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong KKTVP và KCN;

- Phối hợp với các đơn vị Công an trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong KKTVP và KCN.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKTVP và KCN;

- Tham gia ý kiến đối với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển KKTVP và KCN.

o) Thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Cơ cấu tổ chức.

a) Lãnh đạo Ban: có Trưởng Ban và không quá 03 Phó Trưởng Ban;

- Trưởng Ban là người đứng đầu, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động của KKTVP và KCN; phối hợp với người đứng đầu các Sở, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý;

- Phó Trưởng Ban là người giúp Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng Ban vắng mặt, một Phó Trưởng Ban được Trưởng Ban ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban Quản lý;

- Việc bổ nhiệm Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật; việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

b) Các đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong:

- Văn phòng Ban Quản lý;

- Phòng Kế hoạch tổng hợp;

- Phòng Quản lý đầu tư;

- Phòng Quản lý doanh nghiệp;

- Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường;

- Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng.

c) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu thực tế và quy định có liên quan của pháp luật, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong xây dựng Đề án thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

d) Khi có đủ điều kiện thành lập Văn phòng đại diện tại KKTVP và KCN, Phòng Quản lý Lao động, Phòng Hỗ trợ Giám sát Hoạt động Đầu tư theo quy định của Thông tư Liên tịch s06/2015/TTLT/BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

đ) Biên chế

Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Quản lý được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 2. Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự các tổ chức thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong bảo đảm đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

2. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, quy định mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Vân Phong tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung nhiệm vụ cho Ban Quản lý KKT Vân Phong tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Nội Vụ;
- TT.T
nh ủy; TT. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 622/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu622/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2016
Ngày hiệu lực14/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 622/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 622/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu ban quản lý khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 622/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu ban quản lý khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu622/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Đức Vinh
       Ngày ban hành14/03/2016
       Ngày hiệu lực14/03/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 622/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu ban quản lý khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa 2016

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 622/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu ban quản lý khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa 2016

        • 14/03/2016

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 14/03/2016

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực