Quyết định 622/QĐ-UBND

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2013 quy định nội dung và mức chi cho công tác thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2013 nội dung mức chi công tác kiểm soát thủ tục


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 622/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013 - 2015;

Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính - Văn phòng UBND Thành phố tại Công văn số 7157/LN:TC-VPUBNDTP ngày 31/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định nội dung và mức chi cho công tác thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp khi thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Nội dung và mức chi cụ thể theo quy định tại phụ lục đính kèm.

3. Các nội dung khác không quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật hiện hành.

4. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2013.

5. Kinh phí đảm bảo cho công tác thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT HĐND TP; (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các đ/c PVP, Các phòng CV, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI CHO CÔNG TÁC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố)

STT

NỘI DUNG CHI

MỨC CHI

1

Chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực

 

Thuê chuyên gia lấy ý kiến theo văn bản

600.000 đồng/văn bản

2

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương

 

Cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, huyện, xã

(Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC theo quyết định của UBND cấp tỉnh, huyện, xã phê duyệt)

20.000 đồng/người/ngày

*

Các nội dung chi khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính và các văn bản hiện hành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 622/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 622/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/01/2013
Ngày hiệu lực 25/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 622/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2013 nội dung mức chi công tác kiểm soát thủ tục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2013 nội dung mức chi công tác kiểm soát thủ tục
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 622/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành 25/01/2013
Ngày hiệu lực 25/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2013 nội dung mức chi công tác kiểm soát thủ tục

Lịch sử hiệu lực Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2013 nội dung mức chi công tác kiểm soát thủ tục

  • 25/01/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/01/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực