Quyết định 6226/QĐ-UBND

Quyết định 6226/QĐ-UBND sửa đổi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chính Minh năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 6226/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Chương trình xây dựng văn bản pháp luật Hồ Chính Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6226/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 6168/STP-VB ngày 06 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Đưa ra khỏi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2014 (gọi tắt là Chương trình lập quy năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố), 08 văn bản (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Điều chỉnh 03 văn bản trong Chương trình lập quy năm 2014

1. Điều chỉnh tên cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng dân phòng tại Thành phố từ “Sở Nội vụ” (tại Số thứ tự thứ 2 - Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 4661/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) thành “Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh”.

2. Nhập “Quyết định ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố (tại Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 4661/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) và “Quyết định ban hành chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt trong thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (tại Số thứ tự thứ 38 - Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) thành “Quyết định quy định chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”; Thời gian trình: Quý IV/2014; Kinh phí hỗ trợ: 9.000.000 đồng.

Điều 3. Phê duyệt kinh phí cấp cho Sở Tư pháp chủ trì xây dựng Quyết định điều chỉnh Chương trình lập quy 2014 là 7.200.000 đồng (Bảy triệu hai trăm ngàn đồng).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tư pháp:
- Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TPHCM;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV;
- Trung tâm Công báo TP;
- Cty Web;
- Lưu: VT, (PCNC-TNh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT - CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6226/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

Hình thức văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Số thứ tự tại CTLQ 2014

1.

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2009 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận-huyện.

Sở Tư pháp

05-PL1

2.

Quyết định

Ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giao thông vận tải

21-PL1

3.

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2010 của UBND thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng

31-PL1

4.

Quyết định

Ban hành Quy trình xử lý sự cố công trình xây dựng trên địa bàn TPHCM

Sở Xây dựng

33-PL1

5.

Quyết định

Ban hành chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

39-PL1

6.

Quyết định

Ban hành quy định về thu phí lưu trữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài chính

62-PL1

7.

Chỉ thị

Về tăng cường công tác quản lý lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

68-PL1

8.

Nghị quyết

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giao thông vận tải

02 - PL3

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6226/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6226/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2014
Ngày hiệu lực18/12/2014
Ngày công báo15/01/2015
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6226/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6226/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Chương trình xây dựng văn bản pháp luật Hồ Chính Minh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 6226/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Chương trình xây dựng văn bản pháp luật Hồ Chính Minh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu6226/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýTất Thành Cang
     Ngày ban hành18/12/2014
     Ngày hiệu lực18/12/2014
     Ngày công báo15/01/2015
     Số công báoSố 5
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 6226/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Chương trình xây dựng văn bản pháp luật Hồ Chính Minh

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 6226/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Chương trình xây dựng văn bản pháp luật Hồ Chính Minh

      • 18/12/2014

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 15/01/2015

       Văn bản được đăng công báo

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 18/12/2014

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực