Quyết định 4661/QĐ-UBND

Quyết định 4661/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 4661/QĐ-UBND 2014 sửa đổi xây dựng văn bản chuẩn bị Nghị quyết kèm 560/QĐ-UBND Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4661/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2014 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 560/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT -BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 4742/STP-VB ngày 03 tháng 9 năm 2014;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa ra khỏi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2014 (gọi tắt là Chương trình lập quy năm 2014) ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố 40 văn bản (chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm).

Điều 2. Bổ sung vào Chương trình lập quy 2014: 06 văn bản (chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm)

Điều 3. Điều chỉnh 04 văn bản trong Chương trình lập quy 2014, cụ thể như sau:

1. Thay đổi trích yếu nội dung Quyết định “Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 80/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh” (Số thứ tự thứ 02 - Phụ lục 1) thành Quyết định “Thay thế Quyết định số 80/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh”; Kinh phí hỗ trợ: 9.000.000 đồng.

2. Thay đổi trích yếu nội dung Quyết định “Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (Số thứ tự thứ 03 - Phụ lục 1) thành Quyết định “Thay thế Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”; Thời gian trình: Quý III/2014; Kinh phí hỗ trợ: 9.000.000 đồng.

3. Thay đổi trích yếu nội dung Quyết định “Ban hành chính sách đầu tư hỗ trợ sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau an toàn theo quy trình VietGAP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (Số thứ tự thứ 34 - Phụ lục 1) thành Quyết định “Ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố”; Thời gian trình: Quý IV/2014.

4. Thay đổi thời gian trình Quyết định ban hành Bảng giá làm cơ sở xác định thẩm quyền xử phạt, mức xử phạt vi phạm hành chính và tính giá khởi điểm bán đấu giá lâm sản sau xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Số thứ tự thứ 35 - Phụ lục 1) từ “Quý II/2014” sang “Quý IV/2014”.

Điều 4. Phê duyệt kinh phí cấp cho Sở Tư pháp chủ trì xây dựng Quyết định điều chỉnh Chương trình lập quy 2014 là 7.200.000 đồng (Bảy triệu hai trăm ngàn đồng).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TPHCM;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng PCNC (2b), TTCB;
- Lưu:VT, (PC/TNh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH LẬP QUY NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4661/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

Hình thức văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Số thứ tự tại CTLQ 2014

1.

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của UBND thành phố ban hành “Đề án kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp, các lĩnh vực giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015”.

Sở Tư pháp

4 - Phụ lục 1

2.

Quyết định

Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục xử lý và ban hành văn bản tại các cơ quan, tổ chức (công tác quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan); chỉnh và số hóa tài liệu lưu trữ.

Sở Nội vụ

9 - Phụ lục 1

3.

Quyết định

Ban hành quy định về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể và nhiệm vụ của công chức phường-xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Nội vụ

10 - Phụ lục 1

4.

Quyết định

Ban hành quy định về tiếp nhận công chức ngoài biên chế.

Sở Nội vụ

11 - Phụ lục 1

5.

Quyết định

Ban hành quy định về thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà đất và tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (thay thế Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 17/5/2006 của UBND thành phố)

Sở Tài nguyên và Môi trường

15 - Phụ lục 1

6.

Quyết định

Ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008 của UBND thành phố)

Sở Tài nguyên và Môi trường

16 - Phụ lục 1

7.

Quyết định

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 6/5/2009 của UBND thành phố)

Sở Tài nguyên và Môi trường

17 - Phụ lục 1

8.

Quyết định

Thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008 của UBND thành phố ban hành quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Tài nguyên và Môi trường

18 - Phụ lục 1

9.

Quyết định

Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

19 - Phụ lục 1

10.

Quyết định

Ban hành quy định về giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng

29 - Phụ lục 1

11.

Quyết định

Ban hành quy định về quản lý, thu nộp, sử dụng quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

40 - Phụ lục 1

12.

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố ban hành Quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thanh tra Thành phố

41 - Phụ lục 1

13.

Quyết định

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động trợ giúp thanh niên các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo

42 - Phụ lục 1

14.

Quyết định

Ban hành chế độ hỗ trợ đối với giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn tham gia thực hiện Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020”.

Sở Giáo dục và Đào tạo

43 - Phụ lục 1

15.

Quyết định

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Y tế

46 - Phụ lục 1

16.

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng chống tệ nạn xã hội thành phố.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

48 - Phụ lục 1

17.

Quyết định

Ban hành Quy chế quản , bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

49 - Phụ lục 1

18.

Quyết định

Ban hành quy định về công tác thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT); hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO); hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) do UBND Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

51 - Phụ lục 1

19.

Quyết định

Ban hành mức lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Công an Thành phố

53 - Phụ lục 1

20.

Quyết định

Thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm.

Công an Thành phố

54 - Phụ lục 1

21.

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công thương (thay thế Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2009 của UBND thành phố).

Sở Công thương

55 - Phụ lục 1

22.

Quyết định

Ban hành quy định về quản lý và khai thác hệ thống thông tin về dân cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông

56 - Phụ lục 1

23.

Quyết định

Ban hành quy chế phối hợp cung cấp thông tin và đảm bảo hoạt động trang thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông

57 - Phụ lục 1

24.

Quyết định

Ban hành quy định về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn mới.

Sở Thông tin và Truyền thông

58 - Phụ lục 1

25.

Quyết định

Ban hành quy chế quản lý và khai thác dữ liệu về Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông

59 - Phụ lục 1

26.

Quyết định

Ban hành quy định quản lý và khai thác các hệ thống thông tin chung của Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Thông tin và Truyền thông

60 - Phụ lục 1

27.

Chỉ thị

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND ngày 11/3/2010 của UBND thành phố).

Sở Giao thông vận tải

70 - Phụ lục 1

28.

Chỉ thị

Về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014.

Bộ Tư lệnh thành phố

80 - Phụ lục 1

29.

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Quyết định số 95/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2009).

Sở Tư pháp

01 - Phụ lục 2

30.

Quyết định

Ban hành quy định cụ thể mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử và rà soát, hệ thống hóa văn bản trên địa bàn Thành phố

Sở Tư pháp

02 - Phụ lục 2

31.

Quyết định

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và công chức Tư pháp quận-huyện.

Sở Tư pháp

03 - Phụ lục 2

32.

Quyết định

Ban hành mức thù lao cho công tác viên Dân số - Trẻ em.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

07 - Phụ lục 2

33.

Quyết định

Ban hành quy định về cơ chế phối hợp và quản , sử dụng các nguồn vốn tín dụng ưu đãi và các nguồn tài trợ từ thiện cho người nghèo, hộ nghèo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

08 - Phụ lục 2

34.

Quyết định

Ban hành chế độ hỗ trợ cán bộ y tế trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo

09 - Phụ lục 2

35.

Quyết định

Thay thế Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 18/4/2009 của UBND thành phố về phân công, ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước và các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12 - Phụ lục 2

36.

Quyết định

Thay thế Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

13 - Phụ lục 2

37.

Quyết định

Ban hành Quy định về quy hoạch xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Quyết định 39/2007/QĐ-UBND).

Sở Công Thương

14 - Phụ lục 2

38.

Quyết định

Ban hành Quy định về phân cấp chợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Công Thương

16 - Phụ lục 2

39.

Quyết định

Ban hành quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho các cơ quan Đảng và Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông

17 – Phụ lục 2

40.

Nghị quyết

Quy định cụ thể mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản trên địa bàn Thành phố

Sở Tư pháp

01 – Phụ lục 3

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH LẬP QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4661/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

Hình thức văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

Kinh phí hỗ trợ (Đvt: 1.000 đồng)

Cơ quan đề xuất

1.

Quyết định

Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non công lập

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Tư pháp

Quý III/2014

9.000

Sở Giáo dục và Đào tạo

2.

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng dân phòng tại Thành phố

Sở Nội vụ

Sở Cảnh sát PC&CC

Quý IV/2014

9.000

Sở Nội vụ

3.

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 299/QĐ-UB-NC ngày 26/01/1994 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về chức danh Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông

Sở Nội vụ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quý IV/2014

7.200.000

Sở Nội vụ

4.

Chỉ thị

Tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Tư pháp

Văn phòng UBNDTP và các đơn vị liên quan

Quý IIl/2014

3.500

Sở Tư pháp

5.

Chỉ thị

Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố

Sở Tư pháp

Sở - ban - ngành, UBND quận - huyện

Quý IV/2014

3.500

Sở Tư pháp

6.

Chỉ thị

Về việc tăng cường các biện pháp chấn chỉnh quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở - ngành liên quan, UBND quận - huyện

Quý IV/2014

3.500

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4661/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4661/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2014
Ngày hiệu lực17/09/2014
Ngày công báo15/10/2014
Số công báoSố 57
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4661/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4661/QĐ-UBND 2014 sửa đổi xây dựng văn bản chuẩn bị Nghị quyết kèm 560/QĐ-UBND Hồ Chí Minh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 4661/QĐ-UBND 2014 sửa đổi xây dựng văn bản chuẩn bị Nghị quyết kèm 560/QĐ-UBND Hồ Chí Minh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu4661/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýLê Hoàng Quân
     Ngày ban hành17/09/2014
     Ngày hiệu lực17/09/2014
     Ngày công báo15/10/2014
     Số công báoSố 57
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 4661/QĐ-UBND 2014 sửa đổi xây dựng văn bản chuẩn bị Nghị quyết kèm 560/QĐ-UBND Hồ Chí Minh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 4661/QĐ-UBND 2014 sửa đổi xây dựng văn bản chuẩn bị Nghị quyết kèm 560/QĐ-UBND Hồ Chí Minh