Quyết định 63/2001/QĐ-UB

Quyết định 63/2001/QĐ-UB sửa đổi Quy chế về hình thức, thể thức, thủ tục trình ký và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước của cơ quan Cần Thơ

Quyết định 63/2001/QĐ-UB sửa đổi Quy chế hình thức thể thức thủ tục trình ký đã được thay thế bởi Quyết định 56/2005/QĐ-UBND Quy chế thể thức kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 63/2001/QĐ-UB sửa đổi Quy chế hình thức thể thức thủ tục trình ký


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2001/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 13 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TRONG QUY CHẾ VỀ HÌNH THỨC, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY, THỦ TỤC TRÌNH KÝ VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP THUỘC TỈNH CẦN THƠ
(ban hành kèm theo Quyết định số 90/1999/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 1999 của UBND tỉnh Cần Thơ)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23 tháng 9 năm 1997 của Chính phủ V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 08/1998/QĐ-VPCP ngày 10 tháng 11 năm 1998 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Quy chế về hình thức, thể thức và mẫu trình bày văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 900/VPCP-HC ngày 14 tháng 3 năm 1998 của Văn phòng Chính phủ "V/v ghi ký hiệu các văn bản quản lý hành chính nhà nước";

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục trình ký văn bản quản lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp thuộc tỉnh Cần Thơ (ban hành kèm theo Quyết định số 90/1999/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 1999 của UBND tỉnh Cần Thơ) như sau:

1- Bổ sung điểm 3 vào Mục II (Văn bản cá biệt), Phần I (Hình thức văn bản):

"3/ Quyết định của UBND các cấp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của UBND theo qui định tại Điều 49 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và các văn bản pháp luật khác có liên quan."

2- Bổ sung Quyết định của UBND các cấp vào điểm b, Mục 3, Phần II (Thể thức văn bản):

"+ Quyết định của UBND các cấp:

Số:.........../QĐ-UB

Ví dụ:

 

+ Quyết định của UBND tỉnh Cần Thơ:

Số:.........../QĐ-UB

+ Quyết định của UBND huyện Thốt Nốt:

Số:.........../QĐ-UB

+ Quyết định của UBND xã An Bình:

Số:.........../QĐ-UB"

3- Sửa đổi và bổ sung qui định về Nơi nhận tại dấu cộng (+) thứ 2, Mục 7, Phần II (Thể thức văn bản), như sau:

"+ Đối với văn bản có tên loại, Nơi nhận ghi ở góc trái, trang cuối của văn bản, ngang chức danh của người ký văn bản.

Ví dụ :

 

Nơi nhận:  <------------------------>
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh
- Sở, Ban, ngành tỉnh
-...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

CHỦ TỊCH

- Các văn bản quy phạm pháp luật của UBND, Nơi nhận phải ghi đầy đủ tất cả các cơ quan, địa phương thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản và cơ quan quản lý cấp trên để báo cáo cũng như các cơ quan để phối hợp, để biết.

- Các văn bản cá biệt, văn bản hành chính thông thường, Nơi nhận chỉ ghi những cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung văn bản và nơi lưu văn bản".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2002 và thay thế Quyết định số 62/2001/QĐ-UB ngày 07/11/2001 của UBND tỉnh Cần Thơ. Giao Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định này đến các đối tượng có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp của tỉnh Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh
- Cơ quan TW trên địa bàn
- VP Tỉnh ủy và các của Ban Đảng
- Sở, Ban ngành tỉnh
- UBND TP Cần Thơ
UBND TX Vị Thanh và UBND các huyện
- Cơ quan Báo, Đài trên địa bàn
- Lưu VP.UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phong Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu63/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2001
Ngày hiệu lực01/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 63/2001/QĐ-UB sửa đổi Quy chế hình thức thể thức thủ tục trình ký


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 63/2001/QĐ-UB sửa đổi Quy chế hình thức thể thức thủ tục trình ký
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu63/2001/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
       Người kýNguyễn Phong Quang
       Ngày ban hành13/11/2001
       Ngày hiệu lực01/01/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2005
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 63/2001/QĐ-UB sửa đổi Quy chế hình thức thể thức thủ tục trình ký

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 63/2001/QĐ-UB sửa đổi Quy chế hình thức thể thức thủ tục trình ký