Quyết định 63/2017/QĐ-UBND

Quyết định 63/2017/QĐ-UBND về quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 63/2017/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu chậm nộp cho từng cấp ngân sách Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2017/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU CHẬM NỘP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO TỪNG CẤP NGÂN SÁCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 118/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 cho từng cấp ngân sách ở thành phố và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ sáu về Quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng theo quy định được phân cấp như sau:

1. Ngân sách cấp thành phố hưởng 100% tiền chậm nộp phát sinh từ đối tượng thuộc cấp thành phố quản lý và đơn vị thuộc trung ương quản lý (trừ những khoản chậm nộp phát sinh từ những khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách trung ương và ngân sách cấp thành phố; ngân sách trung ương, ngân sách cấp thành phố và ngân sách cấp huyện quy định tại Khoản 4 điều này).

2. Ngân sách cấp huyện hưởng 100% tiền chậm nộp phát sinh từ đối tượng thuộc cấp huyện quản lý (trừ những khoản chậm nộp phát sinh từ những khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách trung ương và ngân sách cấp thành phố; ngân sách trung ương, ngân sách cấp thành phố và ngân sách cấp huyện quy định tại Khoản 4 điều này).

3. Ngân sách cấp xã hưởng 100% tiền chậm nộp phát sinh từ đối tượng thuộc cấp xã quản lý.

4. Ngân sách cấp thành phố, cấp huyện được hưởng theo tỷ lệ điều tiết tương ứng các khoản chậm nộp phát sinh từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ đã được quy định tại điểm 1.2, 1.3 phần I Phụ lục 1 đính kèm Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và áp dụng từ năm ngân sách 2018 - 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- UBMTTQ Việt Nam TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH;
- Văn phòng HĐND.TP;
- VPUB: Các PVP;
- Trung tâm công báo;
- Phòng KT, TH,
- Lưu:VT, (KT/Cg) An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 63/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 63/2017/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu chậm nộp cho từng cấp ngân sách Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 63/2017/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu chậm nộp cho từng cấp ngân sách Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 63/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành 20/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 63/2017/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu chậm nộp cho từng cấp ngân sách Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 63/2017/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu chậm nộp cho từng cấp ngân sách Hồ Chí Minh

  • 20/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực