Quyết định 63/2018/QĐ-UBND

Quyết định 63/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định 63/2018/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên 2018 đã được thay thế bởi Quyết định 07/2019/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 05/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 63/2018/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên 2018


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2018/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2018/QĐ-UBND NGÀY 12/02/2018 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN VỀ BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; số: 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; số: 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (tại Tờ trình số 3865/TTr-STC ngày 30/11/2018).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh; như sau:

Bổ sung Khoản 51 và Khoản 52 Mục II của Phụ lục 1-Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị:

STT

Tên đường, đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

VT1

VT2

VT3

VT4

II

Thị xã Sông Cầu (Đô thị loại IV)

 

 

 

 

51

Điểm dân cư An Thạnh, phường Xuân Đài (sau khi đầu tư hạ tầng xong)

 

 

 

 

-

Đường quy hoạch rộng 12m

1,2

 

 

 

-

Đường quy hoạch rộng 6m

1,2

 

 

 

52

Khu dân cư phía Nam kè Sông Tam Giang, phường Xuân Phú (Sau khi đầu tư xong hạ tầng)

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 16m

1,3

 

 

 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu63/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2018
Ngày hiệu lực25/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/04/2019
Cập nhật7 tháng trước
(05/04/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 63/2018/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên 2018


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 63/2018/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên 2018
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu63/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýNguyễn Chí Hiến
       Ngày ban hành14/12/2018
       Ngày hiệu lực25/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/04/2019
       Cập nhật7 tháng trước
       (05/04/2019)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 63/2018/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên 2018

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 63/2018/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên 2018