Quyết định 632/QĐ-UBND

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 632/QĐ-UBND 2018 phối hợp đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 632/-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 331/TTr-SCT ngày 28 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng; bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- BCT, BCĐ 389 Quốc gia (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TTCB, Cổng TTĐT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KT.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

QUY CHẾ

TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.
(Ban hành theo Quyết định số: 632/QĐ-UBND Ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc (sau đây gọi là Sở, ngành, UBND cấp huyện);

b) Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng).

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động

1. Về trách nhiệm:

a) Thủ trưởng các Sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân công trong Quy chế này chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực Sở, ngành, địa phương mình quản lý theo nguyên tắc:

- Bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ chức phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với lực lượng chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Trường hợp phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn hoặc lĩnh vực cơ quan khác chủ trì thì cơ quan phát hiện thông báo cho cơ quan có trách nhiệm chủ trì xử lý để phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, địa phương mình trực tiếp quản lý. Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

c) Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được Ủy ban nhân dân các tỉnh, Chủ tịch tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng giao, Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc thẩm quyền chủ động tổ chức việc phối hợp hoạt động, trong đó có phân định cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo. Điều hành hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo từng chuyên đề, lĩnh vực và địa bàn cụ thể, chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Về quan hệ phối hợp hoạt động

a) Quan hệ phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải tuân thủ đúng pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh sơ hở, chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

b) Quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình phối hợp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian trong kiểm tra, xử lý hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

c) Việc trao đổi thông tin tội phạm, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, điều tra trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải bảo đảm quy định về chế độ bảo mật.

Chương II

TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng đề án, kế hoạch, biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành.

2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.

3. Chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương rà soát đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

5. Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý đối với tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Tham mưu cho UBND tỉnh việc đảm bảo kinh phí hoạt động, củng cố tổ chức bộ máy, trang thiết bị, điều kiện làm việc cho Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

7. Tiến hành tổng kết, đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ và theo chuyên đề, báo cáo UBND tỉnh.

8. Chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Đài truyền hình và các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

9. Chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng trong điều hành, chỉ đạo hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

1. Sở Công thương:

a) Làm nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan, các lực lượng; giữa các ngành, các cấp trong công tác đấu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo Quy chế này trong phạm vi toàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng các cấp thực thi công tác quản lý thị trường trong toàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu, các hoạt động thương mại, dịch vụ thương mại trên thị trường; chng đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả và các vi phạm về giá, ghi nhãn hàng hóa, sản xuất, sở hữu trí tuệ và các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật khác trên thị trường trong tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, áp dụng các biện pháp tự vệ, chng bán phá giá, chng trợ cấp.

d) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường:

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng các cấp thực thi công tác kiểm tra, kiểm soát đấu tranh phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các biện pháp đu tranh phòng, chng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên đường vận chuyển; trao đổi thông tin hải quan và công tác kiểm tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chức năng Thanh tra chuyên ngành của Bộ Công Thương.

- Tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động thương mại.

2. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, đăng ký giá, kê khai giá, thẩm định giá; xử lý các hành vi vi phạm về giá, thẩm định giá theo thẩm quyền theo quy định.

b) Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra các hành vi độc quyền và liên kết về giá; hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá, hành vi bán phá giá theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức, phối hợp định giá hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính; thực hiện thủ tục chuyển giao hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính cho cơ quan có trách nhiệm để tổ chức bán đấu giá theo quy định pháp luật;

d) Đề xuất chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí bảo đảm điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước trong việc thanh toán các khoản kinh phí phục vụ hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng, chống gian lận về thuế; triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách; quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, chuyển giá, xử lý các hành vi vi phạm về thuế theo thẩm quyền. Chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc cục thuế thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý về phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong và ngoài tỉnh trong quá trình đấu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

4. Chi cục Hải quan:

a) Chủ trì kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải trong phạm vi địa bàn hoạt động; thực hiện và tổ chức công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

5. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì thực hiện việc hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; các văn bản liên quan trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sở hữu trí tuệ theo lĩnh vực được phân công. Thực hiện các hoạt động đánh giá sự phù hợp liên quan đến giám định, thử nghiệm hàng hóa và kiểm định phương tiện đo phục vụ cho công tác chng hàng giả và gian lận thương mại.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, y ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đxử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ theo theo lĩnh vực được phân công.

c) Chỉ đạo Thanh tra và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa, sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật.

6. Sở Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thị trường, công an, thanh tra chuyên ngành và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế sản xuất trong nước; phòng, chống kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế nhập lậu; phòng, chống sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế giả, kém chất lượng.

b) Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan quản lý nhà nước về giá thuốc, thực hiện các biện pháp bình ổn giá thuốc trên thị trường; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở và ngành chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm theo quy định pháp luật.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm theo quy định pháp luật.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì, thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, tàng trữ, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu trái phép, động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm; những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực vật, động vật thủy sinh nguy cấp, quý hiếm; về nguồn lợi thủy sản.

b) Chủ trì, thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo và sử dụng các loại vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản giả, kém chất lượng, nhập lậu, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép; phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi nhập lậu giống vật nuôi, giống cây trồng.

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối theo quy định của pháp luật.

8. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong việc nhận, gửi, chuyển phát thư, kiện, gói hàng hóa; xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép; nhập khẩu, tàng trữ và lưu thông các sản phẩm trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.

b) Trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các cơ quan chức năng ở tỉnh và các địa phương tổ chức tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, những tác động xấu đối với kinh tế xã hội của hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì, thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; chống buôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực ngành quản lý trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Giao thông Vận tải: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng các phương tiện vận tải; phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu trong hoạt động vận tải và tham gia đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

11. Công An tỉnh:

a) Tổ chức theo dõi phát hiện, điều tra, xác minh làm rõ đường dây, ổ nhóm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả có giá trị lớn để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật; đồng thời có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý những vụ việc chống người thi hành công vụ và buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm theo quy định.

b) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, điều tra tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế, hàng giả, gian lận thương mại theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

c) Phối hợp, chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, dừng, bắt giữ phương tiện vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng gian lận thương mại trên các tuyến đường bộ, đường hàng không.

12. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm phối hợp kịp thời, chặt chẽ với các cơ quan chức năng theo quy định của Bộ Quốc phòng và các quy định khác của pháp luật khi có yêu cầu trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

13. Ngân hàng Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp nhằm quản lý các nguồn ngoại tệ, hoạt động kinh doanh vàng, chủ trì công tác kiểm tra việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng đối với các tổ chức cá nhân trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các loại tiền giả lưu thông trên thị trường.

14. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Chính phủ về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Chủ trì hoặc tổ chức phối hợp với các cơ quan Nhà nước, chính quyền các địa phương thanh tra, kiểm tra việc khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trái phép.

15. Sở Tư pháp:

a) Định kỳ hàng năm giúp UBND tỉnh kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý kịp thời các văn bản trái luật đã được phát hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật. Tổ chức việc thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

b) Chủ trì phối hợp thực hiện việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trong toàn tỉnh.

c) Phối hợp với các Sở, ngành thực hiện giám sát việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; rà soát, đánh giá, tham mưu, đxuất với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng các giải pháp nâng cao hiệu quả và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này.

16. Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức tuyên truyền về công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, những tác động xấu ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương do hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định của pháp luật.

17. Các ngành khác có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức việc quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định pháp luật; phòng, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, mở rộng giao lưu hàng hóa.

Điều 5. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức chỉ đạo công tác phòng chống chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của Nhà nước và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường ổn định và phát triển.

2. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn của địa phương phối hợp thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Chỉ đạo, tổ chức phổ biến, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, những tác động xấu đối với kinh tế xã hội của hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

3. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn và cấp tỉnh trong việc tổ chức quản lý thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Kịp thời kiến nghị UBND tỉnh trình Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về những bất cập cần sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đề xuất những biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác này.

5. Tăng cường chỉ đạo, củng cố tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc cho Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cấp huyện và các cơ quan chức năng trực thuộc UBND huyện nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn theo quy định pháp luật.

6. Chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp tại địa phương trong công tác đu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chương III

NỘI DUNG, QUAN HỆ PHỐI HỢP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Nội dung phối hợp

Căn cứ chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng, bám sát tình hình thực tiễn và theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện hoặc chỉ đạo các lực lượng có chức năng phòng chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi quản lý chủ động xác lập quan hệ phối hợp hoạt động trong việc:

1. Xây dựng kế hoạch, phương án công tác trong đó phân định rõ phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạt động, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; những vấn đề có liên quan đến ngành hoặc địa phương khác cần có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất với các cơ quan có liên quan; những vấn đề chưa thống nhất chồng chéo về chức năng, thẩm quyền thì cùng nhau bàn bạc, giải quyết; trường hợp còn vướng mắc, vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên xem xét, quyết định.

2. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp hành chính, kinh tế, giáo dục, tuyên truyền để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Phát hiện, thu thập trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu gồm:

a) Thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong ngành và trên địa bàn, dự báo tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa, giá cả; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng giai đoạn. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, phức tạp kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng (qua Chi cục Quản lý thị trường Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng) để thông báo cho các sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý;

b) Thông tin về những quy định mới của pháp luật trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước, chính sách quản lý đi với từng ngành hàng, mặt hàng;

c) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; về các tổ chức đường dây, nhóm, các tuyến, địa bàn trọng đim liên quan đến buôn lậu, vận chuyn hàng hóa nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác;

d) Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các ngành, địa phương; thông tin về những khó khăn, vướng mc và kinh nghiệm của từng ngành, từng địa phương trong công tác đấu tranh chng buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác;

đ) Thông tin về kỹ thuật phòng, chống và các tiến bộ khoa học kỹ thuật, kỹ thuật có thể áp dụng khi các cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

e) Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

4. Tổ chức thanh tra, điều tra, kiểm tra, kiểm soát, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, gồm:

a) Tổ chức lực lượng kiểm tra, phương tiện để ngăn chặn; tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theo yêu cầu;

b) Phối hợp trong quá trình điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và theo quy định của pháp luật;

c) Khi xử lý vụ việc phải có sự thống nhất giữa các bên tham gia; hoạt động kiểm tra, kiểm soát không được chồng chéo, trùng lặp, kéo dài thời gian, gây phiền hà, khó khăn cho đối tượng được kiểm tra;

d) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân được kiểm tra, kiểm soát có những hành vi vi phạm mà không thuộc phạm vi, chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật;

đ) Khi cần thiết Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và quyết định tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để phối hợp kiểm tra và giao cho cơ quan có chức năng, thẩm quyền xử lý vi phạm chủ trì phối hợp liên ngành. Cơ quan chủ trì, phối hợp kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Các cơ quan tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện trong quá trình kiểm tra và xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp;

e) Trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng chủ trì để xem xét biện pháp xử lý. Trường hợp ở cấp huyện, thành phố thì chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ trì để xử lý;

5. Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những vấn đề mới trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác để UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

6. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo yêu cầu công tác; hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động chuyên môn cũng như đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi; tổ chức giao lưu, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

7. Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền:

a) Tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

8. Phối hợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lâm Đồng trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng; các hiệp hội doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ làm căn cứ kiểm tra và xử lý vi phạm.

Điều 7. Trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phối hợp

1. Trách nhiệm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh:

a) Đối với cơ quan chủ trì cấp tỉnh (Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng) chịu trách nhiệm:

Chỉ đạo việc tổ chức các quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 Quy chế này;

b) Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng

Là cơ quan tham mưu giúp lãnh đạo Ban và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo công tác phối hợp hoạt động và điều phối lực lượng phối hợp giữa các sở, ngành, các cơ quan chức năng và địa phương trong công tác đu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi toàn tỉnh. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng kết quả thực hiện quy chế phối hợp theo định kỳ 6 tháng hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu.

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

a) Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công;

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, Ban chức năng thuộc sở, ngành mình phối hợp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều sở, ngành mình phụ trách;

c) Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước ở các Sở, ngành và địa phương cung cấp thông tin báo cáo đy đủ và kịp thời tình hình có liên quan đến công tác đu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực Sở, ngành mình phụ trách, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động để báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng và Chủ tịch UBND tỉnh;

d) Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về các chủ trương và biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực Sở, ngành mình phụ trách;

đ) Phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp được yêu cầu các cơ quan có liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn do mình phụ trách; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc:

- Chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương.

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch, phương án, đề án kiểm tra, kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện, thành phố. Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành trên địa bàn huyện, thành phố.

- Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương, báo cáo đầy đủ, kịp thời với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng và Sở, ngành liên quan.

- Đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Lâm Đồng và các Sở, ngành liên quan về các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết.

- Tổ chức vận động nhân dân cam kết không tham gia, không tiếp tay cho hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại. Có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các tổ chức và cá nhân ở địa phương khác đến tham gia hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn.

- Đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có biểu hiện bao che, bảo kê, thông đồng, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Đoàn kiểm tra liên ngành ở tỉnh, địa phương.

a) Căn cứ nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất, cơ quan Thường trực ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng đề xuất UBND tỉnh quyết định việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành ở tỉnh. UBND cấp huyện, thành phố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành ở địa phương, yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tiến hành kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Đoàn kiểm tra liên ngành chịu sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan chủ trì trong quá trình kiểm tra; Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật; cơ quan chủ trì có trách xây dựng kế hoạch công tác theo quy định.

Chương IV

SƠ KẾT, TỔNG KẾT VÀ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 8. Sơ kết, tổng kết; báo cáo và khen thưởng, kỷ luật

1. Công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết

a) Các sở, ngành, địa phương tiến hành sơ kết (định kỳ 6 tháng), tổng kết (định kỳ hàng năm) để đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế này và tổng hợp vào báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 quốc gia qua Văn phòng thường trực) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

b) Hình thức sơ kết, tổng kết:

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết các nội dung phối hp hoạt động theo quy định của Quy chế này;

- Các Sở, ngành tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp theo các mối quan hệ phối hợp theo chức năng hoặc đã tham gia ký kết;

- UBND cấp huyện sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nội dung phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này tại địa phương.

2. Khen thưởng, kỷ luật

a) Khen thưởng:

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, thực thi nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được khen thưởng theo quy định của pháp luật;

b) Kỷ luật:

- Người đứng đầu Sở, ngành, địa phương nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kéo dài hoặc nghiêm trọng thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng.

- Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp để tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện, phân công cụ thể và tổ chức phối hợp giữa các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng ở địa phương để thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị chủ động phản ảnh bằng văn bản về Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng (qua Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng) để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 632/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu632/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2018
Ngày hiệu lực05/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 632/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 632/QĐ-UBND 2018 phối hợp đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 632/QĐ-UBND 2018 phối hợp đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu632/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành05/04/2018
        Ngày hiệu lực05/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 632/QĐ-UBND 2018 phối hợp đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 632/QĐ-UBND 2018 phối hợp đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại Lâm Đồng

           • 05/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực