Quyết định 635/QĐ-TCTS-VP

Quyết định 635/QĐ-TCTS-VP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 635/QĐ-TCTS-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Khoa học Công nghệ 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
T
NG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 635/QĐ-TCTS-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và Chánh Văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thủy sản, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

Tên giao dịch quốc tế: Department of Science, Technology and International Cooperation (STICD)

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Tổng cục trưởng chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm, các chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực thủy sản.

2. Xây dựng, trình Tổng cục trưởng các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách; quản lý khoa học, công nghệ, môi trường thuộc lĩnh vực thủy sản; các điều ước quốc tế liên quan đến hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế và công tác đối ngoại của ngành thủy sản; các quy chế quản lý chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài; đoàn ra, đoàn vào, tiếp khách nước ngoài, hội nghị, hội thảo quốc tế và các hoạt động đối ngoại khác của Bộ liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

3. Tham mưu cho Tổng cục trưởng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

4. Về Khoa học, Công nghệ và Môi trường

a) Tham mưu cho Tổng cục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về lĩnh vực thủy sản và công tác khuyến ngư theo phân cấp của Bộ;

b) Chủ trì thẩm định trình Tổng cục trưởng công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành về thủy sản; tổng hợp, hướng dẫn thẩm định các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình công nghệ theo phân cấp của Bộ;

c) Chủ trì xây dựng và trình Tổng cục giao kế hoạch, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường, tăng cường năng lực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường cấp nhà nước thuộc ngành theo quy định của pháp luật; chủ trì xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí cho các hoạt động khoa học công nghệ và môi trường;

d) Chủ trì việc triển khai thực hiện đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản và các chương trình, đề án về khoa học công nghệ môi trường khác theo phân cấp của Bộ;

đ) Chủ trì hoặc tham gia thẩm định công nhận các giống thủy sản mới; vật tư, thiết bị chuyên dùng mới; quy trình công nghệ mới. Chủ trì thẩm định phòng thử nghiệm ngành, công nghệ, thiết bị xử lý môi trường. Chủ trì hướng dẫn xây dựng kế hoạch, thực hiện giải pháp bảo vệ môi trường; đánh giá môi trường chiến lược trong ngành thủy sản theo phân cấp của Bộ và phân công của Tổng cục;

e) Chủ trì, hướng dẫn, giám sát, tổng hợp việc triển khai và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; đề án công nghệ sinh học thủy sản, thông tin, xuất bản các tài liệu khoa học công nghệ, trao đổi mẫu vật và tài liệu khoa học công nghệ với nước ngoài theo quy định của pháp luật;

g) Chủ trì, hướng dẫn, giám sát, tổng hợp các hoạt động về sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích, kiu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, bảo hộ ging thủy sản, chỉ dẫn địa lý...), sáng kiến, cải tiến trong ngành thủy sản theo quy định của pháp luật;

h) Tham gia xây dựng phương án sắp xếp hệ thống khoa học công nghệ và đào tạo; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ khoa học thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục;

i) Đầu mối, tổng hợp, báo cáo Tổng cục về công tác quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản.

5. Về Hợp tác quốc tế

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí cho đoàn vào, đoàn ra, hội nghị, hội thảo quốc tế hàng năm; tổ chức các đoàn Lãnh đạo Tổng cục đi công tác nước ngoài và tổ chức đón, tiễn và làm việc với các đoàn khách chính thức của Tổng cục;

b) Thường trực đại diện Trung tâm phát triển nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC) tại Việt Nam và các hội đồng, phân ban, ủy ban, thể chế, tổ chức hợp tác khu vực, song phương, đa phương, biên giới, hợp tác trên biển và đại dương, thành viên các đoàn đàm phán và hội nhập quốc tế theo phân công của Tổng cục;

c) Chủ trì, phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án ODA, các chương trình dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (INGO) được Tổng cục giao;

d) Chủ trì đề xuất và quản lý các chương trình, dự án thủy sản đầu tư ra nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo phân cấp của Bộ;

đ) Chủ trì quản lý nội dung, tiếp xúc, giao dịch, trao đổi công thư đối ngoại, giới thiệu các chương trình, dự án với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các đối tác và doanh nghiệp nước ngoài nhm mở rộng thị trường, kêu gọi nguồn vốn đầu tư và hợp tác quốc tế trong phạm vi quản lý của Tổng cục và phân công ca Bộ;

e) Đề xuất, tham gia vào quá trình chuẩn bị, đàm phán trình Tổng cục trưởng để trình Bộ việc ký kết các điều ước quốc tế theo quy định;

g) Tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế; kế hoạch, chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của ngành; các hội nghị, hội thảo quốc tế; việc cung cấp thông tin đối ngoại của Tổng cục theo quy định của pháp luật; nội dung, chương trình hợp tác quốc tế của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục; các đoàn đi học tập, công tác và hợp tác chuyên gia ở nước ngoài theo phân cấp và quy chế của Tổng cục;

h) Tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, tranh chấp có yếu tố nước ngoài, các vấn đề liên quan đến luật pháp, điều ước quốc tế thuộc lĩnh vực thủy sản trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Tổng cục;

i) Chủ trì tham mưu cho Tổng cục thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến thương mại và phát triển thị trường thủy sản; đầu mối tham mưu về xúc tiến đầu tư nước ngoài, chế biến trong lĩnh vực thủy sản theo phân công của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

k) Tham mưu quản lý hoạt động của các tổ chức quốc tế và phi chính phủ liên quan đến ngành thủy sản theo phân cấp.

6. Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực được giao.

7. Xây dựng trình Tổng cục Đề án vị trí việc làm, cơ cấu và số lượng công chức của đơn vị; quản lý công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vụ:

a) Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng, do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản bnhiệm, miễn nhiệm theo quy định;

b) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng, trước pháp luật về hoạt động của Vụ; phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Vụ; phân công công tác đối với công chức thuộc Vụ;

c) Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng, trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Vụ trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2014, thay thế Quyết định số 99/QĐ-TCTS-VP ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ tr
ưởng (b/c);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các đơn vị thuộc Bộ NN & PTNT;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Các S
NN&PTNT;
- Lưu: VT, VP.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 635/QĐ-TCTS-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu635/QĐ-TCTS-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2014
Ngày hiệu lực15/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 635/QĐ-TCTS-VP

Lược đồ Quyết định 635/QĐ-TCTS-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Khoa học Công nghệ 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 635/QĐ-TCTS-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Khoa học Công nghệ 2014
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu635/QĐ-TCTS-VP
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuỷ sản
       Người kýVũ Văn Tám
       Ngày ban hành15/12/2014
       Ngày hiệu lực15/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 635/QĐ-TCTS-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Khoa học Công nghệ 2014

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 635/QĐ-TCTS-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Khoa học Công nghệ 2014