Quyết định 578/QĐ-TCTS-VP

Quyết định 578/QĐ-TCTS-VP năm 2015 sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản

Nội dung toàn văn Quyết định 578/QĐ-TCTS-VP chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản 2015


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 578/QĐ-TCTS-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC TỔNG CỤC THỦY SẢN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề xuất về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số quy định của Quyết định số 634/QĐ-TCTS-VP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính:

1. Sửa đi khoản 8 Điều 2 như sau:

8. Đầu mối tham mưu tổng hợp, báo cáo Tổng cục về kinh tế hợp tác và nông thôn mới trong lĩnh vực thủy sản.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 636/QĐ-TCTS-VP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục:

1. Bổ sung điểm d, khoản 3 Điều 2 như sau:

d) Đầu mối tham mưu, tổ chức thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính tại Tổng cục Thủy sản theo cơ chế một cửa.

2. Bổ sung điểm e khoản 7 Điều 2 như sau:

e) Đầu mối tham mưu xây dựng, trình Tổng cục các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của Tng cục.

3. Sửa đổi khoản 6 Điều 2 như sau:

6. Quản lý, tổ chức thực hiện, giám sát chi tiêu, quyết toán các nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao để phục vụ hoạt động của các Vụ, Văn phòng Tng cục và các nguồn kinh phí khác được Lãnh đạo Tổng cục giao theo quy định; thu phí, lệ phí theo quy định.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 635/QĐ-TCTS-VP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế:

1. Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 2 như sau:

“b) Chủ trì thm định trình Tổng cục trưởng công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành về thủy sản; tổng hợp, hướng dẫn thẩm định các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình công nghệ theo phân cấp của Bộ; tham mưu trình Tng cục trưởng công nhận tchức đánh giá, tổ chức chứng nhận hợp quy trong lĩnh vực thủy sản”.

2. Sửa đổi điểm đ khoản 4 Điều 2 như sau:

“đ) Chủ trì hoặc tham gia thẩm định vật tư, thiết bị chuyên dùng mới; quy trình công nghệ mới. Chủ trì thẩm định phòng thử nghiệm ngành, công nghệ, thiết bị xử lý môi trường. Chủ trì hướng dẫn xây dựng kế hoạch, thực hiện giải pháp bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường các chương trình, dự án trong ngành thủy sản theo phân cấp của Bộ và phân công của Tổng cục.

3. Bsung điểm k khoản 4 Điều 2 như sau:

k) Đầu mối tham mưu, xây dựng trình Tổng cục các định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực thủy sản.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 639/QĐ-TCTS-VP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khai thác thủy sản:

1. Sửa đổi khoản 2, Điều 2 như sau:

“2. Xây dựng, trình Tổng cục trưởng: các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách; các tiêu chuẩn, quy chun, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật; các văn bản cá biệt, văn bản chỉ đạo điều hành; cơ sở dữ liệu, thông tin quản lý trong lĩnh vực khai thác thủy sản, tàu cá, bảo quản sản phẩm, giảm tổn thất trong khai thác thủy sản, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khai thác thủy sản”.

2. Sửa đổi khoản 3, Điều 2 như sau:

“3. Tham mưu Tổng cục trưởng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực khai thác thủy sản, tàu cá, bảo quản sản phẩm, giảm tn thất trong khai thác thủy sản, cơ sở hậu cần dịch vụ nghề cá và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khai thác thủy sản.

3. Sửa đổi điểm d khoản 4 Điều 2 như sau:

“d) Tham mưu Tng cục trưởng hướng dẫn địa phương về đăng ký và cấp giấy phép khai thác thủy sản theo phân cấp, theo ủy quyền của Tổng cục trưởng”.

4. Sửa đổi điểm e khoản 4 Điều 2 như sau:

Tổ chức triển khai các hoạt động về kinh tế hợp tác, xây dựng nông thôn mới, đồng quản lý trong khai thác thủy sản.

5. Sửa đổi điểm g khoản 4 Điều 2 như sau:

“g) Tham mưu Tổng cục trưởng thực hiện các quy định nhằm ngăn chặn việc khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; thực hiện hướng dn việc xác nhận, chứng nhận thủy sản xut khu có ngun gc từ khai thác”.

6. Bsung điểm đ vào khoản 5 Điều 2 như sau:

đ) Tham mưu Tổng cục trưởng trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý về thiết kế mẫu tàu cá, công bố danh sách các cơ sở đủ điu kiện đóng tàu cá.

7. Bổ sung điểm e vào khoản 5 Điều 2 như sau:

“e) Tổng hợp nhu cầu, tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cấp thẻ đăng kim viên tàu cá; tổng hợp trình Tng cục trưởng bnhiệm, miễn nhiệm, cp đi thẻ, dấu, biển hiệu đăng kiểm viên tàu cá theo quy định; tham mưu trình Tổng cục trưởng công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đăng kiểm viên tàu cá theo quy định”.

8. Sửa đổi khoản 9 Điều 2 như sau:

“9. Phối hợp triển khai các hoạt động khuyến ngư trong lĩnh vực khai thác thủy sản, tàu cá và hậu cần nghề cá”.

9. Sửa đổi khoản 11 Điều 2 như sau:

9. Tham mưu Tổng cục trưởng triển khai hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực khai thác, tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 637/QĐ-TCTS-VP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản:

1. Sửa đổi khoản 9 Điều 2 như sau:

“9. Chủ trì, tham mưu Tng cục trưởng hoặc phối hp với cơ quan quản lý CITES Việt Nam và cơ quan khoa học CITES phân bổ hạn ngạch các đối tượng thủy sinh thuộc phụ lục của Công ước CITES; chủ trì tham mưu trình Tổng cục trưởng xem xét cấp phép xuất, nhập khẩu liên quan đến các loài thủy sinh quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chủng”.

2. Bổ sung khoản 10a Điều 2 như sau:

10a. Chủ trì, tổ chức giám sát nguồn lợi, môi trường sống của các loài thủy sản; tham mưu trình Tổng cục trưởng chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm ngăn ngừa suy giảm, khắc phục, cải thiện chất lượng môi trường sống của các loài thủy sản; thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản”.

3. Sửa đổi khoản 14 Điều 2 như sau:

“14. Thường trực: Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam; Ban chỉ đạo Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và thực hiện Chỉ thị về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; Ban chỉ đạo quốc gia hệ thống khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa”.

4. Bổ sung khoản 5a Điều 2 như sau:

“5a. Đầu mối tham mưu Tổng cục xây dựng cơ chế, chính sách về đồng quản lý trong lĩnh vực thủy sản; tổ chức thực hiện đồng quản lý trong bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản trên phạm vi toàn quốc”.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 638/QĐ-TCTS-VP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Nuôi trồng thủy sản:

1. Sửa đi khoản 4 Điều 2 như sau:

“4. Tham mưu Tổng cục trưởng: việc công nhận giống thủy sản mới được phép sản xuất kinh doanh theo quy định; cấp phép xuất, nhập khẩu giống, thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường, vật tư chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản theo quy định; quyết định công nhận hoặc không công nhận thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường, vật tư chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam theo quy định”.

2. Sửa đi khoản 7 Điều 2 như sau:

“7. Tổng hợp, tham mưu trình Tổng cục trưởng: công nhận các tổ chức đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản; cho phép khảo nghiệm; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản; công nhận kết quả khảo nghiệm; cấp chứng chỉ hành nghề trong nuôi trồng thủy sản; cấp chứng chỉ lấy mẫu thức ăn thủy sản theo quy định”.

3. Sửa đổi khoản 12 Điều 2 như sau:

“12. Tham mưu, hướng dẫn việc kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, chất lượng giống, thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản”.

4. Sửa đổi khoản 14 Điều 2 như sau:

“14. Tổng hợp, cập nhật hiện trạng môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Tổng cục; phối hợp tham gia công tác thú y thủy sản và kim tra cht lượng an toàn sản phm thủy sản theo sự phân công của Tổng cục trưởng; đầu mối tham mưu tổng hợp báo cáo Tổng cục về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản”.

Điều 7. Sửa đổi một số quy định của Quyết định số 640/QĐ-TCTS-VP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, Thanh tra:

1. Sửa đổi điểm e khoản 7 Điều 2 như sau:

“e) Tham mưu Tổng cục tổ chức thực hiện việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản”.

Điều 8. Sửa đổi một số quy định của Quyết định số 642/QĐ-TCTS-VP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản:

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 2 như sau:

“2. Thực hiện khảo nghiệm giống, thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản theo quy định”.

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Thực hiện kiểm tra, xác nhận chất lượng giống, thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản theo quy định”.

3. Sửa đổi khoản 5 Điều 2 như sau:

“5. Thực hiện tư vấn, chứng nhận các quy phạm thực hành sản xuất trong nuôi trồng thủy sản theo quy định”.

4. Sửa đổi khoản 6 Điều 2 như sau:

“6. Thực hiện đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản theo quy định”.

5. Sửa đổi khoản 8 Điều 2 như sau:

“8. Tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường, vật tư chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam theo quy định”.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 641/QĐ-TCTS-VP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng kiểm tàu cá:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 2 thành điểm b, điểm c khoản 5 Điều 2 như sau:

“b) Thẩm định sửa đổi thiết kế mẫu tàu cá trình Tổng cục trưởng chấp thuận”.

“c) Thẩm định thiết kế mẫu tàu cá; thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật tàu cá đóng mới, cải hoán, hồ sơ hoàn công tàu cá theo quy định”.

2. Sửa đổi điểm b khoản 7 Điều 2 như sau:

b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng nhận đã qua đào tạo lớp đăng kiểm viên tàu cá, thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên tàu cá; bồi dưỡng, tập huấn, tư vấn, tuyên truyền về chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực đăng kiểm tàu cá, đảm bảo an toàn trong khai thác thủy sản và các lĩnh vực có liên quan theo quy định”.

Điều 10. Sửa đổi một số quy định của Quyết định số 643/QĐ-TCTS-VP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin thủy sản:

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Xây dựng, quản lý, duy trì và phát triển trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử của Tổng cục; tuyên truyền trên ấn phẩm thông tin thủy sản; phối hợp thực hiện truyền thông, tuyên truyền về lĩnh vực thủy sản, phổ biến khoa học công nghệ và thông tin kinh tế thủy sản; Phi hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin dự báo thị trường thủy sản”.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Bãi bỏ điểm b, khoản 7, Điều 2 Quyết định số 639/QĐ-TCTS-VP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khai thác thủy sản.

3. Bãi bỏ khoản 4, Điều 2 Quyết định số 641/QĐ-TCTS-VP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng kiểm tàu cá.

4. Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 và các cụm từ “nguyên liệu sản xuất thức ăn, chất bổ sung thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học” tại Quyết định số 642/QĐ-TCTS-VP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản.

5. Bãi bỏ điểm b khoản 10 Điều 2 Quyết định số 643/QĐ-TCTS-VP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thủy sản.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Tổng cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 12;
-
Bộ trưng (để b/c);
- U
BND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Lãnh đạo Tổng cục;
-
Các đơn vị thuộc Bộ NN & PTNT;
-
Các đơn vị trực thuộc Tổng cục;
-
Các Sở NN&PTNT;
-
Lưu: VT, VP.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 578/QĐ-TCTS-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu578/QĐ-TCTS-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2015
Ngày hiệu lực21/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 578/QĐ-TCTS-VP

Lược đồ Quyết định 578/QĐ-TCTS-VP chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản 2015


Văn bản bị đính chính

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 578/QĐ-TCTS-VP chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản 2015
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu578/QĐ-TCTS-VP
    Cơ quan ban hànhTổng cục Thuỷ sản
    Người kýVũ Văn Tám
    Ngày ban hành21/09/2015
    Ngày hiệu lực21/09/2015
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật9 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 578/QĐ-TCTS-VP chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản 2015

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 578/QĐ-TCTS-VP chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản 2015

        • 21/09/2015

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 21/09/2015

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực