Quyết định 640/QĐ-TCTS-VP

Quyết định 640/QĐ-TCTS-VP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, Thanh tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 640/QĐ-TCTS-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Pháp chế Thanh tra 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/QĐ-TCTS-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ PHÁP CHẾ, THANH TRA

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra và Chánh Văn phòng Tng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Vụ Pháp chế, Thanh tra là tổ chức thuộc Tổng cục Thủy sản, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác pháp chế, thanh tra, kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Thủy sản.

2. Vụ Pháp chế, Thanh tra chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục trưởng; đồng thời chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tên giao dịch quốc tế: Department of Inspection and Legislation (LID)

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế, thanh tra trình Tổng cục trưởng đtrình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, quy phạm kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

2. Tổng hợp, trình Tổng cục trưởng các hoạt động về công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

3. Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế, thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

4. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về pháp chế, thanh tra thuộc nhiệm vụ của Tổng cục.

5. Chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thủy sản.

6. Công tác pháp chế:

a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì tham mưu cho Tổng cục trưởng kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thủy sản; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sau khi được Bộ trưởng phê duyệt;

- Giúp Tổng cục trưởng phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập đề xuất chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, đề án về lĩnh vực thủy sản theo sự phân công của Tổng cục trưởng;

- Tham gia ý kiến pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Tổng cục trưởng xem xét, quyết định việc đề nghị Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định;

- Chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục, trình Tổng cục trưởng đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Tổng cục trưởng góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

b) Công tác rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục; định kỳ 06 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Tổng cục trưởng gửi Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình Bộ trưởng kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp;

- Thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

c) Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Chủ trì giúp Tổng cục trưởng phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về thủy sản theo quy định của pháp luật.

d) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phbiến, giáo dục pháp luật hàng năm, dài hạn trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục, trình Tổng cục trưởng và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp Tổng cục trưởng định kỳ 06 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đtổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

đ) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp Tổng cục trưởng thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Tng cục theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

e) Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục trưởng; có ý kiến về mặt pháp lý đối với quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Tng cục trưởng;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Tổng cục trưởng về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng đbảo vệ lợi ích hợp pháp của Tổng cục theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

g) Công tác bồi thường của Nhà nước

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Tổng cục trưởng thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Tổng cục trưởng đtrình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;

b) Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra chuyên ngành;

c) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; Tổ chức thanh tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc khác khi được Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ giao;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Tổng cục;

đ) Tham mưu cho Tổng cục trưởng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền quản lý của Tng cục trưởng;

e) Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện và chất độc trong khai thác thủy sản;

g) Tham mưu cho Tổng cục trưởng kiến nghị người có thẩm quyền xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi quản lý của Tng cục;

h) Tham mưu cho Tổng cục trưởng kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

i) Tham mưu cho Tổng cục trưởng xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thủy sản cho công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thủy sản ở địa phương.

8. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Giúp Tổng cục trưởng tổ chức thực hiện tiếp công dân; tổ chức tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định;

b) Tham mưu cho Tổng cục trưởng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ;

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

9. Công tác phòng, chống tham nhũng

a) Trình Tổng cục trưởng kế hoạch phòng, chống tham nhũng và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;

b) Thường trực công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

c) Giúp Tng cục trưởng phi hp với các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện hành vi tham nhũng; tham mưu cho Tổng cục trưởng tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng;

d) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

10. Tổng hợp báo cáo Tổng cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ pháp chế về kết quả hoạt động thanh tra, pháp chế, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định.

11. Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực được giao.

12. Xây dựng trình Tổng cục Đề án vị trí việc làm, cơ cấu và số lượng công chức của đơn vị; quản lý công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vụ:

a) Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng, do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

b) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng, trước pháp luật về hoạt động của Vụ; phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Vụ; phân công công tác đối với công chức thuộc Vụ.

c) Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng, trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Vụ trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2014, thay thế Quyết định số 248/QĐ-TCTS-VP ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, Thanh tra Tổng cục Thủy sản.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trư
ng (b/c);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các đơn vị thuộc Bộ NN & PTNT;
- Các đơn vị trực thuộc
Tổng cục;
- Các sở NN & PTNT;
- Lưu: VT, VP.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 640/QĐ-TCTS-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu640/QĐ-TCTS-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2014
Ngày hiệu lực15/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 640/QĐ-TCTS-VP

Lược đồ Quyết định 640/QĐ-TCTS-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Pháp chế Thanh tra 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 640/QĐ-TCTS-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Pháp chế Thanh tra 2014
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu640/QĐ-TCTS-VP
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuỷ sản
       Người kýVũ Văn Tám
       Ngày ban hành15/12/2014
       Ngày hiệu lực15/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 640/QĐ-TCTS-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Pháp chế Thanh tra 2014

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 640/QĐ-TCTS-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Pháp chế Thanh tra 2014