Quyết định 641/QĐ-TCTS-VP

Quyết định 641/QĐ-TCTS-VP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng kiểm tàu cá do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 641/QĐ-TCTS-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Đăng kiểm 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 641/QĐ-TCTS-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá và Chánh văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Đăng kiểm tàu cá là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tng cục Thủy sản có chức năng thực hiện đăng kiểm tàu cá phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Tổng cục và cung cấp các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hoạt động của Trung tâm được bố trí từ Ngân sách nhà nước hàng năm và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế: Center for Registration of Fishing Vessels (FVR)

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Tổng cục kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; các chương trình đề án, dự án thuộc lĩnh vực đăng kiểm tàu cá.

2. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tàu cá, quy định về các trang thiết bị an toàn, thiết bị khai thác thủy sản, trang thiết bị bảo quản sau thu hoạch lắp đặt, sử dụng trên tàu cá.

3. Tham gia xây dựng các văn bản quản lý chuyên ngành về lĩnh vực đăng kiểm tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động khai thác thủy sản.

4. Tổng hợp hồ sơ đăng kiểm viên tàu cá trong phạm vi cả nước trình Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp đổi thẻ, dấu, biển hiệu đăng kiểm viên tàu cá theo quy định.

5. Về đăng kiểm tàu cá

a) Kiểm tra an toàn kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá được phân cấp theo quy định của pháp luật;

b) Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật mẫu tàu cá, hồ sơ thiết kế kỹ thuật tàu cá đóng mới, cải hoán, hoàn công và các thiết bị an toàn lắp đặt trên tàu cá;

6. Về kiểm định các sản phẩm công nghiệp trang bị trên tàu cá

a) Kiểm định các loại máy tàu, các trang thiết bị cơ khí, khai thác thủy sản, các trang thiết bị điện, thông tin, trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị cứu sinh;

b) Kiểm định các trang thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn lắp đặt trên tàu cá nhập khẩu hoặc sản xuất tại Việt Nam;

7. Về đào tạo, tư vấn

a) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, giáo trình đào tạo đăng kiểm viên tàu cá;

b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng nhận đã qua đào tạo lớp đăng kiểm viên tàu cá; bồi dưỡng, tập huấn, tư vấn, tuyên truyền về chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực đăng kiểm tàu cá, đảm bảo an toàn trong khai thác thủy sản và các lĩnh vực có liên quan.

8. Các dịch vụ khác

a) Thực hiện các dự án khuyến ngư và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực liên quan đến đăng kiểm tàu cá theo phân công.

b) Tổ chức in ấn, cung ứng các biểu mẫu, giấy tờ, tài liệu liên quan đến đăng kiểm tàu cá và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

9. Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực được giao.

10. Xây dựng trình Tổng cục Đán vị trí việc làm; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, thi đua, khen thưởng kỷ luật.

11. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm: Có Giám đốc và các Phó giám đốc do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân cấp của Bộ.

a) Giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm;

b) Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác theo phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Văn phòng

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Đăng kiểm;

- Phòng Kiểm định;

- Phòng Đào tạo, Tư vấn.

c) Các Trung tâm Vùng:

- Trung tâm đăng kiểm Vùng I, trụ sở đặt tại Hải Phòng;

- Trung tâm đăng kiểm Vùng II, trụ sở đặt tại Đà Nẵng;

- Trung tâm đăng kiểm Vùng III, trụ sở đặt tại Khánh Hòa;

- Trung tâm đăng kiểm Vùng IV, trụ sở đặt tại Bà Rịa-Vũng Tàu;

- Trung tâm đăng kiểm Vùng V, trụ sđặt tại Kiên Giang.

Văn phòng có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng; Các Phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng; Lãnh đạo Trung tâm Vùng có Giám đốc và các Phó giám đốc, được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân cấp của Tổng cục.

3. Công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ được giao; có nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Trung tâm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các Quy chế nội bộ của Trung tâm.

Việc thành lập mới, điều chỉnh, bổ sung các đơn vị trực thuộc, Trung tâm xây dựng đề án và trình Tổng cục theo quy định.

Việc điều động, luân chuyển, bnhiệm, miễn nhiệm cán bộ các đơn vị thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành và phân cấp của Tổng cục.

Điều 4. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2014.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh văn phòng Tổng cục, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trư
ng (b/c);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các đơn vị thuộc Bộ NN & PTNT;
- Các đơn vị trực thuộc
Tổng cục;
- Các sở NN & PTNT;
- Lưu: VT, VP.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 641/QĐ-TCTS-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu641/QĐ-TCTS-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2014
Ngày hiệu lực15/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 641/QĐ-TCTS-VP

Lược đồ Quyết định 641/QĐ-TCTS-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Đăng kiểm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 641/QĐ-TCTS-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Đăng kiểm 2014
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu641/QĐ-TCTS-VP
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuỷ sản
       Người kýVũ Văn Tám
       Ngày ban hành15/12/2014
       Ngày hiệu lực15/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 641/QĐ-TCTS-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Đăng kiểm 2014

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 641/QĐ-TCTS-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Đăng kiểm 2014