Quyết định 638/QĐ-BTNMT

Quyết định 638/QĐ-BTNMT năm 2016 về chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 638/QĐ-BTNMT tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật phế liệu nhập khẩu


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
 MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 638/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THAM GIA CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lưng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp">09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hưng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ đnh tổ chức đánh giá sự phù hợp và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN;

Căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường trong nhập khu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

Xét Hồ sơ đăng ký hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khu làm nguyên liệu sản xuất ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Công ty TNHH giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Công ty TNHH giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ số 80 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) là tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chun kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Phạm vi chứng nhận: giám định phế liệu sắt, thép, nhựa, giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phù hợp với Quy chun kỹ thuật môi trường và các loại phế liệu khác thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với hướng dn tạm thời của Bộ Tài nguyên và Môi trường về mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng và mục đích sử dụng phế liệu nhập khẩu.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13 tháng 3 năm 2016 đến ngày 20 tháng 4 năm 2016.

Điều 3. Công ty TNHH giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh được tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trưng đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong phạm vi quy định tại Điều 1 phục vụ công tác quản lý nhà nước; phải tuân thủ các quy định và hưng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả giám định của mình.

Điều 4. Công ty TNHH giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 1 (để thực hiện);
- Các Bộ: CT, TC, KH&CN;
- Tổng cục TCĐLCL, Bộ KH
&CN;
- Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCMT, KSON (12)

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Văn Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 638/QĐ-BTNMT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 638/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/03/2016
Ngày hiệu lực 13/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/04/2016
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 638/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 638/QĐ-BTNMT tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật phế liệu nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 638/QĐ-BTNMT tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật phế liệu nhập khẩu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 638/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký Nguyễn Văn Tài
Ngày ban hành 29/03/2016
Ngày hiệu lực 13/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/04/2016
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 638/QĐ-BTNMT tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật phế liệu nhập khẩu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 638/QĐ-BTNMT tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật phế liệu nhập khẩu

  • 29/03/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/03/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực