Quyết định 64/QĐ-KTNN

Quyết định 64/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 64/QĐ-KTNN 2014 nâng bậc lương trước hạn người lập thành tích xuất sắc Kiểm toán đã được thay thế bởi Quyết định 148/QĐ-KTNN nâng bậc lương trước thời hạn công chức viên chức thành tích xuất sắc 2016 và được áp dụng kể từ ngày 02/02/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 64/QĐ-KTNN 2014 nâng bậc lương trước hạn người lập thành tích xuất sắc Kiểm toán


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03/3/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; Bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước; Chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Xét đề nghị của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 71/QĐ-KTNN ngày 09/02/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng ủy KTNN
- Công đoàn KTNN;
- Đoàn TNCSHCM KTNN;
- Lưu: VT, TCCB(10).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

QUY CHẾ

NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-KTNN ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Công chức, viên chức được xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (gọi chung là công chức, viên chức và người lao động).

2. Đối tượng không áp dụng:

Cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ.

Điều 2. Nguyên tắc nâng bậc lương trước thời hạn

Việc nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, đúng người, đúng thành tích; có tác dụng động viên, khích lệ, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ trong từng đơn vị và toàn ngành.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Điều kiện về bậc lương hiện hưởng

Tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, công chức, viên chức và người lao động chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh theo quy định.

2. Điều kiện về thời gian giữ bậc lương

a. Đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thời hạn nâng bậc lương thường xuyên 03 năm (36 tháng) /01 lần (các ngạch và các chức danh yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên) thì thời gian giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh phải đủ 02 năm (đủ 24 tháng) trở lên.

b. Đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thời hạn nâng bậc lương thường xuyên 02 năm (24 tháng)/01 lần (các ngạch và các chức danh yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống) thì thời gian giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh phải đủ 12 tháng trở lên.

c. Mốc tính thời gian giữ bậc lương, lấy ngày 31/12 hàng năm làm mốc để tính thời gian xét điều kiện giữ bậc lương của công chức, viên chức và người lao động.

3. Đối tượng không xem xét nâng bậc lương trước thời hạn

a. Sau lần nâng bậc lương trước thời hạn gần nhất công chức, viên chức và người lao động chưa thực hiện 01 lần nâng bậc lương thường xuyên theo quy định (kể cả đối với trường hợp được nâng ngạch công chức, viên chức sau khi nâng bậc lương trước thời hạn).

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đang hưởng lương ngạch kiểm toán viên, bậc 5 (hệ số 3,66) từ ngày 1/5/2010. Năm 2012, ông Nguyễn Văn A được nâng bậc lương trước thời hạn và được hưởng lương ngạch kiểm toán viên, bậc 6 (hệ số 3,99) từ ngày 1/5/2012. Ông Nguyễn Văn A sẽ phải thực hiện nâng bậc lương thường xuyên từ bậc 6 (hệ số 3,99) lên bậc 7 (hệ số 4,32) từ ngày 01/5/2015. Sau khi thực hiện 01 lần nâng bậc lương thường xuyên này, ông Nguyễn Văn A mới được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu có đủ các thành tích theo quy định.

b. Công chức, viên chức và người lao động đã đủ thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo quy định trong năm xét nâng bậc lương trước thời hạn (tính đến 31/12) thì không thuộc đối tượng xét nâng lương trước hạn.

Ví dụ: Ví dụ ông Nguyễn Văn B hiện đang hưởng lương chuyên viên, bậc 3 (hệ số 3,0) từ ngày 1/11/2010. Ông Nguyễn Văn B sẽ được nâng bậc lương thường xuyên từ bậc 3 (hệ số 3,0) lên bậc 4 (hệ số 3,33) từ ngày 1/11/2013. Ông Nguyễn Văn B sẽ không thuộc đối tượng nâng bậc lương trước thời hạn do tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn ông Nguyễn Văn B mới giữ bậc được 02 tháng (tháng 11-12/2013).

c. Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng có sai phạm phải xử lý bằng các hình thức kỷ luật quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp công chức, viên chức và người lao động đang trong thời gian xem xét kỷ luật mà đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn vẫn thực hiện việc xét nâng bậc lương trước thời hạn. Sau khi có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn mà người đó bị xử lý kỷ luật thì Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quyết định hủy quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cá nhân đó.

d. Công chức, viên chức và người lao động được nâng ngạch (lên ngạch cao hơn):

- Khi nâng ngạch, chênh lệch tiền lương ở ngạch mới so với tiền lương ở ngạch cũ lớn hơn khoảng cách giữa 2 bậc lương ở ngạch mới, thì thời gian để xem xét nâng bậc lương trước thời hạn ở ngạch mới (sau khi nâng ngạch) là phải thực hiện 01 lần nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

- Khi nâng ngạch, chênh lệch tiền lương ở ngạch mới so với tiền lương ở ngạch cũ nhỏ hơn khoảng cách giữa 2 bậc lương ở ngạch mới nhưng ở ngạch cũ đã được nâng bậc lương trước thời hạn, thì thời gian để xem xét nâng bậc lương trước thời hạn ở ngạch mới (sau khi nâng ngạch) phải thực hiện 01 lần nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

Điều 4. Tiêu chuẩn thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn

1. Thời hạn bảo lưu thành tích thi đua, khen thưởng để xét nâng bậc lương trước thời hạn

a. Đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thời hạn nâng bậc lương thường xuyên 03 năm (36 tháng) /01 lần: Thời hạn bảo lưu thành tích thi đua, khen thưởng là 06 năm (72 tháng);

b. Đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thời hạn nâng bậc lương thường xuyên 02 năm (24 tháng)/01 lần: Thời hạn bảo lưu thành tích thi đua, khen thưởng là 04 năm (48 tháng).

2. Tiêu chuẩn về thành tích thi đua, khen thưởng

Trong thời hạn bảo lưu về thành tích thi đua, khen thưởng (tính đến 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn), công chức, viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ và có thành tích thi đua, khen thưởng, xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng;

- Được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh;

- Được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động;

- Được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng;

- Được tặng thưởng Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công các hạng;

- Được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc;

- Được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Được hai lần trở lên Tổng Kiểm toán Nhà nước tặng bằng khen;

- 02 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ngành;

- 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp ngành và được tặng bằng khen của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

- 05 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở;

- Được công nhận một trong các chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc được cấp bằng học vị tiến sỹ;

- 04 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở hoặc 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp ngành;

- 03 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở hoặc 02 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 01 lần được tặng bằng khen của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

- 01 năm được công nhận danh hiệu Cá nhân tiêu biểu xuất sắc;

- 02 năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và 01 lần được Tổng Kiểm toán Nhà nước tặng bằng khen.

- Học vị Thạc sỹ.

3. Tiêu chuẩn về thành tích thi đua, khen thưởng được xem xét thêm khi chưa hết chỉ tiêu theo quy định

Số công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này chưa đủ tỷ lệ theo quy định, sẽ xem xét thêm các trường hợp có thành tích thi đua, khen thưởng theo thứ tự ưu tiên sau:

- 03 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở;

- 02 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 01 năm được Tổng Kiểm toán Nhà nước tặng giấy khen.

Điều 5. Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn

a. Công chức, viên chức và người lao động thuộc thời hạn nâng lương 03 năm (36 tháng) /01 lần: được xét nâng lên một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

b. Công chức, viên chức và người lao động thuộc thời hạn nâng lương 02 năm (24 tháng) /01 lần: được xét nâng lên một bậc lương trước thời hạn tối đa là 9 tháng.

Điều 6. Tỷ lệ công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn

- Tỷ lệ công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong toàn ngành tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn. Chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn được làm tròn theo nguyên tắc, nếu phần thập phân nhỏ hơn 5 thì lấy số phần nguyên; phần thập phân lớn hơn 5 thì làm tròn bằng phần nguyên cộng thêm 01 chỉ tiêu.

- Đến hết quý I của năm sau liền kề với năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, nếu không thực hiện hết số người trong tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn thì không được được tính vào tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của các năm sau.

Điều 7. Trình tự ưu tiên trong việc xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Xét công chức, viên chức và người lao động có cấp độ thành tích khen thưởng từ cao đến thấp, theo thứ tự tại Điều 4 của quy định này, cho đến khi đủ tỷ lệ theo quy định.

2. Trường hợp số công chức, viên chức và người lao động đủ tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn theo Quy định này vượt tỷ lệ, ở thành tích cuối cùng khi xét có nhiều người đạt danh hiệu, thành tích ngang nhau thì thực hiện thứ tự ưu tiên như sau:

a. Công chức, viên chức và người lao động trong thời gian giữ bậc lương ngoài thành tích cao nhất được khen thưởng, phong tặng, công nhận nêu trên, còn có thành tích được các cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nữ công Kiểm toán Nhà nước khen thưởng, phong tặng, công nhận (theo thứ tự ưu tiên từ thành tích cao xuống thấp).

b. Những người gần đến tuổi nghỉ hưu;

c. Những người là giảng viên kiêm chức có tham gia giảng dạy, tổng số giờ giảng trong 06 năm gần nhất đạt từ 240 giờ trở lên.

d. Những người là cán bộ nữ;

đ. Những người là công chức, viên chức và người lao động được điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo yêu cầu công việc của Kiểm toán Nhà nước từ đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn gia đình công chức sinh sống đến đơn vị khác có trụ sở nằm ngoài địa bàn đó.

e. Công chức, viên chức và người lao động kiêm nhiệm công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công.

g. Công chức, viên chức và người lao động có thời gian công tác lâu năm hơn chưa được nâng bậc lương trước thời hạn.

h. Xem xét đến quá trình diễn biến lương.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

1. Tổng Kiểm toán Nhà nước:

a. Thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước (gọi tắt Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Kiểm toán Nhà nước), thành phần gồm:

- Đại diện Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ;

- Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước;

- Đại diện Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước;

- Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Kiểm toán Nhà nước;

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Kiểm toán Nhà nước;

- Đại diện phòng Tổ chức – biên chế - tiền lương thuộc Vụ Tổ chức cán bộ là thành viên thư ký.

b. Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được phân cấp.

c. Đề nghị Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến trước khi ký Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức giữ ngạch hoặc chức danh chuyên viên cao cấp và tương đương, lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (kèm theo biên bản họp xét nâng bậc lương; quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của ngành; bản sao quyết định giao chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc của ngành; bản sao quyết định xếp lương gần nhất và bản sao quyết định công nhận thành tích xuất sắc của cấp có thẩm quyền).

2. Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Kiểm toán Nhà nước:

- Căn cứ Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Kiểm toán Nhà nước tổ chức họp để xét chọn công chức, viên chức và người lao động có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước nâng bậc lương trước thời hạn.

- Thời gian tổ chức họp của Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Kiểm toán Nhà nước do Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Kiểm toán Nhà nước quyết định.

3. Đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước:

a. Căn cứ điều kiện tiêu chuẩn tại Quy chế này tổng hợp danh sách công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước hạn.

b. Thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, thành phần gồm: Thủ trưởng đơn vị, đại diện Cấp ủy, đại diện Ban chấp hành Công đoàn, đại diện Ban nữ công cùng cấp, đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại đơn vị (nếu có), công chức, viên chức kiêm nhiệm công tác Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo Văn phòng đối với Kiểm toán Nhà nước khu vực, đơn vị sự nghiệp hoặc đại diện lãnh đạo phòng Tổng hợp.

Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm tổ chức họp để xét chọn công chức, viên chức và người lao động có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đề nghị Thủ trưởng đơn vị xem xét và đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét nâng bậc lương trước thời hạn.

c. Thông báo công khai danh sách những người được xét nâng bậc lương trước thời hạn; Giải quyết những kiến nghị, vướng mắc.

d. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị trước ngày 15 tháng 02 hàng năm.

Hồ sơ đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị gồm:

- Công văn đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức và người lao động của thủ trưởng đơn vị (có danh sách đề nghị theo mẫu kèm theo);

- Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn của Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị;

- Bản sao quyết định nâng lương gần nhất; Đối với cá nhân đã được nâng bậc lương trước thời hạn, đề nghị gửi kèm theo quyết định nâng lương trước hạn và quyết định nâng lương thường xuyên gần nhất.

- Bản sao Quyết định công nhận thành tích xuất sắc của cấp có thẩm quyền.

4. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước

a. Tổng hợp danh sách công chức, viên chức và người lao động được khen thưởng và phong tặng các danh hiệu thi đua trong năm gửi Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 31/01 năm sau.

b. Thẩm định các quyết định khen thưởng của các cá nhân được các đơn vị đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn;

5. Vụ Tổ chức cán bộ

Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước và Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Kiểm toán Nhà nước:

a. Thẩm định các điều kiện và tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn.

b. Tổng hợp danh sách công chức, viên chức và người lao động được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn và trình Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Kiểm toán Nhà nước.

c. Niêm yết công khai danh sách công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn trên website của Kiểm toán Nhà nước trước khi trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ký quyết định phê duyệt.

d. Trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn.

đ. Theo dõi, quản lý hồ sơ, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn.

e. Tiếp nhận, tham mưu giải quyết những kiến nghị, vướng mắc (nếu có).

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ năm 2013 đối với công chức, viên chức và người lao động.

2. Quy chế này được phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ để báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/02/2014
Ngày hiệu lực11/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 64/QĐ-KTNN 2014 nâng bậc lương trước hạn người lập thành tích xuất sắc Kiểm toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 64/QĐ-KTNN 2014 nâng bậc lương trước hạn người lập thành tích xuất sắc Kiểm toán
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu64/QĐ-KTNN
       Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
       Người kýNguyễn Hữu Vạn
       Ngày ban hành11/02/2014
       Ngày hiệu lực11/02/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 64/QĐ-KTNN 2014 nâng bậc lương trước hạn người lập thành tích xuất sắc Kiểm toán

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/QĐ-KTNN 2014 nâng bậc lương trước hạn người lập thành tích xuất sắc Kiểm toán