Quyết định 71/QĐ-KTNN

Quyết định 71/QĐ-KTNN năm 2012 về Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 71/QĐ-KTNN nâng bậc lương trước thời hạn đã được thay thế bởi Quyết định 64/QĐ-KTNN 2014 nâng bậc lương trước hạn người lập thành tích xuất sắc Kiểm toán và được áp dụng kể từ ngày 11/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 71/QĐ-KTNN nâng bậc lương trước thời hạn


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH 11 ngày 15/9/2005 về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 554/QĐ-KTNN ngày 11/7/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và Quyết định số 218/QĐ-KTNN ngày 19/3/2009 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng uỷ KTNN
- Công đoàn KTNN;
- Đoàn TNCSHCM KTNN;
- Lưu: VT, TCCB(4).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đinh Tiến Dũng

 

QUY ĐỊNH

NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-KTNN ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này được áp dụng cho việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt và lập được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, nhằm động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua lao động sáng tạo, lao động có năng suất và chất lượng cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

1. Cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả công chức, viên chức dự bị) được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

2. Người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

3. Việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức trong tổ chức, đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; hoặc chuyển đổi sang loại hình tự trang trải kinh phí theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ, thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại Điều 1 của Quy định này trong thời gian giữ bậc lương không bị xử lý các hình thức kỷ luật .

Điều 3. Nguyên tắc nâng bậc lương trước thời hạn

Việc nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, đúng người, đúng thành tích; có tác dụng động viên, khích lệ, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ trong từng đơn vị và toàn ngành.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thời hạn nâng lương 03 năm /01 lần:

Thời gian giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh đủ 02 năm (đủ 24 tháng) trở lên.         

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thời hạn nâng lương 02 năm /01 lần:

Thời gian giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh đủ 12 tháng trở lên.

3. Mốc tính thời gian giữ bậc lương

Lấy ngày 28/2 hàng năm làm mốc để tính thời gian giữ bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trước khi xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Điều 5. Tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn

Trong thời gian 5 năm công tác xét nâng bậc lương, công chức, viên chức và người lao động phải đạt danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến trở lên và có một trong những thành tích sau đây:

1. Lập thành tích xuất sắc, được khen thưởng bằng một trong các hình thức: Huân chương các loại; hoặc Giải thưởng Hồ Chí Minh; hoặc Giải thưởng Nhà nước; hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hoặc 02 năm liên tục được tặng bằng khen của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2. Lập thành tích xuất sắc, được phong tặng một trong các danh hiệu:

- Anh hùng lao động; Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

- Trong thời gian 5 năm công tác trước khi xét nâng bậc lương có: 02 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ngành; hoặc 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp ngành và được tặng bằng khen của Tổng Kiểm toán Nhà nước; hoặc 05 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở;

- Trong thời hạn giữ bậc lương được công nhận một trong các chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc được cấp bằng học vị tiến sỹ.

3. Số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này chưa đủ tỷ lệ theo quy định, sẽ xem xét thêm các trường hợp sau:

- Trong thời gian 5 năm công tác trước khi xét nâng bậc lương có: 04 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở hoặc 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp ngành.

- Trong thời hạn giữ bậc lương có 01 năm được công nhận danh hiệu Cá nhân tiêu biểu xuất sắc, các năm còn lại trong thời hạn giữ bậc lương là Lao động tiên tiến trở lên.

- Trong thời hạn giữ bậc lương được cấp bằng học vị Thạc sỹ.

Chú ý: Những thành tích đã được tính nâng bậc lương trước thời hạn đợt trước, không làm căn cứ tính nâng bậc lương trước thời hạn đợt sau.

Điều 6. Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn

1. Thời gian được xét nâng bậc lương trước thời hạn:

a. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thời hạn nâng lương 03 năm /01 lần: được xét nâng lên một bậc lương trước thời hạn là 12 tháng.

b. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thời hạn nâng lương 02 năm /01 lần: được xét nâng lên một bậc lương trước thời hạn là 9 tháng.

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được xét nâng bậc lương trước thời hạn, để xét nâng bậc lương trước thời hạn liền kề lần sau, phải có thời gian giữ bậc lương đủ 03 năm (đủ 36 tháng).

Điều 7. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành vào thời điểm Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn họp.

Điều 8. Trình tự ưu tiên trong việc xét nâng bậc lương trước thời hạn:

1. Xét cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có cấp độ thành tích khen thưởng từ cao đến thấp, theo thứ tự tại Điều 5 của quy định này, cho đến khi đủ tỷ lệ theo quy định.

2. Trường hợp số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đủ tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn theo Quy định này vượt tỷ lệ trong đó nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích ngang nhau thì thực hiện thứ tự ưu tiên như sau:

a. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thời gian giữ bậc lương ngoài thành tích cao nhất được khen thưởng, phong tặng, công nhận nêu trên, còn có thành tích được các cấp uỷ đảng, công đoàn, đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh, nữ công Kiểm toán Nhà nước khen thưởng, phong tặng, công nhận (theo thứ tự ưu tiên từ thành tích cao xuống thấp).

b. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuyên trách, kiêm nhiệm công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công.

c. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thời gian công tác lâu năm hơn chưa được nâng bậc lương trước thời hạn.

d. Xem xét đến quá trình diễn biến lương.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

1. Tổng Kiểm toán Nhà nước:

a. Thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước (gọi tắt Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Kiểm toán Nhà nước), thành phần gồm: Đại diện Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, đại diện Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước, đại diện Ban chấp hành Công đoàn Kiểm toán Nhà nước, đại diện Ban Nữ công Kiểm toán Nhà nước, đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Kiểm toán Nhà nước, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Kiểm toán Nhà nước, đại diện Ban Thanh tra nhân dân, Chuyên viên phụ trách về tiền lương Vụ Tổ chức cán bộ là thành viên thư ký.

b. Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được phân cấp.

c. Đề nghị Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến trước khi ký Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (kèm bản sao quyết định xếp lương gần nhất và bản sao quyết định công nhận thành tích xuất sắc của cấp có thẩm quyền) đối với các chức danh xếp lương chuyên viên cao cấp và tương đương thuộc biên chế trả lương của Kiểm toán Nhà nước.

2. Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Kiểm toán Nhà nước:

a. Tổ chức họp để xét chọn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước nâng bậc lương trước thời hạn.

b. Mời đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng lương trước thời hạn tham dự cuộc họp để tham gia ý kiến;

c. Thời gian tổ chức họp trong tháng 3 hàng năm.

3. Đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước:

a. Căn cứ điều kiện tiêu chuẩn tại Quy định này tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước hạn.

b. Thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, thành phần gồm: Thủ trưởng đơn vị, đại diện Cấp uỷ, đại diện Ban chấp hành Công đoàn, đại diện Ban nữ công cùng cấp, đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại đơn vị (nếu có), công chức, viên chức kiêm nhiệm công tác Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo Văn phòng đối với Kiểm toán Nhà nước khu vực, đơn vị sự nghiệp hoặc đại diện lãnh đạo phòng Tổng hợp.

Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm tổ chức họp để xét chọn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đề nghị Thủ trưởng đơn vị xem xét và đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét nâng bậc lương trước thời hạn.

c. Thông báo công khai danh sách những người được xét nâng bậc lương trước thời hạn; Giải quyết những kiến nghị, vướng mắc.

d. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức thuộc đơn vị trước ngày 28 tháng 2 hàng năm.

4. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước

a. Tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được khen thưởng và phong tặng các danh hiệu thi đua trong năm gửi Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 28/2 năm sau.

b. Thẩm định các quyết định khen thưởng của các cá nhân được các đơn vị đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn;

5. Vụ Tổ chức cán bộ

Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước và Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Kiểm toán Nhà nước:

a. Thẩm định các điều kiện và tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn.

b. Tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn và trình Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Kiểm toán Nhà nước.

c. Niêm yết công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn trên website của Kiểm toán Nhà nước trước khi trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ký quyết định phê duyệt.

d. Trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn.

e. Theo dõi, quản lý hồ sơ, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

1. Công văn đề nghị của đơn vị.

2. Bản tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn theo mẫu kèm theo Quy định này.

3. Biên bản họp xét đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị.

4. Bản sao những quyết định khen thưởng, danh hiệu được phong tặng (ngoài ngành Kiểm toán Nhà nước); bản tổng hợp thành tích thi đua cá nhân.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn theo Quy định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

2. Quy định này được phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ để báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh. /.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2012
Ngày hiệu lực09/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/02/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 71/QĐ-KTNN nâng bậc lương trước thời hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 71/QĐ-KTNN nâng bậc lương trước thời hạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu71/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành09/02/2012
        Ngày hiệu lực09/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/02/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 71/QĐ-KTNN nâng bậc lương trước thời hạn

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/QĐ-KTNN nâng bậc lương trước thời hạn