Quyết định 640/QĐ-UBND

Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 640/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011-2015 Vạn Thắng Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) CỦA PHƯỜNG VẠN THẮNG, THÀNH PHỐ NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tại Tờ trình số 308/TTr-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 236/TTr-STNMT ngày 10 tháng 3 năm 2014 về việc đề nghị xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

 

Cấp trên phân bổ

Cấp phường xác định

Tổng số

Tăng, giảm (-) so với hiện trạng

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7 = 6-3)

 

A

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (A = 1+2)

35,00

35,00

 

35,00

 

 

1

Đất nông nghiệp

4,06

 

 

 

-4,06

 

1.1

Đất trồng cây hàng năm còn lại

0,65

 

 

 

-0,65

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

0,54

 

 

 

-0,54

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

2,87

 

 

 

-2,87

 

2

Đất phi nông nghiệp

30,94

35,00

 

35,00

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN

0,54

0,53

-0,004

0,53

-0,01

 

2.2

Đất quốc phòng

0,04

0,02

-0,02

 

-0,04

 

2.3

Đất an ninh

0,01

0,01

 

0,01

 

 

2.4

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

0,97

0,93

-0,05

0,88

-0,09

 

2.5

Đất di tích danh thắng

0,05

0,05

 

0,05

 

 

2.6

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

0,25

0,25

-0,02

0,23

-0,02

 

2.7

Đất sông, suối

4,27

4,27

-0,28

3,99

-0,28

 

2.8

Đất phát triển hạ tầng

4,65

10,14

0,73

10,87

6,22

 

 

Đất giao thông

3,89

8,12

0,56

8,68

4,79

 

 

Đất cơ sở văn hóa

0,21

0,33

0,10

0,43

0,22

 

 

Đất cơ sở y tế

0,16

0,16

-0,01

0,15

-0,01

 

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

0,38

1,23

0,05

1,28

0,90

 

 

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

0,01

0,01

 

0,01

 

 

 

Đất chợ

 

0,29

0,30

0,32

0,32

 

2.9

Đất ở đô thị

20,16

18,80

-0,36

18,44

-1,72

 

B

ĐẤT ĐÔ THỊ

35,00

35,00

 

35,00

 

 

b) Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ

Phân theo kỳ

Kỳ đầu 2011-2015

Kỳ cuối 2016-2020

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

4,06

0,10

3,96

1.1

Đất trồng cây hàng năm còn lại

0,65

0,01

0,64

1.2

Đất trồng cây lâu năm

0,54

0,09

0,45

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

2,87

 

2,87

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/1.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vạn Thắng do Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang xác lập ngày 22 tháng 01 năm 2014.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vạn Thắng với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

Diện tích
 năm 2010

Các năm trong kỳ quy hoạch

Năm
 2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Năm
2015

A

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN (A = 1+2)

 

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

1

Đất nông nghiệp

NNP

4,06

4,06

4,06

4,06

4,04

3,96

1.1

Đất trồng cây hàng năm còn lại

HNK

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,64

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,54

0,54

0,54

0,54

0,53

0,45

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

30,94

30,94

30,94

30,94

30,96

31,04

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN

CTS

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

2.2

Đất quốc phòng

CQP

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

2.3

Đất an ninh

CAN

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

2.4

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

SKC

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,92

2.5

Đất di tích danh thắng

DDT

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

2.6

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

2.7

Đất sông, suối

SON

4,27

4,27

4,27

4,27

4,27

4,27

2.8

Đất phát triển hạ tầng

DHT

4,65

4,65

4,65

4,65

4,65

4,70

 

Đất cơ sở văn hóa

DVH

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

 

Đất cơ sở y tế

DYT

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,43

2.9

Đất ở đô thị

ODT

20,16

20,16

20,16

20,16

20,18

20,26

B

ĐẤT ĐÔ THỊ

DTD

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

Diện tích

Phân theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

0,10

 

 

 

0,02

0,08

1.1

Đất trồng cây hàng năm còn lại

0,01

 

 

 

 

0,01

1.2

Đất trồng cây lâu năm

0,09

 

 

 

0,01

0,07

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và Ủy ban nhân dân phường Vạn Thắng có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện việc công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn phường có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ phường đến thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của phường.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; kiên quyết không giải quyết thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất các trường hợp không có trong quy hoạch sử dụng đất.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác giám sát sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật đất đai nói chung, nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng; sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vạn Thắng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 640/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu640/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực19/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 640/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 640/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011-2015 Vạn Thắng Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 640/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011-2015 Vạn Thắng Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu640/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành19/03/2014
        Ngày hiệu lực19/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 640/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011-2015 Vạn Thắng Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 640/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011-2015 Vạn Thắng Khánh Hòa

            • 19/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực