Quyết định 641/1997/QĐ-UB

Quyết định 641/1997/QĐ-UB quy định về quản lý ngành học giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Quyết định 641/1997/QĐ-UB quy định quản lý ngành học giáo dục thường xuyên Phú Thọ


UBND TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 641/1997/QĐ-UB

Phú Thọ, ngày 16 tháng 5 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NGÀNH HỌC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN PHÚ THỌ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994.

Căn cứ Nghị định 90/CP ngày 24/11/1993 của Chính phủ qui định cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ Thông tư 20/TT ngày 14/11/1994 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn mở và quản lý các lớp đào tạo không tập trung ở bậc Đại học, Trung học chuyên nghiệp.

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Qui định về quản lý ngành học Giáo dục thường xuyên trên địa bàn Phú Thọ.

Điều 2: Quy định này được thực hiện từ năm học 1996 - 1997. Những quy định trước đây trái với qui định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp; Hiệu trưởng các trường: Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh, Giám đốc các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm, các Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và cá nhân có mở lớp thuộc ngành học Giáo dục thường xuyên trên địa bàn Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lâm

 

QUY ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

VỀ QUẢN LÝ NGÀNH HỌC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 641/QĐ - UB ngày 16/05/1997)

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Ngành học giáo dục thường xuyên (GDTX) là một trong những ngành học của hệ thống Giáo dục Quốc dân bao gồm: Đào tạo bồi dưỡng nâng cấp, bồi dưỡng thường xuyên, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ, học Ngoại ngữ, Tin học, dạy nghề ngắn hạn, học bổ túc văn hoá, xoá mù chữ, thời gian học có thể ngắn hoặc dài ngày, hình thức học có thể là chuyên tu, bán tập trung, tự học, dạy kèm cặp, đào tạo từ xa có cấp lớp và không cấp lớp; Chương trình học đa dạng từ bậc Tiểu học đến Cao học với nhiều ngành nghề khác nhau.

Điều 2: Sở Giáo dục - Đào tạo là cơ quan chức năng giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước ngành học giáo dục thường xuyên bao gồm các đơn vị đào tạo và các loại hình đào tạo sau đây:

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề của Trung ương trên địa bàn Phú Thọ có mở các lớp thuộc ngành học giáo dục thường xuyên, không trùng với ngành học, cấp học trong hệ thống chính qui của trường (nếu mở lớp GDTX cùng ngành học, cấp học có trong hệ chính qui của trường thì thực hiện theo Thông tư số: 20/TT ngày 14/11/1994 của Bộ GD&ĐT).

- Các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề của tỉnh có mở các lớp GDTX.

- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh.

- Các Trung tâm GDTX huyện, thị, thành và các Trung tâm GDTX cụm xã.

- Các Trung tâm dạy nghề, Trung tâm xúc tiến việc làm, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

- Các lớp học được mở do các ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và tư nhân liên kết với các đơn vị đào tạo.

Điều 3: Nội dung quản lý Nhà nước ngành học GDTX của Sở GD&ĐT bao gồm:

a. Mục tiêu đào tạo: Theo quyết định của các cấp có thẩm quyền.

b. Các điều kiện cần thiết phục vụ cho dạy và học.

c. Tư cách pháp nhân của đơn vị hoặc cá nhân xin mở lớp.

d. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện qui chế của Bộ GD&ĐT cho mỗi loại hình đào tạo bao gồm: Khâu tuyển sinh, qui trình đào tạo, thi học trình, học phần, thi chuyển giai đoạn, thực tập nghề, thi hoặc bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

e. Quy trình cấp phát chứng chỉ, bằng tốt nghiệp.

Chương II:

NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4:

1- Thủ tục mở lớp: Các cơ sở đào tạo như đã nói ở điều 2, trước khi mở lớp phải báo cáo Sở GD&ĐT các nội dung sau:

a- Nhu cầu mở lớp, địa điểm và cơ sở vật chất đảm bảo cho giảng dạy và học tập.

b- Đối tượng học, chương trình học, hình thức học và thời gian đào tạo.

c- Người dạy hoặc đơn vị trường học đảm nhận việc giảng dạy (nếu cá nhân có nhu cầu dạy học phải xuất trình bằng chuyên môn, bằng sư phạm thể hiện đầy đủ tư cách đứng lớp).

d- Số lượng học sinh xin tuyển và hướng sử dụng sau đào tạo (nếu có).

2. Sở GD&ĐT tập hợp và xem xét các thủ tục mở lớp rồi tuỳ theo phân cấp để cho phép mở lớp hoặc thẩm định và đề nghị UBND tỉnh cho phép trình Bộ GD&ĐT quyết định. Chỉ khi được cấp có thẩm quyền cho phép mở lớp, cơ sở đào tạo mới được tiến hành chiêu sinh. Thời gian thẩm định và xét duyệt từ lúc nhận tờ trình đăng ký mở lớp đến ra quyết định cho mở lớp không quá 20 ngày.

Điều 5: Thẩm quyền cho phép mở lớp: Để khuyến khích mở các lớp GDTX, UBND tỉnh phân cấp việc thẩm định và duyệt mở các lớp như sau:

a- Các phòng GD&ĐT (huyện, thành, thị) được phép duyệt mở các lớp GDTX không có cấp bằng sau khi học.

b- Sở GD&ĐT cho phép mở các lớp có cấp bằng tốt nghiệp đến bậc Trung học chuyên nghiệp, Trung học nghề.

c- Uỷ ban Nhân dân tỉnh duyệt cho phép báo cáo trình Bộ GD&ĐT xin mở các lớp đào tạo bồi dưỡng có trình độ từ Cao đẳng trở lên.

Điều 6:

a- Sở GD&ĐT có trách nhiệm qui định và hướng dẫn các đơn vị mở lớp GDTX thực hiện đúng qui chế, qui định hiện hành, thanh kiểm tra công tác tuyển sinh, việc thực hiện chương trình và các kỳ thi.

b- Các đơn vị mở lớp có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các qui chế, quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT: Lập đủ hồ sơ sổ sách theo yêu cầu; quản lý quá trình học đảm bảo nghiêm túc, có chất lượng, báo cáo tiến độ thực hiện chương trình theo qui định của Sở GD&ĐT.

c- Các giáo viên đứng lớp phải thực hiện đúng và đủ chương trình, đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đào tạo, tổ chức ôn tập và thi kiểm tra nghiêm túc.

Điều 7: Quản lý kinh phí đào tạo.

a- Trên cơ sở mức thu học phí của liên Bộ Tài chính - GD&ĐT hướng dẫn và mức qui định thu học phí cụ thể hàng năm của UBND tỉnh đối với từng loại hình đào tạo, Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn các cơ sở mở lớp xây dựng mức thu học phí theo nguyên tắc chung là: Thu đủ chi, không lợi dụng để thương mại đào tạo.

b- Kinh phí thu được chủ yếu để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, cho công tác quản lý và phục vụ. Cơ sở có lớp phải công khai việc thu chi cho học viên trong toàn khoá học. Người học có thể đóng một lần hoặc nhiều lần, song không được thu thêm, thu bổ sung bất kỳ khoản nào khác ngoài quy định trong quá trình đào tạo; quản lý thu chi theo đúng quy định hiện hành.

Điều 8: Quản lý bằng và chứng chỉ.

a- Tất cả các loại bằng và chứng chỉ được cấp phát phải theo đúng mẫu qui định của Bộ GD&ĐT. Các trường học, cơ quan, các trung tâm và đơn vị đào tạo không được phép in bằng và chứng chỉ cấp cho người học. Việc cấp bằng và chứng chỉ thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

b- Sở GD&ĐT quản lý bằng của hệ Trung học chuyên nghiệp, Trung học nghề, bằng công nhân, bằng nghề và các loại chứng chỉ theo nguyên tắc: Sở GD&ĐT nhận bằng và chứng chỉ trắng tại Bộ GD&ĐT, chuyển giao cho các đơn vị mở lớp theo danh sách học viên trúng tuyển. Việc quản lý bằng trắng phải chặt chẽ, chống thất thoát ra ngoài.

Điều 9: Sở GD&ĐT có quyền xử lý các vi phạm của đơn vị tổ chức mở lớp, của người dạy và người học như giải thể lớp, từ chối đào tạo hoặc buộc thôi học (đối với những người học); miễn nhiệm hoặc đề nghị thay giảng viên, bãi bỏ phần chương trình không thuộc danh mục ngành nghề đào tạo.

Chương III:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10: - Sở GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn triển khai qui định này đến toàn ngành và các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, các đơn vị và cá nhân; sáu tháng một lần báo cáo về UBND tỉnh việc thực hiện.

- Các đơn vị, tổ chức và cá nhân mở lớp hoặc giảng dạy cho các lớp thuộc ngành học GDTX trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc qui chế và các điều kiện chất lượng, phối hợp và tạo điều kiện để Sở GD&ĐT thực hiện chức trách quy định.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các ngành phản ánh trực tiếp về Sở GD&ĐT để báo cáo UBND tỉnh kịp thời.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 641/1997/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu641/1997/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/1997
Ngày hiệu lực16/05/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật27 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 641/1997/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 641/1997/QĐ-UB quy định quản lý ngành học giáo dục thường xuyên Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 641/1997/QĐ-UB quy định quản lý ngành học giáo dục thường xuyên Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu641/1997/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNguyễn Văn Lâm
        Ngày ban hành16/05/1997
        Ngày hiệu lực16/05/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
        Cập nhật27 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 641/1997/QĐ-UB quy định quản lý ngành học giáo dục thường xuyên Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 641/1997/QĐ-UB quy định quản lý ngành học giáo dục thường xuyên Phú Thọ

            • 16/05/1997

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/05/1997

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực