Quyết định 641/QĐ-UBND

Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 641/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011-2015 Vĩnh Thọ Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 641/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) CỦA PHƯỜNG VĨNH THỌ, THÀNH PHỐ NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kê hoạch sử dụng đất 2011-2015 tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tại Tờ trình số 304/TTr-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 241/TTr-STNMT ngày 10 tháng 3 năm 2014 về việc đề nghị xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

 Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích hiện trạng năm 2010

Năm 2020

Cấp trên phân bổ

Cấp phường xác định

Tổng số

Tăng/giảm (-) so với 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (4)+(5)

(7) = (6)-(3)

A

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

62,05

62,05

 

62,05

 

1

Đất phi nông nghiệp

62,05

62,05

 

62,05

 

1.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,12

0,12

 

0,12

 

1.2

Đất quốc phòng

0,64

0,64

 

0,64

 

1.3

Đất an ninh

0,06

0,06

 

0,06

 

1.4

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

0,79

0,79

0,23

1,02

0,23

1.5

Đất di tích danh thắng

2,18

2,18

-2,09

0,09

-2,09

1.6

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

0,12

0,12

 

0,12

 

1.7

Đất sông, suối

5,11

 

 

5,11

 

1.8

Đất phát triển hạ tầng

44,62

46,38

1,86

48,24

3,62

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

Đất giao thông

20,56

 

 

22,61

2,05

 

Đất cơ sở văn hóa

3,35

3,76

-1,50

5,26

1,91

 

Đất cơ sở y tế

0,10

0,10

 

0,10

 

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

20,42

20,42

-0,34

20,08

-0,34

 

Đất chợ

0,19

 

 

0,19

 

1.9

Đất ở đô thị

8,41

6,65

 

6,65

-1,76

B

ĐẤT ĐÔ THỊ

62,05

62,05

 

62,05

 

C

ĐẤT KHU DU LỊCH

5,00

5,00

 

5,00

 

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/1.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vĩnh Thọ do Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang xác lập ngày 22 tháng 01 năm 2014.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vĩnh Thọ với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích năm hiện trạng 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

A

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

 

62,05

62,05

62,05

62,05

62,05

62,05

1

Đất phi nông nghiệp

PNN

62,05

62,05

62,05

62,05

62,05

62,05

1.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1.2

Đất quốc phòng

CQP

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

1.3

Đất an ninh

CAN

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

1.4

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

SKC

0,79

0,79

0,79

0,79

0,79

1,02

1.5

Đất di tích danh thắng

DDT

2,18

2,18

2,18

2,18

2,18

0,45

1.6

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1.7

Đất sông, suối

SON

5,11

5,11

5,11

5,11

5,11

5,11

1.8

Đất phát triển hạ tầng

DHT

44,62

44,62

44,62

44,62

44,62

46,19

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất giao thông

DGT

20,56

20,56

20,56

20,56

20,56

20,63

 

Đất cơ sở văn hóa

DVH

3,35

3,35

3,35

3,35

3,35

4,85

 

Đất cơ sở y tế

DYT

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

20,42

20,42

20,42

20,42

20,42

20,42

 

Đất chợ

DCH

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

1.9

Đất ở đô thị

ODT

8,41

8,41

8,41

8,41

8,41

8,34

B

ĐẤT ĐÔ THỊ

DTD

62,05

62,05

62,05

62,05

62,05

62,05

C

ĐẤT KHU DU LỊCH

DDL

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Thọ có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện việc công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn phường có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ phường đến thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của phường.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; kiên quyết không giải quyết thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất các trường hợp không có trong quy hoạch sử dụng đất.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác giám sát sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân hiểu các quy định của pháp luật đất đai nói chung, nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng; sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Thọ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 641/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu641/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực19/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 641/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 641/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011-2015 Vĩnh Thọ Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 641/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011-2015 Vĩnh Thọ Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu641/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành19/03/2014
        Ngày hiệu lực19/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 641/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011-2015 Vĩnh Thọ Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 641/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011-2015 Vĩnh Thọ Khánh Hòa

            • 19/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực