Quyết định 642/QĐ-UBND

Quyết định 642/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 642/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Ô Môn Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 642/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 14 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA QUẬN Ô MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Công văn số 5630/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện;

Căn cứ Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 720/TTr-STNMT ngày 05 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Ô Môn với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2018:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diên tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

P.Châu Văn Liêm

P.Thới Hòa

P.Long Hưng

P.Thới Long

P.Thới An

P.Phước Thới

P.Trường Lạc

 

Tổng DTTN (1+2+3)

 

13.193,43

100

881,36

743,26

1.812,70

2.046,58

2.488,90

2.821,73

2.398,90

1

Đất nông nghiệp

NNP

9.698,51

73,51

620,82

586,77

1.529,94

1.548,55

1.746,48

1.725,90

1.940,05

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5.801,18

43,97

377,39

424,50

1.221,20

834,87

768,09

835,28

1.339,85

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

5.801,18

43,97

377,39

424,50

1.221,20

834,87

768,09

835,28

1.339,85

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

52,51

0,40

9,13

0,31

0,78

0,31

5,46

24,86

11,66

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.687,26

27,95

228,98

147,15

278,89

692,72

910,68

848,51

580,33

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

156,86

1,19

5,32

14,31

28,87

20,65

62,25

17,25

8,21

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,70

0,01

 

0,50

0,20

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.494,92

26,49

260,54

156,49

282,76

498,03

742,42

1.095,83

458,85

2.1

Đất quốc phòng

CQP

11,32

0,09

3,01

0,07

 

 

 

8,24

 

2.2

Đất an ninh

CAN

6,18

0,05

2,42

2,34

0,09

0,06

0,38

0,79

0,10

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

155,00

1,17

 

 

 

 

 

155,00

 

2.4

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

18,75

0,14

2,65

1,09

0,75

0,70

3,15

10,19

0,22

2.5

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

139,32

1,06

3,25

6,76

21,94

8,52

3,96

94,64

0,25

2.6

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cp huyện, cấp xã

DHT

669,72

5,08

75,89

40,69

61,07

43,64

142,87

217,12

88,44

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

6,58

0,05

6,58

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

9,84

0,07

1,81

0,16

0,27

0,11

0,22

7,13

0,14

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

44,34

0,34

9,41

1,98

2,72

4,30

4,58

18,34

3,01

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

6,86

0,05

4,90

 

 

1,64

0,32

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

3,13

0,02

1,83

 

 

 

 

1,30

 

-

Đất giao thông

DGT

289,29

2,19

37,08

32,27

26,95

21,69

35,95

84,56

50,79

-

Đất thủy lợi

DTL

115,10

0,87

7,61

6,28

30,27

15,66

40,46

1,35

13,47

-

Đất công trình năng lượng

DNL

190,33

1,44

4,16

 

 

 

61,21

104,24

20,72

-

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

0,42

0,00

0,31

 

 

0,01

0,05

0,02

0,03

-

Đất chợ

DCH

3,83

0,03

2,20

 

0,86

0,23

0,08

0,18

0,28

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

47,53

0,36

0,49

 

 

 

21,95

25,05

0,04

2.8

Đất ở tại đô thị

ODT

736,56

5,58

85,49

37,93

87,26

113,73

138,31

157,86

115,98

2.9

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

8,19

0,06

3,57

0,86

0,55

0,32

0,41

2,21

0,27

2.10

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2,83

0,02

0,91

 

 

 

 

1,92

 

2.11

Đất cơ sở tôn giáo

TON

13,98

0,11

8,10

1,10

0,03

1,42

2,56

0,48

0,29

2.12

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

112,11

0,85

8,86

3,67

1,14

1,34

3,43

1,14

92,53

2.13

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,64

0,01

0,08

0,27

0,08

0,10

0,38

0,37

0,36

2.14

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,87

0,01

0,87

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

4,82

0,04

0,50

 

0,62

1,60

1,38

0,45

0,27

2.16

Đất sông, kênh, rạch

SON

1.560,63

11,83

61,68

61,46

109,08

326,60

423,55

418,16

160,10

2.17

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

4,87

0,04

2,66

 

 

 

 

2,21

 

2.18

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,60

0,00

0,11

0,25

0,15

 

0,09

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất đô thị*

KDT

13.193,43

100

881,36

743,26

1.812,70

2.046,58

2.488,90

2.821,73

2.398,90

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

P. Châu Văn Liêm

P.Thới Hòa

P.Long Hưng

P.Thới Long

P.Thới An

P.Phước Thới

P.Trường Lạc

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+... +(11)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

129,22

13,14

3,73

1,87

1,66

1,61

9,80

97,41

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

66,41

3,65

1,55

0,25

0,25

0,25

1,57

58,89

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

66,41

3,65

1,55

0,25

0,25

0,25

1,57

58,89

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

0,74

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,17

0,22

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

61,77

9,42

1,81

1,55

1,34

1,29

8,06

38,30

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

0,30

 

0,30

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

95,00

15,00

10,00

10,00

15,00

15,00

20,00

10,00

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

95,00

15,00

10,00

10,00

15,00

15,00

20,00

10,00

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2018:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

P.Châu Văn Liêm

P.Thới Hòa

P.Long Hưng

P.Thới Long

P.Thới An

P.Phước Thới

P.Trường Lạc

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+... +(11)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Đất nông nghiệp

NNP

109,72

9,38

2,27

 

 

 

2,27

95,80

1.1

Đất trồng lúa

LUA

64,14

3,30

1,30

 

 

 

0,90

58,64

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

64,14

3,30

1,30

 

 

 

0,90

58,64

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

0,25

 

 

 

 

 

0,10

0,15

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

45,03

6,08

0,67

 

 

 

1,27

37,01

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,30

 

0,30

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5,13

0,13

 

 

 

 

0,20

4,80

 

Đất ở tại đô thị

ODT

5,13

0,13

 

 

 

 

0,20

4,80

Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất.

Điều 2. Ủy ban nhân dân quận Ô Môn có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đến các phường, các phòng, ban và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phối hợp rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ quận đến phường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất của quận.

3. Thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

4. Quản lý sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 642/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu642/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2018
Ngày hiệu lực14/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 642/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 642/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Ô Môn Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 642/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Ô Môn Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu642/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýĐào Anh Dũng
        Ngày ban hành14/03/2018
        Ngày hiệu lực14/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 642/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Ô Môn Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 642/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Ô Môn Cần Thơ

            • 14/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực