Quyết định 644/QĐ-UBND

Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 644/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011-2015 Vĩnh Phước Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) CỦA PHƯỜNG VĨNH PHƯỚC, THÀNH PHỐ NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tại Tờ trình số 370/TTr-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 234/TTr-STNMT ngày 10 tháng 3 năm 2014 về việc đề nghị xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Quy hoạch sử dụng đất phường Vĩnh Phước đến năm 2020

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

HT năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Cấp trên phân bổ

Phường xác định

Tổng số

Tăng/giảm (-) so với 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (4+5)

(7) = (6)-(3)

A

Tổng diện tích tự nhiên

144,43

171,87

 

171,87

 

1

Đất nông nghiệp

0,50

 

 

 

-0,50

1.1

Đất rừng sản xuất

0,50

 

 

 

-0,50

2

Đất phi nông nghiệp

143,93

144,43

 

144,43

0,50

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,94

0,72

0,19

0,91

-0,03

2.2

Đất quốc phòng

0,36

0,34

-0,16

0,18

-0,18

2.3

Đất an ninh

0,04

0,04

0,01

0,05

0,01

2.4

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

6,26

4,75

-1,20

3,55

-2,71

2.5

Đất di tích, danh thắng

3,84

3,83

 

3,83

-0,01

2.6

Đất xử lý, chôn lấp chất thải

0,02

0,02

 

0,02

 

2.7

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

5,49

5,49

0,02

5,51

0,02

2.8

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1,17

 

 

 

-1,17

2.9

Đất sông, suối

31,28

 

 

29,34

-1,94

2.10

Đất phát triển hạ tầng

26,27

39,34

4,63

43,97

17,70

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

-

Đất giao thông

16,96

 

 

30,11

13,15

-

Đất thủy lợi

0,02

 

 

0,09

0,07

-

Đất cơ sở văn hóa

0,89

4,94

-1,52

3,42

2,53

-

Đất cơ sở y tế

1,10

1,05

-0,48

0,57

-0,53

-

Đất cơ sở giáo dục

7,30

8,92

0,79

9,71

2,41

-

Đất chợ

 

 

 

0,07

0,07

2.11

Đất ở đô thị

68,26

58,62

-1,55

57,07

-11,19

3

Đất chưa sử dụng

 

27,44

 

27,44

27,44

3.1

Diện tích đưa vào sử dụng

 

27,44

 

27,44

27,44

B

Đất đô thị

144,43

171,87

 

171,87

27,44

C

Đất khu du lịch

5,00

5,00

 

5,00

 

2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng

Đơn vị tính: ha

Chỉ tiêu

Diện tích
(ha)

 

 

(1)

(2)

(3)

 

1. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

0,50

 

1.1. Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

0,50

 

3. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/2.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vĩnh Phước do Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang xác lập ngày 24 tháng 01 năm 2014.

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vĩnh Phước với các chỉ tiêu sau

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch

 Đơn vị tính: ha

STT

CHỈ TIÊU

Diện tích năm hiện trạng 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

A

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN (A = 1+2+3.1)

 

144,43

171,87

171,87

171,87

171,87

171,87

1

Đất nông nghiệp

NNP

0,5

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1.1

Đất rừng sản xuất

RSX

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

143,93

143,93

143,93

143,93

143,93

143,93

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

2.2

Đất quốc phòng

CQP

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

2.3

Đất an ninh

CAN

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,05

2.4

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

SKC

6,26

6,26

6,26

6,26

6,02

5,26

2.5

Đất di tích danh thắng

DDT

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

2.6

Đất xử lý, chôn lấp chất thải

DRA

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

2.7

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

5,49

5,49

5,49

5,49

5,77

5,77

2.8

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

1,17

1,17

1,17

1,17

1,16

1,16

2.9

Đất sông, suối

SON

31,28

31,28

31,28

31,28

31,28

30,69

2.10

Đất phát triển hạ tầng

DHT

26,27

26,27

25,80

25,87

28,31

29,97

 

Đất giao thông

DGT

16,96

16,91

16,91

16,91

19,35

19,35

 

Đất thủy lợi

DTL

0,02

0,02

0,02

0,02

0,09

0,09

 

Đất cơ sở văn hóa

DVH

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

1,81

 

Đất cơ sở y tế

DYT

1,10

1,10

0,74

0,74

0,70

0,70

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

7,30

7,28

7,17

7,24

7,22

7,96

 

Đất chợ

DCH

 

 

 

0,07

0,07

0,07

2.11

Đất ở đô thị

ODT

68,26

68,26

68,73

68,66

66,19

65,87

3

Đất chưa sử dụng

DCS

 

27,44

27,44

27,44

27,44

27,44

B

ĐẤT ĐÔ THỊ

DTD

144,43

171,87

171,87

171,87

171,87

171,87

C

ĐẤT KHU DU LỊCH

DDL

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo từng năm kế hoạch

 Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ

Phân theo kỳ

Kỳ cuối 2016-2020

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

0,50

0,50

1.1

Đất rừng sản xuất

0,50

0,50

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phước có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn phường có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ thành phố đến cấp phường đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của phường;

2. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

3. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác giám sát sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

4. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật đất đai nói chung, nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng; sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phước và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 644/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu644/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực19/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 644/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 644/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011-2015 Vĩnh Phước Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 644/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011-2015 Vĩnh Phước Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu644/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành19/03/2014
        Ngày hiệu lực19/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 644/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011-2015 Vĩnh Phước Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 644/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011-2015 Vĩnh Phước Khánh Hòa

            • 19/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực