Quyết định 6449/QĐ-UBND

Quyết định 6449/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản do quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6449/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản do quận Thủ Đức Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6449/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 23 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận Thủ Đức tại Tờ trình số 512/TTr-TP ngày 21 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 05 (năm) văn bản do Ủy ban nhân dân quận ban hành, gồm các văn bản sau:

1. Quyết định số 267/2005/QĐ-UB ngày 31/03/2005 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chợ Thủ Đức;

2. Quyết định số 264/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức và Thanh tra xây dựng phường tại quận Thủ Đức;

3. Quyết định số 265/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức về Ban hành quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và những hành vi bị cấm của chủ đầu tư xây dựng công trình; Trình tự đình chỉ thi công, cưỡng chế phá dỡ công trình trên địa bàn quận Thủ Đức;

4. Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức về việc thành lập Ban quản lý chợ Thủ Đức trực thuộc UBND quận Thủ Đức;

5. Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 21/4/2011 về chấn chỉnh, tăng cường công tác soạn thảo, kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Thủ Đức.

Lý do: Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, không còn đối tượng điều chỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Phòng Kiểm tra Văn bản (Sở Tư pháp);
- Trung tâm Công báo;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng Tư pháp;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6449/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 6449/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/10/2014
Ngày hiệu lực 23/10/2014
Ngày công báo 01/12/2014
Số công báo Số 73
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6449/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6449/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản do quận Thủ Đức Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 6449/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản do quận Thủ Đức Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 6449/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Huỳnh Thanh Nhân
Ngày ban hành 23/10/2014
Ngày hiệu lực 23/10/2014
Ngày công báo 01/12/2014
Số công báo Số 73
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 6449/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản do quận Thủ Đức Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 6449/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản do quận Thủ Đức Hồ Chí Minh

 • 23/10/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/12/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 23/10/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực