Quyết định 264/2008/QĐ-UBND

Quyết định 264/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận và Thanh tra xây dựng phường tại quận Thủ Đức do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 264/2008/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 6449/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản do quận Thủ Đức Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 23/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 264/2008/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức Hồ Chí Minh


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UBND QUẬN THỦ ĐỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 264/2008/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 29 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN THỦ ĐỨC VÀ THANH TRA XÂY DỰNG PHƯỜNG TẠI QUẬN THỦ ĐỨC.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra xây dựng phường - xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 280/TTr-NV ngày 27 tháng 12 năm 2007 và của Chánh Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức và Thanh tra xây dựng phường tại quận Thủ Đức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Thanh tra Xây dựng quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 phường thuộc quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Văn phòng HĐND-UBND thành phố;
-
Sở Xây dựng; SNội vụ;
-
Sở Tư pháp;
-
Thường trực Quận ủy;
-
TT HĐND-UBND quận;
- Ủ
y ban MTTQ VN quận;
-
Các Đoàn thể quận;
- Lưu (NV).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
CHỦ TỊCH
Trần Công Lý

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN THỦ ĐỨC VÀ THANH TRA XÂY DỰNG PHƯỜNG TẠI QUẬN THỦ ĐỨC.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 264/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2008 của y ban nhân dân quận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức và Thanh tra xây dựng phường tại quận Thủ Đức trong việc thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; thẩm quyền của Chủ tịch y ban nhân dân quận, phường, Chánh Thanh tra Xây dựng quận và Thanh tra viên.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Đi tượng điều chnh của Quy chế này, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức làm việc tại Thanh tra Xây dựng quận và Thanh tra xây dựng phường trên địa bàn quận Thủ Đức;

2. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức các ngành có liên quan đến phạm vi áp dụng và chức năng nhiệm vụ được quy định tại quy chế này.

Chương II

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Mục 1: THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN

Điều 3. Vị trí, chức năng của Thanh tra Xây dựng quận

Thanh tra Xây dựng quận là tổ chức Thanh tra trực thuộc y ban nhân dân quận; có chức năng giúp Chủ tịch y ban nhân dân quận thực hiện công tác thanh tra về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Xây dựng quận chịu sự chỉ đạo, quản lý về tchức, biên chế và công tác ca y ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Sở Xây dựng. Thanh tra Xây dựng quận có trụ sở làm việc, có con du riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, được trang bị phương tiện làm việc cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thanh tra Xây dựng quận

1. Lập chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dng trên địa bàn để trình Chủ tịch y ban nhân dân quận phê duyệt và phối hợp với các ngành có liên quan tchức thực hiện;

2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng công trình trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng; xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; quyết định đình chỉ thi công xây dựng đi với các công trình vi phạm thuộc thm quyền của Chủ tịch y ban nhân dân phường nhưng không xử lý kịp thời hoặc do buông lỏng quản lý; kiến nghị Chủ tịch y ban nhân dân quận xử lý những vụ vi phạm vượt quá thm quyn của Chủ tịch y ban nhân dân phường;

3. Được yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước cung cấp các tài liệu như: hsơ đồ án quy hoạch xây dựng, giy phép xây dựng và các tài liệu liên quan khác phục vụ cho công tác thanh tra, kim tra; yêu cầu các chủ đầu tư xuất trình giy phép xây dựng, các tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình;

4. Lập hồ sơ vụ vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng của chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có dấu hiệu cấu thành tội phạm đkiến nghị Chủ tịch y ban nhân dân quận chuyển sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật;

5. Kiến nghị Chủ tịch y ban nhân dân quận xử lý cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng hoặc thiếu tinh thn trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

6. Tổng hợp và định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch y ban nhân dân quận, Thanh tra Sở Xây dựng về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn;

7. Giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch y ban nhân dân quận giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hoạt động xây dựng trên địa bàn;

8. Chịu trách nhiệm trước y ban nhân dân quận và pháp luật về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn;

9. Tham mưu y ban nhân dân quận chỉ đạo các ngành và y ban nhân dân 12 phường tổ chức kim tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản yêu cầu tchức và cá nhân đình chỉ ngay các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực:

a) Về vệ sinh môi trường trên địa bàn quận;

b) Về trật tự lòng lề đường, nơi công cộng trên địa bàn quận.

10. Tham mưu, đề xuất về các hình thức xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế này, trình Chủ tịch y ban nhân dân quận xem xét quyết định; theo dõi việc thực hiện các quyết định đã ban hành đôn đốc thực hiện các quyết định đã có hiệu lực thi hành đề xuất biện pháp cưỡng chế và tchức thực hiện quyết định cưỡng chế đối với tổ chức và cá nhân trên địa bàn quận không tự giác chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường theo quy định;

Thụ lý các vụ việc vi phạm vượt thẩm quyền của Chủ tịch y ban nhân dân phường đtrình Chủ tịch y ban nhân dân quận ra quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo thm quyền.

11. Phạm vi thi hành các quyết định hành chính gồm: Quyết định giải quyết tranh chấp nhà, đất của cơ quan hành chính Nhà nước có thm quyền đã có hiệu lực pháp luật; quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hình thức phạt bổ sung trên lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị và môi trường (trừ trường hp có quyết định tạm đình chỉ thi hành theo quy định tại Điều 35, Điều 42 của Luật Khiếu nại, tố cáo); quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của y ban nhân dân quận, thành phố hoặc quyết định giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính ở Trung ương có hiệu lực thi hành tại địa bàn quận;

12. Hướng dẫn về hoạt động của Thanh tra Xây dựng phường và hỗ trợ Chủ tịch y ban nhân dân phường thực hiện quyết định cưỡng chế khi có yêu cầu;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Chủ tịch y ban nhân dân quận giao.

Mục 2: THANH TRA XÂY DỰNG PHƯỜNG

Điều 5. Vị trí chức năng của Thanh tra Xây dựng phường

Thanh tra Xây dựng phường có chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện công tác thanh tra về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Xây dựng phường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tchức và công tác của y ban nhân dân phường; đng thời chịu sự hướng dn vchuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Xây dựng quận. Thanh tra Xây dựng phường có địa điểm làm việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường btrí, được trang bị các phương tiện làm việc cn thiết theo quy định của pháp luật, được sử dụng con du và tài khoản của y ban nhân dân phường để hoạt động.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thanh tra xây dựng phường.

1. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở phường trong việc hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các tchức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn phường.

2. Tiếp nhận và xác nhận việc chủ đầu tư xây dựng công trình nộp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình trên địa bàn theo quy định tại các đim b, khoản 2 Điều 7 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thanh tra, kim tra các chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phát hiện và kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như: xây dựng không phép; xây dựng sai giấy phép; xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ của công trình hạ tng kthuật, hành lang trên bờ sông, kênh, rạch (theo Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 của y ban nhân dân thành phố) và các công trình khác theo quy định của pháp luật; ln chiếm vỉa hè, đường ph; cơi nới, ln chiếm không gian; vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, vquản lý, sử dng, đt đai và các hành vi vi phm pháp luật khác liên quan đến hoạt động xây dựng.

4. Lập biên bản vi phạm pháp luật về xây dựng (có yêu cầu chủ đầu tư xây dựng công trình ngừng thi công xây dựng công trình và tháo dỡ ngay đi với công trình vi phạm); trình Chủ tịch y ban nhân dân phường ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo trình tự quy định tại các Điều 9 và 10 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ xử lý vụ vi phạm phải được gửi về Thanh tra Xây dựng quận đbáo cáo và lưu trữ tại y ban nhân dân phường.

5. Thông báo công khai hàng ngày trên đài truyền thanh phường và các phương tiện thông tin đại chúng về tất cả các trường hợp vi phạm liên quan đến xây dựng trên địa bàn quản lý và hình thức xử lý.

6. Tổng hợp tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, định kỳ hoặc đột xut báo cáo y ban nhân dân phường và Thanh tra Xây dựng quận.

7. Tổ chức thực hiện công tác lập lại trật tự lòng lề đường trên địa bàn phường quản lý.

8. Thông báo đến cơ quan, đơn vị công tác của cán bộ, công chức, viên chức khi có vi phạm quy định của pháp luật vxây dựng, về nhà ở, quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường tại địa phương trong quá trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở.

9. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch y ban nhân dân phường và pháp luật vviệc không phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

10. Thực hiện các quyết định của y ban nhân dân các cấp về:

a) Phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực liên quan theo đúng quy định.

b) Trong việc áp dụng các hình thức phạt bsung của quyết định xử lý vi phạm hành chính: tạm giữ phương tiện, công cụ, vật tư được dùng đthực hiện hành vi vi phạm hành chính của tchức hoặc công dân; buộc tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần công trình xây dựng vi phạm, công trình xây dựng không giấy phép.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Chủ tịch y ban nhân dân phường giao.

Chương III:

TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

Điều 7. Thẩm quyền tuyển dụng công chức

Chủ tịch y ban nhân dân quận quyết đnh việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại Thanh tra Xây dựng quận, phường sau khi có kết quả trúng tuyn kỳ thi tuyển của Sở Nội vụ tổ chức.

Mục 1: THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN

Điều 8. Tổ chức của Thanh tra Xây dựng quận

Thanh tra Xây dựng quận có một Chánh Thanh tra và có từ 01 đến 02 Phó Chánh Thanh tra và một số Thanh tra viên.

Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Xây dựng quận do Chủ tịch y ban nhân dân quận b nhim, min nhiệm theo quy định của pháp luật. Chánh Thanh tra Xây dựng quận chịu trách nhiệm trước Chủ tịch y ban nhân dân quận và pháp luật vtoàn bộ hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận. Phó Chánh Thanh tra Xây dựng quận thực hiện nhiệm vụ do Chánh Thanh tra Xây dựng quận phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Xây dựng quận và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

Điều 9. Biên chế Thanh tra Xây dựng quận

Thanh tra Xây dựng quận có từ 15 đến 20 Thanh tra viên và một số chức danh khác (lái xe, kế toán, tng hợp kiêm văn thư - lưu trữ, đánh máy kiêm thủ quỹ, bảo vệ).

Căn cquy mô, đặc điểm và nhu cầu công tác quản lý trên địa bàn, Chủ tịch y ban nhân dân quận quyết định cụ thbiên chế của Thanh tra Xây dựng quận trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hành chính được y ban nhân thành ph giao hàng năm.

Trong những đợt công tác cao điểm hoặc khi cần thiết, Chủ tịch y ban nhân dân quận có thể bố trí lực lượng cộng tác viên Thanh tra Xây dựng quận đđáp ứng yêu cầu công tác.

Điều 10. Công chức làm việc tại Thanh tra Xây dựng quận

Công chức làm việc trong tchức thanh tra xây dựng cấp quận chưa được b nhiệm thanh tra viên chuyên ngành xây dựng cp quận phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

1. Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

2. Có trình độ đại học trở lên các chuyên ngành: xây dựng, kiến trúc quy hoạch, luật, kinh tế hoặc đất đai;

3. Có chng chỉ đào tạo pháp luật về xây dựng và nghiệp vụ thanh tra.

Mục 2: THANH TRA XÂY DỰNG PHƯỜNG

Điều 11. Tổ chức của Thanh tra Xây dựng phường

Thanh tra Xây dựng phường do Phó Chủ tịch y ban nhân dân phường phụ trách, chu trách nhiệm trước Chủ tịch y ban nhân dân phường, Thanh tra Xây dựng quận và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Xây dựng phường.

Điều 12. Biên chế của Thanh tra xây dựng phường

Thanh tra xây dựng phường thuộc chỉ tiêu biên chế hành chính của quận, có từ 03 đến 04 Thanh tra viên.

Căn cứ quy mô, đặc điểm và nhu cầu quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, Chủ tịch y ban nhân dân quận quyết định cụ th biên chế của Thanh tra xây dựng các phường trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hành chính được y ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Trong những đợt công tác cao điểm hoặc khi cần thiết, Chủ tịch y ban nhân dân quận có thể bố trí lực lượng cộng tác viên thanh tra xây dựng phường đđáp ứng yêu cầu công tác.

Điều 13. Công chức làm việc tại Thanh tra Xây dựng phường

Công chức được tuyn dụng, điều động, tiếp nhận vào làm việc trong tchức thanh tra xây dựng cấp phường chưa được bnhiệm thanh tra viên chuyên ngành xây dựng cấp phường phải có đủ các tiêu chun sau đây:

1. Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

2. Có trình độ trung học chuyên nghiệp trở lên các chuyên ngành: xây dựng, kiến trúc quy hoạch, luật, kinh tế hoặc đất đai;

3. Có chứng chỉ đào tạo pháp luật về xây dựng và nghiệp vụ thanh tra.

Chương IV

THẨM QUYỀN

Điều 14. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

1. Quyết định đình chỉ thi công đối với tất cả các loại công trình xây dựng vi phạm pháp luật xây dựng trên địa bàn;

2. Quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với các loại công trình xây dựng vi phạm pháp luật xây dựng trên địa bàn, trừ các trường hp quy định tại Điều 14 của Quy chế này.

Điều 15. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

Chủ tịch y ban nhân dân quận quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với các loại công trình xây dựng vi phạm pháp luật xây dựng do y ban nhân dân quận hoặc do Sở Xây dựng cấp giấy phép sau khi công trình đã bị Chủ tịch y ban nhân dân phường đình chỉ thi công; Xử lý vi phạm hành chính khác có liên quan theo thm quyền do Chánh Thanh tra Xây dựng quận tham mưu, đề xuất.

Điều 16. Thẩm quyền của Chánh Thanh tra Xây dựng quận

Chánh Thanh tra Xây dựng quận được xử phạt tiền các hành vi vi phạm hành chính tương đương thẩm quyền của Trưởng Công an Quận. Chánh Thanh tra Xây dựng quận có trách nhiệm thụ lý hồ sơ xử lý vụ vi phạm vượt thm quyền của Chủ tịch y ban nhân dân phường để trình Chủ tịch y ban nhân dân quận ra quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo thm quyền.

Điều 17. Thẩm quyền của Thanh tra viên

Thanh tra viên xây dựng quận và phường đang thi hành công vụ được xử phạt theo thm quyn qui đnh tại khoản 1 Điều 38 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Chương V

NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 18. Những hành vi bị cấm

Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ cấp phép xây dựng, Thanh tra viên và những cán bộ, công chức liên quan ngoài việc phải tuân theo những hành vi bị cm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức còn bị cấm những hành vi sau:

1. Cấp phép xây dựng không đúng quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây khó khăn cho chủ đầu tư xây dựng công trình khi đến xin phép xây dựng;

2. Áp dụng hình thức phạt tiền cho tồn tại bộ phận công trình, công trình vi phạm;

3. Dung túng, bao che, không xử lý kịp thời các công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

4. Nhận tiền, hiện vật hoặc đi ăn, ung và các hoạt động khác theo lời mời của chủ đầu tư xây dựng công trình, nhà thầu xây dng;

5. Sách nhiễu, gây khó khăn cho chủ đầu tư xây dựng công trình, nhà thầu trong thi công xây dựng công trình khi đã có đủ các hồ sơ, thủ tục, giấy phép và các tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật;

6. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Xử lý vi phạm

1. Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ cấp phép xây dựng, Thanh tra viên và các cán bộ, công chức liên quan vi phạm những hành vi bị cm quy định tại Điều 15 Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;

2. Thanh tra viên, Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng không phát hiện kịp thời các công trình vi phạm, không lập biên bản đình chỉ vi phạm kịp thời, không trình Chủ tịch y ban nhân dân phường, Thanh tra Xây dựng quận hoặc Chủ tịch y ban nhân dân quận ra quyết định xử lý vi phạm hành chính và đình chỉ thi công xây dựng, cưỡng chế công trình vi phạm theo thời hạn và trình tự quy định tại Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, phải bi thường thiệt hại hoặc bị xử lý trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật;

3. Chủ tịch y ban nhân dân phường, Chánh Thanh tra Xây dựng quận, Chủ tịch y ban nhân dân quận không kịp thời ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, quyết định cưỡng chế phá dỡ theo thời hạn và trình tự quy định tại Quy chế này thì tùy theo tính cht, mức độ của hành vi vi phạm bị xử lý kluật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, phải bồi thường thiệt hại hoặc bị xử lý trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Chương VI

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN, PHƯỜNG

Điều 20. Chế độ làm việc

1. Thanh tra Xây dựng quận, phường hoạt động theo giờ hành chính và btrí các Thanh tra viên trực ngoài giờ hành chính, ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ để thực hiện nhiệm vụ được giao; được trưng tập cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật.

Công chức Địa chính - Xây dựng phường ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch y ban nhân dân phường giao trong việc giúp Thanh tra xây dựng phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra.

2. Chánh Thanh tra Xây dựng quận điều hành toàn bộ hoạt động của Thanh tra quận và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch y ban nhân dân quận về hiệu quả công tác của Thanh tra Xây dựng quận. Chánh Thanh tra Xây dựng quận phân công công việc cho Thanh tra viên và cán bộ, công chức trực thuộc.

3. Thanh tra viên và cán bộ thanh tra của Thanh tra Xây dựng quận được phân công nhiệm vụ cụ thể, mặc trang phục theo quy định, có bảng tên đặt tại bàn làm việc đồng thời phải đeo thẻ Thanh tra viên hoặc thẻ công chức khi thi hành nhiệm vụ; Từng thành viên phải có tác phong làm việc tận tụy, thái độ lịch sự, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Thanh tra Xây dựng quận, của đồng nghiệp, của tổ chức và nhân dân trong quan hệ công tác.

Điều 21. Chế độ hội họp, báo cáo

1. Chánh Thanh tra Xây dựng quận hàng tuần tổ chức họp giao ban để kiểm tra, đánh giá, nhận xét thực hiện công việc tuần qua và triển khai nhiệm vụ tuần tới. Hàng tháng tổ chức giao ban với các Thanh tra xây dựng phường đ trao đi tình hình thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm công tác và phổ biến các chủ trương, kế hoạch, biện pháp mới của Nhà nước và y ban nhân dân quận nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ;

Chánh Thanh tra Xây dựng quận có thể tổ chức họp đột xuất hoặc họp với Thanh tra xây dựng phường để triển khai các công việc theo yêu cầu của y ban nhân dân quận.

2. Hàng tháng, quý, 6 tháng, cuối năm và đột xuất, Thanh tra Xây dựng quận báo cáo công tác và thống kê tình hình thực hiện các quyết định hành chính liên quan đi vi y ban nhân dân quận và Thanh tra Sở Xây dựng.

Điều 22. Chế độ chính sách đối với Thanh tra Xây dựng quận, phường

1. Thanh tra viên và các chức danh khác được hưởng chế độ tiền lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,6 tiền lương tối thiểu; Thanh tra viên xây dựng được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghđối với Thanh tra viên.

2. Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Xây dựng quận được hưởng phụ cp chức vụ tương đương Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc y ban nhân dân quận.

3. Phó Chủ tịch y ban nhân dân phường phụ trách thanh tra xây dựng ngoài việc hưởng lương và phụ cấp theo chức vụ còn được hưởng phụ cấp như Phó Chánh Thanh tra Xây dựng quận.

4. Thanh tra viên và các chức danh khác khi thi hành công vụ được pháp luật bảo vệ, được khen thưởng và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

5. Thanh tra viên xây dựng và những người được cấp có thẩm quyền điều động làm công tác cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm pháp luật về xây dựng được hưởng 10% lương tối thiểu cho mỗi ngày tham gia.

Chương VII

PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC

Điều 23. Trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, phương tiện phòng vệ của thanh tra xây dựng

Mu văn bản, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, phương tiện phòng vệ của Thanh tra Xây dựng quận và Thanh tra xây dựng phường thực hiện theo Quyết định số 25/2007/QĐ-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Chương VIII

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 24. Nguồn kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận, phường do ngân sách quận cp và các nguồn kinh phí khác theo quy định.

Điều 25. Tỷ lệ trích và các khoản chi từ nguồn thu phạt

Đlại 100% các khoản thu phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường cho ngân sách quận phường để chi cho hoạt động chuyên môn, làm ngoài giờ hành chính, làm ngày lễ, ngày tết, thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ khác của Thanh tra Xây dựng quận, phường; mua bổ sung phương tiện, thiết bị kỹ thuật và trích thưởng cho Thanh tra Xây dựng quận và phường. Mức chi cụ thể theo quy định chung.

Chương IX

QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Mục 1: QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 26. Thanh tra Xây dựng quận

1. Đối với các sở - ngành thành phố liên quan:

Thanh tra Xây dựng quận chịu sự thanh tra, kiểm tra của các sở - ngành vchuyên môn nghiệp vụ theo quyết định của Giám đốc Sở; được hướng dẫn, bi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và chính sách, quy đnh mới của sở - ngành có liên quan đến chức năng nhiệm vụ.

2. Đi với Thanh tra Sở Xây dựng:

Thanh tra Xây dựng quận chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp của Thanh tra Sở Xây dựng; phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng trong công tác kim tra, xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng theo quy định.

3. Đối với y ban nhân dân quận:

Thanh tra Xây dựng quận chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của y ban nhân dân quận. Chánh Thanh tra Xây dựng quận trực tiếp nhận sự chỉ đạo của Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) y ban nhân dân quận và phải thường xuyên báo cáo với Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) y ban nhân dân quận về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

4. Đối với Phòng quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Phòng quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn và cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về xây dựng, về quy hoạch xây dựng, lộ giới, chỉ giới các loại hành lang an toàn và về môi trường trên địa bàn quận, nhằm tạo điều kiện giúp Thanh tra Xây dựng quận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5. Đối với Phòng Nội vụ:

Phòng Nội vụ thẩm định và tham mưu, đề xuất Chủ tịch y ban nhân dân quận bnhiệm Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Xây dựng quận; hồ sơ tuyn dụng và bố trí nhân sự công tác tại Thanh thanh Xây dựng quận, phường; giúp Chủ tịch y ban nhân dân quận đề xuất Sở Nội vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Thanh tra viên theo quy định.

6. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn về kinh phí và các chế độ liên quan (bảo him xã hội, bảo him y tế, trích thưởng...) bảo đảm cho Thanh tra Xây dựng quận hoạt động có hiệu quả.

7. Đối với Công an quận:

Thanh tra Xây dng quận phối hợp với Cảnh sát trật tự cơ động quận thực hiện chương trình, kế hoạch công tác liên quan trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông theo sự phân công của y ban nhân dân quận.

8. Đi với y ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội quận:

a) Thanh tra Xây dựng quận thường xuyên phối hợp với Ban Thường trực y ban Mặt trận Tquốc, các đoàn th, tchức xã hội quận trong việc tuyên truyền, vận động các tchức và cá nhân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật, quy định của Nhà nước trên các lĩnh vực liên quan trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

b) Khi các tổ chức nêu trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Xây dựng quận, Chánh Thanh tra Xây dựng quận có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình y ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

c) Đối với các ngành liên quan khác của quận và y ban nhân dân phường:

Thanh tra Xây dựng quận có mối quan hệ phối hợp và hỗ trợ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định;

Trong phi hợp giải quyết công việc, nếu có ý kiến khác nhau mà sau khi trao đi, bàn bạc chưa thống nhất được những vấn đề quan trọng, Chánh Thanh tra Xây dựng quận phải báo cáo kịp thời đChủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) y ban nhân dân quận xem xét, quyết định.

9. Đối với Thanh tra xây dựng phường:

Thanh tra Xây dựng quận hướng dẫn, tập huấn, trao đổi về nghiệp vụ liên quan đối với Thanh tra xây dựng phường; phi hợp tchức kim tra và xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo thm quyn trên địa bàn phường.

Điều 27. Thanh tra xây dựng phường

1. Đối với Thanh tra Xây dựng quận:

Thanh tra xây dựng phường giúp Chủ tịch y ban nhân dân phường thực hiện mi quan hệ phối hợp với Thanh tra Xây dựng quận trong việc cưỡng chế thi hành quyết định buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của y ban nhân dân quận trên địa bàn phường;

Thanh tra xây dựng phường được sự hướng dẫn nghiệp vụ và tập huấn của Thanh tra Xây dựng quận.

2. Đi với y ban nhân dân phường:

Thanh tra xây dựng phường chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của y ban nhân dân phường. Thanh tra xây dựng phường trực tiếp nhận sự chỉ đạo của Chủ tịch y ban nhân dân phường và phải thường xuyên báo cáo với y ban nhân dân về kết quả thực hiện những mặt công tác đã được phân công.

3. Đi với Công an phường:

Công an phường hỗ trợ thi hành Quyết định của y ban nhân dân phường cưng chế phá dỡ đối với công trình xây dựng vi phạm pháp luật trên địa bàn.

4. Đối với y ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, ngành khác thuộc phường:

Thanh tra xây dựng phường có mối quan hệ phối hợp và hỗ trợ công tác trên cơ schức năng, nhiệm vụ được quy định;

Khi các tổ chức nêu trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ liên quan, Thanh tra Xây dựng phường có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Chủ tịch y ban nhân dân phường giải quyết.

5. Đi với công chc phụ trách địa chính - xây dựng phường:

Công chức chuyên môn có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu quy đnh về xây dựng, quy hoạch, lộ giới, chỉ giới các loại hành lang an toàn trên địa bàn nhằm tạo điều kiện giúp Thanh tra Xây dựng phường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mục 2: THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Điều 28. Về thông tin tuyên truyền

Phòng Tư Pháp, y ban nhân dân 12 phường phối hợp với các đoàn th, tchức xã hội của quận, phường tuyên truyền, phbiến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng, vệ sinh môi trường, trật tự lòng lề đường; Phản ánh kịp thời trường hp vi phạm, tình hình và kết quả xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng do thanh tra xây dựng các cấp tại quận phát hiện, xử lý.

Chương X

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Chánh Thanh tra Xây dựng quận phối hợp với Ủy ban nhân dân 12 phường, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Quy chế này. Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư xây dựng công trình, nhà ở làm thủ tục xin phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình, nhà ở theo quy định pháp luật; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về xây dựng.

Căn cứ Quy chế này Chánh Thanh tra Xây dựng quận, Chủ tịch y ban nhân dân 12 phường xây dựng quy chế làm việc, có sự phân công cụ thcho từng cán bộ, công chức thanh tra xây dựng của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, Chánh Thanh tra Xây dựng quận, Chủ tịch y ban nhân dân phường kịp thời báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc những nội dung chưa phù hợp thông qua phòng Nội vụ đề xut trình y ban nhân dân quận sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Giao Chánh Thanh tra Xây dựng quận chủ trì phối hp với phòng Nội vụ tham mưu đề xuất y ban nhân dân quận tchức sơ kết năm và tchức tng kết tình hình thực hiện Quy chế này đ báo cáo y ban nhân dân thành phố theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 264/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu264/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2008
Ngày hiệu lực05/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/10/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 264/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 264/2008/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 264/2008/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu264/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Công Lý
        Ngày ban hành29/01/2008
        Ngày hiệu lực05/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/10/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 264/2008/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức Hồ Chí Minh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 264/2008/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức Hồ Chí Minh