Quyết định 751/QĐ-UBND

Quyết định 751/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 751/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Thủ Đức Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 751/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC KỲ 2014-2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 179/TTr-TP ngày 19 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức kỳ 2014 - 2018 bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Nguyễn Thanh Minh

 


Mu 3

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định s751/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lc

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1

Nghị quyết

51/2004/NQ-HĐ ngày 30/12/2004

Kỳ họp lần 3 HĐND quận khóa III nhiệm kỳ 2004-2009.

Hết hiệu lực về thời gian (Công bố Hết hiệu lực theo Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của Ủy ban nhân dân quận về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức hết hiệu lực năm toàn bộ năm 2017)

15/01/2018

2

Nghị quyết

09/2006/NQ-HĐ ngày 19/7/2006

Về việc phê chuẩn nâng mức trợ cấp Ban điều hành khu phố.

15/01/2018

3

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐ ngày 18/7/2007

Kỳ họp lần 10 HĐND quận khóa III.

15/01/2018

4

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐ ngày 24/06/2008

Kỳ họp lần 14 HĐND quận khóa III.

15/01/2018

5

Nghị quyết

11/2008/NQ-HĐND ngày 17/12/2008

Kỳ họp lần thứ 15 HĐND quận khóa III.

 

15/01/2018

6

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND ngày 17/12/2008

V/v giao nhiệm vụ cho thường trực HĐND và hai Ban HĐND giám sát các đơn vị cùng cấp.

 

15/01/2018

7

Nghị quyết

01/NQ-HĐND ngày 09/4/2009

V/v kết thúc nhiệm kỳ HĐND quận khóa III và thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận-huyện- phường.

 

15/01/2018

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

8

Quyết định

267/2005/QĐ-UB ngày 31/03/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chợ Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 6449/QĐ-UBND ngày 23/10/2014

23/10/2014

9

Quyết định

749/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 22/01/2016

22/01/2016

10

Quyết định

750/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Tây, quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 22/01/2016

22/01/2016

11

Quyết định

751/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 22/01/2016

22/01/2016

12

Quyết định

752/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Đông, quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 22/01/2016

22/01/2016

13

Quyết định

1062/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 22/01/2016

22/01/2016

14

Quyết định

1063/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 22/01/2016

22/01/2016

15

Quyết định

1314/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 22/01/2016

22/01/2016

16

Quyết định

1420/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007

Về ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Văn phòng HĐND-UBND quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

27/12/2017

17

Quyết định

1442/2007/QĐ-UBND ngày 26/6/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Tam Phú, quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 22/01/2016

22/01/2016

18

Quyết định

1721/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

23/01/2017

19

Quyết định

2033/2007/QĐ-UBND ngày 03/10/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp nghề Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 22/01/2016

22/01/2016

20

Quyết định

2245/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 22/01/2016

22/01/2016

21

Quyết định

205/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 22/01/2016

22/01/2016

22

Quyết định

264/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008

Về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức và Thanh tra xây dựng phường tại quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 6449/QĐ-UBND ngày 23/10/2014

23/10/2014

23

Quyết định

1420/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UBND quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 2004-2009.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 4730/QĐ-UBND ngày 25/7/2014

25/7/2014

24

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

23/01/2017

25

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Nội vụ quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

23/01/2017

26

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 07/4/2009

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018

26/12/2018

27

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009

V/v đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

23/01/2017

28

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 08/7/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

23/01/2017

29

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND ngày 22/7/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

15/8/2017

30

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND ngày 24/8/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức.

Thay thế bằng Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

09/11/2018

31

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

23/01/2017

32

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND ngày 01/11/2010

Ban hành Quy chế làm việc của UBND quận Thủ Đức thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

15/8/2017

33

Quyết định

32/2010/QĐ-UBND ngày 10/11/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

15/8/2017

34

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 4730/QĐ-UBND ngày 25/7/2014

25/7/2014

35

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

23/01/2017

36

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 07/7/2011

Ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

15/8/2017

37

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012

Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

23/01/2017

LĨNH VỰC THÀNH LẬP, CHIA TÁCH CÁC ĐƠN VỊ

38

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009

V/v thành lập Ban quản lý chợ Thủ Đức trực thuộc UBND quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 6449/QĐ-UBND ngày 23/10/2014

23/10/2014

LĨNH VỰC KINH DOANH

39

Quyết định

1594/2007/QĐ-UBND ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Thủ Đức giai đoạn 2007-2008.

Bãi bỏ bng Quyết định số 4730/QĐ-UBND ngày 25/7/2014

25/7/2014

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

40

Quyết định

265/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008

Ban hành quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và những hành vi bị cấm của chủ đầu tư xây dựng công trình; Trình tự đình chỉ thi công, cưỡng chế phá dỡ công trình trên địa bàn quận Thủ Đức

Bãi bỏ bằng Quyết định số 6449/QĐ-UBND ngày 23/10/2014

23/10/2014

LĨNH VỰC VĂN BẢN

41

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND ngày 21/4/2011

Về chấn chỉnh, tăng cường công tác soạn thảo, kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 6449/QĐ-UBND ngày 23/10/2014

23/10/2014

42

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Thủ Đức.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

23/01/2017

Tổng số: 42 văn bản (07 Nghị quyết, 01 Chỉ thị, 34 Quyết định)

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

KHÔNG

 

Mu 5

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định s751/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiu lực

Ghi chú

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

1

Quyết định

1225/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007

Về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng mạng công nghệ thông tin nội bộ của UBND quận Thủ Đức.

17/4/2007

 

2

Quyết định

1414/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007

Về ban hành quy chế tổ chức các cuộc họp của UBND quận Thủ Đức

21/6/2007

 

3

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Y tế quận Thủ Đức.

07/7/2009

 

4

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin quận Thủ Đức.

07/7/2009

 

5

Quyết định

01A/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư Xây dựng công trình quận Thủ Đức.

03/02/2010

 

6

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 30/3/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thủ Đức.

06/4/2011

 

7

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 12/5/2011

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Thủ Đức.

19/5/2011

 

8

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại các phường (nơi có đê) trên địa bàn quận Thủ Đức

17/5/2012

 

9

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

Ban hành Quy chế quản lý hồ sơ điện tử cán bộ công chức, viên chức.

03/3/2014

 

10

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị.

19/5/2014

 

11

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị.

19/5/2014

 

12

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ.

25/8/2016

 

13

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Thủ Đức.

03/01/2017

 

14

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 27/4/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Thủ Đức.

08/5/2017

 

15

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận.

09/6/2017

 

16

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Thủ Đức ban hành kèm theo Quyết định 02/2017/QĐ-UBND ngày 27/4/2017.

15/8/2017

 

17

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và môi trường.

23/12/2017

 

18

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

09/11/2018

 

19

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND Ngày 18/12/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Lao động-Tơng binh và Xã hội quận Thủ Đức.

26/12/2018

 

LĨNH VỰC THÀNH LẬP, CHIA TÁCH CÁC ĐƠN VỊ

20

Quyết định

11/1998/QĐ-UB-VX ngày 07/01/1998

V/v thành lập trường Tiểu học Hiệp Bình.

07/01/1998

 

21

Quyết định

12/1998/QĐ-UB-VX ngày 07/01/1998

V/v thành lập trường Trung học cơ sở Hiệp Bình.

07/01/1998

 

22

Quyết định

530/2005/QĐ-UBND ngày 01/7/2005

Về việc công nhận tổ dân phố chia tách, thành lập mới.

01/7/2005

 

23

Quyết định

240/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới.

16/01/2007

 

24

Quyết định

241/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới.

16/01/2007

 

25

Quyết định

242/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới.

16/01/2007

 

26

Quyết định

243/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới.

16/01/2007

 

27

Quyết định

244/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới.

16/01/2007

 

28

Quyết định

245/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới.

16/01/2007

 

29

Quyết định

1617/2007/QĐ-UBND ngày 27/7/2007

Về chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 8, phường Linh Đông.

03/8/2007

 

30

Quyết định

1654/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007

Về chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 1, phường Linh Trung.

14/8/2007

 

31

Quyết định

2030/2007/QĐ-UBND ngày 03/10/2007

Về chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh.

10/10/2007

 

32

Quyết định

2031/2007/QĐ-UBND ngày 03/10/2007

Về chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh.

10/10/2007

 

33

Quyết định

202/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố, phường Linh Chiểu.

01/02/2008

 

34

Quyết định

203/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố, phường Linh Chiểu.

01/02/2008

 

35

Quyết định

204/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 5, phường Linh Chiểu.

01/02/2008

 

36

Quyết định

350/2008/QĐ-UBND ngày 15/02/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh.

22/02/2008

 

37

Quyết định

994/2008/QĐ-UBND ngày 30/05/2008

V/v sắp xếp lại các tổ dân phố thuộc khu phố 3, phường Tam Bình.

06/6/2008

 

38

Quyết định

1324/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Văn Phòng HĐND và UBND quận Thủ Đức.

11/7/2008

 

39

Quyết định

1325/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Quản lý đô thị trực thuộc UBND quận Thủ Đức.

11/7/2008

 

40

Quyết định

1326/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Y tế trực thuộc UBND quận Thủ Đức.

11/7/2008

 

41

Quyết định

1327/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Nội vụ trực thuộc UBND quận Thủ Đức.

11/7/2008

 

42

Quyết định

1328/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Tư pháp trực thuộc UBND quận Thủ Đức.

11/7/2008

 

43

Quyết định

1329/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Tài chính-Kế hoạch trực thuộc UBND quận Thủ Đức.

11/7/2008

 

44

Quyết định

1330/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND quận Thủ Đức.

11/7/2008

 

45

Quyết định

1331/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội trực thuộc UBND quận Thủ Đức.

11/7/2008

 

46

Quyết định

1332/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Văn hóa và Thông Tin trực thuộc UBND quận Thủ Đức.

11/7/2008

 

47

Quyết định

1333/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc UBND quận Thủ Đức.

11/7/2008

 

48

Quyết định

1334/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Thanh tra quận trực thuộc UBND quận Thủ Đức.

11/7/2008

 

49

Quyết định

1335/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Kinh tế trực thuộc UBND quận Thủ Đức.

11/7/2008

 

50

Quyết định

1565/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước.

19/8/2008

 

51

Quyết định

1566/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008

V/v sắp xếp lại tổ dân phố mới thuộc khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước.

19/8/2008

 

52

Quyết định

1567/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008

V/v sắp xếp lại tổ dân phố 1 và tổ dân phố 2 thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước.

19/8/2008

 

53

Quyết định

1568/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước.

19/8/2008

 

54

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 5 phường Hiệp Bình Chánh.

10/3/2009

 

55

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh.

10/3/2009

 

56

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh.

10/3/2009

 

57

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND ngày 23/4/2009

V/v thành lập Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Thủ Đức.

30/4/2009

 

58

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009

Về chia tách, thành lập Tổ dân phố thuộc khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh.

04/12/2009

 

59

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010

Về thành lập thí điểm lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức.

05/8/2010

 

60

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010

Về thành lập thí điểm lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường Hiệp Bình Phước quận Thủ Đức.

05/8/2010

 

61

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 2, tổ dân phố 2A, tổ dân phố 3 thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

62

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 5, tổ dân phố 5A, tổ dân phố 5B, tổ dân phố 5C thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

63

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 8, tổ dân phố 8B thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

64

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 10, tổ dân phố 10A, thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

65

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 12, tổ dân phố 12A, thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

66

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 19A, tổ dân phố 19B, thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

67

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 17, tổ dân phố 21 thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

68

Quyết định

30/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010

Về việc sắp xếp lại tổ dân phố 23, 24 và 25 khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh.

05/11/2010

 

69

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND ngày 07/12/2011

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 19, tổ dân phố 19A thuộc khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh.

14/12/2011

 

70

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 07/12/2011

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 21, tổ dân phố 21A thuộc khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh.

14/12/2011

 

71

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 07/12/2011

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 23, tổ dân phố 23B thuộc khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh.

14/12/2011

 

72

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 9, tổ dân phố 9A thuộc khu phố 4, phường Tam Bình.

23/01/2012

 

73

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 4, tổ dân phố 4A thuộc khu phố 4, phường Tam Bình.

23/01/2012

 

74

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013

Chia tách, thành lập Tổ dân phố 40, Tổ dân phố 40A thuộc Khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

28/5/2013

 

LĨNH VỰC KINH DOANH

75

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 06/02/2013

Về việc giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đc.

13/02/2013

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

76

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010

V/v bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận Thủ Đức trong lĩnh vực xây dựng.

05/9/2010

 

LĨNH VỰC VĂN BẢN

77

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012

Về việc bãi bỏ văn bản.

26/11/2012

 

78

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

Về việc bãi bỏ văn bản.

29/01/2013

 

79

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

Về việc bãi bỏ văn bản.

23/01/2017

 

80

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

Về việc bãi bỏ văn bản.

15/8/2017

 

81

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Về việc bãi bỏ văn bản.

27/12/2017

 

LĨNH VỰC KHÁC

82

Quyết định

688/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008

Về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

27/4/2008

 

83

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 31/3/2010

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

07/4/2010

 

Tổng số: 83 văn bản (83 Quyết định)

 

Mu 6

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/Lý do kiến nghị

Cơ quan/đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

1

Quyết định

20/2009/QĐ- UBND ngày 30/6/2009

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Y tế quận Thủ Đức.

Thay thế

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế không còn phù hợp với quy định tại Khoản 8, Điều 7 Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Điều 5, 6 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 11/12/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Phòng Y tế

Tháng 01/2019

Tổng số: 01 văn bản (01 Quyết định)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 751/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu751/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2019
Ngày hiệu lực20/02/2019
Ngày công báo15/08/2019
Số công báoTừ số 54 đến số 55
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 751/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 751/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Thủ Đức Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 751/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Thủ Đức Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu751/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýĐặng Nguyễn Thanh Minh
       Ngày ban hành20/02/2019
       Ngày hiệu lực20/02/2019
       Ngày công báo15/08/2019
       Số công báoTừ số 54 đến số 55
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 751/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Thủ Đức Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 751/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Thủ Đức Hồ Chí Minh

           • 20/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2019

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực