Quyết định 646/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 646/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/01/2018

Nội dung toàn văn Quyết định 646/QĐ-BVHTTDL 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực quản lý Bộ Văn hóa


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 646/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/01/2018

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/01/2018 (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Thị Thủy

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/01/2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 646/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I.1. LĨNH VỰC VĂN HÓA

1

Nghị định

Số: 71/2009/NĐ-CP Ngày 28/8/2009

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành

Bị thay thế bởi Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2017

2

Quyết định

Số: 65/1999/ QĐ-BVHTTDL Ngày 11/10/1999

Về việc bỏ thủ tục kiểm tra và cấp phép để làm thủ tục hải quan đối với băng, đĩa có nội dung phim đã dán nhãn của Cục Điện ảnh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2017/TT-BVHTTDL ngày 22/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2018

3

Quyết định

Số: 23/2001/ QĐ-BVHTT Ngày 18/5/2001

Về việc ban hành Quy chế dạy khiêu vũ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2017/TT-BVHTTDL ngày 22/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2018

4

Quyết định

Số: 07/2003/ QĐ-BVHTT Ngày 13/3/2003

Về việc ban hành Quy chế dạy âm nhạc

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2017/TT-BVHTTDL ngày 22/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2018

5

Quyết định

Số: 44/2008/ QĐ-BVHTTDL Ngày 16/6/2008

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2017/TT-BVHTTDL ngày 22/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2018

6

Thông tư

Số: 03/2010/ TT-BVHTTDL Ngày 27/5/2010

Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2017/TT-BVHTTDL ngày 22/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2018

7

Thông tư

Số: 06/2010/ TT-BVHTTDL Ngày 16/7/2010

Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2017/TT-BVHTTDL ngày 22/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2018

8

Thông tư

Số: 17/2012/ TT-BVHTTDL Ngày 27/12/2012

Quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2017/TT-BVHTTDL ngày 22/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2018

9

Thông tư

Số: 18/2013/ TT-BVHTTDL Ngày 30/12/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/ NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

Thông tư số 01/2018/TT- BVHTTDL ngày 18/01/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

01/3/2018

I.2. LĨNH VỰC THỂ THAO

10

Thông tư

Số: 14/2012/ TT-BVHTTDL Ngày 10/12/2012

Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

Bị thay thế bởi Thông tư số 09/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Cầu lông

20/02/2018

11

Thông tư

Số: 21/2011/ TT-BVHTTDL Ngày 27/12/2011

Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

Bị thay thế bởi Thông tư số 10/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Taekwondo

20/02/2018

12

Thông tư

Số: 09/2013/ TT-BVHTTDL Ngày 26/11/2013

Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate

05/3/2018

13

Thông tư

Số: 02/2011/ TT-BVHTTDL Ngày 10/01/2011

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bơi, lặn

10/3/2018

14

Thông tư

Số: 14/2014/ TT-BVHTTDL Ngày 10/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bơi, lặn

10/3/2018

15

Thông tư

Số: 15/2010/ TT-BVHTTDL Ngày 31/12/2010

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động billiards & snooker

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards & Snooker

15/3/2018

16

Thông tư

Số: 13/2012/ TT-BVHTTDL Ngày 10/12/2012

Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn

Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn

05/3/2018

I.3. LĨNH VỰC DU LỊCH

17

Luật

Số: 44/2005/QH11 Ngày 14/6/2005

Luật Du lịch

Bị thay thế bởi Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 29/6/2017 của Quốc hội

01/01/2018

18

Thông tư

Số: 88/2008/ TT-BVHTTDL Ngày 31/12/2008

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/ NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch

Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

01/02/2018

19

Thông tư

Số: 89/2008/ TT-BVHTTDL Ngày 31/12/2008

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/ NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

01/02/2018

I.4. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

20

Thông tư

Số: 23/2011/ TT-BVHTTDL Ngày 30/12/2011

Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

01/3/2018

I.5 LĨNH VỰC CHUNG

21

Quyết định

Số: 1277/1999/ QĐ-BVHTT Ngày 22/7/1999

Về việc tổ chức Festival chủ đề phòng, chống sốt rét

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2017/TT-BVHTTDL ngày 22/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2018

22

Thông tư

Số: 03/2014/ TT-BVHTTDL Ngày 26/5/2014

Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2017/TT-BVHTTDL ngày 22/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2018

Tổng số (I): 22 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017: Không có

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/01/2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 646/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

I.1. LĨNH VỰC VĂN HÓA: Không có

I.2. LĨNH VỰC THỂ THAO: Không có

I.3. LĨNH VỰC DU LỊCH

1

Thông tư

Số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Mục VII Điều 1

- Mục VII Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

01/02/2018

2

Thông tư

Số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL Thông tư số 03/2013/TT- BVHTTDL

Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

01/02/2018

3

Thông tư

Số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL

Điều 3

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

01/02/2018

Tổng số (I): 03 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/20171

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

 

___________________

1 Bao gồm các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 646/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu646/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2018
Ngày hiệu lực06/03/2018
Ngày công báo30/03/2018
Số công báoTừ số 487 đến số 488
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 646/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 646/QĐ-BVHTTDL 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực quản lý Bộ Văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 646/QĐ-BVHTTDL 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực quản lý Bộ Văn hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu646/QĐ-BVHTTDL
       Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
       Người ký***, Trịnh Thị Thủy
       Ngày ban hành06/03/2018
       Ngày hiệu lực06/03/2018
       Ngày công báo30/03/2018
       Số công báoTừ số 487 đến số 488
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 646/QĐ-BVHTTDL 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực quản lý Bộ Văn hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 646/QĐ-BVHTTDL 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực quản lý Bộ Văn hóa

           • 06/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/03/2018

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực