Quyết định 6481/QĐ-BCT

Quyết định 6481/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6481/QĐ-BCT 2015 Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến 2025


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6481/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Quan điểm phát triển

a) Phát triển mạng lưới chợ hạng I, chợ đầu mối là nơi tập trung và phân phối nguồn hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tham gia phát luồng hàng hóa đến các cơ sở chế biến, các nhà xuất khẩu, chi phối thị trường bán lẻ trong và ngoài địa bàn.

b) Phát triển mạng lưới chợ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của chợ. Số lượng và quy mô chợ do nhu cầu của thị trường bán buôn và bán lẻ trên địa bàn quyết định. Chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của chợ được đo lường bằng các giá trị cung cấp hàng hóa, dịch vụ của thương nhân kinh doanh tại chợ cho khách hàng.

c) Phát triển mạng lưới chợ trên cơ sở kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa nguồn lực của toàn xã hội với vai trò tổ chức và quản lý của Nhà nước.

d) Phát triển mạng lưới chợ theo hướng văn minh, hiện đại, đồng thời bảo đảm duy trì và phát huy được các yếu tố truyền thống đặc trưng và điển hình của chợ. Kiện toàn mô hình quản lý các chợ hạng I và chợ đầu mối theo hướng doanh nghiệp tổ chức quản lý kinh doanh chợ.

2. Mục tiêu phát triển

a) Mục tiêu tổng quát

Phát triển mạng lưới chợ đồng bộ, hài hòa, đáp ứng nhu cầu hàng hóa nông sản cho sản xuất, chế biến và nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của nhân dân, qua đó thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất nông nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân.

b) Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2025

+ Cải tạo, nâng cấp mở rộng các chợ đầu mối và chợ hạng I hiện có đang hoạt động hiệu quả theo đúng các tiêu chí, bảo đảm phát huy đầy đủ công năng và nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của chợ.

+ Đầu tư xây dựng mới các chợ đầu mối và chợ hạng I ở những nơi có nhu cầu cần thiết và đáp ứng tiêu chí quy hoạch, từng bước phát triển chợ đầu mối phù hợp với chu trình vận động lưu thông hàng hóa.

+ Mạng lưới chợ đầu mối tiêu thụ phần lớn hàng hóa nông sản do nông dân sản xuất (mặt hàng đặc sản, chủ lực, mặt hàng sản xuất chuyên canh và tập trung...), đồng thời bảo đảm nguồn cung cấp hàng hóa nông sản cho mạng lưới bán lẻ trên địa bàn.

+ Mạng lưới chợ hạng I cơ bản đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa tiêu dùng thông thường trong đời sống hàng ngày của người dân, đồng thời thực hiện vai trò chi phối đối với các chợ hạng II và hạng III, bình ổn thị trường bán lẻ trên địa bàn.

- Tầm nhìn đến năm 2035

+ Phát triển mạng lưới chợ đầu mối và mạng lưới chợ hạng I trên phạm vi toàn quốc đủ về số lượng, phù hợp về công năng, quy mô và trình độ phát triển so với nhu cầu của thị trường bán buôn hàng nông sản và thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng, trở thành hai nhân tố chính trong kết cấu hạ tầng chợ.

+ Trên từng địa bàn, chợ đầu mối bảo đảm phần lớn hàng hóa nông sản được tiêu thụ và cung cấp cho mạng lưới bán lẻ; chợ hạng I về cơ bản bảo đảm chi phối đối với thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng.

3. Định hướng phát triển

a) Định hướng tổng quát

Phát triển đồng bộ mạng lưới chợ trên toàn quốc với quy mô, cơ cấu, tính chất và công năng phù hợp với nhu cầu lưu thông hàng hóa và thị trường từng địa bàn, vùng lãnh thổ. Trong đó, chú trọng phát triển bền vững mạng lưới chợ cung ứng hàng hóa nông sản thực phẩm cho thị trường khu vực đô thị và mạng lưới chợ cung ứng hàng công nghiệp tiêu dùng thông thường cho thị trường nông thôn. Kết hợp xây dựng kiên cố với trang thiết bị đầy đủ, từng bước hiện đại với nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và đổi mới tổ chức bộ máy quản trị chợ.

b) Định hướng phát triển chợ theo địa bàn

Tại địa bàn nông thôn: Phát triển mạng lưới chợ dân sinh hạng III cấp xã, phù hợp nhu cầu trao đổi mua bán hàng hóa của người dân; phát triển tại mỗi huyện tối thiểu một chợ trung tâm huyện (hạng I hoặc hạng II) vừa bán buôn vừa bán lẻ, trong đó bán lẻ là chủ yếu, phục vụ nhu cầu tại chỗ và nhu cầu chung trên địa bàn huyện.

Tại địa bàn đô thị: Phát triển có chọn lọc mạng lưới chợ dân sinh hạng III cấp phường theo hướng văn minh, hiện đại, chú trọng ở những khu đô thị và khu cư dân tập trung mới hình thành; tập trung phát triển mạng lưới chợ tổng hợp hạng I ở khu vực trung tâm và chợ đầu mối bán buôn ở ngoại vi các thị xã, thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu tại chỗ của các thị trường lớn, trọng điểm và bảo đảm sự ổn định chung của thị trường vùng, cả nước.

c) Định hướng phát triển mạng lưới chợ đầu mối

Phát triển mạng lưới chợ đầu mối tại các vùng sản xuất nông sản thực phẩm tập trung, có tính chuyên canh, quy mô lớn và ổn định, là nơi hội tụ, tập kết hàng hóa và khởi đầu cho lưu thông hàng hóa tại vùng ngoại vi các thành phố, thị xã (đô thị loại III trở lên) để cung ứng phát luồng hàng hóa cho mạng lưới bán lẻ (chủ yếu là chợ dân sinh hạng III) ở khu vực nội thị.

Tùy theo đặc điểm nguồn hàng có thể phát triển chợ đầu mối bán buôn đa ngành nông sản thực phẩm hoặc các chợ đầu mối bán buôn chuyên ngành như rau củ quả, thủy hải sản, thậm chí chuyên sâu hơn như chợ trái cây, chợ rau củ (hàng bông), chợ hoa, chợ cá, chợ gia cầm, chợ trâu bò.v.v. Chợ đầu mối có phạm vi ảnh hưởng tối thiểu là trong địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong điều kiện và bối cảnh từ nay đến năm 2025 và giai đoạn đến năm 2035, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ngoại trừ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), có thể phát triển một chợ đầu mối ở ngoại vi đô thị trung tâm hoặc một chợ đầu mối ở vùng nông sản hàng hóa tập trung của địa phương.

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế trong từng giai đoạn để lựa chọn nâng cấp một số chợ đầu mối thành các chợ đấu giá hoặc sàn giao dịch hàng hóa nông sản, đặc biệt là ở các địa phương thuộc vùng cung ứng tập trung về hải sản, trái cây, rau củ.

d) Định hướng phát triển mạng lưới chợ hạng I

Phát triển mạng lưới chợ hạng I tại trung tâm các quận, huyện, thị xã, thành phố (đô thị loại IV trở lên) để vừa đáp ứng nhu cầu về hàng tiêu dùng thông thường của người dân và khách du lịch, vừa làm hạt nhân chi phối, chủ đạo đối với mạng lưới chợ dân sinh bán lẻ trên địa bàn.

Dựa trên nhu cầu tiêu dùng của khách hàng tại chỗ và khách du lịch, phát triển tại mỗi một đô thị tối thiểu một chợ hạng I.

Phát huy và bảo tồn tập quán trao đổi mua bán hàng hóa và các giá trị truyền thống của chợ để quyết định địa điểm và phương án thiết kế kiến trúc, tổ chức không gian chợ hạng I bảo đảm phù hợp với công năng, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời hài hòa với các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại theo hướng hiện đại, văn minh (siêu thị, trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi) ở khu vực xung quanh.

Củng cố và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban quản lý/Ban quản trị chợ hạng I, đặc biệt là đổi mới và hoàn thiện chế độ thu chi tài chính của Ban quản lý chợ và chế độ lao động tiền lương của cán bộ công nhân viên Ban quản lý. Lựa chọn để từng bước chuyển đổi mô hình Ban quản lý thành mô hình công ty kinh doanh chợ, trước hết là ở những chợ hạng I đã hội tụ đủ các điều kiện chuyển đổi.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng theo mô hình nhất thể hóa chợ hạng I với trung tâm mua sắm/trung tâm thương mại, nguyên tắc là chợ vẫn phải đáp ứng đầy đủ các công năng, không làm mất đi hoặc thay đổi các giá trị cốt lõi của chợ, bảo đảm lợi ích của người kinh doanh trong chợ, tạo thêm khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân.

d) Định hướng phát triển mạng lưới chợ hạng II, III

Phát triển các chợ hạng II (chủ yếu bán lẻ) tại những thị trường tập trung quy mô vừa và nhỏ, trong đó trọng yếu là mạng lưới chợ trung tâm huyện. Mỗi huyện tối thiểu có một chợ hạng II, vừa đáp ứng nhu cầu của người dân tại chỗ, vừa chi phối thị trường bán lẻ cấp xã trên địa bàn, vừa là nơi trung chuyển hàng hóa của chợ hạng I.

Phát triển rộng rãi mạng lưới chợ dân sinh bán lẻ hạng III cấp xã để phục vụ nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa cho sản xuất và đời sống hàng ngày của người dân. Bố trí chợ gần các cụm dân cư tập trung ở nông thôn hoặc gần các khu công nghiệp để phục vụ công nhân. Đối với địa bàn phường, cần chọn lọc và thiết kế mạng lưới chợ theo hướng văn minh, hiện đại, hài hòa với quy hoạch các cơ sở bán lẻ hiện đại (siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi), hạn chế phát triển mới, chỉ quy hoạch xây mới chợ tại những khu vực có nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa tương đối lớn và ổn định, đáp ứng đủ các tiêu chí quy hoạch về diện tích mặt bằng và đảm bảo các quy định hiện hành về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

4. Quy hoạch phát triển

4.1. Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đầu mối

a) Tiêu chí quy hoạch

- Về vị trí (địa điểm): Gần vùng nông sản hàng hóa tập trung, ổn định với quy mô lớn hoặc gần trung tâm tiêu dùng, ngoại vi các đô thị lớn; gần đầu mối giao thông, kết nối thuận tiện với mạng lưới đường bộ, đường sông hoặc đường sắt; đảm bảo các quy định hiện hành về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn giao thông và không gây tác động xấu tới môi trường;

- Về quy mô (diện tích): Diện tích mặt bằng nền chợ tối thiểu là 8.000m2 (đối với chợ cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn chợ đầu mối) và tối thiểu 10.000 m2 (đối với chợ đầu mối xây mới) không kể diện tích dành cho khuôn viên, đường đi, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ khác;

- Về thiết kế kiến trúc và tổ chức không gian: Kiến trúc xây lắp và kết cấu không gian phù hợp, thích hợp với tính chất và công năng của chợ đầu mối bán buôn nông sản thực phẩm; trong đó bảo đảm có phân khu chức năng trọng yếu như khu giao dịch dành cho thương nhân bán buôn; khu giao dịch dành cho người sản xuất đưa hàng vào chợ bán; khu sơ chế, bao gói hàng hóa; khu tạm trữ và các khu dịch vụ phụ trợ khác;

- Về yêu cầu kỹ thuật: Bảo đảm có đủ cơ sở vật chất và kỹ thuật để thực thi các nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật

b) Phương án quy hoạch

Quy hoạch phát triển mạng Iưới chợ đầu mối toàn quốc giai đoạn 2015- 2025, tầm nhìn đến năm 2035 như sau:

Công nhận trong quy hoạch 14 chợ đầu mối hiện có.

(Danh mục các chợ đầu mối hiện có được tồn tại trong Quy hoạch tại Phụ lục số 1)

- Xóa bỏ hoặc di dời 13 chợ đầu mối không đảm bảo các điều kiện theo tiêu chí quy hoạch hoặc hiệu quả kinh doanh thấp phải chuyển đổi công năng.

(Danh mục các chợ đầu mối phải xóa bỏ hoặc di dời tại Phụ lục số 2)

- Cải tạo, nâng cấp 9 chợ đầu mối để đạt chuẩn theo tiêu chí quy hoạch. Trường hợp thương nhân không thực hiện cải tạo, nâng cấp chợ đầu mối theo đúng quy định sẽ chuyển sang diện phải xóa bỏ.

(Danh mục các chợ đầu mối phải cải tạo, nâng cấp tại Phụ lục số 3)

- Xây dựng mới 55 chợ đầu mối, trong đó ưu tiên thương nhân kinh doanh chợ đầu mối thuộc diện giải tỏa, di dời được đầu tư tại các địa điểm quy hoạch mới.

(Danh mục địa điểm các chợ đầu mối Quy hoạch xây mới tại Phụ lục số 4)

- Tầm nhìn đến năm 2035: Tiếp tục cải tạo, nâng cấp để đạt chuẩn đối với các chợ đầu mối xuống cấp. Ngoài ra, tùy theo điều kiện thực tế trong giai đoạn 2026 - 2035 để lựa chọn bổ sung quy hoạch xây mới chợ đầu mối tại các khu vực có nhu cầu và đáp ứng tiêu chí quy hoạch.

4.2. Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ hạng I

a) Tiêu chí quy hoạch

- Về vị trí (địa điểm): Tại trung tâm kinh tế - thương mại của các thị trấn, thị xã, thành phố tương đương đô thị loại IV trở lên, trung tâm kinh tế - thương mại của các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; có khả năng kết nối và sử dụng thuận tiện mạng lưới giao thông đến các chợ vừa và nhỏ trong nội thị và đến các chợ khu vực, chợ vùng khác của địa phương; đảm bảo các quy định hiện hành về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn giao thông và không gây tác động xấu tới môi trường, môi sinh;

- Về quy mô (diện tích): Diện tích mặt bằng nền chợ tối thiểu là 6.000 m2 (đối với chợ cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn chợ hạng I) và tối thiểu là 8.000 m2 (đối với chợ hạng I chợ mới) không kể diện tích dành cho đường đi, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ khác, được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại với số điểm và hộ kinh doanh chuyên nghiệp, thường xuyên trong chợ tối thiểu trên 400 điểm kinh doanh;

- Về thiết kế kiến trúc và tổ chức không gian: Kiến trúc xây lắp và kết cấu không gian phù hợp với tính chất và công năng của chợ tổng hợp hạng I, trong đó bảo đảm có phân khu chức năng trọng yếu như khu bán buôn, bán lẻ, khu giao dịch trực tiếp giữa người sản xuất với người tiêu dùng và các khu dịch vụ phụ trợ khác;

- Về yêu cầu kỹ thuật: Bảo đảm có đầy đủ, đồng bộ các phương tiện, vật tư kỹ thuật, trang thiết bị và công trình xây lắp theo quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

b) Phương án quy hoạch

Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ hạng I toàn quốc giai đoạn 2015- 2025, tầm nhìn đến năm 2035 như sau:

- Công nhận trong quy hoạch 58 chợ hạng I hiện có.

(Danh mục các chợ hạng I hiện có được tồn tại trong Quy hoạch tại Phụ lục số 5)

- Xóa bỏ hoặc di dời 7 chợ hạng I không đảm bảo các điều kiện theo tiêu chí quy hoạch hoặc hiệu quả kinh doanh thấp phải chuyển đổi công năng.

(Danh mục các chợ hạng I phải xóa bỏ hoặc di dời tại Phụ lục số 6)

- Cải tạo, nâng cấp 147 chợ hạng I để đạt chuẩn theo tiêu chí quy hoạch. Trường hợp thương nhân không thực hiện cải tạo, nâng cấp chợ hạng I theo đúng quy định sẽ chuyển sang diện phải xóa bỏ.

(Danh mục các chợ hạng I phải cải tạo, nâng cấp tại Phụ lục số 7)

- Xây dựng mới 99 chợ hạng I. Trong đó ưu tiên thương nhân kinh doanh chợ hạng I thuộc diện giải tỏa, di dời được đầu tư tại các địa điểm quy hoạch mới.

(Danh mục địa điểm các chợ hạng I Quy hoạch xây mới tại Phụ lục số 8)

- Tầm nhìn đến 2035: Tiếp tục cải tạo, nâng cấp để đạt chuẩn đối với các chợ đầu mối xuống cấp. Ngoài ra, tùy theo điều kiện thực tế trong giai đoạn 2026 - 2035 để lựa chọn bổ sung quy hoạch xây mới chợ hạng I tại các khu vực có nhu cầu và đáp ứng tiêu chí quy hoạch.

4.3. Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ hạng II, III

Quán triệt các định hướng phát triển trong Quy hoạch này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ của địa phương, gồm mạng lưới chợ hạng II (chủ yếu là chợ trung tâm huyện) và mạng lưới chợ dân sinh hạng III (xã, phường) trên cơ sở cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại của địa phương và phù hợp với các quy hoạch có liên quan.

5. Một số giải pháp chủ yếu

a) Giải pháp về vốn đầu tư xây dựng chợ

- Khai thác các nguồn vốn theo hướng kết hợp vốn hỗ trợ của nhà nước (ưu tiên đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn) với các nguồn vốn khác theo hướng xã hội hóa tại các địa bàn có điều kiện thuận lợi (đầu tư xây dựng chợ hạng I, hạng II ở trung tâm thành phố, thị xã lớn, có vị trí thuận lợi về thương mại, giao thông...).

- Đối với ngân sách Trung ương: Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, kết hợp với các nguồn vốn khác từ Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ để tập trung hỗ trợ xây dựng hạ tầng (giải phóng và san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống điện, đường giao thông nội bộ....) của các chợ đầu mối tại các vùng sản xuất nông sản tập trung, chợ trung tâm huyện, chợ biên giới, chợ dân sinh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, nhất là mạng lưới chợ tại 62 huyện nghèo.

- Đối với vốn ngân sách địa phương: Bố trí ngân sách thích hợp cho bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng giao thông, điện nước..., trong đó, tập trung hỗ trợ các chợ đầu mối, chợ trung tâm huyện, chợ hạng II, hạng III ở vùng nông thôn, miền núi, nhất là các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Đối với chợ đầu mối, đề nghị cho phép sử dụng nguồn vốn khuyến nông, vốn vay ODA để tạo mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng (xây dựng hệ thống cấp điện, cấp nước) và khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư xây dựng các hạng mục công trình phục vụ mua bán, chế biến, bảo quản, kho chứa.

- Đối với chợ khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhà nước ưu tiên đầu tư từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và nguồn hỗ trợ chính thức (ODA).

- Thực hiện xã hội hóa trong đầu tư phát triển chợ, trước hết là tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển và tại các địa bàn đô thị. Đồng thời, cần quan tâm hơn đến các chính sách khuyến khích và thu hút nguồn vốn xã hội đầu tư xây dựng chợ.

b) Giải pháp về đất đai

- Ưu tiên lựa chọn các vị trí có quỹ đất phù hợp, thuận lợi về giao thông đường bộ, đường thủy... khai thác tối ưu quỹ đất phi nông nghiệp hoặc đất nông nghiệp có hiệu quả thấp để chuyển đổi sang đất thương mại dịch vụ.

- Các địa phương cần xác định rõ tính chất của từng dự án chợ để bố trí và cấp quỹ đất phù hợp với mức giá cho thuê hợp lý để các nhà đầu tư xây dựng và khai thác chợ hiệu quả.

- Có chế độ ưu đãi đặc biệt về đất đai cho các dự án chợ tại các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

c) Giải pháp phát triển thương nhân kinh doanh trong chợ

- Tạo môi trường thuận lợi cho hộ kinh doanh trong chợ: cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng chợ, mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn.

- Định hướng cho thương nhân trong việc xây dựng và thực thi chiến lược mở rộng kinh doanh, đặc biệt là các thương nhân đảm nhận phân phối hàng hóa quy mô lớn tại chợ đầu mối, chợ hạng I.

- Tạo điều kiện cho thương nhân phát triển các liên kết dọc, liên kết ngang trong kinh doanh bán buôn, đặc biệt là tại các chợ đầu mối cấp vùng, liên vùng.

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho tiểu thương các kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh trong chợ.

d) Phát triển dịch vụ trong chợ

- Phát triển đồng bộ các dịch vụ tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển hàng hóa; bổ sung các dịch vụ đóng gói, hiệu chỉnh, phân loại, kiểm định chất lượng hàng hóa, tạo giá trị tăng thêm cho hàng hóa phân phối qua chợ.

- Phát triển dịch vụ bảng điện tử, cung cấp thông tin kinh tế, thị trường, cơ chế chính sách cho tiểu thương.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự, văn minh thương mại, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận thương mại trong chợ.

đ) Giải pháp về tổ chức quản lý chợ

- Đơn giản hóa và nâng cao chất lượng công vụ hành chính liên quan đến hoạt động quản lý chợ.

- Cải cách hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về chợ, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan quản lý nhà nước về chợ và đơn vị quản lý, kinh doanh chợ.

- Việc lựa chọn mô hình tổ chức quản lý chợ phải tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước và phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương, đồng thời phải đảm bảo tính ổn định và sự thuận lợi tối đa cho hoạt động mua bán trong chợ.

e) Giải pháp về cơ chế, chính sách phát triển chợ

- Vận dụng và thực hiện có hiệu quả các cơ chế hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trong các chính sách hiện hành.

- Ở những nơi điều kiện kinh doanh khó khăn, cả doanh nghiệp lẫn người dân đều không có khả năng hoặc không muốn đầu tư, trong khi nhu cầu về chợ là rất bức xúc thì Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ một phần vốn đầu tư như đền bù, giải tỏa, san lấp mặt bằng, lắp đặt điện nước và làm đường đi lại trong chợ hoặc Nhà nước góp vốn đầu tư chợ theo hình thức hợp tác công tư.

Sở Công Thương tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư xây dựng và phát triển mạng lưới chợ của tỉnh, thành phố phù hợp với chính sách hiện hành của Nhà nước.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành cơ chế phân bổ và sử dụng vốn đầu tư xây dựng chợ. Đồng thời, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phân bổ vốn và thẩm định các dự án đầu tư địa bàn.

- Sửa đổi, bổ sung một số chính sách hiện hành có liên quan đến phát triển và quản lý chợ theo hướng tăng cường mức độ khuyến khích, ưu đãi đầu tư để thu hút vốn từ các thành phần kinh tế tham gia xây dựng, phát triển và quản lý chợ.

- Chuẩn hóa và thống nhất hóa các khái niệm, công năng, tiêu chí hình thành các loại hình chợ đầu mối, chợ hạng I trong các văn bản có liên quan đến phát triển và quản lý chợ.

- Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông kết nối với chợ, nhất là các chợ đầu mối bán buôn có quy mô lớn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm công bố Quy hoạch và chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Định kỳ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, từ đó có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc.

2. Các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Quy hoạch.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc lập mới quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới chợ của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ưu tiên dành nguồn vốn ngân sách địa phương hỗ trợ các dự án đầu tư phát triển chợ trên địa bàn phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ toàn quốc.

- Phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan kiểm tra, giám sát thực hiện Quy hoạch; giao Sở Công Thương chủ trì, tổng hợp tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn hàng năm, đề xuất kiến nghị và báo cáo về Bộ Công Thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Kinh tế Trung ương (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Website Bộ Công Thương;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ;
- Viện Nghiên cứu Thương mại;
- Lưu: VT, KH (2b).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

PHỤ LỤC SỐ 1

DANH MỤC CHỢ ĐẦU MỐI HIỆN CÓ ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN TRONG QUY HOẠCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

STT

Tên chợ

Địa điểm

Hà Nội

1

Chợ đầu mối Minh Khai

Quận Bắc Từ Liêm

Hải Dương

1

Chợ đầu mối nông sản Gia Xuyên

Huyện Gia Lộc

2

Chợ Đọ

Xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang

Hà Nam

1

Chợ đầu mối gia cầm

Huyện Bình Lục

Ninh Bình

1

Chợ đầu mối thủy sản Kim Đông

Xã Kim Đông, huyện Kim Sơn

Thái Nguyên

1

Chợ Túc Duyên

Phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

Thanh Hóa

1

Chợ đầu mối rau quả Đông Hương

Phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa

2

Chợ đầu mối gia súc

Huyện Yên Định

Đà Nẵng

1

Chợ đầu mối Hòa Cường

Phường Hòa Cường Nam

Khánh Hòa

1

Cảng cá Hòn Rớ và chợ thủy sản Nam Trung bộ

Xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang

Bình Dương

1

Chợ đầu mối rau quả

Phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một

Thành phố Hồ Chí Minh

1

Chợ đầu mối Thủ Đức

Quận Thủ Đức

2

Chợ đầu mối Bình Điền

Quận 8

3

Chợ đầu mối Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

Tổng cộng

14

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2

DANH MỤC CHỢ ĐẦU MỐI HIỆN CÓ PHẢI XÓA BỎ, DI DỜI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

STT

Tên chợ

Địa điểm

Giai đoạn đầu tư

2015-2020

2021-2025

Hà Nội

1

Chợ đầu mối phía Nam

Quận Hoàng Mai

 

x

2

Chợ đầu mối Long Biên

Quận Ba Đình

x

 

Vĩnh Phúc

1

Chợ đầu mối nông sản Thổ Tang

Thôn Tân Tiến, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường

x

 

Hải Dương

1

Chợ chuyên doanh rau quả vùng Đồng bằng sông Hồng

Thành phố Hải Dương

Chuyển đổi công năng

 

Thái Bình

1

Chợ đầu mối hải sản Đông Minh

Huyện Tiền Hải

Chuyển đổi công năng

 

2

Chợ đầu mối thu mua hàng nông sản thực phẩm Phú Sơn

Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà

Chuyển đổi công năng

 

Bắc Giang

1

Chợ hoa quả Lục Ngạn

Huyện Lục Ngạn

Chuyển đổi công năng

 

Hà Giang

1

Chợ đầu mối hoa quả Vĩnh Tuy

Thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang

Chuyển đổi công năng

 

Nghệ An

1

Chợ đầu mối nông sản

Huyện Nghi Lộc

Chuyển đổi công năng

 

Ninh Thuận

1

Chợ Tấn Tài

Thành phố Phan Rang

x

 

Gia Lai

1

Chợ rau, quả, thực phẩm

Phường Diên Hồng, thành phố Pleiku

x

 

Tây Ninh

1

Chợ đầu mối rau quả

Xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu

x

 

Cần Thơ

1

Chợ Thốt Nốt

Huyện Thốt Nốt

Chuyển đổi công năng

 

Tổng cộng

13

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 3

DANH MỤC CHỢ ĐẦU MỐI HIỆN CÓ ĐƯỢC TỒN TẠI TRONG QUY HOẠCH PHẢI CẢI TẠO, NÂNG CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

STT

Tên chợ

Địa điểm

Giai đoạn đầu tư

2015-2020

2021-2025

Hưng Yên

1

Chợ đầu mối nông sản Đông Tảo

Huyện Khoái Châu

x

 

Thừa Thiên Huế

1

Chợ đầu mối Phú Hậu

Phường Phú Hậu, thành phố Huế

x

 

Đà Nẵng

1

Chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang

Phường Thọ Quang

 

x

Lâm Đồng

1

Chợ nông sản Đà Lạt

Phường 11, thành phố Đà Lạt

x

 

Tây Ninh

1

Chợ đầu mối nông thủy sản

Thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành

x

 

Tiền Giang

1

Chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim

Xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành

x

 

Bến Tre

1

Chợ đầu mối nông thủy sản Bến Tre

Phường 8, thành phố Bến Tre

x

 

Đồng Tháp

1

Chợ đầu mối trái cây

Xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh

x

 

Sóc Trăng

1

Chợ đầu mối thủy sản

Phường 4, thành phố Sóc Trăng

x

 

Tổng cộng

9

 

 

8

1

 

PHỤ LỤC SỐ 4

DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM QUY HOẠCH XÂY MỚI CHỢ ĐẦU MỐI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

STT

Tên chợ

Địa điểm

Loại hình

Phân kỳ đầu tư

2015-2020

2021-2025

Hà Nội

1

Chợ đầu mối nông sản

Xã Phù Đổng, huyện Gia lâm

Nông sản

x

 

2

Chợ đầu mối nông sản

Huyện Quốc Oai

Nông sản

 

x

3

Chợ đầu mối nông sản

Huyện Phú Xuyên

Nông sản

 

x

Quảng Ninh

1

Chợ đầu mối thủy sản Vân Đồn

Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn

Thủy sản

x

 

Hải Phòng

1

Chợ đầu mối rau quả

Phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng

Rau quả

x

 

Thái Bình

1

Chợ đầu mối rau quả Quỳnh Hải

Xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ

Rau quả

 

x

Hà Nam

1

Chợ Liêm Chung

Thành phố Phủ Lý

Rau củ

x

 

Ninh Bình

1

Chợ đầu mối rau quả

Thành phố Ninh Bình

Rau quả

 

x

Cao Bằng

1

Chợ đầu mối rau quả

Thành phố Cao Bằng

Rau quả

 

x

Lào Cai

1

Chợ đầu mối Kim Thành

Khu TMCN Kim Thành, thành phố Lào Cai

Nông sản

 

x

Yên Bái

1

Chợ đầu mối nông sản

Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên

Nông sản

 

x

Lạng Sơn

1

Chợ đầu mối nông sản

Ngoại vi thành phố Lạng Sơn

Nông sản

 

x

Bắc Giang

1

Chợ đầu mối gia cầm

Huyện Yên Thế

Gia cầm

x

 

Hà Giang

1

Chợ đầu mối hoa quả Hùng An

Xã Hùng An, huyện Bắc Quang

Nông sản, trái cây

x

 

Phú Thọ

1

Chợ đầu mối nông sản Việt Trì

Thành phố Việt Trì

Rau củ

x

 

Điện Biên

1

Chợ đầu mối nông sản

Xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ

Nông sản

 

x

Lai Châu

1

Chợ đầu mối thành phố Lai Châu

Phường Đông Phong, thành phố Lai Châu

Rau củ

 

x

Sơn La

1

Chợ đầu mối nông sản Cỏ Nòi

Xã Cỏ Nòi, huyện Mai Sơn

Nông sản

x

 

Hòa Bình

1

Chợ đầu mối nông sản Bung

Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong

Nông sản

 

x

Thanh Hóa

1

Chợ đầu mối hải sản

Phường Quân Tiến, Thị xã Sầm Sơn

Thủy sản

x

 

Nghệ An

1

Chợ đầu mối thủy sản Diễn Châu

Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu

Thủy sản

 

x

Hà Tĩnh

1

Chợ đầu mối thủy sản Cẩm Nhượng

Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên

Thủy sản

 

x

Đà Nẵng

1

Chợ đầu mối kinh doanh, giết mổ gia súc và kinh doanh nông sản

Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang

Nông sản

x

 

Quảng Nam

1

Chợ đầu mối nông sản Trường Xuân

Phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ

Nông sản

x

 

Quảng Ngãi

1

Chợ đầu mối nông sản

Thành phố Quảng Ngãi

Nông sản

x

 

2

Chợ đầu mối hải sản

Xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi

Thủy sản

 

x

Phú Yên

1

Chợ đầu mối thủy sản Dân Phước

Phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu

Thủy sản

x

 

Ninh Thuận

1

Chợ đầu mối Khánh Hải

Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải

Nông, thủy sản

 

x

Bình Thuận

1

Chợ đầu mối thủy sản

Cảng Phan Thiết

Thủy sản

x

 

Kon Tum

1

Chợ đầu mối nông sản

Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

Rau quả

x

 

Gia Lai

1

Chợ đầu mối rau củ

Xã Cư An, huyện Đăk Pơ

Rau củ

 

x

Đăk Lăk

1

Chợ Tân Hòa

Phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột

Rau củ

x

 

Lâm Đồng

1

Chợ đầu mối nông sản chất lượng cao

Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

Rau củ

x

 

Bình Phước

1

Chợ đầu mối nông sản Chơn Thành

Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

Rau quả

 

x

Đồng Nai

1

Chợ đầu mối rau quả Biên Hòa

Phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa

Rau quả

x

 

2

Chợ đầu mối nông sản

Huyện Thống Nhất

Nông sản

x

 

3

Chợ đầu mối nông sản trái cây

Thị xã Long Khánh

Nông sản, trái cây

 

x

4

Chợ đầu mối nông sản tổng hợp

Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

Nông sản

 

x

Bà Rịa-Vũng Tàu

1

Chợ đầu mối thủy sản

Cảng Phước Hiệp, Phước Tỉnh, huyện Long Điền

Thủy sản

 

x

Long an

1

Chợ đầu mối rau quả

Xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

Rau quả

x

 

Tiền Giang

1

Chợ đầu mối rau quả

Phường 6, thành phố Mỹ Tho

Rau quả

x

 

Bến Tre

1

Chợ đầu mối trái cây hoa kiểng

Xã Sơn Định, huyện Chợ Lách

Trái cây

x

 

Trà Vinh

1

Chợ đầu mối thủy sản

Ấp 10, xã Long Hữu, huyện Duyên Hải

Thủy sản

x

 

Vĩnh Long

1

Trung tâm giao dịch hàng nông sản Bình Minh

Phường Thành Phước, thị xã Bình Minh

Rau quả

 

x

2

Chợ đầu mối cam sành Tam Bình

Xã Tường Lộc, huyện Tam Bình

Trái cây

x

 

An Giang

1

Chợ đầu mối nông sản Vĩnh Mỹ

Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc

Nông sản

 

x

2

Chợ đầu mối rau quả xuất khẩu Khánh Bình

Huyện An Phú

Rau củ

x

 

Kiên Giang

1

Chợ đầu mối thủy sản Tắc Cậu

Huyện Châu Thành

Thủy sản

 

x

Sóc Trăng

1

Chợ đầu mối trái cây

Xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách

Trái cây

x

 

Cần Thơ

1

Chợ đầu mối nông sản

Quận Cái Răng

Nông sản

 

x

Hậu Giang

1

Chợ đầu mối Ngã Bảy

Xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy

Nông sản

 

x

Bạc Liêu

1

Chợ đầu mối thủy sản Chủ Chí

Xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long

Thủy sản

x

 

2

Chợ đầu mối rau củ quả

Thành phố Bạc Liêu

Rau quả

 

x

Cà Mau

1

Chợ đầu mối nông sản

Khóm 6, phường 1, thành phố Cà Mau

Nông sản

x

 

2

Chợ đầu mối thủy sản

Ấp Bà Điều, Hòa Trung, Xã Lý Văn Lâm

Thủy sản

 

x

Tổng cộng

55

 

 

 

28

27

 

PHỤ LỤC SỐ 5

DANH MỤC CHỢ HẠNG I HIỆN CÓ GIỮ NGUYÊN TRONG QUY HOẠCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

STT

Tên chợ

Địa điểm

Hà Nội

1

Chợ Đồng Xuân

Quận Hoàn Kiếm

2

Chợ Mơ

Quận Hai Bà Trưng

3

Chợ Bưởi

Quận Tây Hồ

4

Chợ Hà Đông

Quận Hà Đông

5

Chợ Nghệ

Thị xã Sơn Tây

6

Chợ Thị trấn Vân Đình

Huyện Ứng Hòa

Quảng Ninh

1

Chợ Thị trấn Tiên Yên

Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên

2

Chợ Đầm Hà

Thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà

3

Chợ Hạ Long I

Thành phố Hạ Long

4

Chợ Vườn Đào

Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long

5

Chợ Hạ Long II

Thành phố Hạ Long

6

Chợ Hồng Hà

Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long

7

Chợ Minh Thành

Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên

8

Chợ Thị trấn Hải Hà

Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà

9

Chợ Cẩm Đông

Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả

Hải Phòng

1

Chợ Quán Toan

Quận Hồng Bàng

Hưng Yên

1

Chợ Gạo

Thành phố Hưng Yên

2

Chợ Phủ

Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu

3

Chợ và khu nhà ở TM Yên Mỹ

Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ

Thái Bình

1

Chợ Bo

Thành phố Thái Bình

Lạng Sơn

1

Chợ Lạng Sơn

Khu đô thị Phú Lộc, thành phố Lạng Sơn

2

Chợ Hữu Nghị

Huyện Văn Lãng

Bắc Giang

1

Chợ Thương

Phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang

Phú Thọ

1

Chợ trung tâm Việt Trì

Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì

Thanh Hóa

1

Chợ Vườn Hoa

Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa

2

Chợ Tây Thành

Phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa

3

Chợ Điện Biên

Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

Hà Tĩnh

1

Chợ Hội

Thị xã Cẩm Xuyên

Thừa Thiên Huế

1

Chợ Tây Lộc

Phường Tây Lộc, thành phố Huế

Đà Nẵng

1

Chợ Cồn

Phường Hải Châu II

2

Chợ Đống Đa

Phường Thuận Phước

3

Chợ ST Nguyên Kim

Phường Chính Gián.

4

Chợ Hòa Khánh

Phường Hòa Khánh Bắc

Quảng Nam

1

Chợ Tam Kỳ

Phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ

Bình Định

1

Chợ lớn mới Quy Nhơn

Phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn

2

Chợ Đầm

Phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn

3

Chợ khu VI

Phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

4

Chợ Dinh

Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

5

Chợ Phù Mỹ

Huyện Phù Mỹ

Khánh Hòa

1

Chợ Vĩnh Hải

Phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang

Bình Thuận

1

Chợ Phan Thiết

Phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết

Gia Lai

1

Chợ TT thành phố PleiKu

Thành phố Pleiku

2

Chợ huyện

Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa

Đăk Lăk

1

Chợ Buôn Ma Thuột

Phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột

Lâm Đồng

1

Chợ mới - khu C chợ Đà Lạt

Đường Phan Bội Châu, Phường 1, thành phố Đà Lạt.

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

Chợ Bà Rịa

Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

2

Chợ Kim Long

Xã Kim Long, huyện Châu Đức

Thành phố Hồ Chí Minh

1

Chợ Bến Thành

Quận 1

Long An

1

Chợ Tân An

Phường 1, thành phố Tân An

Tiền Giang

1

Chợ Cũ

Phường 8; thành phố Mỹ Tho

2

Chợ Thạnh Trị

Phường 4, thành phố Mỹ Tho

Đồng Tháp

1

Chợ Mỹ Thọ

Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh

An Giang

1

Chợ Long Xuyên

Phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên

Kiên Giang

1

Chợ Rạch Sỏi

Phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá

2

Chợ 30/4

Phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá

Cần Thơ

1

Chợ Thốt Nốt

Quận Thốt Nốt

2

Chợ Tân An.

Phường Tân An, quận Ninh Kiều

Hậu Giang

1

Chợ Vị Thanh

Phường 3, thành phố Vị Thanh

Tổng cộng

58

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 6

DANH MỤC CHỢ HẠNG I HIỆN CÓ PHẢI XÓA BỎ, DI DỜI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

STT

Tên chợ

Địa điểm

Phân kỳ đầu tư

2015-2020

2021-2025

Thái Bình

1

Chợ Thị trấn Hưng Hà

Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà

x

 

Bình Định

1

Chợ Diêu Trì

Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước

x

 

2

Chợ Bình Định

Phường Bình Định, thị xã An Nhơn

x

 

Lâm Đồng

1

Chợ Bảo Lộc

Phường I, thành phố Bảo Lộc.

x

 

Bình Dương

1

Chợ Lái Thiêu

Khu Phố Chợ, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An

x

 

Cần Thơ

1

Chợ Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh Thạnh

 

x

Sóc Trăng

1

Chợ Trung tâm thành phố Sóc Trăng

Phường I, thành phố Sóc Trăng

x

 

Tổng cộng

7

 

 

6

1

 

PHỤ LỤC SỐ 7

DANH MỤC CHỢ HẠNG I HIỆN CÓ ĐƯỢC TỒN TẠI TRONG QUY HOẠCH PHẢI CẢI TẠO, NÂNG CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

STT

Tên chợ

Địa điểm

Phân kỳ đầu tư

2015-2020

2021-2025

Hà Nội

1

Chợ Ngã Tư Sở

Quận Đống Đa

 

x

2

Chợ Hôm

Quận Hai Bà Trưng

 

x

3

Chợ Vồi

Huyện Thường Tín

x

 

4

Chợ Nành

Huyện Gia Lâm

x

 

Vĩnh Phúc

1

Chợ Vĩnh Yên

Thành phố Vĩnh Yên

x

 

2

Chợ Phúc Yên

Thị xã Phúc Yên

x

 

3

Chợ Lập Thạch

Huyện Lập Thạch

x

 

Bắc Ninh

1

Chợ TTTM Lim

Thị trấn Lim, huyện Tiên Du

x

 

Quảng Ninh

1

Chợ Cái Dăm

Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long

x

 

2

Chợ Trung tâm Móng Cái

Phường Trần Phú, thành phố Móng Cái

x

 

3

Chợ 2

Phường Trần phú, thành phố móng cái

x

 

4

Chợ 3

Phường Trần Phú, thành phố Móng Cái

x

 

5

Chợ Togi

Thành phố Móng Cái

x

 

6

Chợ trung tâm Cẩm Phả

Phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả

x

 

7

Chợ trung tâm Uông Bí

Phường quang trung, thành phố Uông Bí

x

 

8

Chợ Rừng

Phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên

 

x

9

Chợ Cột

Thị trấn Đông Triều, huyện Đông Triều

 

x

10

Chợ Mạo Khê

Thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều

x

 

11

Chợ Trời

Huyện Hoành Bồ

x

 

12

Chợ Cái Rồng

Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồng

x

 

Hải Phòng

1

Chợ Tam Bạc

Quận Hồng Bàng

 

x

2

Chợ Sắt

Quận Hồng Bàng

x

 

3

Chợ An Dương

Quận Lê Chân

x

 

4

Chợ Ga

Quận Ngô Quyền

 

x

5

Chợ Núi Đèo

Huyện Thủy Nguyên

 

x

Hưng Yên

1

Chợ Như Quỳnh

Huyện Văn Lâm

x

 

2

Chợ Phố Hiến

Phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên

x

 

Thái Bình

1

Chợ Quỳnh Côi

Thi trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ

 

x

Hà Nam

1

Chợ Phủ Lý

Phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý

x

 

Nam Định

1

Chợ Rồng

Thành phố Nam Định

x

 

2

Chợ Mỹ Tho

Thành phố Nam Định

x

 

Ninh Bình

1

Chợ Rồng

Phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình

 

x

Cao Bằng

1

Chợ Sông Bằng

Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

x

 

2

Chợ Xanh

Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

 

x

Bắc Kạn

1

Chợ Bắc Kạn

Phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn

x

 

Tuyên Quang

1

Chợ Tam Cờ

Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang

 

x

Lào Cai

1

Chợ Cốc Lếu

Thành phố Lào Cai

x

 

Thái Nguyên

1

Chợ Thái

Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên

 

x

2

Chợ Đồng Quang

Phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên

 

x

3

Chợ Ba Hằng

Thị trấn Ba Hằng, huyện Phổ Yên

 

x

Lạng Sơn

1

Chợ Đông Kinh

Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn

 

x

Phú Thọ

1

Chợ Mè

Thị xã Phú Thọ

 

x

Điện Biên

1

Chợ Trung Tâm I

Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên

x

 

Thanh Hóa

1

Chợ Bỉm Sơn

Phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn

 

x

2

Chợ Đông Thành

Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa

x

 

3

Chợ Nam Thành

Phường Đông Lệ, thành phố Thanh Hóa

x

 

4

Chợ Còng

Thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia

 

x

Nghệ An

1

Chợ Vinh

Thành phố Vinh

x

 

2

Chợ Ga

Phường Lê Lợi, thành phố Vinh

x

 

3

Chợ Bến Thủy

Phường Bến Thủy, thành phố Vinh

 

x

4

Chợ Mai Dâu

Xã Nghi Phú, thành phố Vinh

 

x

5

Chợ Phủ Diễn

Xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu

 

x

6

Chợ Thị trấn Đô Lương

Thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương

 

x

7

Chợ Hiếu

Thị xã Thái Hòa

x

 

s

Chợ Trung tâm thương mại thị trấn Thanh Chương

Huyện Thanh Chương

 

x

9

Chợ Thị trấn Anh Sơn

Thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn

 

x

Hà Tĩnh

1

Chợ thành phố Hà Tĩnh

Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh

x

 

Quảng Bình

1

Chợ Ba Đồn

Thị xã Ba Đồn

x

 

2

Chợ Hoàn Lão

Thị trấn Hoàn Lão, huyện Lệ Thủy

 

x

3

Chợ Đồng Hới

Thành phố Đồng Hới

x

 

4

Chợ Nam Lý

Thành phố Đồng Hới

 

x

5

Chợ Tréo

Thị trấn Kiên Giang, huyện Lệ Thủy.

x

 

Quảng Trị

1

Chợ Đông Hà

Phường 1, thành phố Đông Hà

 

x

2

Chợ Khe Sanh

Thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

 

x

3

Chợ Cầu

Thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh

 

x

4

Chợ Hồ Xá 1

Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

x

 

5

Chợ Quảng Trị

Phường 2, Thị xã Quảng Trị

x

 

Thừa Thiên Huế

1

Chợ Đông Ba

Phường Phú Hòa, thành phố Huế

x

 

2

Chợ An Cựu

Phường Phú Hội, thành phố Huế

 

x

Đà Nẵng

1

Chợ Hàn

Phường Hải Châu I

 

x

2

Chợ Mới

Phường Hòa Thuận Đông

 

x

Quảng Nam

1

Chợ Hội An

Khối An Định, phường Minh An, thành phố Hội An

x

 

Quảng Ngãi

1

Chợ Quảng Ngãi

Thành phố Quảng Ngãi

x

 

2

Chợ Châu Ổ

Thị trấn Châu Ổ

x

 

Bình Định

1

Chợ Phú Phong

Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn

 

x

2

Chợ Đập Đá

Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

x

 

3

Chợ Phù Cát

Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát

x

 

4

Chợ Tam Quan

Thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn

 

x

5

Chợ Bồng Sơn

Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn

 

x

Phú Yên

1

Chợ Tuy Hòa

Phường 4, thành phố Tuy Hòa

x

 

Khánh Hòa

1

Chợ Đầm

Phường Xuân Huân và phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang

x

 

2

Chợ Xóm mới

49 Ngô Gia Tự, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang

 

x

Ninh Thuận

1

Chợ Phan Rang

Phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

 

x

Bình Thuận

1

Chợ Phan Rí Cửa

Thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

 

x

Đăk Lăk

1

Chợ Tân An

Thành phố Buôn Ma Thuột

 

x

Đăk Nông

1

Chợ Gia Nghĩa

Phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa

x

 

Lâm Đồng

1

Chợ Đà Lạt

Phường I, thành phố Đà Lạt

x

 

2

Chợ Liên Nghĩa

Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

 

x

Bình Phước

1

Chợ Đồng Xoài

Phường Tân Bình ,thị xã Đồng Xoài

x

 

2

Chợ Bình Long

Phường An Lộc, thị xã Bình Long

x

 

3

Chợ Phước Long

Phường Thác Mơ, thị xã Phước Long

x

 

4

Chợ Bù Đăng

Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng

x

 

5

Chợ Phước Bình

Phường Long Phước, thị xã Phước Long

 

x

Tây Ninh

1

Chợ thành phố Tây Ninh

Phường 2, thành phố Tây Ninh

x

 

Bình Dương

1

Chợ Thủ Dầu Một

Phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một

x

 

Đồng Nai

1

Chợ Sông Ray

Ấp 1, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ

x

 

2

Chợ Tân Biên

Xã Tân Biên, thành phố Biên Hòa

x

 

3

Chợ Cẩm Mỹ

Xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ

x

 

4

Chợ Long Khánh

Phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh

x

 

5

Chợ Phương Lâm

Xã Phú Lâm, huyện Tân Phú

x

 

6

Chợ Long Thành

Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

x

 

7

Chợ Biên Hòa

Phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa

x

 

8

Chợ Tân Hiệp

Phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa

x

 

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

Chợ Vũng Tàu

Phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu

 

x

Thành phố Hồ Chí Minh

1

Chợ Tân Định

Quận 1

x

 

2

Chợ Dân Sinh

Quận 1

x

 

3

Chợ Thái Bình

Quận 1

x

 

4

Chợ Hòa Bình

Quận 5

 

x

5

Chợ An Đông

Quận 5

x

 

6

Chợ Kim Biên

Quận 5

 

x

7

Chợ Đồng Khánh

Quận 5

x

 

8

Chợ Bình Tây

Quận 6

x

 

9

Chợ Bà Chiểu

Quận Bình Thạnh

x

 

10

Chợ Phạm Văn Hai

Quận Tân Bình

x

 

11

Chợ Tân Bình

Quận Tân Bình

x

 

12

Chợ Hoàng Hoa Thám

Quận Tân Bình

x

 

13

Chợ Bàu Cát

Quận Tân Bình

x

 

Tiền Giang

1

Chợ Cai Lậy

Huyện Cai Lậy

 

x

2

Chợ Gạo

Huyện Chợ Gạo

x

 

3

Chợ Gò Công

Thị xã Gò Công

 

x

Bến Tre

1

Chợ Bến Tre

Phường 3 thành phố Bến Tre

x

 

Trà Vinh

1

Chợ thành phố Trà Vinh

Phường 3, thành phố Trà Vinh

x

 

2

Chợ TT Càng Long

Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long

x

 

Vĩnh Long

1

Chợ Vĩnh Long

Phường 1, thành phố Vĩnh Long

x

 

Đồng Tháp

1

Chợ Cái Tàu Hạ

Thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành

 

x

2

Chợ Tháp Mười

Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

 

x

3

Chợ Cao Lãnh

Phường 2, thành phố Cao Lãnh

x

 

4

Chợ Sa Đéc

Phường 2, thành phố Sa Đéc

x

 

5

Chợ Rồng Ngự

Phường An Thanh, thị xã Hồng Ngự

x

 

An Giang

1

Chợ Châu Đốc

Phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc

x

 

2

Chợ Châu Phú B

Phường Châu Phú B, thị xã 1 Châu Đốc

x

 

3

Chợ Tân Châu

Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu

x

 

4

Chợ Thoại Sơn

Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn

x

 

5

Chợ An Châu

Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành

x

 

6

Chợ Cái Dầu

Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú

x

 

7

Chợ An Phú

Thị trấn An Phú, huyện An Phú

x

 

8

Chợ Tri Tôn

Thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn

x

 

9

Chợ Tịnh Biên

Thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên

x

 

10

Chợ Mới

Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới

x

 

Cần Thơ

1

Chợ An Hòa

Quận Ninh Kiều

 

x

2

Chợ TTTM Cái Khế

Phường Cái Khế, quận Ninh Kiều

 

x

Hậu Giang

1

Chợ Nàng Mau

Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy

 

x

2

Chợ Ngã Sáu

Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành

x

 

3

Chợ Long Mỹ

Thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ

x

 

Bạc Liêu

1

Chợ Bạc Liêu A

Phường 1, thành phố Bạc Liêu

x

 

Cà Mau

1

Chợ Bách Hóa

Phường 7, thành phố Cà Mau

x

 

2

Chợ Thị trấn Cái Nước

Huyện Cái Nước

x

 

Tổng cộng

147

 

 

96

51

 

PHỤ LỤC SỐ 8

DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM QUY HOẠCH XÂY MỚI CHỢ HẠNG I
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

STT

Tên chợ

Địa điểm

Phân kỳ đầu tư

2015-2020

2021-2025

Bắc Ninh

1

Chợ hạng I

Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

x

 

Hải Dương

1

Chợ Kẻ Sặt

Thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang

 

x

2

Chợ Sao Đỏ

Thị xã Chí Linh

x

 

3

Chợ Lai Cách

Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng

 

x

Hải Phòng

1

Chợ Cầu Gù

Phường Kênh Dương, quận Lê Chân

 

x

2

Chợ Cầu Vồng

Quận Đồ Sơn

 

x

Quảng Ninh

1

Chợ Hà Khánh

Phường Hà, thành phố Hạ Long

x

 

2

Chợ Trung tâm Hải Hà 2

Xã Quảng Trung, huyện Hải Hà

x

 

Hưng Yên

1

Chợ và khu nhà ở TM Phố Nối

Thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào

x

 

2

Chợ và khu nhà ở TM Văn Giang

Thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang

 

x

Thái Bình

1

Chợ Tây

Xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy

 

x

Nam Định

1

Chợ Cổ Lễ

Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh

x

 

2

Chợ Thị trấn Lâm

Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên

x

 

Ninh Bình

1

Chợ Nam Dân

Thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn

 

x

2

Chợ Đồng Giao

Phường Trang Sơn, Thị xã Tam Điệp

x

 

Hà Giang

1

Chợ TP Hà Giang

Phường Trần Phú, thành phố Hà Giang

 

x

Cao Bằng

1

Chợ Nước Hai

Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An

x

 

Bắc Cạn

1

Chợ Đức Xuân

Phường Đức Xuân, thị xã Bắc Cạn

x

 

Tuyên Quang

1

Chợ Tam Cờ

Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang

 

x

2

Chợ Phan Thiết

Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

 

x

3

Chợ Vĩnh Lộc

Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa

x

 

Lào Cai

1

Chợ Phố Mới

Thành phố Lào Cai

x

 

2

Chợ Kim Tân

Thành phố Lào Cai

x

 

3

Chợ Sapa

Thị trấn Sapa, huyện Sapa

 

x

Yên Bái

1

Chợ thành phố Yên Bái

Thành phố Yên Bái

x

 

2

Chợ Mường Lò

Thị xã Nghĩa Lộ

x

 

3

Chợ Mậu A

Huyện Văn Yên

 

x

4

Chợ Thị trấn Yên Thế

Huyện Lục Yên

 

x

Thái Nguyên

1

Chợ Dốc Hanh

Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên

x

 

2

Chợ Đu

Thị trấn Đu, huyện Phú Lương

x

 

3

Chợ Hương Sơn

Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình

 

x

4

Chợ Đại Từ

Thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ

 

x

5

Chợ Phổ Yên

Thị trấn Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên

x

 

Lạng Sơn

1

Chợ Giếng Vuông

Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

x

 

2

Chợ Đồng Đăng

Thị trấn Đồng Đăng

x

 

Bắc Giang

1

Chợ Vôi

Huyện Lạng Giang

x

 

2

Chợ Chũ

Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

 

x

3

Chợ Thắng

Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa

x

 

Điện Biên

1

Chợ Thị trấn Tuần Giáo

Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo

x

 

2

Chợ Bản Phủ

Huyện Điện Biên

x

 

Lai Châu

1

Chợ Trung tâm thành phố

Thành phố Lai Châu

x

 

Sơn La

1

Chợ Trung tâm thành phố

Phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La

 

x

Hòa Bình

1

Chợ Thị trấn Vụ Bản

Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn

 

x

2

Chợ Phương Lâm

Thành phố Hòa Bình

x

 

Thanh Hóa

1

Chợ Giắt

Thị trấn Như Thanh, huyện Như Thanh

 

x

2

Chợ Chuối

Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống

x

 

3

Chợ Lèn

Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung

 

x

Nghệ An

1

Chợ Quỳnh Thiện

Phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai

 

x

2

Chợ Hôm

Phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò

x

 

Hà Tĩnh

1

Chợ thị xã Hồng Lĩnh

Thị xã Hồng Lĩnh

x

 

2

Chợ thị trấn Kỳ Anh

Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh

x

 

Quảng Bình

1

Chợ Đồng Lê

Huyện Tuyên Hóa

x

 

2

Chợ thị trấn Quy Đạt

Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa

 

x

3

Chợ Cảnh Dương

Huyện Quảng Trạch

 

x

Quảng Trị

1

Chợ Thị trấn Cửa Việt

Huyện Gio Linh

x

 

Thừa Thiên Huế

1

Chợ Lăng Cô

Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc

 

x

Quảng Ngãi

1

Chợ Thị trấn Đức Phổ

Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ

x

 

Bình Định

1

Chợ Bình Dương

Thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ

 

x

Bình Thuận

1

Chợ Phú Thủy

25 Lê Văn Phấn, thành phố Phan Thiết

 

x

2

Chợ Đức Tài

Khu phố 9, thị trấn Đức Tài

x

 

Kon Tum

1

Chợ Trung tâm thương mại thành phố Kon Tum

Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum

x

 

2

Chợ Trung tâm thương mại Đăk Hà

Huyện Đăk Hà

 

x

Gia Lai

1

Chợ thị xã Ayun pa

Phường đoàn kết, thị xã Ayun pa

 

x

2

Chợ Thị Xã An Khê

Thị xã An Khê

x

 

3

Chợ thị trấn Chư Sê

Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê

 

x

Đăk Lăk

1

Chợ Buôn Hồ

Thị trấn Buôn Hồ, huyện Krông Búk

 

x

2

Chợ Phước An

Thị trấn Phước An, huyện Đăk Mil

x

 

Đăk Nông

1

Chợ Đức Lập

Thị trấn Đức Lập, huyện Đăk Mil

 

x

2

Chợ Kiến Đức

Thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’Lấp

 

x

Lâm Đồng

1

Chợ huyện Lâm Hà

Huyện Lâm Hà

 

x

2

Chợ Di Linh

Huyện Di Linh

x

 

Bình Phước

1

Chợ Đồng Phú

Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

 

x

2

Chợ Chơn Thành

Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

 

x

3

Chợ Lộc Linh

Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

x

 

4

Chợ Thanh Bình

Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp

 

x

Tây Ninh

1

Chợ Tân Biên

Khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên

x

 

2

Chợ Gò Dầu

Khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu

x

 

Đồng Nai

1

Chợ Thị trấn Tân Phú

Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

x

 

2

Chợ Dân Xuân

Xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch

x

 

3

Chợ Phú Thạnh

Xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch

x

 

Long An

1

Chợ Kiến Tường

Phường 1, thị xã Kiến Tường

x

 

2

Chợ TT Bến Lức

Huyện Bến Lức

 

x

3

Chợ Bàu Trai

Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa

 

x

Tiền Giang

1

Chợ Cái Bè

Huyện Cái Bè

 

x

Bến Tre

1

Chợ Mỏ Cày

Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam

x

 

Vĩnh Long

1

Chợ Cái Vồn

Thị xã Bình Minh

x

 

2

Chợ Trà Ôn

Thị trấn Trà Ôn

x

 

3

Chợ Vũng Liêm

Thị trấn Vũng Liêm

 

x

4

Chợ Tam Bình

Thị trấn Tam Bình

 

x

Đồng Tháp

1

Chợ Lấp Vò

Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò

x

 

2

Chợ Lai Vung

Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung

 

x

Kiên Giang

1

Chợ thị xã Hà Tiên

Thị xã Hà Tiên

x

 

Cần Thơ

1

Chợ Ô Môn

Quận ô Môn

 

x

2

Chợ An Thới

Quận Bình Thủy

 

x

Hậu Giang

1

Chợ Ngã Bảy

Phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy

x

 

2

Chợ Bảy Ngàn

Thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A

 

x

Sóc Trăng

1

Chợ Thị xã Ngã Năm

Phường 1, thị xã Ngã Năm

 

x

2

Chợ Thị xã Vĩnh Châu

Phường 1, thị xã Vĩnh Châu

x

 

Cà Mau

1

Chợ tổng hợp bán buôn - bán lẻ

Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân

 

x

Tổng cộng

99

 

 

51

48

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6481/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6481/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2015
Ngày hiệu lực26/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6481/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 6481/QĐ-BCT 2015 Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 6481/QĐ-BCT 2015 Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến 2025
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu6481/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýVũ Huy Hoàng
       Ngày ban hành26/06/2015
       Ngày hiệu lực26/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 6481/QĐ-BCT 2015 Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến 2025

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 6481/QĐ-BCT 2015 Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến 2025