Quyết định 65/2011/QĐ-UBND

Quyết định 65/2011/QĐ-UBND công bố Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Quyết định 65/2011/QĐ-UBND công bố Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 10/2017/QĐ-UBND công bố Bộ đơn giá xây dựng cơ bản Thái Nguyên và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2011/QĐ-UBND công bố Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2011/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1219/TTr-SXD ngày 16/12/2011 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 1873/STP-XDVB ngày 19/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên.

Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên gồm 04 tập như sau:

- Tập 1: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

- Tập 2: Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng;

- Tập 3: Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt;

- Tập 4: Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát.

Điều 2.

1. Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân lập, thẩm tra, phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của địa phương phải áp dụng Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản này và các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

3. Dự toán công trình xây dựng thuộc các chuyên ngành giao thông, thủy lợi và các công trình xây dựng ở xa các trung tâm huyện lỵ, thành phố, thị xã được xác định trên cơ sở đơn giá xây dựng cơ bản này và quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng Thái Nguyên hướng dẫn áp dụng, quản lý việc thực hiện, phối hợp các ngành liên quan giải quyết những biến động về thành phần đơn giá, biến động về giá cả, tiền lương,… trong xây dựng công trình trong quá trình thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 và thay thế cho các Quyết định: Số 04/2008/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật ban hành Đơn giá xây dựng cơ bản và chuyển sang hình thức công bố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Số 08/2011/QĐ-UBND ngày 18/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các công trình đã phê duyệt dự toán trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này không được lập điều chỉnh dự toán theo bộ Đơn giá xây dựng cơ bản này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Dương Ngọc Long

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2011/QĐ-UBND công bố Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 65/2011/QĐ-UBND công bố Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu65/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
       Người kýDương Ngọc Long
       Ngày ban hành20/12/2011
       Ngày hiệu lực01/01/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 65/2011/QĐ-UBND công bố Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2011/QĐ-UBND công bố Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên