Quyết định 109/QĐ-UBND

Quyết định 109/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 109/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong năm 2017.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành trong năm 2007, 2008 và năm 2009.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong năm 2017

(Có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nhữ Văn Tâm

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 109 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

30/2011/NQ- HĐND ngày 12/12/2011

Quy định mức thu một số loại phí, lệ phí; mức chi đặc thù bảo đảm cho các nội dung kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Bị bãi bỏ một phần bằng Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 18/5/2017 Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ dinh dưỡng tập luyện thường xuyên đối với học sinh năng khiếu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (khoản 9 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND hết hiệu lực)

01/06/2017

2

Nghị quyết

25/2016/NQ- HĐND ngày 12/8/2016

Quy định mức thu, chính sách miễn, giảm học phí và điều chỉnh, bãi bỏ mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Bị bãi bỏ một phần bằng Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 18/5/2017 Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Điều 2 Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND hết hiệu lực)

15/6/2017

3

Nghị quyết

08/2012/NQ- HĐND ngày 19/7/2012

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2012 - 2013, mức thu phí đấu giá và mức giá dịch

Bị bãi bỏ một phần bằng Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 21/07/2017 quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán

15/8/2017

 

DANH MỤC II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH TRONG NĂM 2007, 2008, 2009 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN VÀ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 109 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

PHẦN 1. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH TRONG NĂM 2007, 2008, 2009 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

Quyết định

1736/2007/QĐ- UBND ngày 30/08/2007

Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2009

2

Quyết định

57/2008/QĐ- UBND ngày 29/10/2008

Ban hành Quy định về việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 33/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 về Quy định dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân Thái Nguyên ban hành

18/10/2012

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

1

Quyết định

06/2009/QĐ- UBND ngày 23/3/2009

Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định 33/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân Thái Nguyên ban hành

30/10/2015

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

1

Quyết định

1597/2007/QĐ- UBND ngày 10/08/2007

Ban hành Quy định về việc điều chỉnh cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao đã cấp vượt hạn mức đất ở theo quy định do không tách diện tích đất ở và đất vườn, ao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2009

Lĩnh vực Tài chính

1

Quyết định

271/2007/QĐ- UBND ngày 02/02/2007

Điều chỉnh, bổ sung mức thu học phí các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do địa phương quản lý

Được thay thế bằng Quyết định 41/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 quy định mức thu, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2011-2012 do Ủy ban nhân dân Thái Nguyên ban hành

01/09/2011

2

Quyết định

454/2007/QĐ- UBND ngày 16/03/2007

Ban hành Quy định một số định mức chi đối với ngành Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 07/2010/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 Về việc ban hành quy định một số định mức chi đối với các hoạt động thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân Thái Nguyên ban hành

20/3/2010

3

Quyết định

498/2007/QĐ- UBND ngày 23/03/2007

Ban hành Quy trình xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 21/2/2012 Ban hành Quy trình xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

02/3/2012

4

Quyết định

1668/2007/QĐ- UBND ngày 22/08/2007

Quy định chế độ thu, nộp phí qua cầu treo do địa phương quản lý

Được thay thế bằng Quyết định 12/2010/QĐ-UBND ngày 15/06/2010 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý phí qua cầu treo do địa phương quản lý do Ủy ban nhân dân Thái Nguyên ban hành

25/6/2010

5

Quyết định

2044/2007/QĐ- UBND ngày 28/09/2007

Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, các công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên.

Được thay thế bằng Quyết định 23/2008/QĐ-UBND ngày 22/04/2008 ban hành Đơn giá bồi thường nhà, các công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/05/2008

6

Quyết định

2340/2007/QĐ- UBND ngày 25/10/2007

Ban hành mức giá thu một phần viện phí và các dịch vụ y tế áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

Được thay thế bằng Quyết định 25/2011/QĐ-UBND ngày 15/06/2011 mức giá thu một phần viện phí và các dịch vụ y tế áp dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

25/06/2011

7

Quyết định

3033/2007/QĐ- UBND ngày 31/12/2007

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2008

Được thay thế bằng Quyết định 72/2008/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/01/2009

8

Quyết định

3109/2007/QĐ- UBND ngày 31/12/2007

Ban hành Quy định phân cấp mua sắm tài sản, quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 19/2010/QĐ-UBND ngày 31/07/2010 ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

10/8/2010

9

Quyết định

15/2008/QĐ- UBND ngày 27/03/2008

Quy định chế độ chi tiêu tiếp khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 10/2010/QĐ-UBND ngày 26/05/2010 về Quy định chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

05/6/2010

10

Quyết định

18/2008/QĐ- UBND ngày 11/04/208

Ban hành đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 28/2011/QĐ-UBND ngày 20/06/2011 về đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành.

30/6/2011

11

Quyết định

22/2008/QĐ- UBND ngày 18/04/2008

Bổ sung chi tiết các phẫu thuật, thủ thuật mục C 2.7 ở Phụ lục 1 và dịch vụ phục hồi chức năng ở Phụ lục 2 tại Quyết định số 2340/2007/QĐ-UBND ngày 25/10/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 25/2011/QĐ-UBND ngày 15/06/2011 mức giá thu một phần viện phí và các dịch vụ y tế áp dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

25/6/2011

12

Quyết định

23/2008/QĐ- UBND ngày 22/04/2008

Ban hành Đơn giá bồi thường nhà và các công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 19/2011/QĐ-UBND ngày 20/04/2011về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/05/2011

13

Quyết định

32/2008/QĐ- UBND ngày 17/06/2008

Đính chính Đơn giá bồi thường nhà và các công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đã ban hành tại Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định Quyết định 19/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/05/2011

14

Quyết định

33/2008/QĐ- UBND ngày 18/06/2008

Phê duyệt bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại tài sản ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 1111/QĐ-UBND ngày 20/05/2009 phê duyệt bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại tài sản ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/06/2009

15

Quyết định

37/2008/QĐ- UBND ngày 02/07/2008

Sửa đổi một số nội dung Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 11/04/2008 về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 28/2011/QĐ-UBND ngày 20/06/2011 về đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

30/6/2011

16

Quyết định

45/2008/QĐ- UBND ngày 11/08/2008

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Được thay thế bằng Quyết định 37/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 về bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

02/12/2010

17

Quyết định

46/2008/QĐ- UBND ngày 14/08/2008

Chế độ phụ cấp cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Được thay thế bằng Quyết định 21/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 về chế độ phụ cấp cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/08/2009

18

Quyết định

48/2008/QĐ- UBND ngày 29/08/2008

Phê duyệt mức thu tiền học phí trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do địa phương quản lý

Được thay thế bằng Quyết định 24/2009/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 ban hành mức thu tiền học phí trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do địa phương quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành.

01/9/2009

19

Quyết định

49/2008/QĐ- UBND ngày 12/09/2008

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Được thay thế bằng Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

25/10/2010

20

Quyết định

51/2008/QĐ- UBND ngày 26/09/2008

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2340/2007/QĐ-UBND ngày 25/10/2007 của UBND tỉnh, về mức giá thu một phần viện phí và các dịch vụ y tế áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

Được thay thế bằng Quyết định 25/2011/QĐ-UBND ngày 15/06/2011 mức giá thu một phần viện phí và các dịch vụ y tế áp dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

25/6/2011

21

Quyết định

52/2008/QĐ- UBND ngày 30/09/2008

Bổ sung Quyết định số 18/2008/QĐ- UBND ngày 11/4/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 28/2011/QĐ-UBND ngày 20/06/2011 về đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành.

30/06/2011

22

Quyết định

53/2008/QĐ- UBND ngày 08/10/2008

Điều chỉnh dự toán ngân sách do điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2009

23

Quyết định

70/2008/QĐ- UBND ngày 24/12/2008

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi

Được thay thế bằng Quyết định 58/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/01/2012

24

Quyết định

72/2008/QĐ- UBND ngày 29/12/2008

Phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2009

Được thay thế bằng Quyết định 37/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/01/2010

25

Quyết định

05/2009/QĐ- UBND ngày 20/03/2009

Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được bãi bỏ bằng Quyết định 14/2013/QĐ-UBND ngày 05/07/2013 quy định mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh hái Nguyên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

15/07/2013

26

Quyết định

19/2009/QĐ- UBND ngày 03/07/2009

Điều chỉnh một số nội dung đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 28/2011/QĐ-UBND ngày 20/06/2011 về đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

30/06/2011

27

Quyết định

24/2009/QĐ- UBND ngày 20/08/2009

Ban hành mức thu tiền học phí trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do địa phương quản lý

Được thay thế bằng Quyết định 41/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 quy định mức thu, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân từ năm học 2011-2012 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/09/2011

28

Quyết định

26/2009/QĐ- UBND ngày 20/08/2009

Quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/06/2015

29

Quyết định

27/2009/QĐ- UBND ngày 27/08/2009

Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 64/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 quy định chế độ dinh dưỡng tập luyện thường xuyên, học sinh năng khiếu thể thao; chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/01/2012

30

Quyết định

30/2009/QĐ- UBND ngày 30/09/2009

Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành mức thu tiền học phí trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do địa phương quản lý

Được thay thế bằng Quyết định 41/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 quy định mức thu, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân từ năm học 2011-2012 do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/09/2011

31

Quyết định

31/2009/QĐ- UBND ngày 22/10/2009

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2340/2007/QĐ-UBND ngày 25/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức giá thu một phần viện phí và các dịch vụ y tế áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống Y tế nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

Được thay thế bằng Quyết định 25/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 quy định mức giá thu một phần viện phí và các dịch vụ y tế áp dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

25/06/2011

32

Quyết định

33/2009/QĐ- UBND ngày 20/11/2009

Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 46/2014/QĐ-UBND 20/10/2014 về Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

30/10/2014

33

Quyết định

37/2009/QĐ- UBND ngày 29/12/2009

Phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2010

Được thay thế bằng Quyết định 47/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 phê duyệt khung giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/01/2011

34

Quyết định

09/2009/QĐ- UBND ngày 13/4/2009

Quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 26/2012/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/09/2012

35

Quyết định

21/2009/QĐ- UBND ngày 20/7/2009

Chế độ phụ cấp cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 25/2014/QĐ-UBND quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

16/08/2014

36

Quyết định

23/2009/QĐ- UBND ngày 20/8/2009

Thực hiện phụ cấp đối với bảo vệ dân phố của tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 04/2014/QĐ-UBND Số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, bản (sau đây gọi chung là xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

04/02/2014

Lĩnh vực Công thương

1

Quyết định

123/2007/QĐ- UBND ngày 16/01/2007

Phê duyệt kế hoạch đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2011

2

Quyết định

195/2007/QĐ- UBND ngày 26/01/2007

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2011

Lĩnh vực Nội vụ

1

Quyết định

1466/2007/QĐ- UBND ngày 26/07/2007

Ban hành Quy định xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thái Nguyên

Được bãi bỏ bằng Quyết định 14/2008/QĐ-UBND ngày 27/3/2008 Về việc ban hành Quy định xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/4/2008

2

Quyết định

2891/2007/QĐ- UBND ngày 17/12/2007

Ban hành quy định “Tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, thợ giỏi, nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”

Bãi bỏ tại Quyết định 38/2012/QĐ-UBND về Quy chế xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

10/11/2012

3

Quyết định

05/2008/QĐ- UBND ngày 05/02/2008

Ban hành Quy định thi đua khen thưởng "Phong trào toàn dân vì an ninh Tổ Quốc tỉnh Thái Nguyên"

Được thay thế bằng Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 20/09/2013 ban hành quy định về Thi đua, Khen thưởng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

30/9/2013

4

Quyết định

08/2008/QĐ- UBND ngày 06/03/2008

Ban hành số lượng, chế độ phụ cấp và việc tuyển chọn, sử dụng cán bộ không chuyên trách ở xã, phường thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế Quyết định 07/2011/QĐ-UBND ngày 16/02/2011 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

26/02/2011

5

Quyết định

24/2008/QĐ- UBND ngày 24/04/2008

Quy định số lượng cán bộ chuyên trách và mức tiền phụ cấp lương thuộc Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ngày 13/08/2010 quy định số lượng và mức phụ cấp lương cán bộ chuyên trách hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/9/2010

6

Quyết định

10/2009/QĐ- UBND ngày 13/04/2009

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 về bãi bỏ Quyết định 10/2009/QĐ-UBND và 16/2011/QĐ-UBND do tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/11/2016

7

Quyết định

07/2009/QĐ- UBND ngày 07/4/2009

Ban hành Quy định về Thi đua - khen thưởng phong trào "Đảm bảo trật tự an toàn giao thông"

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định Thi đua, Khen thưởng phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

23/02/2014

8

Quyết định

08/2009/QĐ- UBND ngày 06/4/2009

Ban hành Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, tôn vinh và biểu dương "Doanh nghiệp xuất sắc" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Thái Nguyên.

Được thay thế bằng Quyết định 17/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

23/07/2012

9

Quyết định

11/2009/QĐ- UBND ngày 13/4/2009

Ban hành quy định về thi đua khen thưởng phong trào thi đua "Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên".

Được thay thế bằng Quyết định 49/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định thi đua khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/09/2012

Lĩnh vực Xây dựng

1

Quyết định

2267/2007/QĐ- UBND ngày 18/10/2007

Bãi bỏ Đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh Thái Nguyên

Được bãi bỏ tại Quyết định 04/2008/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh và chuyển sang hình thức công bố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

02/02/2007

2

Quyết định

22/2009/QĐ- UBND ngày 28/7/2009 của UBND tỉnh

Ban hành quy định về trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động BTS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 3007/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 22/2009/QĐ- UBND quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

29/04/2014

Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

1

Quyết định

2595/2007/QĐ- UBND ngày 16/11/2007

Ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 của cấp huyện và cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên .

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2011

2

Quyết định

27/2008/QĐ- UBND ngày 07/05/2008

Phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2011

Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

1

Quyết định

168/2007/QĐ- UBND ngày 23/01/2007

Phê duyệt Dự án: "Khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2007- 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2011

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

1

Quyết định

1631/2007/QĐ- UBND ngày 16/08/2007

Giao kế hoạch nguồn vốn có mục tiêu năm 2006 chuyển sang thực hiện năm 2007 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007 tỉnh Thái Nguyên

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2008

2

Quyết định

2368/2007/QĐ- UBND ngày 29/10/2007

Ban hành quy định về công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 Quy định về công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng, quản lý đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

13/02/2010

3

Quyết định

71/2008/QĐ- UBND ngày 21/12/2003

Ban hành quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 28/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

21/12/2013

4

Quyết định

14/2009/QĐ- UBND ngày 28/4/2009

Ban hành quy chế sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước để thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009-2015

Đượng thay thế bằng Quyết định 29/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định hỗ trợ đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

23/09/2012

Lĩnh vực Văn hóa

1

Quyết định

56/2008/QĐ- UBND ngày 29/10/2008

Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

21/11/2014

Lĩnh vực Thông tin truyền thông

1

Quyết định

71/2008/QĐ- UBND ngày 21/12/2003

Ban hành quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 28/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

21/12/2013

Lĩnh vực dân tộc

1

Quyết định

1796 /2007/QĐ- UBND ngày 07/09/2007

Về việc ban hành quy định một số nội dung thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2011

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Lĩnh vực Nội vụ

1

Quyết định

17/2009/QĐ- UBND ngày 10/6/2009

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tham mưu giúp việc UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được bãi bỏ, sửa đổi một phần bằng Quyết định số 28/2015/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 (Khoản 4, Điều 2; khoản 1 khoản 2 Điều 3; Khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 6, khoản 8 Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 2 Điều 7 quyết định 17/2009/QĐ-UBND hết hiệu lực)

04/10/2015

 

PHẦN 2. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2017

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Lĩnh vực Tư pháp

1

Quyết định

725/2007QĐ- UBND ngày 19/04/2007

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 59/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 Ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành.

15/01/2017

Lĩnh vực Tài chính

1

Quyết định

25/2009/QĐ- UBND ngày 20/08/2009

Quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định 57/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 bãi bỏ quyết định có nội dung quy định về phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/01/2017

2

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016

Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 ban hành quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi nhà nước thu hồi trên đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

25/01/2017

3

Quyết định

07/2016/QĐ- UBND ngày 22/01/2016

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

01/02/2017

4

Quyết định

54/2011/QĐ- UBND ngày 20/12/2011

Ban hành đơn giá thu lệ phí trước bạ nhà và tỷ lệ (%), chất lượng còn lại của từng loại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành.

01/5/2017

5

Quyết định

46/2014/QĐ- UBND ngày 20/10/2014

Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/201 ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/06/2017

6

Quyết định

24/2016/QĐ- UBND ngày 22/8/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 quy định việc tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

15/06/2017

7

Quyết định

64/2011/QĐ- UBND ngày 20/12/2011

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng luyện tập thường xuyên, học sinh năng khiếu thể thao; chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 quy định việc thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ dinh dưỡng luyện tập thường xuyên đối với học sinh năng khiếu thể thao tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/7/2017

8

Quyết định

40/2014/QĐ- UBND ngày 15/9/2014

Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội dể cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/8/2017

9

Quyết định

25/2012/QĐ- UBND 20/08/2012

Quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/08/2017

10

Quyết định

50/2012/QĐ- UBND ngày 26/12/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/08/2017

11

Quyết định

23/2012/QĐ- UBND ngày 20/8/2012

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

15/08/2017

12

Quyết định

30/2014/QĐ- UBND ngày 20/8/2014

Điều chỉnh, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

15/08/2017

13

Quyết định

60/2016/QĐ- UBND ngày 25/12/2016

Bảng giá tính thuế tài nguyên tạm tính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 8/9/2017 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

20/09/2017

14

Quyết định

13/2015/QĐ- UBND ngày 15/6/2015

Quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất và thẩm định giá đất cụ thể trên địa ban tỉnh Thái Nguyên.

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất và thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/11/2017

Lĩnh vực Xây dựng

1

Quyết định

33/2013/QĐ- UBND ngày 18/12/2013

Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của ban hành quy định chi tiết một số nội dung về công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

10/02/2017

2

Quyết định

999/2006/QĐ- UBND ngày 25/5/2013

Về việc ủy quyền cấp giấy phép xây dựng cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên.

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 ban hành quy định chi tiết một số nội dung về công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

10/02/2017

3

Quyết định

56/2011/QĐ- UBND ngày 20/12/2011

Về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 về việc bãi bỏ Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/6/2017

4

 

39/2014/QĐ- UBND ngày 15/9/2014

Về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 về quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/12/2017

5

Quyết định

2186/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007

Quy chế khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

15/11/2017

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

1

Quyết định

04/2010/QĐ- UBND ngày 03/02/2010

Quy định về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Do đó đề nghị công bố văn bản này hết hiệu lực

Được thay thế bằng Quyết định số 04 /2017/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; quản lý về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

15/02/2017

Lĩnh vực Nội vụ

1

Quyết định

2633/2007/QĐ-UBND 22/11/2007

Về việc ban hành Quy định phân loại xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 21/03/2017 ban hành Quy định tiêu chí phân loại xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

01/04/2017

2

Quyết định

17/2012/QĐ- UBND ngày 13/7/2012

Về việc ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên.

Được thay thế bằng Quyết định số 07 2017/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành.

15/5/2017

3

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND ngày 04/10/2010

Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Quyết định bãi bỏ Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

05/07/2017

4

Quyết định

08/2014/QĐ- UBND ngày 17/3/2014

Về Thi đua, Khen thưởng trong phong trào thi đua “Đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 bãi bỏ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

20/10/2017

Lĩnh vực Khoa học và công nghệ

1

Quyết định

02/2016/QĐ- UBND ngày 08/01/2016

Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

25/08/2017

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Lĩnh vực Tài chính

1

Quyết định

15/2014/QĐ- UBND ngày 10/6/2014

Ban hành quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được sửa đổi bằng Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 5/7/2017 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định 15/2014/QĐ-UBND về quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (điểm i Điều 6 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND hết hiệu lực)

15/7/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu109/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2018
Ngày hiệu lực16/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 109/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 109/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Thái Nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu109/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
       Người kýNhữ Văn Tâm
       Ngày ban hành16/01/2018
       Ngày hiệu lực16/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 109/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 109/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Thái Nguyên

           • 16/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực