Quyết định 46/2008/QĐ-UBND

Quyết định 46/2008/QĐ-UBND về chế độ phụ cấp cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Quyết định 46/2008/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ công chức Thái Nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 21/2009/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2008/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ công chức Thái Nguyên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2008/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Ở CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Công văn số 3536/BNV-CCHC ngày 06/12/2007 của Bộ Nội vụ về phụ cấp cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp;

Căn cứ Nghị Quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 18/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp thứ 10 về quy định tỷ lệ điều tiết thu cấp quyền sử dụng đất; chế độ phụ cấp cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; điều chỉnh định mức kinh phí dạy nghề các đối tượng chính sách xã hội;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1327/CV-STC ngày 04/8/2008 về chế độ phụ cấp cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chế độ phụ cấp cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng hưởng phụ cấp:

a) Cán bộ, công chức làm ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là cấp huyện).

b) Các chức danh công chức chuyên môn của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) giải quyết công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn theo cơ chế một cửa.

2. Mức phụ cấp:

a) Đối với cán bộ, công chức được phân giao nhiệm vụ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đủ ngày công/tháng theo quy định, mức phụ cấp tối đa không quá 200.000 đồng/người/tháng.

b) Đối với cán bộ, công chức kiêm nhiệm được phân giao nhiệm vụ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không đủ ngày công/tháng theo quy định, được bỗi dưỡng không quá 10.000 đồng/người/ngày.

Cán bộ công chức được hưởng phụ cấp trên thì không được hưởng chế dộ trả lương làm thêm giờ quy định tại Thông tư Liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị quy định mức phụ cấp và bồi dưỡng cho cán bộ, công chức được phân giao nhiệm vụ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

3. Nguồn kinh phí:

- Từ nguồn kinh phí trong định mức ngân sách các cấp giao cho các cơ quan, đơn vị hàng năm.

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào khối lượng công việc để quy định số lượng người làm ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho phù hợp. Có quyết định phân công cán bộ, công chức làm việc và giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị phải thực hiện đúng các quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương và Đề án thực hiện cơ chế một cửa của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chế độ phụ cấp cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ làm việc tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả được thực hiện từ ngày 01/08/2008.

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nội vụ; Giám đốc các sở, ban, ngành; Giám đốc kho Bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Đương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2008
Ngày hiệu lực24/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2008/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ công chức Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 46/2008/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ công chức Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu46/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýPhạm Xuân Đương
        Ngày ban hành14/08/2008
        Ngày hiệu lực24/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 46/2008/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ công chức Thái Nguyên

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2008/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ công chức Thái Nguyên