Quyết định 51/2008/QĐ-UBND

Quyết định 51/2008/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 2340/2007/QĐ-UBND về mức giá thu một phần viện phí và các dịch vụ y tế áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế Nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Quyết định 51/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức giá thu một phần viện phí đã được thay thế bởi Quyết định 25/2011/QĐ-UBND mức giá thu một phần viện phí và được áp dụng kể từ ngày 25/06/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức giá thu một phần viện phí


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 51/2008/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2340/2007/QĐ-UBND NGÀY 25/10/2007 CỦA UBND TỈNH, VỀ MỨC GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ VÀ CÁC DỊCH VỤ Y TẾ ÁP DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TRONG HỆ THỐNG Y TẾ NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN QUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTV-QH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phí, lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP.
Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần Viện phí;
Căn cứ Thông tư Liên bộ số 03/2006 /TTLT-BYT-BTC-BLĐ,TB&XH ngày 26/01/2006 của Liên bộ Y tế, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;
Xét báo cáo, đề nghị của Sở Y tế Thái Nguyên tại Tờ trình số 143/TTr-SYT ngày 10/3/2008, đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1501/STC-BVG ngày 04/9/2008 về việc thực hiện giá thu viện phí một số dịch vụ kỹ thuật cao trong liên kết đầu tư tại các bệnh viện trên địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2340/2007/QĐ-UBND ngày 25/10/2007 của UBND tỉnh, về mức giá thu một phần viện phí và các dịch vụ y tế áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế Nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh mức thu:

ĐVT: đồng

STT

Các loại dịch vụ

Mức thu tại QĐ số 2340/2007/QĐ-UBND

Mức thu điều chỉnh

1

Siêu âm mầu 4 chiều

105.000

120.000

2

Chụp X Quang có gắn hệ thống Computer (CR)

42.000

50.000

3

Chụp cộng hưởng từ (MRI)

1.400.000

1.600.000

4

Chụp cộng hưởng từ (MRI) có chất cản quang (bao gồm cả thuốc cản quang)

1.750.000

2.200.000

2. Bổ sung mức thu một số dịch vụ:

ĐVT: đồng

STT

Các loại dịch vụ

Mức thu

1

Đo mật độ xương, cơ 02 vị trí

130.000

2

Đo mật độ xương, cơ 03 vị trí trở lên

180.000

3

Phẫu thuật sử dụng dao gamma (Gamma knife)

30.000.000

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các ngành có liên quan hướng dẫn các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế Nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý tổ chức thực hiện. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bệnh viện, cơ sở điều trị bệnh thực hiện nghiêm túc việc thu viện phí, một số dịch vụ y tế theo đúng quy định hướng dẫn tại các văn bản hướng dẫn hiện hành của các bộ, ngành Trung ương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các ngành liên quan; Giám đốc Bệnh viện C, Bệnh viện Gang Thép, Giám đốc các bệnh viện, các Trung tâm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, các nội dung khác không thay đổi được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2340/2007/QĐ-UBND ngày 25/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời bãi bỏ Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 27/3/2008 và Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc ban hành mức giá thu viện phí môt số dịch vụ kỹ thuật cao trong liên kết đầu tư tại Bệnh viện C và Bệnh viện Gang Thép tỉnh Thái Nguyên./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2008
Ngày hiệu lực06/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức giá thu một phần viện phí


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 51/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức giá thu một phần viện phí
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu51/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
       Người kýTrịnh Thị Cúc
       Ngày ban hành26/09/2008
       Ngày hiệu lực06/10/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2011
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 51/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức giá thu một phần viện phí

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức giá thu một phần viện phí