Quyết định 2340/2007/QĐ-UBND

Quyết định 2340/2007/QĐ-UBND ban hành mức giá thu một phần viện phí và các dịch vụ y tế áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Quyết định 2340/2007/QĐ-UBND mức giá thu một phần viện phí đã được thay thế bởi Quyết định 25/2011/QĐ-UBND mức giá thu một phần viện phí và được áp dụng kể từ ngày 25/06/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 2340/2007/QĐ-UBND mức giá thu một phần viện phí


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2340/2007/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ VÀ CÁC DỊCH VỤ Y TẾ ÁP DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TRONG HỆ THỐNG Y TẾ NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN QUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTV-QH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần Viện phí;

Căn cứ Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/5/1995 của liên Bộ Y tế, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ (nay là Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính), Thông tư Liên bộ số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐ,TB&XH ngày 26/01/2006 của Liên bộ Y tế, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;

Xét báo cáo, đề nghị của Sở Y tế Thái Nguyên tại Tờ trình số 723/TTr-SYT ngày 15/10/2007, và theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1885/TTr-STC ngày 17/10/2007 về quy định mức giá thu một phần viện phí và các dịch vụ y tế áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý (kèm theo Biên bản cuộc họp Liên ngành ngày 01/10/2007 và ngày 15/10/2007 giữa Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành mức giá thu một phần viện phí và các dịch vụ y tế áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

(Có các phụ lục 1, 2, 3, 4 chi tiết kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các ngành có liên quan hướng dẫn các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý tổ chức thực hiện. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bệnh viện, cơ sở điều trị bệnh thực hiện nghiêm túc việc thu viện phí, một số dịch vụ y tế theo đúng quy định hướng dẫn tại Thông tư Liên bộ số 14/TTLB ngày 30/5/1995 và Thông tư Liên bộ số 11/TTLB ngày 19/9/1997 của Liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành của các bộ ngành Trung ương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà Nước tỉnh và các ngành liên quan; Giám đốc các Bệnh viện, các Trung tâm y tế và Cơ sở khám chữa bệnh thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2007 và thay thế Quyết định số 1438/QĐ-UB ngày 13/7/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Thị Cúc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2340/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2340/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2007
Ngày hiệu lực01/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2340/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2340/2007/QĐ-UBND mức giá thu một phần viện phí


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 2340/2007/QĐ-UBND mức giá thu một phần viện phí
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu2340/2007/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
    Người kýTrịnh Thị Cúc
    Ngày ban hành25/10/2007
    Ngày hiệu lực01/11/2007
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcThể thao - Y tế
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2011
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản gốc Quyết định 2340/2007/QĐ-UBND mức giá thu một phần viện phí

    Lịch sử hiệu lực Quyết định 2340/2007/QĐ-UBND mức giá thu một phần viện phí