Quyết định 65/QĐ-UBND

Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 65/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo Huế năm học 2017 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017-2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đng và trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung điều 6 Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc “giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3818/SKHĐT-KGVX ngày 29/12/2017 về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Cao đng nghề Thừa Thiên Huế năm học 2017-2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu và hệ đào tạo năm học 2017-2018 của Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế (có biu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế căn cứ chỉ tiêu được giao tiến hành tuyển sinh đào tạo theo các quy định hiện hành và đảm bảo các khoản chi phí phát sinh trong dự toán giao năm 2017.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nhng nội dung khác tại Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc “giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018” không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Hiệu trưng Trường Cao đng nghThừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- CT. PCT Nguyễn Dung;
- CVP, PCVP KGVX;
- Lưu: VT
, XH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Dung

 

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế )

TT

Trường, ngành học

Chỉ tiêu tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Ghi chú

Tổng số

Trong đó: Chỉ tiêu NS hỗ tr

I

Trường Cao đng ngh Thừa Thiên Huế

475

340

 

 

 

a)

Cao đng nghề chính quy

32

25

3 năm

HS tt nghiệp THPT

Chtiêu NS hỗ trợ ưu tiên cho học sinh miền núi, vùng kinh tế khó khăn và diện chính sách có hộ khẩu tại T.T. Huế

1

Đin công nghiệp

8

6

2

Công tác xã hội

19

15

 

Cơ k (Hàn)

5

4

 

 

 

b)

Trung cấp ngh chính quy

443

315

2 năm

HS tốt nghiệp THCS

 

 

Cơ khí (Hàn)

67

52

 

Đin công nghiệp

42

29

 

Kỹ thuật lp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

69

48

 

Công tác xã hội

10

8

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

74

51

 

May thời trang

181

127

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2018
Ngày hiệu lực11/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo Huế năm học 2017 2018


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 65/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo Huế năm học 2017 2018
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu65/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Dung
       Ngày ban hành11/01/2018
       Ngày hiệu lực11/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 65/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo Huế năm học 2017 2018

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo Huế năm học 2017 2018

           • 11/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực