Quyết định 651/QĐ-UBND

Quyết định 651/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 651/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật người dân tại cơ sở Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 651/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Quyết định số 1932/QĐ-BTP ngày 25/7/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 121/TTr-STP ngày 23 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau, UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Công tác phía Nam;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT, Mi49/4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 651/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp hoặc tham gia đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật các cấp, đảm bảo tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai thực hiện tốt việc đánh giá và công nhận theo quy định.

- Sắp xếp, bố trí cán bộ, hoàn thiện thể chế và xây dựng cơ chế phối hợp trách nhiệm trong việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

2. Yêu cầu

- Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm có liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, do đó phải nhất quán về chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ và quy trình thực hiện.

- Chọn địa bàn chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm và điển hình nhân rộng.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện thể chế

Hoạt động 1: Rà soát các văn bản QPPL do địa phương ban hành có liên quan đến lĩnh vực đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định mới phù hợp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp và Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Hoạt động 2: Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan có liên quan trong công tác tham mưu giúp UBND các cấp xây dựng và đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; Phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

Hoạt động 3: Thành lập Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật các cấp.

- Cơ quan chủ trì: UBND các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và các ngành, đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2014.

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện, thành phố Cà Mau tham mưu, phối hợp các ngành có liên quan đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng đánh giá cấp tỉnh, cấp huyện; hướng dẫn thành lập Hội đồng đánh giá cấp xã.

2. Bồi dưỡng nghiệp vụ; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuẩn tiếp cận pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan

Hoạt động 1: Tổ chức tập huấn chuyên sâu bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở cho đối tượng là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; UBND và các chức danh chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2014.

Hoạt động 2: Kịp thời quán triệt nội dung các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; chuẩn bị tốt các điều kiện xây dựng cơ sở dữ liệu về đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Hoạt động 3: Tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; xác định đối tượng và địa bàn trọng điểm tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ và nhân dân; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật; biên soạn tài liệu tuyên truyền… hướng tới xây dựng xã, phường, huyện, thành phố và tỉnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tạo khí thế thi đua nhân ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2014.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Sắp xếp tổ chức, bộ máy làm nhiệm vụ xây dựng và đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Hoạt động 1: Nghiên cứu, sắp xếp cán bộ giúp việc cho UBND các cấp trong việc xây dựng và tổ chức đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, đảm bảo thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chuẩn tiếp cận pháp luật ở địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

Hoạt động 2: Quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giúp việc UBND các cấp quản lý và đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Rà soát, thống kê và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Tư pháp, nhất là Tư pháp - Hộ tịch cấp xã tối thiểu phải có trình độ Trung cấp Luật; đào tạo, thu hút người có trình độ Đại học Luật về công tác tại xã và tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng các công chức khác như: Văn phòng - Thống kê; Tài chính - Kế toán; Địa chính - Xây dựng; Văn hóa - Xã hội; Công an; Quân sự... đạt tiêu chuẩn theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, phòng Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Quy trình và thời gian đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

- Quy trình, tiêu chuẩn và thẩm quyền công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Về thời gian hoàn thành:

+ Cấp xã: Tự đánh giá, niêm yết công khai tại UBND cấp xã và báo cáo về UBND cấp huyện trước ngày 31/7/2014.

+ Cấp huyện: UBND huyện thẩm tra và gửi hồ sơ đề nghị về UBND tỉnh trước ngày 20/8/2014.

+ Cấp tỉnh: UBND tỉnh đánh giá và báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 20/9/2014. Đơn vị đạt chuẩn được công bố vào ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

- Thường trực Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp tỉnh, hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện, cấp xã.

- Các ngành, các cấp có trách nhiệm tổ chức rà soát và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại mục III, Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kinh phí thực hiện

Các cơ quan, đơn vị cân đối kinh phí đã cấp năm 2014 cho cơ quan, đơn vị mình đảm bảo cho hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo nhiệm vụ được giao. Nếu kinh phí đã cấp không đảm bảo thì dự toán bổ sung gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (Qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo, hướng dẫn./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 651/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu651/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2014
Ngày hiệu lực28/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 651/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 651/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật người dân tại cơ sở Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 651/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật người dân tại cơ sở Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu651/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành28/04/2014
        Ngày hiệu lực28/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 651/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật người dân tại cơ sở Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 651/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật người dân tại cơ sở Cà Mau

            • 28/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực