Quyết định 6524/QĐ-UBND

Quyết định 6524/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Công chứng 53/2014/QH13 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 6524/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Công chứng Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6524/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG SỐ 53/2014/QH13 NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Thực hiện Quyết định số 2250/QĐ-BTP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3; (để t/h)
- Bộ Tư pháp; (để b/c)
- Thường trực Thành ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND TP; (để b/c)
- Đoàn ĐBQH TP; (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở, Ngành Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP, NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG SỐ 53/2014/QH13 NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6524/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014 (Luật Công chứng năm 2014) đến cán bộ, công chức, viên chức, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Công chứng năm 2014, xác định trách nhiệm cụ thể của các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thi hành Luật Công chứng năm 2014 hiệu quả, thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014.

- Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Công chứng năm 2014

1.1. Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 và các Văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Công chứng đến Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Công chứng thành phố Hà Nội, các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2015.

1.2. Tổ chức tập huấn Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà nước về công chứng và các công chứng viên trên địa bàn Thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng thành phố Hà Nội, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014 và các năm tiếp theo.

1.3. Phối hợp với các cơ quan truyền thông (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế Đô thị, Báo Pháp luật Xã hội, ...) thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài tuyên truyền, phổ biến Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, Hội Công chứng thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014 và các năm tiếp theo.

1.4. Biên soạn, phát hành Sổ tay pháp luật về công chứng dành cho công chứng viên.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

3. Xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành Luật Công chứng năm 2014

3.1. Quyết định ban hành mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố.

- Cơ quan chủ trì: UBND Thành phố.

- Cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Hội Công chứng thành phố Hà Nội, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2015.

3.2. Quyết định ban hành Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn Thành phố.

- Cơ quan chủ trì: UBND Thành phố.

- Cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

4. Xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về hoạt động công chứng

4.1. Xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu công chứng, bao gồm hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu; trang bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, hệ thống tường lửa, hệ thống mạng, hệ thống sao lưu để vận hành cơ sở dữ liệu bảo đảm an toàn thông tin công chứng trên địa bàn Thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Hội Công chứng thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

4.2. Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu thông tin công chứng.

- Cơ quan chủ trì: UBND Thành phố.

- Cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện: Sở Tư pháp, Hội Công chứng thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

5. Nghiên cứu, xây dựng mô hình liên thông giữa cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan thuế, tổ chức hành nghề công chứng theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, đăng ký biến động quyền sử dụng đất

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, Hội Công chứng thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

6. Tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, Hội Công chứng thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: mỗi Quý một lần.

7. Kiểm tra, thanh tra hoạt động công chứng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan và Hội Công chứng thành phố Hà Nội.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Công chứng Thành phố về quản lý hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu, giúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch, cụ thể như sau:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch.

- Tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp và UBND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.

1.2. Sở Tài chính:

- Hàng năm, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu trình UBND Thành phố cấp kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu trình UBND Thành phố ban hành mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự toán kinh phí để nghiên cứu, phát triển, nâng cấp, vận hành, bảo trì Chương trình Quản lý thông tin ngăn chặn và thông tin về giao dịch đã công chứng.

1.3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình liên thông giữa cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan thuế, tổ chức hành nghề công chứng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, đăng ký biến động quyền sử dụng đất.

1.4. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Triển khai, hướng dẫn công tác tuyên truyền thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố.

- Phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, phát triển, nâng cấp, vận hành, bảo trì Chương trình Quản lý thông tin ngăn chặn và thông tin về giao dịch đã công chứng.

1.5. Các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với Sở Tư pháp triển khai hiệu quả Kế hoạch này.

1.6. UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn quận, huyện, thị xã thuộc phạm vi quản lý.

- Phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn quận, huyện, thị xã hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

1.7. Hội Công chứng thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện đúng thời gian, hiệu quả Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6524/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6524/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2014
Ngày hiệu lực08/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6524/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6524/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Công chứng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6524/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Công chứng Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6524/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành08/12/2014
        Ngày hiệu lực08/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6524/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Công chứng Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6524/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Công chứng Hà Nội

            • 08/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực