Quyết định 654/QĐ-BTNMT

Quyết định 654/QĐ-BTNMT năm 2016 về chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 654/QĐ-BTNMT tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp môi trường phế liệu nhập khẩu 2016


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 654/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THAM GIA CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN;

Căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

Căn cứ Quyết đnh số 106/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

Xét Hồ sơ đăng ký hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (địa ch s49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) là tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xut.

Phạm vi chứng nhận: giám định phế liệu sắt, thép, nhựa, giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phù hp vi Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các loại phế liệu khác thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tưng Chính phủ phù hp với hướng dẫn tạm thời của Bộ Tài nguyên và Môi trường về mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng và mục đích sử dụng phế liệu nhập khẩu.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 08 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 được tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khu làm nguyên liệu sản xuất trong phạm vi quy định tại Điều 1 phục vụ công tác quản lý nhà nước; phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thm quyn và chịu hoàn toàn trách nhiệm v kết quả giám định của mình.

Điều 4. Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 1 (để thực hiện);
- Các Bộ: CT, TC,
KH&CN;
- Tổng cục TCĐLCL, Bộ KH&CN;
- Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCMT, KSON (12)

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Văn Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 654/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu654/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2016
Ngày hiệu lực30/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/12/2016
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 654/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 654/QĐ-BTNMT tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp môi trường phế liệu nhập khẩu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 654/QĐ-BTNMT tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp môi trường phế liệu nhập khẩu 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu654/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Văn Tài
        Ngày ban hành30/03/2016
        Ngày hiệu lực30/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/12/2016
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 654/QĐ-BTNMT tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp môi trường phế liệu nhập khẩu 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 654/QĐ-BTNMT tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp môi trường phế liệu nhập khẩu 2016

         • 30/03/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/03/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực