Quyết định 654/QĐ-UBND

Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2014 công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan đã được UBND tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 654/QĐ-UBND 2014 doanh nghiệp được tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ điểm thông quan Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 930/QĐ-UBND 2018 công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 21/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 654/QĐ-UBND 2014 doanh nghiệp được tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ điểm thông quan Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 654/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, ĐIỂM THÔNG QUAN CỦA TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Căn cứ công văn số 2290/BCT-XNK ngày 24/3/2014 của Bộ Công Thương về việc ý kiến đối với nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa và khu vực quy hoạch kho bãi phục vụ kinh doanh TNTX hàng thực phẩm đông lạnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình 30/TTr-SCT ngày 07/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan đã được UBND tỉnh Lạng Sơn công bố theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 05/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương như sau:

1. Về nguyên tắc: Không công bố Danh sách tên doanh nghiệp cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động tái xuất hàng hóa khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương.

2. Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa không thuộc Phụ lục I, II, III, IV, V ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan đã được UBND tỉnh Lạng Sơn công bố.

3. Đối với nhóm hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện thuộc Phụ lục III, IV, V: Các doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất được phép tái xuất hàng hóa thuộc nhóm hàng đã được cấp Mã số qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan đã được UBND tỉnh Lạng Sơn công bố.

Điều 2. Đề nghị các cơ quan chức năng tại các cửa khẩu các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất hàng hóa đáp ứng đủ theo quy định tại Điều 1, Quyết định này thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, Công an tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh; thủ trưởng các cơ quan: Thuế, Kiểm dịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ tư lệnh BĐBP;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục XNK(Bộ CT);
- UBND các tỉnh, thành phố;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- PVP, các phòng CV;
-Lưu: VT, NHB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 654/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu654/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2014
Ngày hiệu lực15/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/05/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 654/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 654/QĐ-UBND 2014 doanh nghiệp được tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ điểm thông quan Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 654/QĐ-UBND 2014 doanh nghiệp được tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ điểm thông quan Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu654/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýNguyễn Văn Bình
        Ngày ban hành15/05/2014
        Ngày hiệu lực15/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/05/2018
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 654/QĐ-UBND 2014 doanh nghiệp được tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ điểm thông quan Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 654/QĐ-UBND 2014 doanh nghiệp được tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ điểm thông quan Lạng Sơn