Quyết định 930/QĐ-UBND

Quyết định 930/QĐ-UBND năm 2018 quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 930/QĐ-UBND 2018 công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 1372/QĐ-UBND 2018 thương nhân được tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 930/QĐ-UBND 2018 công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LẠNG SƠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 930/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN VÀ CÔNG BỐ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, ĐIỂM THÔNG QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 45/TTr-SCT ngày 14/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp được phép thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan của tỉnh Lạng Sơn.

Bãi bỏ Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của UBND tỉnh về việc công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan của tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh; thủ trưởng các cơ quan: Thuế, Kiểm dịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính;
- Bộ Tư lệnh BĐBP, Tổng cục Hải quan;
 - Cục XNK (Bộ Công Thương);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- PCVP, các phòng CV, TTTH-CB;
- Lưu: VT, KTTH (LC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Trưởng

 

QUY ĐỊNH

NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN VÀ CÔNG BỐ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, ĐIỂM THÔNG QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 930/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan đã được công bố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Đối tượng áp dụng

a) Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Phân nhóm hàng hóa được phép tái xuất

1. Nhóm 1: Hàng hóa không thuộc loại hình kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 77/2016/NĐ-CP và Thông tư số 11/2017/TT-BCT.

2. Nhóm 2: Hàng thực phẩm đông lạnh, hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc Phụ lục III, IV của Thông tư số 11/2017/TT-BCT.

3. Nhóm 3: Hàng hóa đã qua sử dụng (bao gồm cả xe ô tô các loại) theo Phụ lục V của Thông tư số 11/2017/TT-BCT.

Điều 3. Nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp

Doanh nghiệp được UBND tỉnh Lạng Sơn lựa chọn, công bố được phép thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi đáp ứng đủ các quy định sau:

1. Doanh nghiệp kinh doanh tái xuất hàng hóa thuộc nhóm 1:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật.

b) Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về hải quan, thuế và hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (trong thời gian 01 năm gần nhất).

2. Doanh nghiệp kinh doanh tái xuất hàng hóa thuộc nhóm 2:

a) Đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 1 Điều này.

b) Đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định số 77/2016/NĐ-CP, Thông tư số 11/2017/TT-BCT và đã được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa (gọi tắt là Mã số tạm nhập, tái xuất).

3. Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép cần đáp ứng các điều kiện:

a) Đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 1 Điều này.

b) Doanh nghiệp phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất của Bộ Công Thương theo quy định tại Chương III, Thông tư số 11/2017/TT-BCT.

Điều 4. Công bố doanh nghiệp

1. Căn cứ khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định số lượng doanh nghiệp và công bố doanh nghiệp cụ thể được phép thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đáp ứng các quy định hiện hành theo nguyên tắc đảm bảo các yêu cầu về công tác quản lý, điều hành, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa cũng như quan hệ ngoại giao với nước bạn.

2. Công bố tên doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa

a) Các doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất được tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan đã được công bố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi đáp ứng các quy định tại Điều 3 của Quy định này theo nguyên tắc: Doanh nghiệp được thực hiện tái xuất hàng hóa trước khi công bố.

b) Thực hiện công bố danh sách tên doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên cơ sở thực tế đã hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

- Quyết định công bố theo từng đợt, định kỳ 01 tháng 01 đợt hoặc theo nhu cầu phát sinh thực tế trên cơ sở tổng hợp, theo dõi hoạt động tái xuất và chấp hành các quy định trong quản lý, điều hành của doanh nghiệp tại các cửa khẩu phụ, điểm thông quan.

- Các doanh nghiệp đã được công bố tên hoặc thực hiện tái xuất lần đầu nếu vi phạm các quy định của pháp luật trong kinh doanh tạm nhập, tái xuất và quy định trong quản lý, kiểm tra, giám sát của tỉnh sẽ bị xóa tên hoặc công bố không được phép tái xuất hàng hóa theo quy định tại Điều 5 của Quy định này.

- Danh sách doanh nghiệp tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo từng nhóm hàng quy định tại Điều 2 của Quy định này.

Điều 5. Xóa tên doanh nghiệp được phép tái xuất

Doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ bị xóa tên trong danh sách do UBND tỉnh Lạng Sơn công bố khi vi phạm một trong số các trường hợp sau:

1. Gian lận về nội dung cam kết, kê khai hồ sơ, số liệu báo cáo.

2. Không thực hiện hoặc thực hiện báo cáo chậm so với thời gian quy định tại Quyết định công bố từ 03 lần trở lên mà không có lý do chính đáng.

3. Không chấp hành sự điều tiết phương tiện vận chuyển hàng hóa tạm nhập, tái xuất của các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn.

4. Không chấp hành nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

5. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

6. Lợi dụng kinh doanh tạm nhập, tái xuất để buôn lậu, gian lận thương mại và thẩm lậu hàng hóa tạm nhập, tái xuất vào thị trường nội địa.

7. Vi phạm các Nội quy cửa khẩu do UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

a) Sở Công Thương:

Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Quy định này; hướng dẫn, ban hành mẫu biểu về đăng ký tái xuất hàng hóa, mẫu biểu báo cáo, chế độ thông tin báo cáo định kỳ cho các doanh nghiệp; theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa và tình hình hoạt động tái xuất hàng hóa theo Quy định này.

Chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa và công bố xóa tên doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa theo quy định.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh tạm nhập tái xuất theo quy định; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định hiện hành và theo Quy định này.

Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nắm thông tin về số lượng hàng hóa của các doanh nghiệp dự kiến sẽ tái xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh; tình hình tái xuất hàng hóa, số lượng hàng hóa tồn tại các cửa khẩu để tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý, điều hành hoạt động tạm nhập, tái xuất trên địa bàn tỉnh.

b) Cục Hải quan:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hàng hóa tái xuất, phương tiện vận tải chở hàng hóa tạm nhập, tái xuất ra vào cửa khẩu để giao nhận hàng hóa theo quy định của pháp luật và theo Quy định này.

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo quy định của pháp luật và Quy định này.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Hải quan theo quy định của pháp luật đảm bảo hàng hóa được thông quan nhanh chóng, đúng quy định; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm ngăn chặn các hành vi thẩm lậu hàng hóa vào thị trường nội địa; đảm bảo công tác thu phí theo quy định.

Thực hiện xác nhận việc chấp hành pháp luật Hải quan, các loại thuế, phí cho doanh nghiệp khi có yêu cầu; phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt Quy định này.

c) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng:

Chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo công tác an ninh, trật tự, điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải hàng hóa ra vào các kho bãi được tỉnh công nhận trong phạm vi địa bàn quản lý, đảm bảo giao thông thông suốt không gây ùn tắc tại khu vực cửa khẩu.

Chỉ đạo lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát người, hàng hóa, phương tiện vận tải chở hàng hóa tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu của tỉnh, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt Quy định này.

d) Các cơ quan kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật) theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt Quy định này.

đ) Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn:

Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kho, bãi tại các cửa khẩu, khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phục vụ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất hàng hóa theo phân cấp, ủy quyền.

Chỉ đạo các Trung tâm quản lý cửa khẩu phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phối hợp điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải hàng hóa ra vào các kho bãi được tỉnh công nhận trong phạm vi địa bàn quản lý, đảm bảo giao thông thông suốt không gây ùn tắc tại khu vực cửa khẩu.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực Tổ công tác liên ngành điều hành xuất nhập khẩu nông sản; phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Quy định này.

e) Các Sở, ngành khác, UBND các huyện, thành phố phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Quy định này.

2. Trách nhiệm của các doanh nghiệp

a) Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định tại Quy định này khi tham gia hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

b) Thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ hằng tháng trước ngày mùng 10 của tháng kế tiếp hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi phục vụ công tác quản lý, điều hành chung.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc hoặc có vấn đề không phù hợp, yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 930/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu930/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2018
Ngày hiệu lực21/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 930/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 930/QĐ-UBND 2018 công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 930/QĐ-UBND 2018 công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu930/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýNguyễn Công Trưởng
       Ngày ban hành21/05/2018
       Ngày hiệu lực21/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2018
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 930/QĐ-UBND 2018 công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa Lạng Sơn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 930/QĐ-UBND 2018 công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa Lạng Sơn