Quyết định 622/QĐ-UBND

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2014 về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2014 doanh nghiệp được tái xuất qua cửa khẩu phụ Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 930/QĐ-UBND 2018 công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 21/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2014 doanh nghiệp được tái xuất qua cửa khẩu phụ Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 622/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN VÀ CÔNG BỐ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, ĐIỂM THÔNG QUAN CỦA TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Căn cứ Công văn số 2290/BCT-XNK ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc ý kiến đối với nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa và khu vực quy hoạch kho, bãi phục vụ kinh doanh TNTX hàng thực phẩm đông lạnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 30/TTr-SCT ngày 07/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, Công an tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh; thủ trưởng các cơ quan: Thuế, Kiểm dịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ tư lệnh BĐBP;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục XNK (Bộ CT);
- UBND các tỉnh, thành phố;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- PVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, NHB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

QUY ĐỊNH

VỀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN VÀ CÔNG BỐ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, ĐIỂM THÔNG QUAN CỦA TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.

2. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế kinh doanh tạm nhập, tái xuất được tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn khi đáp ứng được các nguyên tắc, yêu cầu tại Quy định này.

Điều 2. Nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp

1. Nguyên tắc chung

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, đáp ứng đầy đủ các quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT và các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, các quy định tại Quy định này, được tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.

b) Việc lựa chọn, công bố doanh nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch và bình đẳng.

2. Các điều kiện cần có:

a) Đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất thông thường phải đáp ứng các điều kiện sau:

(Hàng hóa không thuộc các Phụ lục I, II, III, IV, V - Thông tư 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương)

- Thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 4, mục 1, chương II của Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương;

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật Việt Nam còn hiệu lực;

- Doanh nghiệp không vi phạm pháp luật kinh doanh tạm nhập, tái xuất tính đến thời điểm công bố.

- Không vi phạm pháp luật về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, không bị xử lý đối với các hành vi vi phạm về thuế, phí tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn tính đến thời điểm công bố.

b) Đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện sau:

(Hàng hóa thuộc các Phụ lục III, IV, V - Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương)

- Doanh nghiệp đáp ứng được các quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều này.

- Doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Mục 2, Chương II của Thông tư số 05/2014/TT-BCT.

c) Đối với doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Doanh nghiệp đáp ứng được các quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều này.

- Được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo quy định tại chương III của Thông tư số 05/2014/TT-BCT.

3. Nguyên tắc bổ sung:

a) Các doanh nghiệp kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất có điều kiện thực hiện ký quỹ, đặt cọc theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Mục 2, Chương II của Thông tư số 05/2014/TT-BCT.

Tại tỉnh Lạng Sơn, các doanh nghiệp thực hiện ký quỹ, đặt cọc tại Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc các Ngân hàng thương mại có Chi nhánh tại Lạng Sơn.

b) Các trường hợp phát sinh cần thiết phải giải quyết, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ xem xét cụ thể để quyết định.

Điều 3. Quy định cụ thể

Tùy nhu cầu của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng các nguyên tắc tại quy định này, doanh nghiệp có thể đăng ký tái xuất một hoặc nhiều nhóm hàng qua tất cả cửa khẩu phụ, điểm thông quan của tỉnh Lạng Sơn.

1. Đối với các Doanh nghiệp thuộc đối tượng sau:

a) Kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất hàng hóa thông thường thuộc quy định tại khoản 1, điều 4, mục 1, chương II của Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 cửa Bộ Công Thương.

b) Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép phải có giấy phép tạm nhập, tái xuất của Bộ Công Thương thuộc quy định tại Khoản 3, Điều 4, Mục 1, Chương II của Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương.

Tất cả các doanh nghiệp thuộc quy định tại Khoản a và b, Điểm 1 trên đây, không hạn chế về số lượng, được phép tái xuất hàng hóa qua tất cả các cửa khẩu phụ, điểm thông quan hàng hóa trong và ngoài Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Riêng các doanh nghiệp thuộc quy định tại Khoản b, Điểm 1 trên đây khi tái xuất hàng hóa phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất của Bộ Công Thương.

2. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Mục 2, Chương II của Thông tư số 05/2014/TT-BCT.

a) Doanh nghiệp được lựa chọn và công bố Danh sách sau khi đã được Bộ Công Thương cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

b) Sau khi được Bộ Công Thương cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất và UBND tỉnh Lạng Sơn công bố danh sách, khi tạm nhập, tái xuất hàng hóa doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thông quan tại Hải quan cửa khẩu.

3. Về công bố doanh nghiệp

a) UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định công bố doanh nghiệp được tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn theo nguyên tắc:

- Đối với các doanh nghiệp quy định tại khoản a và b, điểm 1, điều 3 của Quy định này được phép tái xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong và ngoài khu KTCK của tỉnh Lạng Sơn. Không cần công bố danh sách chi tiết tên các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Chỉ thực hiện công bố danh sách chi tiết tên các doanh nghiệp bị xóa tên khi vi phạm các quy định theo Điều 5 của Quy định này.

- Đối với các doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện thuộc quy định tại Điểm 2, Điều 3 của Quy định này phải được UBND tỉnh Lạng Sơn công bố danh sách tên doanh nghiệp sau khi đã được Bộ Công Thương cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

b) Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan tổng hợp danh sách doanh nghiệp đăng ký và đủ điều kiện cần được công bố tên chi tiết để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 4. Xóa tên doanh nghiệp.

Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn bị xóa tên trong danh sách công bố trong các trường hợp sau:

1. Xóa tên doanh nghiệp được công bố vô thời hạn khi doanh nghiệp vi phạm:

a) Không chấp hành nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí đối với hàng hóa tái xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định;

b) Buôn lậu, thẩm lậu hàng hóa vào nội địa;

c) Tạm nhập, tái xuất hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng thuộc diện phải có giấy phép nhưng không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

2. Xóa tên doanh nghiệp được công bố trong thời hạn 02 năm khi doanh nghiệp vi phạm:

a) Gian lận trong việc kê khai hồ sơ, hàng hóa khi làm thủ tục Hải quan, có phản ánh của cơ quan Hải quan bằng văn bản.

b) Vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất.

3. Xóa tên doanh nghiệp được công bố trong thời hạn 01 năm khi doanh nghiệp vi phạm:

Không thực hiện báo cáo theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5 của Quy định này quá 02 lần liên tục.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của doanh nghiệp

a) Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung tại Quy định này khi tham gia hoạt động tái xuất qua các cửa khẩu phụ, điển thông quan hàng hóa trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu.

b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về kết quả hoạt động kinh doanh trước ngày mùng 10 của tháng sau và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Báo cáo trên gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Bộ Công Thương theo quy định.

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

a) Sở Thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Công Thương thông báo công khai quy định này trên các phương tiện thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh để các doanh nghiệp biết và thực hiện.

b) Sở Công Thương, Cục Hải quan, Cục thuế, BQL khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định đối với các nội dung có liên quan trong việc thực hiện quy định này.

c) UBND các huyện biên giới: Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập và các Sở, ngành, địa phương có liên quan rà soát lại cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, hệ thống kho bãi, bốc xếp, địa điểm tập kết hàng hóa, địa điểm tái xuất, nguồn điện và các điều kiện khác để đảm bảo đáp ứng cho các hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, lưu giữ bảo quản hàng hóa tại khu vực tái xuất; kịp thời nắm bắt diễn biển tình hình địa bàn quản lý; chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ hoạt động tái xuất hàng hóa qua địa phương quản lý tuyệt đối không để xảy ra buôn lậu, thẩm lậu trên địa bàn.

d) Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quy định này. Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất các cơ quan liên quan (Hải quan, Biên Phòng, Kiểm dịch, Công an, BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn) và UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình thực hiện của các doanh nghiệp gửi về UBND tỉnh (Thông qua Sở Công Thương) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

đ) Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có các khó khăn, vướng mắc phát sinh có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 622/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu622/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2014
Ngày hiệu lực12/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/05/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 622/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2014 doanh nghiệp được tái xuất qua cửa khẩu phụ Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2014 doanh nghiệp được tái xuất qua cửa khẩu phụ Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu622/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýNguyễn Văn Bình
        Ngày ban hành12/05/2014
        Ngày hiệu lực12/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/05/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2014 doanh nghiệp được tái xuất qua cửa khẩu phụ Lạng Sơn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2014 doanh nghiệp được tái xuất qua cửa khẩu phụ Lạng Sơn