Quyết định 655/QĐ-UBND

Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 655/QĐ-UBND Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 655/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ THANH NIÊN HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM” ĐẾN NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015” (sau đây gọi tắt là Đề án 103);

- Căn cứ Công văn số 4017/VPCP-TH ngày 11/6/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện “Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm”;

- Căn cứ Quyết định số 350 /QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015” tỉnh Quảng Ngãi;

- Theo đề nghị của Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi tại Tờ trình số 189TTr/ĐTN ngày 05/4/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với các nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU

- Tuyên truyền, thông tin rộng rãi trong thanh niên về nghề nghiệp, việc làm nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về học nghề, lập nghiệp; giúp cho thanh niên chọn nghề để học, lựa chọn việc để làm, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp, cung cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, làm tiền đề vững chắc để chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn một cách bền vững và toàn diện;

- Giám sát, đánh giá việc hỗ trợ Đoàn thanh niên về học nghề, tạo việc làm cho thanh niên; hoàn thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ nhu cầu học nghề và tìm việc làm của thanh niên;

- Kế hoạch triển khai thực hiện phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, linh hoạt phù hợp với tình hình tại các đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết kịp thời.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Triển khai công tác truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp đến năm 2015

a) Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tư vấn về hướng nghiệp, dạy nghề, chọn nghề và việc làm

- Mục tiêu cụ thể: Hàng năm, tổ chức 12 lớp tập huấn cho 480 báo cáo viên chủ chốt là lãnh đạo Đoàn, Hội cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp và Dạy nghề, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh về công tác tư vấn, hướng nghiệp, chọn nghề, dạy nghề và việc làm.

- Đối tượng: Cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt ở cơ sở gồm Bí thư hoặc Phó Bí thư, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) hoặc phó chủ tịch Hội LHTN của các cơ quan nêu trên.

- Nội dung và giải pháp thực hiện: Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên ở cơ sở vững mạnh, nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội đối với thanh niên trong việc tiếp cận các thông tin, chính sách của Nhà nước về hướng nghiệp, học nghề và tạo việc làm, đặc biệt là đối tượng thanh niên nông thôn, học sinh.

- Tiến độ triển khai thực hiện: Định kỳ mỗi tháng 1 lần tổ chức lớp tập huấn cho 40 báo cáo viên.

- Kinh phí thực hiện dự kiến là 2.544.000.000 đồng.

b) Công tác tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh cấp THPT, THCS

- Đối tượng: Học sinh các trường THPT, THCS, đặc biệt là học sinh vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa,...

- Mục tiêu cụ thể: Hàng năm, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 12 đợt tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho khoảng 10.000 học sinh THPT và THCS. Phấn đấu đến hết năm 2015, có 100% học sinh khối lớp 12, 70% học sinh khối lớp 9 được tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp, chọn nghề.

- Nội dung và giải pháp thực hiện:

+ Đối với học sinh khối lớp 12: Tổ chức Ngày Hội tư vấn tuyển sinh, chiến dịch truyền thông, tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp nhằm tư vấn và cung cấp những thông tin cần thiết về kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, TCCN và dạy nghề cho học sinh và phụ huynh; hướng dẫn quy chế tuyển sinh, nhằm lựa chọn nghề nghiệp, hình thức đào tạo phù hợp với trình độ, khả năng của bản thân.

+ Đối với học sinh khối lớp 10, 11: Tư vấn, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về nghề nghiệp và việc làm, về thị trường lao động, nhu cầu của tỉnh và đất nước về nguồn nhân lực nhằm định hướng việc lựa chọn ngành nghề, khối thi… cho học sinh gần cuối cấp sớm có những lựa chọn đúng, hợp lý trong các kỳ thi đại học, cao đẳng và lựa chọn ngành, chọn nghề trong tương lai.

+ Đối với học sinh khối lớp 9: Tư vấn cho học sinh chọn trường học (học phổ thông hoặc học nghề) phù hợp với khả năng của gia đình, năng lực học tập của bản thân.

- Tiến độ triển khai:

+ Tổ chức tại các điểm trường để tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối lớp 12, tập trung vào thời điểm từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm.

+ Tháng 9 hàng năm triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối lớp 10, 11 trên địa bàn toàn tỉnh, trước tiên tập trung triển khai tại địa bàn vùng xa, miền núi,... (giao cho các huyện, thành Đoàn chủ động phối hợp với ngành giáo dục tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương cho phù hợp).

+ Đối với công tác tư vấn cho học sinh khối lớp 9: Hàng năm vào tháng 4 triển khai công tác tư vấn chọn khối học; trước mắt tập trung triển khai chủ yếu tại 6 huyện miền núi của tỉnh theo Nghị quyết số 30a của Chính phủ; phấn đấu đến năm 2015, tổ chức rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh.

- Kinh phí thực hiện dự kiến là 873.600.000 đồng.

c) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về nghề nghiệp, lập nghiệp, việc làm

- Mục tiêu cụ thể:

+ Trong năm 2012: 50% cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, 20% thanh niên khu dân cư, khối nông thôn, thanh niên hoàn lương, 30% bộ đội xuất ngũ trên địa bàn toàn tỉnh được tiếp cận thông tin về tư vấn chọn ngành nghề, học nghề, địa chỉ học nghề, lập nghiệp, việc làm,...

+ Năm 2013: 60% cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, 30% thanh niên khu dân cư, khối nông thôn, thanh niên hoàn lương, 40% bộ đội xuất ngũ trên địa bàn toàn tỉnh được tiếp cận thông tin về tư vấn chọn ngành nghề, học nghề, địa chỉ học nghề, lập nghiệp, việc làm,...

+ Năm 2014: 80% cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, 50% thanh niên khu dân cư, khối nông thôn, thanh niên hoàn lương, 50% bộ đội xuất ngũ trên địa bàn toàn tỉnh được tiếp cận thông tin về tư vấn chọn ngành nghề, học nghề, địa chỉ học nghề, lập nghiệp, việc làm,...

+ Năm 2015: 100% cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, 70% thanh niên khu dân cư, khối nông thôn, thanh niên hoàn lương, 80% bộ đội xuất ngũ trên địa bàn toàn tỉnh được tiếp cận thông tin về tư vấn chọn ngành nghề, học nghề, địa chỉ học nghề, lập nghiệp, việc làm,...

- Đối tượng: Cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, thanh niên hoàn lương và lao động nông thôn nắm các thông tin về tư vấn học nghề, hướng nghiệp, lập nghiệp, vay vốn, việc làm, thị trường lao động trong và ngoài địa phương.

- Nội dung và giải pháp thực hiện:

+ Hàng năm, tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề, học nghề, hướng nghiệp, lập nghiệp, vay vốn, giải quyết việc làm, thị trường xuất khẩu lao động trong và ngoài địa phương cho lao động nông thôn, đoàn viên, thanh niên, bộ đội xuất ngũ, thanh niên hoàn lương để nắm bắt các thông tin thông qua các hình thức như phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các chương trình trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, Đài Truyền thanh - phát lại truyền hình huyện, Đài truyền thanh xã, Website Tỉnh Đoàn, xây dựng các chuyên trang trên Báo Quảng Ngãi, tổ chức lồng ghép các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội, các bản tin thanh niên, tờ rơi tuyên truyền về nội dung các vấn đề học nghề, lập nghiệp, việc làm,... đến các đối tượng là thanh niên khối trường học, thanh niên khu dân cư, khối nông thôn, khu vực đặc thù, nhóm thanh niên yếu thế, bộ đội xuất ngũ,...

+ Tổ chức các hoạt động tư vấn chọn nghề, học nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên nông thôn, thanh niên là bộ đội xuất ngũ, thanh niên hoàn lương, thông qua các hình thức như Ngày hội Việc làm; Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp; Ngày hội tư vấn vay vốn; thông qua Trung tâm Dạy nghề Thanh niên tỉnh và Văn phòng tư vấn hướng nghiệp, học nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn cho thanh niên ở cơ sở,… nhằm hướng dẫn cho thanh niên vay vốn học nghề và giải quyết việc làm từ Ngân hàng chính sách xã hội, thành lập thêm các tổ vay vốn và tiết kiệm giúp thanh niên lập nghiệp.

+ Tăng cường các hoạt động truyền thông ở cơ sở, tư vấn trực tiếp cho các đối tượng thanh niên và gia đình về công tác hướng nghiệp, học nghề và tạo việc làm.

+ Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên.

- Tiến độ triển khai:

+ Đối với đoàn viên, thanh thiếu niên khối trường học, thanh niên là bộ đội xuất ngũ: Giao Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi chỉ đạo Trung tâm Dạy nghề Thanh niên tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại địa phương.

+ Đối với các đối tượng thanh niên còn lại: Hàng năm triển khai tại các huyện, thành phố (tập trung triển khai chủ yếu tại các huyện miền núi trước, sau đó sẽ triển khai tại các huyện đồng bằng), giao Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi chỉ đạo Trung tâm Dạy nghề thanh niên tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố tiến hành triển khai thực hiện; phấn đấu đến năm 2015, hoạt động này được triển khai rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Điều hành Đề án kiểm tra, rà soát, đánh giá lại hiệu quả của các hoạt động truyền thông nhằm tìm ra các sản phẩm phù hợp với từng đối tượng, đặc thù của thanh niên tại địa bàn mà Dự án tiếp cận. Tập trung vào những điểm chính sau đây:

- Kinh phí thực hiện dự kiến là 660.800.000 đồng.

d) Công tác thành lập Tổ tư vấn trực thuộc tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên để hướng nghiệp, học nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn cho thanh niên

- Mục tiêu cụ thể:

+ Phấn đấu đến năm 2015, 100% xã, phường, thị trấn có Tổ tư vấn về hướng nghiệp, học nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn cho thanh niên.

+ Hàng năm, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp, học nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn cho khoảng 6.000 -8.000 lượt thanh niên thông qua Tổ tư vấn; đến năm 2015 đạt hơn 10.000 lượt thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, học nghề, giới thiệu việc làm gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động thông qua Tổ tư vấn.

- Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên, lao động nông thôn có nhu cầu vay vốn học nghề, phát triển kinh tế, xuất khẩu lao động,…

- Nội dung và giải pháp thực hiện:

+ Tư vấn hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho thanh niên và các nội dung khác trong Đề án liên quan đến đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổ chức lồng ghép các đợt lưu động đến từng địa bàn nông thôn, khu dân cư để tư vấn về xuất khẩu lao động cho thanh niên tại địa phương; giúp thanh niên có cơ hội tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các thị trường xuất khẩu lao động, nhằm tạo thêm thu nhập ổn định cuộc sống cho hộ gia đình.

+ Hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục, hồ sơ vay vốn từ các chương trình, dự án, các nguồn vốn vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp cho thanh niên học nghề, lập nghiệp, tự tạo việc làm và tham gia phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

+ Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động truyền thông, tư vấn định hướng nghề nghiệp, chọn nghề, học nghề, vay vốn và giải quyết việc làm cho thanh niên.

+ Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trong công tác tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, phát triển các mô hình sản xuất tại địa phương… thông qua các đợt tập huấn.

+ Giới thiệu những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác định hướng, tư vấn, dạy nghề, vay vốn, giải quyết việc làm cho thanh niên để tuyên dương, khen thưởng.

- Tiến độ triển khai:

+ Năm 2012: Tập trung triển khai thành lập 14/14 huyện, thành phố thành lập thí điểm 40 Tổ Tư vấn tại các xã, phường, thị trấn về hướng nghiệp, học nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn cho thanh niên.

- Hàng năm tổ chức sơ kết, kịp thời khen thưởng cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên và hai năm sẽ tiến hành tổ chức tổng kết một lần.

- Kinh phí thực hiện dự kiến là 1.404.000.000 đồng.

2. Triển khai công tác Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp đến năm 2015

a) Mục tiêu cụ thể:

- Tổ chức 24 lớp đào tạo, tập huấn cho 960 báo cáo viên nguồn tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ các kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho sinh viên, các đối tượng thanh niên.

- Tổ chức 24 lớp tập huấn về khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp, kiến thức kinh doanh và điều hành doanh nghiệp cho 960 lượt sinh viên, thanh niên nông thôn, các đối tượng thanh niên khác có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Mỗi năm tổ chức 01 cuộc thi: Ý Tưởng kinh doanh (Khởi sự Doanh nghiệp) cấp tỉnh cho sinh viên, đoàn viên, thanh niên tham gia, nhằm giúp thanh niên có ý tưởng kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh đạt hiệu quả.

- Tổ chức 16 lớp tập huấn các kiến thức áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và các ngành nghề công nghiệp nông thôn gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho 1.600 thanh niên nông thôn. Xây dựng khoảng 8 mô hình điểm về: Thanh niên giúp nhau lập nghiệp, Thanh niên khởi nghiệp, Hợp tác xã Thanh niên (theo quy định của Luật hợp tác xã) hoặc tổ hợp tác thanh niên,...

- Tổ chức ít nhất 8 đợt hội nghị đầu bờ chuyển giao khoa học kỹ thuật trên cơ sở nghiên cứu kỹ nhu cầu của thanh niên trên địa bàn và khả năng đáp ứng về mặt kỹ thuật, sự phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Tiến hành tổ chức các đợt rà soát, thống kê nắm bắt tình hình thanh niên tại địa phương có nhu cầu về đào tạo khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn.

- Tổ chức ít nhất 4 đợt tham quan các mô hình điểm, mô hình trình diễn để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi thông tin giữa học viên ở các địa phương với nhau.

- Giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong toàn tỉnh.

- Phổ biến kiến thức cho 100% thanh niên có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp.

b) Đối tượng: Sinh viên, thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật và các đối tượng thanh niên khác có nhu cầu về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

c) Nội dung và giải pháp thực hiện:

- Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới cho thanh niên nông thôn

+ Hàng năm phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 04 lớp tập huấn các kiến thức áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp (giống, thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm cây trồng, vật nuôi,...) và các ngành nghề công nghiệp nông thôn gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng địa phương cho hơn 400 thanh niên nông thôn. Phấn đấu đến năm 2015 có khoảng 1.600 lượt thanh niên nông thôn được tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp và các ngành nghề nông thôn khác.

+ Hàng năm tổ chức 02 đợt hội nghị đầu bờ chuyển giao khoa học kỹ thuật trên cơ sở nghiên cứu kỹ nhu cầu của thanh niên trên địa bàn và khả năng đáp ứng về mặt kỹ thuật, sự phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 8 đợt hội nghị đầu bờ về chuyển giao khoa học công nghệ giữa thanh niên nông thôn và nông nhân địa phương.

+ Hàng năm tổ chức 01 đợt tham quan các mô hình điểm, mô hình trình diễn để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi thông tin giữa học viên ở các địa phương với nhau, không những giúp học viên nâng cao kiến thức về công nghệ, kỹ thuật sản xuất mà còn cung cấp một nguồn thông tin lớn về thị trường.

+ Hai năm một lần tổ chức tôn vinh những mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, dự án khởi sự doanh nghiệp, thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ.

+ Kinh phí thực hiện dự kiến là 1.999.300.000 đồng.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp:

+ Hàng năm tổ chức 06 lớp tập huấn cho 240 báo cáo viên nguồn tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ các kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho cho cán bộ Đoàn, Hội, các trường đại học, cao đẳng, TCCN, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh; vận động đoàn viên thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp, lập nghiệp tham gia các lớp khởi sự doanh nghiệp. Sau đó tổ chức đi tham quan mô hình kinh doanh thực tế tại địa phương. Phấn đấu đến năm 2015, tổ chức đào tạo 960 báo cáo viên nguồn tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ các kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Hàng năm tổ chức 06 lớp tập huấn tư vấn khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp, kiến thức kinh doanh và điều hành doanh nghiệp cho 240 sinh viên, thanh niên nông thôn, thanh niên có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp; thanh niên khuyết tật, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh. Phấn đấu đến năm 2015 có hơn 960 sinh viên, thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh được tư vấn về khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp, kiến thức kinh doanh và điều hành doanh nghiệp.

+ Hàng năm xây dựng 2 mô hình điểm về “Thanh niên giúp nhau lập nghiệp”, “Thanh niên khởi nghiệp”, hợp tác xã Thanh niên (theo quy định của Luật hợp tác xã) hoặc tổ hợp tác thanh niên, câu lạc bộ ý tưởng sáng tạo trong sản xuất... Phấn đấu đến năm 2015, có ít nhất 8 mô hình điểm trong toàn tỉnh.

+ Hàng năm tiến hành 01 đợt rà soát, thống kê nắm bắt tình hình thanh niên tại địa phương có nguyện vọng, nhu cầu tham gia đào tạo khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn hoặc các điều kiện khác của thanh niên. Phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 90% thanh niên có nhu cầu lập doanh nghiệp, lập nghiệp, phát triển mô hình sản xuất, nhu cầu vay vốn được tiếp cận thông tin và được tư vấn.

+ Hàng năm chỉ đạo Trung tâm Dạy nghề thanh niên phối hợp với các ngành liên quan, cơ sở đào tạo nghề, trường dạy nghề trong tỉnh tổ chức tư vấn, dạy nghề cho thanh niên, tập huấn khởi sự doanh nghiệp..., liên kết dạy các nghề nông nghiệp nông thôn cho lao động nông thôn; đào tạo tay nghề để xuất khẩu lao động; đào tạo nghề, phát triển ngành nghề truyền thống, tham gia tổ chức các diễn đàn “Thanh niên với học nghề, lập nghiệp”, “sàn giao dịch việc làm”,...

+ Kinh phí thực hiện dự kiến là 2.247.920.000 đồng.

- Tổ chức cuộc thi về ý tưởng kinh doanh (khởi sự doanh nghiệp)

+ Các đoàn viên thanh niên tham gia tập huấn về ý tưởng kinh doanh (khởi sự doanh nghiệp) và các kiến thức về kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh. Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi tổ chức 01 cuộc thi về ý tưởng kinh doanh cho đoàn viên thanh niên trong tỉnh tham gia, nhằm giúp thanh niên có ý tưởng kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh đạt hiệu quả.

+ Kinh phí thực hiện dự kiến là 292.400.000 đồng.

3. Chương trình Giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên

a) Mục tiêu chung:

- Đảm bảo tiến độ và hiệu quả các nội dung, chương trình, hoạt động của các Dự án thành phần thuộc Đề án 103, khắc phục và điều chỉnh kịp thời những sai sót, sai phạm trong quá trình thực hiện Đề án.

- Giảm thiểu sự kém hiệu quả và chồng chéo về các nội dung chính sách trong Đề án 103 đối với các chính sách, văn bản pháp luật khác do các Bộ, ban, ngành ban hành liên quan đến lĩnh vực học nghề và tạo việc làm cho thanh niên. Đồng thời phối hợp đối với các sở, ngành liên quan đóng góp, đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh, sau đó kiến nghị với Chính phủ hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực này.

- Huy động mọi nguồn lực xã hội thông qua việc tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội khác để giám sát đánh giá độc lập Đề án 103, đảm bảo tính dân chủ, khách quan và hiệu quả thực hiện của Đề án.

- Tạo ra kênh thông tin phản hồi hai chiều giữa đoàn viên, thanh niên (đối tượng được thụ hưởng của Đề án) và cơ quan quản lý Đề án, thông qua đó có các biện pháp điều chỉnh kịp thời các hoạt động của Đề án trong từng giai đoạn cụ thể.

b) Đối tượng: Tất cả học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên ở cơ sở, Trung tâm dạy nghề thanh niên...

c) Thời gian, phạm vi triển khai:

- Thời gian triển khai: Từ năm 2012- 2015

- Phạm vi triển khai: Các nội dung, chương trình thuộc các Dự án thành phần của Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015”; các chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến vấn đề hướng nghiệp, đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên.

d) Nội dung và giải pháp thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động khảo sát, đánh giá về việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các nội dung, chương trình thuộc Đề án 103.

- Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi và các huyện, thành Đoàn bố trí bộ phận giám sát việc thực hiện Đề án 103; thực hiện các chính sách của Nhà nước về nghề nghiệp, việc làm và kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 103 cấp tỉnh, huyện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động từ tỉnh đến huyện theo định kỳ hoặc đột xuất về thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên ở cơ sở; kiểm tra, đánh giá kết quả công tác triển khai thực hiện nội dung, chương trình thuộc Đề án 103 của các đơn vị.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề, diễn đàn trao đổi để lấy ý kiến đóng góp về nội dung triển khai, đánh giá hiệu quả thực hiện của Đề án 103 tại các địa phương.

- Kiểm tra đánh giá định kỳ, phát hiện các mô hình, điển hình biểu dương và nhân rộng. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong Đề án 103.

e) Kinh phí thực hiện dự kiến là 198.400.000 đồng.

III. KINH PHÍ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước đến năm 2015, dự kiến tổng kinh phí 10.855.090.000 đồng, bao gồm:

Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp”; dự án “Tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp”; “Chương trình giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên”, do ngân sách Trung ương bảo đảm từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế cấp qua Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Đối với kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm cấp tỉnh: Hàng năm, cùng với thời điểm lập dự toán, Tỉnh Đoàn (Thường trực Ban điều hành Đề án) lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban điều hành Đề án 103 gửi Sở Tài chính thẩm tra trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí.

3. Nội dung và định mức chi các hoạt động của Đề án 103 được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các Dự án, chương trình thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015” và các thông tư hướng dẫn chế độ, định mức chi theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi

- Là cơ quan thường trực của Ban điều hành Đề án, chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015” tỉnh Quảng Ngãi; điều phối và hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách, giải pháp và hoạt động của Đề án; theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát triển khai kế hoạch; tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị cho UBND tỉnh và Trung ương Đoàn, Ban Điều hành Đề án 103 cấp Trung ương tình hình thực hiện Đề án.

- Hàng năm, chủ động phối hợp với các sở, ban ngành liên quan lập dự toán kinh phí chi tiết các hoạt động triển khai Đề án gửi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bố trí kinh phí thực hiện.

- Hàng năm, lập dự toán kinh phí thực hiện các nội dung do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

2. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp triển khai, thực hiện chương trình giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, quản lý và giám sát công tác dạy nghề; phối hợp với Tỉnh Đoàn tham mưu kinh phí tổ chức các hoạt động liên quan theo Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.

- Có trách nhiệm thẩm định và giới thiệu các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động để tổ chức tốt hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho đoàn viên, thanh niên.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi cung cấp các thông tin liên quan đến việc thành lập và quản trị doanh nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, môi trường kinh doanh cho đối tượng thanh niên có nhu cầu về khởi nghiệp, lập nghiệp, kiến thức kinh doanh và điều hành doanh nghiệp, cũng như cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp xây dựng tiêu chí đánh giá, bình chọn gương Doanh nhân Trẻ điển hình, dự án khởi sự doanh nghiệp.

4. Sở Tài chính

- Thực hiện thẩm tra dự toán chi tiết hàng năm các hoạt động triển khai Đề án theo Kế hoạch do Tỉnh Đoàn lập để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, cân đối bố trí kinh phí thực hiện (đối với những nội dung do ngân sách địa phương đảm bảo).

- Đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí thực hiện; giám sát nhiệm vụ chi, hướng dẫn quyết toán theo quy định hiện hành.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục thường xuyên.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho đoàn viên, thanh niên.

- Xây dựng kế hoạch định hướng cho các cơ quan báo chí của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về công tác tuyên truyền các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho đối tượng thanh niên.

7. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh về củng cố thành viên Ban điều hành Đề án 103 cấp tỉnh.

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện việc triển khai các nội dung trong Đề án 103 trên địa bàn tỉnh.

8. Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi

Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề thường xuyên trên phương tiện thông tin. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan về công tác truyền thông các thông tin, chính sách liên quan đến học nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên.

9. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh

Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ cho Đoàn Thanh niên các cấp nhận ủy thác các nguồn vốn ưu đãi cho thanh niên về học nghề, tín dụng học sinh sinh viên, vay sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, vay xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm,...

10. UBND các huyện, thành phố

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trên phạm vi địa bàn về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho đoàn viên, thanh niên.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Đề án 103 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, gắn với các nội dung theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 103 của địa phương; phối hợp các ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Bố trí ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất thực hiện kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoach và Đầu Tư, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi; Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Ngãi; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Các thành viên Ban Điều hành Đề án 103 tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 655/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu655/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2012
Ngày hiệu lực02/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 655/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 655/QĐ-UBND Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 655/QĐ-UBND Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu655/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành02/05/2012
        Ngày hiệu lực02/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 655/QĐ-UBND Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 655/QĐ-UBND Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm

         • 02/05/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/05/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực