Thông tư 101/2009/TT-BTC

Thông tư 101/2009/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các dự án, chương trình thuộc đề án “hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015” do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 101/2009/TT-BTC quản lý sử dụng quyết toán kinh phí dự án chương trình đề án hỗ trợ thanh niên học nghề tạo việc làm giai đoạn 2008-2015


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 101/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH THUỘC ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ THANH NIÊN HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2008 – 2015”

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015”;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các dự án, chương trình thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015” theo Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các Dự án, Chương trình thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015” được phê duyệt tại Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

- Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp”;

- Dự án “Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp”;

- Dự án “Đầu tư xây dựng các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên kiểu mẫu của Đoàn thanh niên”;

- Chương trình giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên.

2. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí Dự án, Chương trình thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015”.

3. Nguồn kinh phí:

a) Kinh phí thực hiện dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp; Dự án “Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp”; “Chương trình giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên”, do ngân sách Trung ương bảo đảm từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế cấp qua Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

b) Kinh phí thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên kiểu mẫu của Đoàn thanh niên”:

- Ngân sách Trung ương bố trí từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm để xây dựng các trung tâm hướng nghiệp và giới thiệu việc làm thanh niên kiểu mẫu của Đoàn thanh niên thông qua Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo các dự án khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Địa phương bố trí diện tích đất xây dựng trung tâm; bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên cho bộ máy của Trung tâm từ nguồn ngân sách địa phương.

Điều 2. Nội dung chi

1. Nội dung chi Dự án Truyền thông nâng cao nhận thức của Thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp:

a) Chi tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cộng tác viên về tư vấn học nghề, việc làm: Thuê hội trường; tài liệu tập huấn; thù lao giảng viên; thuê phòng nghỉ cho giảng viên; hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ, tiền tàu xe cho học viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; thuê dụng cụ, phương tiện giảng dạy; thuê xe đưa đón học viên đi thực tế; chi tiền nước uống cho học viên, giảng viên.

b) Chi hoạt động truyền thông:

- Chi thông tin, tuyên truyền về thanh niên với nghề nghiệp việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Các báo, tạp chí, bản tin, tập san, chuyên san, đài phát thanh, đài truyền hình, thông tin lưu động, triển lãm chuyên đề;

- Chi in ấn các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; xuất bản sách chọn nghề, cẩm nang việc làm cho lao động trẻ;

- Chi phí xây dựng, duy trì website về tư vấn, hướng nghiệp.

- Chi xây dựng “Hộp thư thoại” tư vấn cho thanh niên về học nghề, hướng nghiệp, lập nghiệp.

c) Chi hội nghị sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng cá nhân tập thể tiêu biểu trong công tác tư vấn, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên: Thuê hội trường; hỗ trợ tiền ăn, tiền nghỉ, tiền tàu xe cho cá nhân tiên tiến không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; thuê xe đưa đón đại biểu từ chỗ nghỉ đến nơi tổ chức hội nghị; tiền in tài liệu cho đại biểu; tiền nước uống; chi tiền khen thưởng thi đua; các khoản chi phí khác phục vụ trực tiếp hội nghị.

d) Chi làm thêm giờ; văn phòng phẩm, công tác phí của cán bộ quản lý dự án và các chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động dự án.

2. Nội dung chi Dự án Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp:

a) Chi đào tạo, phổ biến kiến thức:

- Chi tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn; tập huấn, hỗ trợ thanh niên khuyết tật: Thuê hội trường; thuê dụng cụ, phương tiện giảng dạy; tài liệu cho học viên; thù lao giảng viên; hỗ trợ tiền ăn, tiền nghỉ, tiền tàu xe cho học viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; thuê xe đưa đón giảng viên, học viên đi thực tế; chi thuê phòng nghỉ cho giảng viên; chi tiền nước uống cho giảng viên và học viên.

- Chi tổ chức các khoá đào tạo về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp: Thuê phòng học; tiền thù lao, tiền tàu xe và thuê phòng nghỉ cho giảng viên; thuê dụng cụ, phương tiện giảng dạy; hỗ trợ tiền tàu xe, tài liệu học tập cho học viên; chi tiền nước uống cho giảng viên và học viên.

b) Chi xuất bản sách, tài liệu về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên.

c) Chi tổ chức cuộc thi khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp trên toàn quốc: Xây dựng đề cương, nội dung, kịch bản cuộc thi; chi thuê hội trường; chi bồi dưỡng Ban giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi; các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cuộc thi.

d) Chi thuê chuyên gia tư vấn hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp thông qua wesite, hộp thư thoại.

đ) Chi làm thêm giờ; văn phòng phẩm; công tác phí cho cán bộ quản lý dự án và các chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động dự án.

3. Nội dung chi Chương trình giám sát, đánh giá các cấp:

a) Chi cho hoạt động giám sát, đánh giá cấp huyện: Chi tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng báo cáo, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết cấp huyện.

b) Chi cho hoạt động giám sát, đánh giá cấp tỉnh: Hỗ trợ công tác phí cho ban công tác dự án cấp tỉnh; chi thư tín, điện thoại, văn phòng phẩm; chi tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng báo cáo, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết cấp tỉnh.

c) Chi các hoạt động giám sát, đánh giá cấp Trung ương: Chi xây dựng khung giám sát; nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách của nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên; chi xây dựng phiếu hỏi, phỏng vấn sâu, chi tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả của các chính sách của Đảng và nhà nước đối với vấn đề việc làm; chi công tác phí cho bộ phận giám sát ở trung ương và giám sát độc lập; chi phí tổ chức các hoạt động sơ kết, tổng kết cấp trung ương.

Điều 3. Mức chi

1. Chế độ chi cho các nội dung liên quan để thực hiện Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp”; Dự án “Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp”; Chương trình giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên được thực hiện theo các quy định hiện hành và một số mức chi cụ thể (Theo phụ lục đính kèm Thông tư này).

Trong phạm vi nguồn kinh phí được giao hàng năm, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định mức chi cụ thể nhưng không vượt quá mức chi tối đa quy định tại Thông tư này.

2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí Dự án “Đầu tư xây dựng các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên kiểu mẫu của Đoàn thanh niên” thực hiện theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 4. Lập dự toán, phân bổ dự toán, quyết toán ngân sách và chế độ báo cáo

Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các dự án, chương trình thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015” thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thông tư này hướng dẫn thêm một số điểm đặc thù cho phù hợp với hoạt động của Đề án, cụ thể như sau:

1. Lập dự toán ngân sách:

Hàng năm căn cứ vào hướng dẫn lập dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đánh giá tiến độ thực hiện từng Dự án (theo nhiệm vụ và kinh phí); căn cứ khối lượng công việc của từng Dự án trong năm kế hoạch, căn cứ chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và chế độ chi quy định tại Thông tư này, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án theo Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó cần xác định rõ nội dung công việc do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí, nội dung công việc thực hiện từ các nguồn huy động hợp pháp khác và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội phê duyệt theo quy định hiện hành.

2. Phân bổ, giao dự toán và quyết toán:

Việc phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án thực hiện theo quy định hiện hành của Luật ngân sách nhà nuớc và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

3. Chế độ báo cáo:

Định kỳ hàng năm Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án để bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu tại Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2015 sau khi kết thúc Đề án, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (Để báo cáo);
- VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
- VP Chính phủ;
- VP TW Đảng và các ban của Đảng;
- Toà án NDTC;
- Viện Kiểm sát NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

PHỤ LỤC

MỨC CHI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH THUỘC ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ THANH NIÊN HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2008 - 2015” THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 103/2008/QĐ-TTG NGÀY 21/7/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Thông tư số 101 /2009/TT-BTC ngày 20 /5/ 2009 của Bộ Tài chính)

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi
( 1.000 VNĐ)

Ghi chú

A. DỰ ÁN TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN VÀ XÃ HỘI VỀ NGHỀ NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM

I. Hoạt động tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cộng tác viên về tư vấn học nghề, việc làm:

1

Thuê hội trường

 

Thực hiện thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm được phân bổ.

2

Tài liệu tập huấn, văn phòng phẩm

 

3

Nước uống cho học viên, giảng viên

 

4

Hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ, tiền tàu xe cho học viên không hưởng lương từ NSNN

 

5

Thuê dụng cụ, phương tiện giảng dạy (đèn chiếu, màn hình, máy vi tính)

 

6

Thuê xe đưa đón học viên đi thực tế (nếu có)

 

7

Tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên

 

8

Thù lao giảng viên

Người/buổi

200

 

II. Hoạt động truyền thông

1. Tuyên truyền trên Báo chí về thanh niên với nghề nghiệp việc làm trên các Báo, bản tin

a

Nhuận bút cho tác giả

 

Những nội dung này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi ký hợp đồng thực hiện và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phân bổ.

Đối với chế độ nhuận bút thực hiện theo Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ và Thông tư số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 1/7/2003.

b

Chi cho cộng tác viên

 

c

Chi phí cho Biên tập viên

 

d

Chi phí tin tức

 

đ

Chi phí ảnh

 

e

Chi phí in ấn

 

g

Chi phí phát hành

 

h

Chi phí xuất bản

 

2. Xây dựng chuyên mục “Thanh niên với nghề nghiệp việc làm” – Hệ VOV1, Hệ VOV2 – Đài tiếng nói Việt Nam

a

Kịch bản

 

 

b

Biên tập nội dung

 

Theo chế độ, định mức, đơn giá của các ngành có công việc tương tự. Những nội dung này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi ký hợp đồng thực hiện và trong phạm vi dự toán được giao.

c

Biên tập âm nhạc

 

d

Đạo diễn chương trình

 

đ

Xử lý băng ghi âm

 

e

Kỹ thuật viên thu thanh

 

g

Duyệt nội dung chương trình

 

h

Thể hiện tại Studio

 

i

In băng thành phẩm

 

3. Tuyên truyền trên các Chương trình truyền hình về thanh niên với nghề nghiệp việc làm

a

Thiết kế chương trình, xây dựng nội dung

 

Theo chế độ, định mức, đơn giá của các ngành có công việc tương tự. Những nội dung này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi ký hợp đồng thực hiện và trong phạm vi dự toán được giao.

b

Đạo diễn hình ảnh, âm thanh ánh sáng

 

c

Quay phim, biên tập

 

d

Dẫn chương trình

 

đ

Thù lao người viết kịch bản chi tiết

 

e

Trang phục, hóa trang

 

 g

Chi phí xây dựng phóng sự cho chương trình

 

h

v.v

 

4. Chi phí xây dựng website về tư vấn, hướng nghiệp

4.1. Chi phí đầu tư ban đầu cho website

a

Mua 01 máy chủ server

 

Theo hợp đồng với nhà cung cấp, bảo đảm tuân thủ quy định hóa đơn chứng từ và quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản nói chung, tài sản thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng. Phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi thực hiện và trong phạm vi dự toán được giao.

b

Mua máy 01 tính để bàn

 

c

Mua 01 máy in

 

d

Mua 01 máy ảnh

 

đ

Mua 01 máy scaner

 

e

Mua 01 máy chiếu

 

g

Đăng ký tên miền (website)

 

h

Chi phí khảo sát, thiết kế website

 

i

Chi phí đầu tư cho 01 phòng quản trị mạng thông tin (bàn máy tính, ghế xoay, đường mạng nội bộ, điện thoại, máy fax…)

 

4.2. Chi phí duy trì và bảo trì Website hàng năm

a

Chi phí bảo trì, nâng cấp website

 

Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

 

Chi phí mua tin, bài, ảnh ở các phương tiện thông tin đại chúng khác

 

b

Tiền công thu thập thông tin, biên tập nội dung

 

Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử.

c

Văn phòng phẩm

 

Theo chi phí thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi thực hiện và trong phạm vi dự toán được giao.

d

Chi phí tổ chức chương trình diễn đàn giao lưu trực tuyến

 

5. Chi phí cho các hoạt động tuyên truyền khác: sản xuất các tài liệu tuyên truyền (sản xuất panô, cờ phướn, khẩu hiệu, Poster…); xuất bản sách chọn nghề, cẩm nang việc làm cho lao động trẻ

Theo chi phí thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi thực hiện, trong đó: Số lượng ấn phẩm về sách chọn nghề, cẩm nang việc làm cho lao động trẻ chủ yếu chi từ nguồn huy động khác, NSNN chỉ hỗ trợ một phần để cấp cho đầu mối tỉnh đoàn làm công tác tuyên truyền và được duyệt trong dự toán hàng năm

6. Chi xây dựng “Hộp thư thoại” tư vấn cho thanh niên về học nghề, lập nghiệp

Theo chi phí thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi thực hiện và trong phạm vi dự toán được giao.

7. Hội nghị sơ kết, tổng kết

a

Tiền thuê hội trường

 

Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và trong phạm vi dự toán được giao.

b

Hỗ trợ tiền ăn, nghỉ, tiền tàu xe cho đại biểu tiên tiến không hưởng lương từ NSNN

 

c

Thuê xe đưa đón đại biểu từ chỗ nghỉ đến nơi tổ chức hội nghị (nếu có)

 

d

Tiền in tài liệu cho đại biểu

 

đ

Tiền nước uống

 

e

Chi tiền khen thưởng thi đua

 

Thực hiện theo chế độ chi khen thưởng hiện hành

g

Các khoản chi phí khác phục vụ trực tiếp hội nghị

 

Theo chứng từ chi thực tế và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phân bổ.

8. Chi quản lý dự án

Không quá 5% tổng kinh phí dự án

a

Chi làm thêm giờ; công tác phí của bộ phận cán bộ quản lý dự án

 

Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ làm thêm giờ; chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và trong phạm vi dự toán được giao.

b

Văn phòng phẩm, các khoản chi phí khác liên quan trực tiếp thực hiện dự án

 

Theo hoá đơn, chứng từ chi thực tế hợp pháp và trong phạm vi dự toán được giao.

B. DỰ ÁN: “TƯ VẤN, HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP VÀ LẬP NGHIỆP”

I. Đào tạo, phổ biến kiến thức

1. Hoạt động tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn; tập huấn, hỗ trợ thanh niên khuyết tật

a

Thuê hội trường

 

Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và trong phạm vi dự toán được giao.

b

Tiền tài liệu cho học viên, văn phòng phẩm

 

c

Tiền nước uống cho giảng viên, học viên

 

d

Hỗ trợ tiền ăn, nghỉ, tàu xe cho học viên không hưởng lương từ NSNN

 

đ

Thuê dụng cụ, phương tiện giảng dạy (đèn chiếu, màn hình, máy vi tính)

 

e

Thuê xe đưa đón giảng viên; thuê xe đưa học viên đi thực tế (nếu có)

 

g

Thuê phòng nghỉ cho giảng viên

 

h

Thù lao giảng viên

Người/buổi

Tối đa 200

 

2. Hoạt động đào tạo về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp

a

Thuê phòng học

 

Nội dung chi và mức chi áp dụng theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và chế cộng công tác phí đối với cán bộ, công chức nhà nước

b

Tiền tàu xe, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên

 

c

Thuê dụng cụ, phương tiện giảng dạy (đèn chiếu, màn hình, máy vi tính)

 

d

Hỗ trợ tiền tàu xe, tiền tài liệu học tập cho học viên

 

đ

Tiền nước uống cho giảng viên, học viên

 

 

e

Thù lao giảng viên

Người/buổi

Tối đa 200

II. Xuất bản sách, tài liệu về khởi sự Doanh nghiệp

Theo chi phí thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi thực hiện, trong đó: Số lượng ấn phẩm, tài liệu chủ yếu chi từ nguồn huy động khác, NSNN chỉ hỗ trợ một phần kinh phí để xuất bản sách, tài liệu cấp cho đầu mối tỉnh đoàn làm công tác tuyên truyền và được duyệt trong dự toán hàng năm

III. Tổ chức cuộc thi khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp trên toàn quốc

1

Chi biên soạn đề thi (bao gồm cả hướng dẫn, biểu điểm và đáp án).

Đề thi

Tối đa 500

Tối thiểu mỗi đề thi phải đạt từ 10 câu hỏi trở lên.

2

Chi bồi dưỡng chấm thi (Ban Giám khảo), xét công bố kết quả cuộc thi (Tối đa không quá 7 người).

Người/ngày

Tối đa 100

Tối đa không quá 5 ngày

3

Chi bồi dưỡng cho thành viên Ban tổ chức cuộc thi.

 

Tối đa không quá 5 ngày

 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch.

Người/ngày

Tối đa 150

 

 

- Thư ký, thành viên Hội đồng thi

Người/ngày

Tối đa 100

 

4

Hỗ trợ tiền ăn, ở cho thành viên Ban Tổ chức cuộc thi (tối đa không quá 5 người x 5 ngày).

Thành viên là người địa phương nơi tổ chức cuộc thi thì không được hưởng tiền ngủ.

 

- Tiền ăn

Người/ngày

Tối đa 70

Người đã hưởng khoản hỗ trợ này thì không thanh toán công tác phí ở cơ quan.

 

- Tiền ngủ

Người/ngày

Tối đa 120

5

Hỗ trợ tiền ăn, ở cho thí sinh tham gia cuộc thi

 

 

 

 

- Tiền ăn

Người/ngày

Tối đa 70

Mỗi thí sinh được hưởng hỗ trợ không quá 5 ngày tiền ăn, ở

 

- Tiền ở

Người/ngày

Tối đa 120

6

Chi giải thưởng.

 

 

 

 

Giải nhất

Giải thưởng

 

 

 

- Tập thể

 

Tối đa 2.000

 

 

- Cá nhân

 

Tối đa 1.000

 

 

Giải Nhì

Giải thưởng

 

 

 

- Tập thể

 

Tối đa 1.500

 

 

- Cá nhân

 

Tối đa 800

 

 

Giải Ba

Giải thưởng

 

 

 

- Tập thể

 

Tối đa 1.000

 

 

- Cá nhân

 

Tối đa 500

 

 

Giải Khuyến khích

Giải thưởng

 

 

 

- Tập thể

 

Tối đa 500

 

 

- Cá nhân

 

Tối đa 300

 

IV

Chi thuê chuyên gia tư vấn hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp thông qua wesite, hộp thư thoại

 

Theo chi phí thực tế được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt mức chi, phê duyệt dự toán trước khi thực hiện và trong phạm vi dự toán được giao.

III. Chi quản lý dự án

Không quá 5% tổng kinh phí dự án

1

Chi làm thêm giờ; công tác phí của bộ phận quản lý thực hiện dự án

 

Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ thanh toán làm đêm, làm thêm giờ và chế độ công tác phí trong nước đối với cán bộ, công chức nhà nước

2

Văn phòng phẩm, các khoản chi phí khác liên quan trực tiếp thực hiện dự án

 

Theo chứng từ chi thực tế

C. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN

I. Chi cho hoạt động giám sát cấp huyện

 

Chi tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng báo cáo, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết cấp huyện

Huyện/năm

Tối đa không quá 2.000

Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thanh toán theo bảng kê chứng từ chi thực tế, nhưng tối đa không vượt quá tổng mức 2.000 đ/Huyện/năm

II. Chi cho hoạt động giám sát cấp tỉnh

1

Hỗ trợ công tác phí cho ban công tác dự án cấp tỉnh

Người/tháng

100

Thanh toán khoán

2

Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác tổng hợp báo cáo thường xuyên từ cơ sở: thư tín, điện thoại, văn phòng phẩm ….

Tỉnh/năm

Tối đa không quá 1.000

Thanh toán theo bảng kê chứng từ chi thực tế, nhưng tối đa không vượt quá tổng mức kinh phí 1.000 đ/Tỉnh/năm

3

Chi tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng báo cáo, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết cấp cấp tỉnh

Tỉnh/năm

Tối đa không quá 5.000

Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thanh toán theo bảng kê chứng từ chi thực tế,nhưng tối đa không vượt quá tổng mức 5.000 đ/Tỉnh/năm

III. Chi các hoạt động giám sát cấp Trung ương

1

Chi xây dựng khung giám sát; nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách của nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên

 

Nội dung chi và mức chi áp dụng theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

2

Chi cho các hoạt động phỏng vấn, điều tra

 

Nội dung chi và mức chi áp dụng theo quy định hiện hành về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ vốn sự nghiệp của Ngân sách Nhà nước.

3

Công tác phí cho bộ phận giám sát ở trung ương và giám sát độc lập

 

Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

4

Chi phí tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết cấp trung ương

 

 

a

Tiền thuê hội trường

 

Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

b

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu tiên tiến không hưởng lương ngân sách

 

c

Hỗ trợ tiền nghỉ cho đại biểu tiên tiến không hưởng lương Ngân sách

 

d

Thuê xe đưa đón đại biểu từ chỗ nghỉ đến nơi tổ chức hội nghị

 

đ

Tiền in tài liệu cho đại biểu

 

e

Tiền nước uống

 

g

Tiền tàu xe cho đại biểu không hưởng lương ngân sách

 

h

Các khoản chi phí khác phục vụ trực tiếp hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu101/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2009
Ngày hiệu lực04/07/2009
Ngày công báo07/06/2009
Số công báoTừ số 283 đến số 284
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 101/2009/TT-BTC quản lý sử dụng quyết toán kinh phí dự án chương trình đề án hỗ trợ thanh niên học nghề tạo việc làm giai đoạn 2008-2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 101/2009/TT-BTC quản lý sử dụng quyết toán kinh phí dự án chương trình đề án hỗ trợ thanh niên học nghề tạo việc làm giai đoạn 2008-2015
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu101/2009/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýPhạm Sỹ Danh
       Ngày ban hành20/05/2009
       Ngày hiệu lực04/07/2009
       Ngày công báo07/06/2009
       Số công báoTừ số 283 đến số 284
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 101/2009/TT-BTC quản lý sử dụng quyết toán kinh phí dự án chương trình đề án hỗ trợ thanh niên học nghề tạo việc làm giai đoạn 2008-2015

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 101/2009/TT-BTC quản lý sử dụng quyết toán kinh phí dự án chương trình đề án hỗ trợ thanh niên học nghề tạo việc làm giai đoạn 2008-2015