Thông tư 112/2012/TT-BTC

Thông tư 112/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 101/2009/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện dự án, chương trình thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 112/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 101/2009/TT-BTC hướng dẫn quản lý


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 112/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 101/2009/TT-BTC NGÀY 20/5/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH THUỘC ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ THANH NIÊN HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2008-2015”

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015”;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện công văn số 4017/VPCP-TH ngày 11/6/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các dự án, chương trình thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015”,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các dự án, chương trình thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015”:

1. Điều 1 khoản 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1. Quy định chung

3. Nguồn kinh phí:

a) Kinh phí thực hiện dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp”; Dự án “Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp”; “Chương trình giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên”;

- Ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện dự án, chương trình đối với các nội dung công việc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện, từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế cấp qua Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

- Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện dự án, chương trình đối với các nội dung công việc triển khai tại địa phương.

b) Kinh phí thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên kiểu mẫu của Đoàn thanh niên”;

- Ngân sách Trung ương bố trí từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề để xây dựng các trung tâm hướng nghiệp và giới thiệu việc làm thanh niên kiểu mẫu của Đoàn thanh niên thông qua Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo các dự án khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Địa phương bố trí diện tích đất xây dựng trung tâm; bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên cho bộ máy của Trung tâm từ nguồn ngân sách địa phương.”

2. Điều 4 Khoản 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 4: Lập dự toán, phân bổ dự toán, quyết toán ngân sách và chế độ báo cáo:

1. Lập dự toán ngân sách:

Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn lập dự toán ngân sách của Bộ Tài chính, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp đánh giá tiến độ thực hiện từng dự án, chương trình (theo nhiệm vụ và kinh phí); căn cứ khối lượng công việc của từng dự án, chương trình trong năm kế hoạch, căn cứ chế độ chi tiêu hiện hành, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp lập dự toán thực hiện Đề án theo Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó cần xác định rõ nội dung công việc do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí, nội dung công việc thực hiện từ các nguồn huy động hợp pháp khác và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của cơ quan mình gửi cơ quan Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

Đối với kinh phí thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng các Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên kiểu mẫu của Đoàn thanh niên” từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lập dự toán kinh phí thực hiện dự án gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ quản Chương trình để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội phê duyệt theo quy định.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2012.

Những quy định khác tại Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các dự án, chương trình thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015” vẫn có hiệu lực thi hành.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Tòa án NDTC, Viện KSNDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/2012/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu112/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2012
Ngày hiệu lực01/09/2012
Ngày công báo22/07/2012
Số công báoTừ số 457 đến số 458
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/2012/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 112/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 101/2009/TT-BTC hướng dẫn quản lý


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 112/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 101/2009/TT-BTC hướng dẫn quản lý
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu112/2012/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Thị Minh
     Ngày ban hành06/07/2012
     Ngày hiệu lực01/09/2012
     Ngày công báo22/07/2012
     Số công báoTừ số 457 đến số 458
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 112/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 101/2009/TT-BTC hướng dẫn quản lý

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 112/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 101/2009/TT-BTC hướng dẫn quản lý

         • 06/07/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/07/2012

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/09/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực