Quyết định 657/QĐ-UBND

Quyết định 657/QĐ-UBND năm 2014 về kiện toàn tổ chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 657/QĐ-UBND 2014 kiện toàn tổ chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 657/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Xúc tiến Du lịch - Thương mại thành Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch và kiện toàn tổ chức Trung tâm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 349/TTr-SVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2014 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 342/SNV-TCBC ngày 05 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn tổ chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch có chức năng thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch: Cung cấp thông tin, hỗ trợ khách du lịch, tư vấn, môi giới, tổ chức và tham gia hội chợ du lịch, giới thiệu sản phẩm du lịch, phối hợp kêu gọi thu hút đầu tư và tiến hành các hoạt động xúc tiến khác với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong và ngoài nước.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng kế hoạch, nghiên cứu đề xuất và xây dựng các đề án, chương trình nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động thông tin xúc tiến du lịch và triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Giám đốc Sở về việc xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch, dự án về các hoạt động thông tin xúc tiến du lịch; tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ, quy định của Nhà nước và các thông tin liên quan đến hoạt động kinh tế du lịch (hàng hóa, dịch vụ du lịch, đối tác kinh doanh) cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Liên kết, phối hợp hoạt động xúc tiến du lịch giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch. Liên kết với các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan xúc tiến du lịch, các hãng Hàng không, vận chuyển du lịch... để thu thập thông tin, đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch.

- Tham gia trong Ban Tổ chức các Hội chợ du lịch của tỉnh trong và ngoài nước.

- Tổ chức nghiên cứu thị trường, thực hiện các dịch vụ cung ứng thông tin, tư vấn và môi giới hỗ trợ doanh nghiệp du lịch xây dựng chiến lược, kế hoạch xúc tiến thị trường kinh doanh du lịch.

- Biên soạn và phát hành các ấn phẩm nhằm phục vụ cho công tác xúc tiến du lịch.

- Chủ động nghiên cứu và tìm kiếm đối tác kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ du lịch trong tỉnh.

- Tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch; tổ chức các hội thảo chuyên đề; tổ chức các đoàn, cá nhân đi tham quan, học tập, dự hội thảo, hội chợ triển lãm và quảng cáo du lịch trong và ngoài nước.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ đào tạo bao gồm: Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước mở các khóa bồi dưỡng, đào tạo kiến thức nghiệp vụ du lịch góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho ngành.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ: Phối hợp tổ chức tour du lịch; phối hợp doanh nghiệp tổ chức các Hội chợ, triển lãm du lịch trong tỉnh; cung ứng thông tin quảng bá sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp du lịch trên Website, ấn phẩm du lịch...

- Cung cấp thông tin, giới thiệu các sản phẩm du lịch, văn hóa, dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ thông tin du lịch cho du khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh Khánh Hòa.

- Tiếp nhận yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời để đảm bảo quyền lợi của khách du lịch.

- Triển khai các loại hình dịch vụ hỗ trợ du lịch khác.

- Tổ chức và quản lý các điểm tiếp nhận thông tin của Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

- Quản lý hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh của khách du lịch qua email, đường dây nóng và các hệ thống thông tin khác (đơn, báo đài và các đơn vị khác).

- Trung tâm được quan hệ và hợp đồng với các cộng tác viên là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện công tác xúc tiến du lịch.

- Trung tâm được thu phí theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

3. Cơ cấu tổ chức và số người làm việc

3.1. Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

3.2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính và Đào tạo

- Phòng Nghiệp vụ Xúc tiến Du lịch

- Phòng Hỗ trợ khách du lịch (tên giao dịch: Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch).

3.3. Số người làm việc của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thực hiện theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa bảo đảm nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa, quản lý và chỉ đạo việc thực hiện.

3. Chỉ đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc, phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành; nghiên cứu và đề xuất cụ thể các hoạt động dịch vụ có thu phí, mức thu phí và phương thức thu trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ Điều 2, Điều 3 Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đổi tên Trung tâm Xúc tiến Du lịch - Thương mại thành Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch và kiện toàn tổ chức Trung tâm và các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 657/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu657/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2014
Ngày hiệu lực20/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 657/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 657/QĐ-UBND 2014 kiện toàn tổ chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 657/QĐ-UBND 2014 kiện toàn tổ chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu657/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành20/03/2014
       Ngày hiệu lực20/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 657/QĐ-UBND 2014 kiện toàn tổ chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 657/QĐ-UBND 2014 kiện toàn tổ chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa

          • 20/03/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/03/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực