Quyết định 66/2009/QĐ-UBND

Quyết định 66/2009/QĐ-UBND về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 66/2009/QĐ-UBND thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 66/2009/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2009/NQ-HDND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 12, khóa IV về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1637/TTr-STNMT-STC ngày 21 tháng 8 năm 2009 về việc ban hành quy định về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

1. Đối tượng thu và mức thu:

a) Đối tượng nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Các chủ dự án khi trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80/2006/NĐ-CP.

b) Mức thu phí:

- Mức thu đối với việc thẩm định báo cáo chính thức:

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường có mời chuyên gia đầu ngành tham dự là 5.000.000 đồng/báo cáo.

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường không mời chuyên gia đầu ngành tham dự là 3.700.000 đồng/báo cáo.

- Mức thu đối với việc thẩm định báo cáo bổ sung:

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường có mời chuyên gia đầu ngành tham dự là 2.500.000 đồng báo cáo.

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường, không mời chuyên gia đầu ngành tham dự là 1.850.000 đồng/báo cáo.

2. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí:

a) Cơ quan thu phí:

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án nằm trong khu công nghiệp.

b) Quản lý và sử dụng số tiền thu phí:

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là khoản thu bù đắp các chi phí thực hiện công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Tỷ lệ để lại cho cơ quan thu phí là 100% số phí thu được.

- Trường họp số phí thu không đáp ứng đủ chi hoạt động thu phí đơn vị được ngân sách cấp bù; nếu số phí thu về sử dụng không hết cho công tác thu phí đơn vị phải nộp vào ngân sách tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Thời điểm thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục thuế tỉnh; Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu66/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2009
Ngày hiệu lực05/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 66/2009/QĐ-UBND thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 66/2009/QĐ-UBND thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu66/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành26/08/2009
        Ngày hiệu lực05/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 66/2009/QĐ-UBND thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/2009/QĐ-UBND thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động

         • 26/08/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/09/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực