Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2019/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2654/TTr-STP ngày 04 tháng 11 năm 2019 về dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 69 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (theo Danh mục đính kèm).

Lý do bãi bỏ: Các quyết định được bãi bỏ có nội dung không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo - Tin học t
nh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, STP (02).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

DANH MỤC

QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

1

5339/2000/QĐ-UB

10/11/2000

V/v ban hành Quy chế tạm thời bảo vệ môi trường trong giao thông đường thủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2

7742/2002/QĐ-UB

17/09/2002

Về việc ban hành Quy định về điều kiện, trình tự thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (QSH) nhà ở và quyền sử dụng (QSD) đất ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3

2031/2005/QĐ-UBND

24/06/2005

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc bán đấu giá quyền sử dụng đất

4

3528/2005/QĐ-UBND

03/10/2005

Về việc ban hành Quy định về xả thải nước thải vào các vùng nước và phân vùng phát thải khí thải để áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường TCVN 2000, 2001 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5

760/2005/QĐ.UB

10/03/2005

V/v ban hành Quy định thực hiện về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6

1357/2006/QĐ-UBND

05/05/2006

Ban hành Quy định về thực hiện trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7

693/2006/QĐ-UBND

07/03/2006

Về việc ban hành Quy định về quy mô khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi gia đình không phải xin phép, vùng khai thác nước và chiều sâu giếng phải đăng ký trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8

96/2007/QĐ-UBND

20/12/2007

Ban hành Quy định bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9

76/2008/QĐ-UBND

19/12/2008

Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10

76A/2008/QĐ-UBND

19/12/2008

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

11

56/2009/QĐ-UBND

07/08/2009

Về việc bổ sung Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 76/2008QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12

66/2009/QĐ-UBND

26/08/2009

Về việc thu phí thm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13

78/2009/QĐ-UBND

15/12/2009

Về việc ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp

14

79/2009/QĐ-UBND

15/12/2009

Về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới, chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

15

81/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

16

20/2010/QĐ-UBND

08/06/2010

Ban hành Quy định về trình tự thủ tục công nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17

25/2010/QĐ-UBND

21/07/2010

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

18

19/2012/QĐ-UBND

17/07/2012

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19

27A/2012/QĐ-UBND

20/08/2012

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

20

42/2013/QĐ-UBND

14/10/2013

Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

21

50/2013/QĐ-UBND

19/12/2013

Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

22

21/2014/QĐ-UBND

12/05/2014

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường quy định tại Phụ lục số 04, 06 ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh

23

04/2015/QĐ-UBND

26/01/2015

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

24

01/2016/QĐ-UBND

14/01/2016

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

25

2994/2005/QĐ-UB

17/08/2005

V/v Phê duyệt mức thu, chi học phí và xây dựng cơ sở vật chất trường học từ năm học 2005-2006

26

3019/2005/QĐ-UBND

19/08/2005

V/v quy định sử dụng 20% quỹ học phí công lập hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung thuộc ngành Giáo dục Đào tạo

27

4724/2006/QĐ-UBND

27/12/2006

Về việc Quy định mức thu và sử dụng lệ phí thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

28

10/2007/QĐ-UBND

29/01/2007

Quy định mức trợ cấp tiền ăn hàng tháng cho học sinh tiểu học Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị - huyện Tân Thành và Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật - thị xã Bà Rịa

29

35/2015/QĐ-UBND

08/09/2015

Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện giảng dạy theo mô hình trường học mới VNEN đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

30

1693/2005/QĐ-UB

01/06/2005

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống tham nhũng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31

901/2006/QĐ-UBND

24/03/2006

Về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Luật Phòng, chng tham nhũng

32

11/2016/QĐ-UBND

15/04/2016

Về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

33

51/2013/QĐ-UBND

20/12/2013

Ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

34

9298/2001/QĐ-UB

31/10/2001

V/v phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa của Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

35

41/2007/QĐ-UBND

28/06/2007

Sửa đổi, bổ sung Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

36

36/2010/QĐ-UBND

18/08/2010

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

37

49/2013/QĐ-UBND

17/12/2013

Về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013-2020

38

08/2016/QĐ-UBND

05/04/2016

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

39

06/2012/QĐ-UBND

14/02/2012

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020, xét đến năm 2025

40

7216/2002/QĐ-UB

20/08/2002

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

41

11678/2003/QĐ-UB

02/12/2003

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

42

4704/2006/QĐ-UBND

26/12/2006

Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

43

49/2008/QĐ-UBND

04/08/2008

Ban hành Qui định mức chi cụ thể cho công tác xây dựng văn bản, qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

44

49/2009/QĐ-UBND

03/08/2009

Về việc giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch về tài sản là động sản trên địa bàn huyện Côn Đảo cho Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

45

18/2010/QĐ-UBND

31/05/2010

Ban hành Kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

46

03/2006/QĐ-UBND

04/01/2006

Về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh

47

6968/1999/QĐ-UB

14/12/1999

Về việc phê duyệt phương án tổ chức thực hiện cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

48

688/2000/QĐ-UB

03/02/2000

V/v sửa đổi một snội dung trong Quyết định số 6968/1999/QĐ-UB ngày 14/12/1999 của UBND tỉnh về Phê duyệt phương án tổ chức thực hiện cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

49

7985/2002/QĐ-UB

26/09/2002

Về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

50

14030/2004/QĐ.UB

16/12/2004

V/v ban hành Quy định quản lý xây dựng tại núi Lớn - núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu

51

7458/2004/QĐ-UBND

14/10/2004

Về việc phê duyệt Đán nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

52

2780/2005/QĐ-UBND

09/08/2005

Về việc ban hành quy định trách nhiệm của người ra quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn và doanh nghiệp thi công xây dựng trong việc tham gia quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng

53

1070/2006/QĐ-UBND

04/04/2006

Về việc ban hành đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

54

2666/2006/QĐ-UBND

07/09/2006

V/v phê duyệt giá vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

55

4598/2006/QĐ-UBND

15/12/2006

V/v Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình về chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công trong các bộ Đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 2056/2006/QĐ.UBND - Phần xây dựng, Quyết định số 2057/2006/QĐ.UBND - Phần lắp đặt, Quyết định số 2058/2006/QĐ.UBND - Phần kho sát xây dựng ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

56

611/2006/QĐ-UBND

28/02/2006

Về việc ban hành quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

57

15/2007/QĐ-UBND

22/02/2007

V/v Điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình do giảm phụ cấp đặc biệt và tăng lương tối thiểu đối với các Bộ đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo ban hành theo Quyết định số 4596/2006/QĐ-UB, Quyết định số 4597/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 và Quyết định số 2058/2006/QĐ-UB ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

58

16/2007/QĐ-UBND

20/03/2007

Ban hành quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục và thm quyền cấp Giấy chứng chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

59

25/2007/QĐ-UBND

19/04/2007

Về việc điều chỉnh hệ số nhân công và bù giá nhiên liệu trong dự toán dịch vụ công ích đô thị đối với các Bộ đơn giá ban hành theo Quyết định số 12192/QĐ-UBND, số 12193/QĐ-UBND ngày 05/12/2003 và số 1070/2006/QĐ-UBND ngày 04/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

60

37/2008/QĐ-UBND

24/06/2008

Về việc điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP và Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng

61

29/2008/QĐ-UBND

19/05/2008

Về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

62

32/2009/QĐ-UBND

15/05/2009

Về việc ban hành Quy chế về cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

63

57/2009/QĐ-UBND

12/08/2009

Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng

64

70/2009/QĐ-UBND

28/09/2009

Về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

65

37/2010/QĐ-UBND

18/08/2010

Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2010

66

43/2010/QĐ-UBND

13/09/2010

Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ 01 tháng 01 năm 2010

67

50/2014/QĐ-UBND

22/10/2014

Về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

68

21/2015/QĐ-UBND

24/04/2015

Về việc ban hành Quy định định mức chi phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

69

21/2004/QĐ-UBND

05/01/2005

Về việc thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2019
Ngày hiệu lực02/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Vũng Tàu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýNguyễn Thanh Tịnh
       Ngày ban hành18/11/2019
       Ngày hiệu lực02/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Vũng Tàu

           • 18/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực