Quyết định 35/2015/QĐ-UBND

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai giảng dạy theo mô hình trường học mới VNEN đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND giảng dạy theo mô hình mới VNEN cấp tiểu học trung học cơ sở Vũng Tàu đã được thay thế bởi Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 02/12/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2015/QĐ-UBND giảng dạy theo mô hình mới VNEN cấp tiểu học trung học cơ sở Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 35/2015/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 08 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIẢNG DẠY THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN ĐỐI VỚI CẤP TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

Thực hiện công văn số 450/BGDĐT-GDTrH ngày 27/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký triển khai Mô hình VNEN lớp 6 năm học 2015-2016;

Thực hiện công văn số 3218/BGDĐT-GDTrH ngày 26/06/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai mô hình trường học mới VNEN đối với lớp 6 cấp trung học cơ sở năm học 2015-2016;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 16/07/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 925B/TTr-SGDĐT ngày 20/07/2015 về việc phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện giảng dạy theo mô hình trường học mi VNEN cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai giảng dạy theo mô hình trường học mới (VNEN) đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nội dung chính như sau (Kèm theo kế hoạch).

1. Đối vi cấp Tiu học:

a. Năm học 2015-2016

- Đối với 75 trường đã thực hiện ở khối lớp 2 năm học 2014-2015, tiếp tục duy trì phát triển lên khối lớp 3. Đồng thời thực hiện mới khối lớp 2 và khối lớp 4 năm học 2015-2016.

- Đối với 36 trường dạy 2 buổi/ngày còn lại (trong tổng số 111 trường) và các trường có lớp tổ chức lớp dạy 2 buổi/ngày, thực hiện mới cho cả lp 2 và lp 3.

b. Năm học 2016-2017

Tất cả 111 trường dạy 2 buổi/ngày hiện có và các trường có điều kiện phát triển tổ chức dạy 2 buổi/ngày (nếu có) thực hiện đại trà cả 4 khối lớp (khối lớp 2, lớp 3, lớp 4, lp 5).

c. Năm học 2017-2018

Thực hiện đồng loạt và chuyên sâu tại tất cả các trường tiểu học tổ chức dạy 2 buổi/ngày cho cả 4 khối lớp (khối lớp 2, lớp 3, lớp 4, lp 5).

2. Đối với cấp Trung học cơ s:

a. Năm học 2015-2016

- Triển khai mô hình trường học mới VNEN cho 67 trường THCS trong toàn tỉnh với 248 lớp cho 8.362 học sinh khối lớp 6 và tiếp tục duy trì thực hiện khối lớp 7, lớp 8 và lớp 9 theo dự án.

- Đối với các trường THCS còn lại của các huyện và thành phố thực hiện nhân rộng mô hình đối với khối lớp 6 sau đó tiếp tục phát triển nhân rộng mô hình cho toàn bộ các khối còn lại trong những năm tiếp theo.

b. Năm học 2016-2017

- Đối với 67 trường đã thực hiện ở khối lớp 6 năm học 2015-2016, tiếp tục duy trì phát triển lên khối lớp 7. Đồng thời mở rộng ra các trường còn lại thực hiện đảm bảo 100% các trường đều thực hiện khối lớp 7.

- Triển khai đồng bộ toàn bộ học sinh khối 6 cho các trường THCS trong tỉnh.

c. Năm học 2017-2018

Triển khai đồng bộ tất cả các khối 6, khối 7, khối 8 và khối 9 cho tất cả các trường THCS trong toàn tỉnh.

3. Kinh phí thực hiện:

Đơn vị: Ngàn đồng

Nội dung

Năm 2016

(NH 2015-2016)

Năm 2016

(NH 2016-2017)

Năm 2017

(NH 2017-2018)

Tổng theo cấp

Cấp tiểu học

2.264.687

4.831.835

2.833.300

9.929.822

Cấp THCS

1.516.700

4.978.500

6.963.900

13.459.100

Tổng theo năm

3.781.387

9.810.335

9.797.200

23.388.922

Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, ba trăm tám mươi tám triệu, chín trăm hai mươi hai ngàn đồng.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai, hướng dẫn thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Sở Tài chính thực hiện cân đối ngân sách của tỉnh nhằm đảm bảo kinh phí cho quá trình triển khai mô hình trường học mới (VNEN) tại cấp Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc đầu tư cơ sở vật cho các trường cấp Tiểu học và Trung học cơ sở nhằm đảm bảo cơ sở vật cht phù hợp cho việc trin khai mô hình trường học mới (VNEN).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 4 (để th/h);
- Văn phòng chính phủ (b/c);
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) (b/c);
- Bộ Tài chính (Vụ pháp chế) (b/c);
- TTr TU, TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội (b/c);
- UBMTTQVN và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Sở Tư pháp (theo dõi);
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, ph;
- Trung tâm công báo tin học tỉnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Đài PTTH t
ỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2015
Ngày hiệu lực18/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/12/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2015/QĐ-UBND giảng dạy theo mô hình mới VNEN cấp tiểu học trung học cơ sở Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2015/QĐ-UBND giảng dạy theo mô hình mới VNEN cấp tiểu học trung học cơ sở Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýLê Thanh Dũng
        Ngày ban hành08/09/2015
        Ngày hiệu lực18/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/12/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2015/QĐ-UBND giảng dạy theo mô hình mới VNEN cấp tiểu học trung học cơ sở Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2015/QĐ-UBND giảng dạy theo mô hình mới VNEN cấp tiểu học trung học cơ sở Vũng Tàu