Quyết định 66/2017/QĐ-UBND

Quyết định 66/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 66/2017/QĐ-UBND Mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí tham quan di tích Huế đã được thay thế bởi Quyết định 57/2019/QĐ-UBND mức thu chế độ thu sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 66/2017/QĐ-UBND Mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí tham quan di tích Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2017/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐNH MC THU, CH Đ THU, NP, QUN LÝ VÀ S DNG PHÍ THAM QUAN DI TÍCH LCH S VĂN HÓA HU THUC QUN TH DI TÍCH CĐÔ HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích C đô Huế tại Tờ trình liên ngành s 943/TTrLN-TC-BTDT ngày 09 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Các điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

2. Đối tượng nộp phí:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham quan, tìm hiểu tại các khu di sản văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

3. Đơn vị thu phí: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.

4. Mức thu phí:

a) Phí tham quan ban ngày:

ĐVT: Đồng/người/lượt

TT

Điểm tham quan

Mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế (áp dụng thống nhất cho khách quốc tế và khách Việt Nam)

Người lớn

Trẻ em từ 7 - 12 tuổi hoặc có chiều cao từ 0,8m - 1,3m

1

Hoàng Cung Huế (Đại Nội - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế)

150.000

30.000

2

Các khu di tích: lăng vua Minh Mạng; lăng vua Tự Đức; lăng vua Khải Định

100.000

20.000

3

Các khu di tích: lăng Gia Long; lăng Thiệu Trị; lăng Đồng Khánh; điện Hòn Chén

40.000

Miễn phí

4

Cung An Định; đàn Nam Giao

20.000

Miễn phí

b) Phí tham quan ban đêm:

ĐVT: Đồng/người/lượt

TT

Điểm tham quan

Mức thu phí tham quan Đại Nội về đêm (áp dụng thống nhất cho khách quốc tế và khách Việt Nam)

Người lớn

Trẻ em từ 7 - 12 tuổi hoặc có chiều cao từ 0,8m -1,3m

 

Đại Nội Huế

150.000

30.000

5. Chính sách miễn, giảm phí:

a) Miễn phí tham quan:

- Đối với ngày nghỉ Lễ, Tết, bao gồm 05 ngày/năm: Tết Nguyên Đán (01, 02 và 03 âm lịch), ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3), ngày Quốc khánh (02/9): Áp dụng cho mọi đối tượng là công dân Việt Nam;

- Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

- Trẻ em dưới 7 tuổi;

- Học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Khách quốc tế; khách đặc biệt khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Giảm phí tham quan:

* Giảm 50% phí tham quan đối với các trường hợp sau:

- Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa;

- Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ;

- Người cao tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;

- Người dân địa phương Thừa Thiên Huế;

- Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Các trường hợp giảm phí khác:

- Giảm 50% phí tham quan Đại Nội về đêm đối với du khách (trong nước và quốc tế) đã tham quan Đại Nội ban ngày nhưng tiếp tục vào tham quan lại Đại Nội ban đêm.

6. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí:

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức thu và nộp 100% vào ngân sách đsử dụng theo đúng quy định hiện hành của nhà nước; thực hiện việc quản lý, sử dụng chứng từ thu phí đúng quy định; niêm yết công khai mức thu chính sách miễn, giảm phí tại địa điểm tổ chức thu phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017thay thế Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế; Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Đại Nội về đêm thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhan dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT HĐND tỉnh;
-
Cổng TTĐT tnh, Công báo tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 66/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/08/2017
Ngày hiệu lực 01/09/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 66/2017/QĐ-UBND Mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí tham quan di tích Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 66/2017/QĐ-UBND Mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí tham quan di tích Huế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 66/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành 16/08/2017
Ngày hiệu lực 01/09/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 66/2017/QĐ-UBND Mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí tham quan di tích Huế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/2017/QĐ-UBND Mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí tham quan di tích Huế