Quyết định 66/QĐ-AIDS

Quyết định 66/QĐ-AIDS năm 2009 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS do Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 66/QĐ-AIDS chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn


BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 66/QĐ-AIDS

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG, CÁC PHÒNG THUỘC CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

CỤC TRƯỞNG CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 63/QĐ-AIDS ngày 19/12/2006 của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tổng Cục, các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ,
Thanh tra Bộ (để phối hợp);
- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG, CÁC PHÒNG THUỘC CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66 /QĐ-AIDS, ngày 10 tháng 04 năm 2009 của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS)

I. NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG

1. Nguyên tắc một đầu mối: mỗi công việc do một đơn vị (Văn phòng, Phòng) trong Cục giải quyết và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về công việc được phân công.

2. Nguyên tắc phối hợp: các công việc liên quan tới nhiều đơn vị, đơn vị được giao phải chủ động phối hợp với các đơn vị khác trong Cục để giải quyết. Nếu các đơn vị chưa thống nhất ý kiến thì đơn vị được giao làm đầu mối báo cáo Lãnh đạo Cục quyết định.

3. Nguyên tắc chịu trách nhiệm theo lĩnh vực chuyên môn được giao: các công việc liên quan tới nhiều lĩnh vực chuyên môn, đơn vị được giao chức năng quản lý lĩnh vực chuyên môn nào phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về lĩnh vực đó.

4. Những công việc mới chưa được phân công hoặc đột xuất, Văn phòng Cục có trách nhiệm trình Lãnh đạo Cục xem xét quyết định giao cho đơn vị thực hiện.

5. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục sẽ có quy định chức năng, nhiệm vụ riêng.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. VĂN PHÒNG CỤC

1.1. Chức năng:

Là đơn vị thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng tổng hợp, điều phối hoạt động của các phòng, các chương trình, dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt của Cục; thực hiện công tác hành chính, quản trị, tổ chức cán bộ, công nghệ thông tin; thực hiện công tác pháp chế, thi đua khen thưởng.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Phục vụ công tác điều hành của Lãnh đạo Cục. Theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức trong Cục chấp hành đúng các quy định của Luật lao động, Pháp lệnh công chức, các quy định của Bộ Y tế, các quy định và các chương trình làm việc của Cục;

b) Tổng hợp tình hình hoạt động hàng tháng, quý, năm của Cục để báo cáo Bộ Y tế theo quy định; làm thông báo và đôn đốc các đơn vị thực hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục tại buổi giao ban hàng tuần;

c) Tổng hợp, nghiên cứu các thông tin, các văn bản về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực y tế và phòng, chống HIV/AIDS để đề xuất với Lãnh đạo Cục vận dụng, tổ chức thực hiện;

d) Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các chỉ đạo của Lãnh đạo Cục theo phân công của Lãnh đạo Bộ về kế hoạch công tác, các chương trình đề án được phân công thực hiện;

đ) Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. Chánh Văn phòng được thừa lệnh Cục trưởng ký và đóng dấu của Cục trong một số trường hợp cụ thể theo quyết định của Cục trưởng;

e) Làm đầu mối xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của Cục;

g) Giúp Lãnh đạo Cục thực hiện việc đón, tiếp khách trong nước theo quy định; Chịu trách nhiệm về công việc khánh tiết trong các hội nghị, hội thảo, tập huấn theo sự phân công của Lãnh đạo Cục. Đầu mối thực hiện việc hiếu, hỷ và các ngày lễ kỷ niệm;

h) Giúp Cục trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Cục;

i) Tổ chức xây dựng và quản lý mạng máy tính nội bộ (LAN) và mạng điện thoại cơ quan Cục; làm đầu mối, tham mưu triển khai thực hiện tin học hoá quản lý hành chính nhà nước tại cơ quan Cục;

k) Thực hiện việc mua sắm, cung ứng trang thiết bị, văn phòng phẩm, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành của Lãnh đạo Cục và phương tiện làm việc của cán bộ công chức trong cơ quan Cục theo quy định của Nhà nước;

l) Thực hiện các công việc liên quan đến chế độ chính sách. Làm thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Cục;

m) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lao động công ích, xây dựng nội quy và tổ chức phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ cơ quan;

n) Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các tài sản của Cục theo các quy định hiện hành;

o) Phối hợp với các phòng thực hiện việc kiểm kê tài sản của Cục theo quy định của pháp luật;

p) Đầu mối tổ chức việc kiểm tra, đánh giá, chấm điểm thi đua hàng năm cho các Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh;

q) Phối hợp với các đơn vị chăm lo đời sống, sức khỏe cán bộ công chức của Cục;

r) Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án hợp tác quốc tế và trong nước, các đề tài nghiên cứu khoa học theo phân công;

s) Quản lý, sử dụng công sản, tài liệu được giao theo các quy định của pháp luật;

t) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Cục phân công.

2. PHÒNG GIÁM SÁT, THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ

2.1. Chức năng:

Là đơn vị thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động về tổng hợp, báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; theo dõi, đánh giá chương trình, giám sát HIV/AIDS/STI; tư vấn xét nghiệm tự nguyện; xét nghiệm chẩn đoán HIV/AIDS.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng, phối hợp xây dựng Chiến lược quốc gia, các chương trình hành động phòng, chống HIV/AIDS trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức triển khai đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia, các chương trình hành động phòng, chống HIV/AIDS;

b) Tổng hợp hoạt động phòng, chống HIV/AIDS chung trong cả nước, làm báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, báo cáo tổng kết và các báo cáo đột xuất về công tác phòng, chống HIV/AIDS;

c) Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hàng năm về lĩnh vực theo dõi, đánh giá chương trình, giám sát HIV/AIDS/STI, tư vấn xét nghiệm tự nguyện, xét nghiệm chẩn đoán HIV/AIDS trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

d) Xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực theo dõi, đánh giá chương trình, giám sát HIV/AIDS/STI, tư vấn xét nghiệm tự nguyện, xét nghiệm chẩn đoán HIV/AIDS;

đ) Xây dựng, phối hợp xây dựng các hướng dẫn, quy chế, quy trình, quy định phân tuyến kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực theo dõi, đánh giá chương trình, giám sát HIV/AIDS/STI, tư vấn xét nghiệm tự nguyện, xét nghiệm chẩn đoán HIV/AIDS;

e) Xây dựng tài liệu đào tạo, tổ chức đào tạo, tập huấn về theo dõi, đánh giá chương trình, giám sát HIV/AIDS/STI, tư vấn xét nghiệm tự nguyện, xét nghiệm chẩn đoán HIV/AIDS;

g) Quản lý số liệu HIV/AIDS/STI, tổng hợp, phân tích tình hình dịch HIV/AIDS để làm báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, đột xuất gửi các đơn vị theo quy định và theo yêu cầu;

h) Hướng dẫn triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá chương trình, tiến hành các điều tra, đánh giá việc thực hiện các chỉ số quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS;

i) Hướng dẫn triển khai xét nghiệm phát hiện, giám sát trọng điểm, giám sát phát hiện HIV/AIDS, giám sát hành vi, giám sát STI, các đánh giá nghiên cứu hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng và chăm sóc, điều trị. Tổ chức thực hiện các nghiên cứu ước tính quần thể phục vụ hoạt động can thiệp dự phòng và điều trị;

k) Quản lý hệ thống xét nghiệm HIV trên toàn quốc, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm chẩn đoán HIV/AIDS/STI, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm chuẩn, đánh giá chất lượng từ bên ngoài;

l) Làm thường trực Hội đồng sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán HIV/AIDS;

m) Quản lý, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện;

n) Quản lý việc sử dụng trang thiết bị và sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS;

o) Chuẩn bị các báo cáo gửi Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế theo yêu cầu;

p) Là đơn vị theo dõi và đánh giá quốc gia, theo dõi hoạt động của các Viện: Vệ sinh dịch tễ Trung ương và khu vực, các đơn vị theo dõi và đánh giá khu vực, các đơn vị theo dõi và đánh giá của tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định;

q) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng bộ công cụ và tổ chức kiểm tra giám sát định kỳ các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, kiểm tra việc sử dụng sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS;

r) Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án hợp tác quốc tế và trong nước, nghiên cứu khoa học về theo dõi, đánh giá chương trình, giám sát HIV/AIDS/STI, tư vấn xét nghiệm tự nguyện, xét nghiệm chẩn đoán HIV/AIDS theo phân công;

s) Quản lý, sử dụng công sản, tài liệu được giao theo các quy định của pháp luật;

t) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Cục phân công.

3. PHÒNG ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC HIV/AIDS

3.1. Chức năng:

Là đơn vị thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động về điều trị; chăm sóc HIV/AIDS; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; dự phòng phơi nhiễm do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; phối hợp điều trị HIV/lao.

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hàng năm về lĩnh vực điều trị, chăm sóc HIV/AIDS, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, dự phòng phơi nhiễm do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, phối hợp điều trị HIV/lao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

b) Xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực điều trị, chăm sóc HIV/AIDS, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, dự phòng phơi nhiễm do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, phối hợp điều trị HIV/lao;

c) Xây dựng, phối hợp xây dựng các hướng dẫn, quy chế, quy trình, quy định phân tuyến kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực điều trị, chăm sóc HIV/AIDS, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, dự phòng phơi nhiễm do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, phối hợp điều trị HIV/lao;

d) Xây dựng tài liệu đào tạo, tổ chức đào tạo, tập huấn về điều trị, chăm sóc HIV/AIDS, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, dự phòng phơi nhiễm do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, phối hợp điều trị HIV/lao;

đ) Quản lý, theo dõi bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện, ngoại trú và tại cộng đồng;

e) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chính sách hỗ trợ, điều trị cho người nhiễm bao gồm cả trẻ em nhiễm HIV;

g) Hướng dẫn tổ chức triển khai và quản lý hệ thống điều trị bao gồm cả bệnh nhân nội trú, ngoại trú, chăm sóc HIV/AIDS, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, điều trị HIV/lao;

h) Xây dựng kế hoạch, quản lý, phân phối, sử dụng thuốc kháng HIV, thuốc nhiễm trùng cơ hội, sinh phẩm xét nghiệm đếm tế bào CD4;

i) Phối hợp với các đơn vị hướng dẫn tổ chức triển khai chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV, xét nghiệm chẩn đoán sớm HIV cho trẻ em, hỗ trợ dinh dưỡng, chăm sóc tại nhà và tại cộng đồng;

k) Đầu mối phối hợp hướng dẫn điều trị thuốc kháng HIV, hướng dẫn chuyển tuyến điều trị HIV/lao tại cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam;

l) Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai chương trình điều trị chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời đối với bệnh nhân AIDS;

m) Làm thường trực Hội đồng chuyên môn xác định phơi nhiễm do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn công tác an toàn truyền máu dự phòng lây nhiễm HIV;

n) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc kháng HIV, thuốc nhiễm trùng cơ hội, sinh phẩm xét nghiệm tế bào đếm CD4;

o) Phối hợp triển khai theo dõi, giám sát, đánh giá điều trị và chăm sóc HIV/AIDS, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, dự phòng phơi nhiễm do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, HIV/lao, theo dõi kháng thuốc, tác dụng phụ thuốc;

p) Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án hợp tác quốc tế và trong nước, nghiên cứu khoa học về điều trị và chăm sóc HIV/AIDS, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, dự phòng phơi nhiễm do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, phối hợp điều trị HIV/lao theo phân công;

q) Quản lý, sử dụng công sản, tài liệu được giao theo các quy định của pháp luật;

r) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Cục phân công.

4. PHÒNG CAN THIỆP DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV

4.1. Chức năng:

Là đơn vị thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động về can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV.

4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hàng năm về lĩnh vực can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

b) Xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV;

c) Xây dựng, phối hợp xây dựng các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV;

d) Xây dựng tài liệu đào tạo, tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, mạng lưới tuyên truyền viên đồng đẳng thực hiện hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV;

đ) Hướng dẫn xây dựng mạng lưới, các chế độ chính sách cho tuyên truyền viên đồng đẳng tham gia thực hiện các hoạt động can thiệp giảm tác hại;

e) Hướng dẫn triển khai chương trình trao đổi bơm kim tiêm, chương trình khuyến khích sử dụng bao cao su, chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, phối hợp phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục;

g) Giúp Lãnh đạo Cục làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện các hoạt động về can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV;

h) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi và đánh giá các hoạt động can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV theo phân công;

i) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc phân phát, sử dụng bơm kim tiêm, bao cao su, thuốc điều trị thay thế;

k) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án hợp tác quốc tế và trong nước, nghiên cứu khoa học về hoạt động can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV theo phân công;

l) Quản lý, sử dụng công sản, tài liệu được giao theo các quy định của pháp luật;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Cục.

5. PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

5.1. Chức năng:

Là đơn vị thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý, tổ chức các hoạt động về thông tin, giáo dục, truyền thông, phối hợp liên ngành và huy động cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

5.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hàng năm về lĩnh vực thông tin, giáo dục, truyền thông và huy động cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

b) Xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thông tin, giáo dục, truyền thông và huy động cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS;

c) Xây dựng, phối hợp xây dựng các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực thông tin, giáo dục, truyền thông và huy động cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS;

d) Xây dựng tài liệu đào tạo, tổ chức đào tạo, tập huấn về thông tin, giáo dục, truyền thông, huy động cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS;

đ) Giúp Lãnh đạo Cục làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống HIV/AIDS;

e) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện truyền thông phòng, chống HIV/AIDS; làm đầu mối phối hợp với các địa phương trong việc triển khai thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông và huy động cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS, tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, các sự kiện truyền thông;

g) Xây dựng và quản lý Trang tin điện tử (website) của Cục;

h) Làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS; quản lý, theo dõi hoạt động phòng, chống HIV/AIDS xã, phường;

i) Đầu mối trong việc quản lý và tổ chức các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc, trong trường học, nhóm người di biến động, lây truyền HIV qua biên giới;

k) Đầu mối cung cấp các thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng về công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Phối hợp với Tạp chí “AIDS và Cộng đồng” tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS; thực hiện việc phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam triển khai hoạt động của Câu lạc bộ nhà báo Việt Nam về phòng, chống HIV/AIDS và các hoạt động liên quan khác;

l) Tổ chức thiết kế, quản lý, lưu trữ các tài liệu, ấn phẩm, tư liệu truyền thông liên quan tới công tác phòng, chống HIV/AIDS;

m) Hướng dẫn xây dựng mạng lưới, các chế độ chính sách cho cộng tác viên xã, phường;

n) Theo dõi và hướng dẫn hoạt động của tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS;

o) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, kiểm tra và đánh giá các hoạt động truyền thông và huy động cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS;

p) Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án hợp tác quốc tế và trong nước, nghiên cứu khoa học về thông tin, giáo dục, truyền thông và huy động cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS theo phân công;

q) Quản lý, sử dụng công sản, tài liệu được giao theo các quy định của pháp luật;

r) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Cục phân công.

6. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

6.1. Chức năng:

Là đơn vị thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động về kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS, tài chính; tổ chức triển khai, theo dõi và đánh giá việc thực hiện kế hoạch, tài chính; quản lý tài chính bao gồm lập dự toán, chi tiêu ngân sách và quyết toán tài chính theo quy định hiện hành.

6.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hàng năm về phòng, chống HIV/AIDS, kế hoạch tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

b) Đầu mối xây dựng kế hoạch hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và kế hoạch của Cục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn triển khai kế hoạch hoạt động sau khi được phê duyệt;

c) Tham gia xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách, các hướng dẫn về thu phí và các hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực kế hoạch, tài chính trong phòng, chống HIV/AIDS;

d) Xây dựng, phối hợp xây dựng các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực kế hoạch, tài chính trong phòng, chống HIV/AIDS; phổ biến các văn bản hướng dẫn, các quy định về lĩnh vực kế hoạch, tài chính trong mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS;

đ) Lập kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách được giao, cấp kinh phí ngân sách qua tài khoản của Cục và triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

e) Kiểm tra, theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch ngân sách của các địa phương, Bộ ngành, đoàn thể.

g) Tổng hợp kế hoạch, danh mục thuốc, hoá chất, vật tư y tế và trang thiết bị phòng chống HIV/AIDS của các đơn vị thuộc nguồn ngân sách trung ương quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

h) Là đầu mối giúp Lãnh đạo Cục thẩm định, tổ chức đấu thầu các gói thầu theo ủy quyền của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật;

i) Quản lý và quyết toán toàn bộ các nguồn kinh phí qua tài khoản của Cục và Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS theo chế độ tài chính hiện hành;

k) Làm thường trực Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS;

l) Thực hiện việc quản lý các nguồn viện trợ quốc tế do Cục là chủ đầu tư và các nguồn kinh phí hợp pháp khác;

m) Thực hiện thanh quyết toán các nguồn viện trợ bằng hiện vật do Cục Phòng, chống HIV/AIDS thực hiện xác nhận viện trợ;

n) Phối hợp với Văn phòng Cục tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ, cuối năm và đánh giá lại tài sản khi cần thiết;

o) Tham mưu cho Lãnh đạo Cục về công tác quản lý tài chính của Tạp chí AIDS và cộng đồng;

p) Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và đánh giá các hoạt động về kế hoạch, tài chính;

q) Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án hợp tác quốc tế và trong nước, nghiên cứu khoa học theo phân công;

r) Quản lý, sử dụng công sản, tài liệu được giao theo các quy định của pháp luật;

s) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Cục phân công.

7. PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

7.1. Chức năng:

Là đơn vị thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động về nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ và hợp tác quốc tế về HIV/AIDS.

7.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hàng năm về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

b) Xây dựng, phối hợp xây dựng các hướng dẫn về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong phòng, chống HIV/AIDS;

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các tài liệu, chương trình đào tạo chuẩn về lĩnh vực HIV/AIDS cho các hệ đại học, cao đẳng, trung học, điều dưỡng Y, Dược;

d) Thực hiện việc tổ chức tiếp đón và làm việc với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Cục xây dựng các đề án hợp tác quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS;

e) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức việc chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện, theo dõi đánh giá các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về HIV/AIDS;

g) Soạn thảo các báo cáo liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS;

h) Đầu mối quản lý, theo dõi Tạp chí khoa học chuyên ngành về HIV/AIDS;

i) Xây dựng kế hoạch đoàn ra hàng năm của Cục; làm các thủ tục xuất, nhập cảnh cho các đoàn ra, đoàn vào theo quy định; đôn đốc, theo dõi việc báo cáo kết quả công tác tại nước ngoài theo quy định;

k) Định kỳ tổ chức các hoạt động khoa học về HIV/AIDS; xây dựng và quản lý thư viện, quản lý công tác nghiên cứu khoa học về phòng, chống HIV/AIDS;

l) Phối hợp theo dõi hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của các tổ chức phi chính phủ quốc tế;

m) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, kiểm tra và đánh giá các hoạt động về nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ và hợp tác quốc tế;

n) Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án hợp tác quốc tế và trong nước về nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ và hợp tác quốc tế theo phân công;

o) Quản lý, sử dụng công sản, tài liệu được giao theo các quy định của pháp luật;

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Cục phân công./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/QĐ-AIDS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu66/QĐ-AIDS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2009
Ngày hiệu lực10/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/QĐ-AIDS

Lược đồ Quyết định 66/QĐ-AIDS chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 66/QĐ-AIDS chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu66/QĐ-AIDS
    Cơ quan ban hànhchống HIV/AIDS, Cục Phòng
    Người ký***, Nguyễn Thanh Long
    Ngày ban hành10/04/2009
    Ngày hiệu lực10/04/2009
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật12 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 66/QĐ-AIDS chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/QĐ-AIDS chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

       • 10/04/2009

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 10/04/2009

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực