Quyết định 63/QĐ-AIDS

Quyết định 63/QĐ-AIDS ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam do Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam ban hành

Quyết định 63/QĐ-AIDS chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được thay thế bởi Quyết định 66/QĐ-AIDS chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 63/QĐ-AIDS chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn


BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 63/QĐ-AIDS

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG, CÁC PHÒNG THUỘC CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 20/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế và đổi tên Cục Y tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 21/2005/QĐ-BYT ngày 26/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 09/QĐ-AIDS ngày 30/8/2005 của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CỤC TRƯỞNG
Dương Quốc Trọng

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CỦA VĂN PHÒNG, CÁC PHÒNG THUỘC CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-AIDS ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam)

I. NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG

1. Nguyên tắc một đầu mối: mỗi công việc do một đơn vị (Văn phòng, Phòng) trong Cục giải quyết và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về công việc được phân công.

2. Nguyên tắc phối hợp: các công việc liên quan tới nhiều đơn vị, đơn vị được giao phải chủ động phối hợp với các đơn vị khác trong Cục để giải quyết. Nếu các đơn vị chưa thống nhất ý kiến thì đơn vị được giao làm đầu mối báo cáo Lãnh đạo Cục quyết định.

3. Nguyên tắc chịu trách nhiệm theo lĩnh vực chuyên môn được giao: các công việc liên quan tới nhiều lĩnh vực chuyên môn, thì đơn vị được giao chức năng quản lý lĩnh vực chuyên môn nào phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về lĩnh vực đó.

4. Những công việc mới chưa được phân công, Văn phòng Cục có trách nhiệm trình Lãnh đạo Cục xem xét quyết định.

5. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục sẽ có quy định chức năng, nhiệm vụ riêng.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. VĂN PHÒNG CỤC

1.1. Chức năng:

Tham mưu giúp lãnh đạo Cục tổng hợp, điều phối hoạt động của các phòng, các chương trình, dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt của Cục; thực hiện công tác hành chính, quản trị, tổ chức cán bộ, công nghệ thông tin; theo dõi công tác pháp chế, thi đua.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Phục vụ công tác điều hành của Lãnh đạo Cục. Theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức trong Cục chấp hành đúng các quy định của luật lao động, pháp lệnh công chức và các quy định khác của cơ quan và các chương trình làm việc của Cục;

b) Tổng hợp tình hình hoạt động của các đơn vị trong Cục để làm báo cáo tháng gửi Văn phòng Bộ trước ngày 22 hàng tháng báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục; làm báo cáo tuần để Lãnh đạo Cục báo cáo giao ban Bộ;

c) Tổng hợp, nghiên cứu các thông tin, các văn bản về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến lĩnh vực y tế và phòng chống HIV/AIDS để đề xuất với Lãnh đạo Cục vận dụng, tổ chức thực hiện;

d) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các đề án trình Lãnh đạo Bộ và các cấp có thẩm quyền;

e) Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. Chánh Văn phòng được thừa lệnh Cục trưởng ký và đóng dấu Quốc huy của Cục trong một số trường hợp cụ thể theo quy định;

f) Giúp Lãnh đạo Cục thực hiện việc đón, tiếp khách trong nước theo quy định; Chịu trách nhiệm về công việc khánh tiết trong các hội nghị, hội thảo, tập huấn do Lãnh đạo Cục chủ trì có liên quan tới nhiều đơn vị. Đầu mối thực hiện việc hiểu hỷ và các ngày lễ kỷ niệm;

g) Giúp Cục trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Cục;

h) Tổ chức xây dựng và quản lý Trang tin điện tử (website) của Cục, mạng máy tính nội bộ (LAN) và mạng điện thoại cơ quan Cục; làm đầu mối, tham mưu triển khai thực hiện Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước tại cơ quan Cục;

i) Đảm bảo việc mua sắm, cung ứng trang thiết bị, văn phòng phẩm, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành của Lãnh đạo Cục và điều kiện làm việc của cán bộ công chức trong cơ quan Cục theo quy định của Nhà nước;

j) Chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến công tác pháp chế, chế độ chính sách. Làm thường trực công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;

k) Giúp Lãnh đạo Cục xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lao động công ích, xây dựng nội quy và tổ chức phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ cơ quan;

l) Quản lý các tài sản của Cục theo các quy định hiện hành;

m) Thực hiện các đề án, dự án và các công việc khác do Lãnh đạo Cục giao;

2. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

2.1. Chức năng:

Chịu trách nhiệm giải quyết các hoạt động liên quan đến kế hoạch, tổ chức triển khai, theo dõi và đánh giá việc thực hiện kế hoạch; quản lý tài chính bao gồm lập dự toán, chi tiêu ngân sách và quyết toán tài chính.

2.2. Nhiệm vụ quyền hạn:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động của Cục để trình Lãnh đạo phê duyệt. Hướng dẫn triển khai kế hoạch hoạt động sau khi được phê duyệt;

b) Lập kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách, kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước, kinh phí viện trợ trình Lãnh đạo phê duyệt theo quy định;

c) Tổng hợp, dự trù kế hoạch thuốc, hoá chất, vật tư y tế và trang thiết bị phòng chống HIV/AIDS trên toàn quốc;

d) Thực hiện việc cấp phát kinh phí sau khi đã được phê duyệt theo các quy định hiện hành;

e) Quản lý và quyết toán toàn bộ các nguồn kinh phí của Cục quản lý theo chế độ tài chính hiện hành;

f) Tổ chức thực hiện công tác tài chính bao gồm: bộ phận thủ quỹ, kế toán, lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định hiện hành;

g) Theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch và sử dụng ngân sách;

h) Phối hợp với Văn phòng Cục để tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ, cuối năm và đánh giá lại tài sản khi cần thiết;

i) Tham mưu cho Lãnh đạo Cục chỉ đạo hoạt động tài chính của Tạp chí AIDS và cộng đồng;

j) Thực hiện các đề án, dự án và các công việc khác do Lãnh đạo Cục giao.

3. PHÒNG THÔNG TIN - GIÁO DỤC - TRUYỀN THÔNG

3.1. Chức năng:

Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động về lĩnh vực thông tin, giáo dục, truyền thông, phối hợp liên ngành và huy động cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về thông tin, giáo dục, truyền thông, phối hợp liên ngành và huy động cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS trình Lãnh đạo phê duyệt theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Làm đầu mối trong việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về các hoạt động thông tin – giáo dục – truyền thông trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS;

c) Làm đầu mối trong việc phối hợp với các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và địa phương trong việc triển khai thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông và truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS;

d) Đầu mối phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS các bộ, ngành, đoàn thể cấp Trung ương trong việc huy động cộng đồng tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS; tổ chức kiểm tra giám sát các hoạt động thông tin – giáo dục – truyền thông;

e) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS;

f) Đầu mối trong việc quản lý và tổ chức các họat động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc, nhóm người di biến động, lây truyền qua biên giới, tại các cơ sở làm việc, trường học;

g) Đầu mối cung cấp các thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng về công tác phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam. Phối hợp với Tạp chí “AIDS và Cộng đồng” tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS;

h) Tổ chức thiết kế, quản lý, lưu trữ các tài liệu, ấn phẩm, tư liệu truyền thông liên quan tới công tác phòng, chống HIV/AIDS;

i) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án hợp tác quốc tế về công tác thông tin, giáo dục, truyền thông;

j) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, kiểm tra và đánh giá các hoạt động thông tin – giáo dục – truyền thông.

4. PHÒNG GIÁM SÁT HIV/AIDS/STI

4.1. Chức năng:

Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động về lĩnh vực giám sát HIV/AIDS/STI, tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV/AIDS (VCT) và theo dõi, đánh giá chương trình.

4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Đầu mối xây dựng chiến lược, kế hoạch, xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về giám sát HIV/AIDS/STI, tư vấn và theo dõi, đánh giá chương trình trình Lãnh đạo phê duyệt theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Làm báo cáo tháng về tình hình dịch HIV/AIDS gửi các thành viên Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; làm báo cáo kết quả hoạt động phòng chống HIV/AIDS trong toàn quốc hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng theo quy định;

c) Làm đầu mối trong việc chỉ đạo công tác xét nghiệm giám sát HIV/AIDS/STI;

d) Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình dịch tễ về HIV/AIDS trên toàn quốc; làm đầu mối tổ chức triển khai điều tra đánh giá tình hình dịch tễ HIV/AIDS/STI và các biện pháp can thiệp;

e) Làm đầu mối trong việc chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai công tác theo dõi, giám sát và đánh giá các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên toàn quốc;

f) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác tư vấn, xét nghiệm tự nguyện;

g) Làm đầu mối về công tác chỉ đạo tuyến;

h) Phối hợp với các Phòng trong Cục, các đơn vị liên quan tổ chức việc đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình trên toàn quốc;

i) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án hợp tác quốc tế về công tác giám sát HIV/AIDS/STI.

5. PHÒNG CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS

5.1. Chức năng:

Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động về lĩnh vực chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục và dự phòng phổ cập.

5.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Đầu mối xây dựng chiến lược, kế hoạch; xây dựng và sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách, quy định chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục; dự phòng phổ cập trình lãnh đạo phê duyệt theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Làm đầu mối trong việc chỉ đạo triển khai các đề án, dự án chăm sóc, quản lý, điều trị và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở y tế cũng như tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các Tiểu ban chuyên môn và các đơn vị liên quan triển khai công tác, xây dựng các tài liệu chuyên môn kỹ thuật và tổ chức tập huấn về lĩnh vực chăm sóc, điều trị HIV/AIDS; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục; dự phòng phổ cập;

c) Phối hợp với chương trình phòng, chống lao, tổ chức triển khai lồng ghép chăm sóc, tư vấn và điều trị lao đối với các trường hợp nhiễm HIV/AIDS trên toàn quốc;

d) Hỗ trợ kỹ thuật Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS các Bộ ngành, các địa phương về triển khai các công tác quản lý, chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS tại cơ sở khám chữa bệnh của các bộ ngành;

e) Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức theo dõi, giám sát và đánh giá công tác chăm sóc, điều trị HIV/AIDS; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục; dự phòng phổ cập;

f) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án hợp tác quốc tế về công tác chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

6. PHÒNG CAN THIỆP VÀ DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV/AIDS

6.1. Chức năng:

Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động về lĩnh vực can thiệp giảm thiểu tác hại; an toàn truyền máu.

6.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, hàng năm; tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách về các hoạt động can thiệp và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS trình Lãnh đạo phê duyệt theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật cho chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV;

c) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các hoạt động can thiệp giảm thiểu tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS;

d) Hỗ trợ kỹ thuật cho Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS các Bộ ngành, các tổ chức, đoàn thể về hoạt động can thiệp giảm thiểu tác hại và dự phòng lây nhiễm phòng chống HIV/AIDS;

e) Làm đầu mối phối hợp với Bộ Công an và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về công tác phòng, chống HIV/AIDS;

f) Phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn truyền máu trên toàn quốc;

g) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi và đánh giá các hoạt động can thiệp, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS;

h) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án hợp tác quốc tế về công tác can thiệp và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.

7. PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

7.1. Chức năng:

Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ và hợp tác quốc tế về HIV/AIDS.

7.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động; xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế về lĩnh vực HIV/AIDS trình Lãnh đạo phê duyệt theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Làm đầu mối tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

c) Làm đầu mối trong việc quản lý, xây dựng và phát triển kế hoạch, chương trình nội dung đào tạo cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS trên toàn quốc;

d) Làm đầu mối trong việc tổ chức tiếp đón, lễ nghi ngoại giao trong việc đón tiếp và làm việc với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác trong Cục xây dựng các đề án hợp tác quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS;

f) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức việc chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện, theo dõi đánh giá các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về HIV/AIDS;

g) Soạn thảo các báo cáo liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS;

h) Xây dựng kế hoạch đoàn ra hàng năm của Cục; làm các thủ tục xuất, nhập cảnh cho các đoàn ra, đoàn vào theo quy định;

i) Định kỳ tổ chức các hoạt động khoa học về HIV/AIDS;

j) Xây dựng và quản lý thư viện nghiên cứu khoa học về phòng, chống HIV/AIDS;

k) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/QĐ-AIDS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu63/QĐ-AIDS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2006
Ngày hiệu lực19/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/QĐ-AIDS

Lược đồ Quyết định 63/QĐ-AIDS chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 63/QĐ-AIDS chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu63/QĐ-AIDS
        Cơ quan ban hànhchống HIV/AIDS Việt Nam, Cục Phòng
        Người ký***, Dương Quốc Trọng
        Ngày ban hành19/12/2006
        Ngày hiệu lực19/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 63/QĐ-AIDS chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 63/QĐ-AIDS chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn