Quyết định 66/QĐ-UBND

Quyết định 66/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành tư pháp tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 66/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành tư pháp Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2280/TTr-STP ngày 18 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ: http://tthc.tayninh.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính và niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP; KSTT;
- Lưu: VT, VP.UBND tỉnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Chiến

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

Stt

Tên TTHC

Lĩnh vực

Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật

Thời gian giải quyết thực tế tại tỉnh

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có) đơn vị tính: đồng

Căn cứ pháp lý

TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

(Địa chỉ truy cập: https://dichvucong.tayninh.gov.vn hoặc …//sotuphap.tayninh.gov.vn)

I

Cấp tnh

1

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý  

Trợ giúp pháp lý

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Tại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (Số 82 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.)

Không

- Điều 25 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

 

2

2

Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Tại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (Số 82 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.)

Không

- Điều 25 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

 

2

3

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tnh

Phổ biến, giáo dục pháp luật.

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không

- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

 

2

4

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Phổ biến, giáo dục pháp luật.

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không

- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

 

2

II

CẤP HUYỆN

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Phổ biến, giáo dục pháp luật.

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

 

2

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Phổ biến, giáo dục pháp luật.

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

 

2

III

CẤP XÃ

1

Thủ tục công nhận hòa giải viên

Phổ biến, giáo dục pháp luật.

5 ngày làm việc

5 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Không

- Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

- Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 hướng dẫn phối hợp một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

 

2

2

Thủ tục công nhận tổ trưng t hòa gii

Phổ biến, giáo dục pháp luật.

5 ngày làm việc

5 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Không

- Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

- Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 hướng dẫn phối hợp một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

 

2

3

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

Phổ biến, giáo dục pháp luật.

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Không

- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

- Nghị định số 28/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

 

2

4

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

Phổ biến, giáo dục pháp luật.

03 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Không

- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

- Nghị định số 28/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

 

2

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu66/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2019
Ngày hiệu lực11/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 66/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành tư pháp Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 66/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành tư pháp Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu66/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýTrần Văn Chiến
        Ngày ban hành11/01/2019
        Ngày hiệu lực11/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 66/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành tư pháp Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành tư pháp Tây Ninh

            • 11/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực