Quyết định 664/QĐ-HQHT

Quyết định 664/QĐ-HQHT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của đội nghiệp vụ cảng Sơn Dương thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 664/QĐ-HQHT năm 2013 chức năng nhiệm vụ đội nghiệp vụ cảng Sơn Dương Hà Tĩnh


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 664/QĐ-HQHT

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI NGHIỆP VỤ CẢNG SƠN DƯƠNG THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG VŨNG ÁNG

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1169/TCHQ-TCCB ngày 09/06/2010 của Tổng cục Hải quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3855/QĐ-TCHQ ngày 20/11/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập Đội Nghiệp vụ cảng Sơn Dương thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng;

Căn cứ tình hình thực tế về công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Hải quan tại cửa khẩu cảng Vũng Áng;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đội Nghiệp vụ cảng Sơn Dương thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Chi cục trưởng; trực tiếp thực hiện các quy trình nghiệp vụ Hải quan hiện hành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, chuyển cảng; thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý vượt định mức miễn thuế; thực thi sở hữu trí tuệ và đấu tranh phòng, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cụm cảng Sơn Dương.

Điều 2. Đội Nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Thực hiện thủ tục hải quan điện tử và truyền thống; thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các loại hình khác theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện công tác quản lý thuế, xác định trị giá hải quan, cập nhật và khai thác dữ liệu giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các loại hình khác theo quy định;

3. Khai thác, quản lý phần mềm ứng dụng và hệ thống mạng, duy trì tín hiệu đường truyền ổn định phục vụ thủ tục hải quan, đảm bảo việc cập nhật, lưu trữ dữ liệu, thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ;

4. Thực hiện kiểm tra, giám sát và kiểm soát Hải quan trong khu vực cụm cảng Sơn Dương;

5. Lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với các trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền và chuyển hồ sơ cho Đội Tổng hợp xử lý theo quy định;

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn Cụm cảng Sơn Dương;

7. Tham mưu giúp Chi cục trưởng kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý Nhà nước về Hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, chuyển khẩu, chuyển cảng; chính sách thuế đối với hàng hóa, hành lý xuất khẩu, nhập khẩu; các quy định, quy trình thủ tục hải quan, chính sách thu hút đầu tư và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục trưởng;

8. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến quản lý Nhà nước về lĩnh vực Hải quan cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu cảng Sơn Dương;

9. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ công chức, bảo quản tài liệu nghiệp vụ, quản lý tài sản và các trang thiết bị của Đội Nghiệp vụ cảng Sơn Dương;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chi cục trưởng phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Đội Nghiệp vụ cảng Sơn Dương:

1. Đội Nghiệp vụ cảng Sơn Dương có một Đội trưởng, các Phó đội trưởng và các công chức thừa hành:

- Đội trưởng: Tham mưu, giúp việc cho Chi cục trưởng về nghiệp vụ trên các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Nghiệp vụ cảng Sơn Dương. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chi cục trưởng về toàn bộ hoạt động của Đội Nghiệp vụ cảng Sơn Dương;

- Phó đội trưởng: Tham mưu, giúp việc cho Đội trưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đội trưởng về các nhiệm vụ được phân công phụ trách;

- Công chức thừa hành: Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đội trưởng về các nhiệm vụ được phân công.

2. Nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ công chức và biên chế của Đội Nghiệp vụ cảng Sơn Dương do Chi cục trưởng quyết định trong tổng biên chế của Chi cục được Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh giao.

Điều 4. Mối quan hệ công tác của Đội Nghiệp vụ cảng Sơn Dương:

1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Chi cục trưởng;

2. Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các Phòng chức năng và Chi cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;

3. Đối với các Đội thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng là quan hệ phối hợp cùng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TCHQ (Vụ TCCB) - để b/c;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, TCCB (03b).

CỤC TRƯỞNG
Lương Trường Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 664/QĐ-HQHT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu664/QĐ-HQHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2013
Ngày hiệu lực02/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 664/QĐ-HQHT

Lược đồ Quyết định 664/QĐ-HQHT năm 2013 chức năng nhiệm vụ đội nghiệp vụ cảng Sơn Dương Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 664/QĐ-HQHT năm 2013 chức năng nhiệm vụ đội nghiệp vụ cảng Sơn Dương Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu664/QĐ-HQHT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLương Trường Thọ
        Ngày ban hành02/12/2013
        Ngày hiệu lực02/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 664/QĐ-HQHT năm 2013 chức năng nhiệm vụ đội nghiệp vụ cảng Sơn Dương Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 664/QĐ-HQHT năm 2013 chức năng nhiệm vụ đội nghiệp vụ cảng Sơn Dương Hà Tĩnh

            • 02/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực